Papyri.info

sign in

= P.Herc. 1817 = Trismegistos 117909 = LDAB 117909Introduction

This papyrus has been digitally edited by Maximilian Wolter and revised by Holger Essler as part of the teaching in papyrology at Würzburg.

DCLP transcription: 117909 [xml]

fragment 1P.Herc. 238a, Fr. 1

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩- ca.5 -]ạli ·   ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ọm[  ̣  ̣]ṛiṭiụḷ   ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ṇịmam · nonṇ   ̣  ̣t[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ị · ọ   ̣  ̣ ạnimo · f  ̣  ̣  ̣  ̣g[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣no  ̣  ̣  ̣  ̣nạ  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 2O 1082, Fr. 1
Sketched 1790-1806 by Giovanni Battista Malesci

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩] cum [·] non [·] ac[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣egerentu  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣m · ingemi  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣mu[  ̣  ̣]et [·] cau[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣itium; coc  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 3O 1082, Fr. 2
Sketched 1790-1806 by Giovanni Battista Malesci

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣]im [·] deus [·]   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣]ncacem(*)  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣]um [·] quin   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣i]nsolenṭia  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩  ̣co]ṇsulem [·]   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣]   ̣n [·] accen[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 4O 1082, Fr. 3
Sketched 1790-1806 by Giovanni Battista Malesci

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣ ạ[r]denti(*)s [·] cẹ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣gali [·] iṃum [·]   ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣  ̣e [·] ma   ̣  ̣  ̣x  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣  ̣t [·] cui [·] ḷava   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩p]eteret [  ̣  ̣]mit[t]   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣[· in]uoluo [·] queṛ   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣os [·] quoad [·] in   ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ṛm   ̣  ̣os [·] ḷ   ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣m  ̣  ̣tus   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ m [·] t  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 5O 1082, Fr. 4
Sketched 1790-1806 by Giovanni Battista Malesci

[  ̣  ̣]  ̣um · et [·] tụto[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣t [·] tandem [·] es[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣ues [·] ubi [·] misi  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
s[i · qu]ạesto[r · u]idit [·]   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5Dmetọ[r·] p̣oṭ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
amas [·  ̣  ̣  ̣  ̣]mau[⁦ -ca.?- ⁩]
cebaṭ [·] gem  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
magno  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
co [·] nọuuṣ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 6O 1082, Fr. 5
Sketched 1790-1806 by Giovanni Battista Malesci

[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣]em [·] esṭ [·] d[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩tra]ḥant · o[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣i]bus [·] fim[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣]  ̣ficiunt ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣]  ̣c [·] ea [  ̣·] tim[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩app]eṭonibu[s⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣]  ̣nsẹ[·] circ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣euibusq[ue⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣H]ennen[s]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣o]mn[  ̣  ̣·] hab[e⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣]  ̣ḷic̣t[  ̣·] ma[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 7O 1082, Fr. 6
Sketched 1790-1790 by Giovanni Battista Malesci

[⁦ -ca.?- ⁩  ̣e]x [·] qua  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩mi]hi · su  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣]na  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣]  ̣m  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣]  ̣  ̣non  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣r  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 8O 1082, Fr. 7
Sketched 1790-1790 by Giovanni Battista Malesci

[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣sinae  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣ui [· i]ter · fac [·] eo[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ua]rii(*)s [·] quidem [·] gen  ̣[  ̣]i[  ̣  ̣](*)[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣]it [·]  ̣  ̣  ̣ [·] sensiti[s ·] ex[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣]ci  ̣  ̣  ̣nato [·] so[no⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣o [·] in  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣]  ̣  ̣quie[s ·] ex [·] quib[us]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ [·] nancto [·] en  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣]  ̣  ̣orọ [·] itẹr [·] ac [·] te  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣]  ̣  ̣ sui [·] re[ct]i(*) [·] et  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 9O 1082, Fr. 8
Sketched 1790-1790 by Giovanni Battista Malesci

[⁦ -ca.?- ⁩exi]stim[  ̣  ̣]q[u⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣]  ̣  ̣ [· u]rbem [·]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣auitq[ue⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩Si]cịlia [·] ṭeṃ[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩e]x [·] eadem [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]i   ̣ [·] sed [·] cum [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣]   ̣  ̣ [·] alios [·] n[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]gessisse   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣es [·] mu[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣onu   ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣u   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 3.2. l. [sus]picacem (corr)
^ 4.1. ạ[r]dentìs papyrus
^ 8.3. [ua]riìs papyrus
^ 8.3. l. gen[t]ib[us] (corr)
^ 8.10. re[ct]í papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.