Papyri.info

sign in

4968 P. Oxy 74 = Trismegistos 119313 = LDAB 119313DCLP transcription: 119313 [xml]

folio 1a

column i
με[νος λαλήσει]
σοι· [ἐξαυτῆς]
οὖν [ἔπεμψα]
πρὸ[ς σέ, παρα-]
5καλ[ῶν ἐλθεῖν]
πρὸ[ς ἡμᾶς καὶ]
σὺ κα[λῶς ἐποί-]
ησα[ς ἐν τάχει]
καὶ ν[ῦν ἰδοὺ]
10πάν[τες ἡμεῖς]
ἐνώ[πιον σοῦ]
ἀκοῦ[σα]ι̣ τ̣ὰ̣ [προσ-]
τετα[γμ]ένα σο̣[ὶ]
ἀπὸ τ[οῦ] θ(εο)ῦ· ἀπ[ο-]
15κριθ[εὶς δ]ὲ̣ Π̣έ̣-
τ̣ρος ε̣[ἶπεν, ἐ-]
π’ ἀλη[θείας]
καταλα̣[μβάνο-]
μαι· ὅτι [οὐκ ἔ-]
20στιν προ̣[σωπο-]
λήμπτη[ς ὁ θ(εό)ς,]
ἀλλὰ ἐν̣ [παντὶ]
column ii
[22-24 lines missing] folio 1b

column i
[22-24 lines missing] column ii
[- ca.12 -]
[- ca.12 -](*)
[- ca.6 -](*) ἡ̣μέρ̣ᾳ̣
[καὶ ἐποί]ησεν
5[ἐμφανῆ] γενέ-
[σθαι, οὐ π]αντὶ
[τῷ κόσμ]ῳ· ἀλλὰ
[τοῖς προ]κεχ̣ει-
[ροτονη]μ̣ένοις
10[ὑπὸ τοῦ] θ(εο)ῦ· ἡ-
[μῖν, οἵτ]ι̣νες
[συνεφά]γ̣ομεν·
καὶ συ[νε]π̣ί̣ο̣-
μεν· α[ὐτ]ῷ̣· καὶ
15σ̣υν[ανε]σ̣τρά-
[φημεν α]ὐτῷ̣·
[μετὰ τ]ὸ̣ ἀνα-
[στῆναι] αὐτὸν·
[ἐκ νε]κ̣ρῶν μ
20[ἡμέρα]ς καὶ ἐνε-
[τείλατ]ο [ἡ]μῖν·
[κηρύξαι] καὶ δια-
[μαρτύ]ρ̣ασθαι̣
folio 2a

column i
τ̣[ῷ λαῷ ὅτι οὗτός]
ἐ̣[στιν ὁ ὡρισμέ-]
ν̣[ος τῇ βουλῇ καὶ]
π̣[ρογνώσει ὑπὸ τοῦ θ(εο)ῦ]
5κ̣[ριτὴς ζώντων]
κ̣[αὶ νεκρῶν. οἱ]
π̣[ροφῆται μαρ-]
τ[υροῦσιν, ἄφε-]
σ̣[ιν ἁμαρτιῶν]
10λ[αβεῖν διὰ τοῦ]
ὀ̣[νόματος αὐ-]
τ[οῦ πάντα τὸν]
π̣[ιστεύοντα]
ε̣ἰ̣[ς αὐτόν. ἔτι]
15λ̣α̣[λοῦντος τοῦ]
Π̣[έτρου ταῦτα τὸ]
π[ν(εῦμ)α τὸ ἅγιον ἐπέπ-]
ε̣[σεν ἐπὶ πάντας]
αὐ[τούς. καὶ ἐξέ-]
20στ̣[ησαν οἱ ἐκ]
π[εριτομῆς πι-]
σ̣[τοὶ ὅσοι συν-]
ῆ̣λ[θον τῷ Πέ-]
τρ[ῳ, ὅτι καὶ ἐπὶ]
column ii
[22-24 lines missing] folio 2b

column i
[22-24 lines missing] column ii
[ποιούμενο]ς
[διὰ τῶν χωρ]ῶν
[διδάσκων α]ὐτ̣ούς
[ὃς καὶ κατηντ]η-
5[σεν εἰς Ἱερ]ο̣σό-
[λυμα καὶ ἀπή]γ-
[γειλεν αὐτ]ο̣ῖ̣ς̣
[τὴν χάριν τ]ο̣ῦ
[θ(εο)ῦ οἱ ἐκ περιτ]ο̣-
10[μῆς ὄντες ἀδ]ελ-
[φοὶ διεκρίνο]ν̣-
[το πρὸς αὐτὸ]ν
[λέγοντες ὅτ]ι̣
[εἰσηλθὼν πρ]ὸς
15[ἄνδρας ἀκρο]βυ-
[στίαν ἔχον]τ̣ας
[συνέφαγες] με̣-
[τὰ αὐτῶν ἀ]πο̣-
[κριθεὶς δὲ] ὁ̣ Πε-
20[τρος εἶπεν] αὐ-
[τοῖς ἐγὼ ἤμ]ην
[ἐν Ἰόππῃ κ(αὶ) εἶ]δ̣ον
[ἐν ἐκστάσ]ει̣
folio 3a

column i
Βα̣ρ̣[ναβᾶ καὶ Σαύ-]
λου̣ [κατ’ ἐκεῖνον]
δὲ τ[ὸν καιρὸν]
ἐπέ̣[βαλεν τὰς]
5χεῖ̣[ρας Ἡρῴδης]
ὁ̣ βα̣[σιλεὺς κα-]
κῶ[σαί τινας]
τῶν̣ [ἀπὸ τῆς]
ἐκκ̣[λησίας ἐν τῇ]
10(*)ου[δαία καὶ ἀν-]|\(hand 2) ν/εῖλε̣[ν](*) [Ἰάκωβον]
τὸν̣ [ἀδελφὸν]
(*)ω̣ά̣[ννου ἐν]
μα[χαίρᾳ](*) [καὶ]
15(*)δὼ[ν ὅτι ἀρε-]
στ̣ὸ̣[ν τοῖς Ἰου-]
δαίο̣[ις ἡ ἐπιχεί-]
ρησ[ις αὐτοῦ]
ἐπὶ τ̣[οὺ]ς̣ πιστοὺς
20ἠθέ̣[λησ]εν καὶ
τὸν [Πέ]τρον
\σ[υλ]/[λ]αβέσθαι(*)·(*)
ἦ̣σ̣α̣ν̣ [δ]ὲ̣ ἡμ̣έρ̣α̣ι̣
column ii
[17 lines missing]
18[⁦ -ca.?- ⁩ ἐν τῇ φυ-]
λ[ακῇ προσευχὴ]
20δὲ [ἦν ἐν ἐκτενείᾳ]
γε[ινομένη](*) [πρὸς]
τὸ[ν θ(εὸ)ν περὶ αὐτοῦ]
(*)π̣[ὸ τῆς ἐκκλησίας]
folio 3b

column i
[18 lines missing]
19[ἐπέστη τ]ῷ
20[Πέτρῳ κ]α̣ὶ̣ τὸ
[φῶς ἔλα]μ̣ψεν
[ἐπ’ αὐτοῦ] ἐ̣ν
[τῷ οἰκήμ]ατι·
column ii
[νύξας δὲ] τ̣ὴν
[πλευρὰν α]ὐτοῦ
[ἤγειρεν] λ̣έγων
[ἀνάστα ἐ]ν τά-
5[χει. καὶ ἰδ]οὺ αἱ ἁ-
[λύσεις ἐ]κ̣ τῶν
[χειρῶν αὐ]τ̣ο̣ῦ
[ἐξέπεσα]ν· εἶ-
[πεν δὲ ὁ] ἄ̣γγελος
10[τῷ Π]έτρῳ·
[ζῶσαι κ]α̣ὶ̣ ὑπό-
[δησαι τὰ] ὑ̣πο-
[δήματά σ]ου· κ(αὶ)
[περιβαλ]ο̣ῦ τ[ὸ]
15[ἱμάτιό]ν̣ σ̣ου·
[καὶ λαβό]μ̣ενος
[τὸν Πέτρον] προ-
[ήγαγεν ἔ]ξω εἰ-
πὼν̣, [ἀκ]ο̣λού-
20θει μ[οι. ὁ] δὲ Πέ-
τρος ἠ[κο]λ̣ού-
θει μὴ̣ [εἰ]δ̣ὼς
εἰ̣ ἀ̣λ̣η[θὲ]ς ἐστὶ
folio 4a

column i
[5 lines missing]
6  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
δ̣[ιατηροῦν-]
τες [ἑαυτοὺς εὖ]
πρά[ξετε ἐν ὀ-]
——
10λίγα̣ις [δὲ ἡμέ-]
ραις ο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
δε[⁦ -ca.?- ⁩]
εἰς Ἀν[τιόχειαν]
κ̣αὶ σ̣υν̣[αγαγόν-]
15τ̣ε̣ς̣ τ̣ὸ [πλῆθος ἐπ-]
έδωκ̣[αν τὰ γράμ-]
ματα ο[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[6 lines missing]
column ii
[11 lines missing]
12[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[αὐτ]ο̣ῦ̣ μ̣ό̣[νος]
[δὲ] Ἰ(*)ο̣ύ̣δ̣α̣ς̣ ἐπ̣ο̣-
15[ρεύ]θ̣η̣ ὁ̣ δ̣ὲ̣ Παῦ-
[λο]ς̣ κα̣ὶ Β̣αρ̣να-
[βᾶ]ς̣ δι̣έ̣τ̣ρ̣ι̣βον
[ἐν] Ἀντ̣ι̣ο̣χ̣ε̣ί̣ᾳ
[διδ]ά̣σ̣κο[ντ]ε̣ς
20[κα]ὶ ε̣ὐ̣α̣γ̣γ̣ελιζ̣ό̣-
[με]ν̣οι̣ μετὰ κ(αὶ)
[ἑτ]έρων πολλῶ̣ν̣
[τὸ]ν̣ λ̣ό̣γ̣ο̣ν̣ τ̣ο̣ῦ
[κ(υρίο)υ] εἶπεν δε̣
folio 4b

column i
[11 lines missing]
12[  ̣]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[Μᾶρ]κον· Πα̣[ῦλος]
δ̣ὲ̣ ο̣ὐκ̣ ἠβο[ύλε-]
15το λέγων· [τὸν]
ἀπο̣σ̣τ̣ατήσ̣[αν-]
τα ἀ̣π̣ὸ Παμ[φυ-]
λίας καὶ μὴ [συν-]
ελθ̣[ό]ντα εἰ[ς τὸ]
20ἔργ̣[ο]ν ἐφ’ ὃ [ἐ-]
πέμφθησ̣α[ν]
τοῦτον μὴ [συν-]
εῖναι αὐ̣τοῖ[ς]
ἐκ τούτου [  ̣]
column ii
[6 lines missing]
7[ὑπὸ τῶν ἀδελ]φῶν
[διήρχετο δὲ] Συρο-
[φοινικὴ]ν ἐπι-
10[στηρίζ]ων τὰς
[ἐκκλη]σίας· πα-
[ραδιδο]ὺς τὰς
[ἐντολ]ὰ̣ς φυλάσ-
[σειν τ]ῶν ἀπο-
15[στόλω]ν καὶ τῶν
[πρεσβ]υτέρων·
[διελθ]ὼ̣ν̣ δ̣ὲ τ̣[α]
[8 lines missing]
folio 5a

column i
νοματ[ι Τιμόθεος]
υ(*)ἱὸς Ἰο[υδαίας]
πιστῆς̣ [π(ατ)ρ(ὸ)ς δὲ]
Ἕλλην[ος ὃς]
5ἐμα̣ρτ[υρεῖτο]
πε̣ρ̣ὶ̣ τ[ῶν ἐν Λύ-]|στ[ρ]ῃ(*) κ[αὶ Ἰκο-]
ν[ί]ῳ μ̣[αθητῶν]
το̣ῦτο̣[ν ἠθέλη-]
10σεν Π[αῦλος συν-]
εξελθ[εῖν αὐτῷ]
κ̣αὶ λαβ̣[ὼν πε-]
[ρ]ι̣έτε̣[μεν αὐτὸν]
[δ]ι̣ὰ το̣[ὺς Ἰουδαί-]
15ο̣υ̣ς̣ τ̣[οὺς ὄντας]
ἐ̣ν̣ τῷ τ̣[όπῳ δι-]
ερ̣χόμ[ενοι δὲ]
τὰς πό̣[λεις ἐκή-]
ρυσ[σον μετὰ]
20παρ[ρησίας τὸν]
κ(ύριο)ν [Ἰ(ησοῦ)ν Χ(ριστὸ)ν ἅμα πα-]
ρ̣[αδιδόντες κ(αὶ)]
τ̣ὰς̣ ἐ̣[ντολὰς]
τ̣ῶ̣ν̣ [ἀποστόλων]
25κ̣α̣ὶ̣ [πρεσβυτε] -
column ii
[25-26 lines missing] - folio 5b

column i
[25-26 lines missing] - column ii
[ευχην ε]ἶναι· \κ(αὶ)/ κα-
[θίσαν]τ̣ες συν-
[ελάλο]υ̣ν ταῖς
[συνελ]ηλυθύι-
5[αις γυ]ν̣αιξίν·
[καὶ ἦν τι]ς γυνὴ
[σεβομ]έ̣νη τ̣ὸν
[θ(εό)ν ὀνό]μ̣ατ[ι] Λ̣υ-
[δία πο]ρ̣φυρό-
10[πωλις] Θυγατήρ-
[ων   ̣  ̣  ̣]ς· ἧ(*)ς ὁ
[κ(ύριο)ς διή]ν̣οιξεν̣
[τὴν κα]ρ̣δίαν̣
[ἵνα πιστ]ε̣ύσῃ
15[τοῖς λεγ]ο̣μέ̣-
[νοις ὑ]πὸ τοῦ̣
[Παύλου] ἥτις
[ἐβαπτίσ]θ̣η· κ(αὶ)
[- ca.8 -]  ̣πα
20[- ca.8 -]  ̣  ̣  ̣
[- ca.7 -] · πα̣-
[ρεκάλεσεν λέ-]
[γουσα, εἰ] κ̣ε̣κ̣ρ̣ί̣-
[κατέ με π]ι̣σ̣τὴν
25[εἶναι ε]ἰ̣σ̣ελ̣ -
folio 6a

column i
θόντες μένε-
τε εἰς τὸν ο̣ἶκόν
μου· κα̣ὶ̣ παρ̣ε-
βιάσατο ἡμᾶς
5[π]ορευομένων
[δ]ὲ̣ ἡμῶν̣ ἐν τῇ
π̣ροσ̣ε̣υχῇ (hand 2) \παιδίσκῃ/ τις(*)
[ἔ]χ̣ουσα̣ πν(εῦ)μα (hand 2) \πυ/
[  ̣  ̣  ̣  ̣(*) (hand 2) \[θ]ωνος/ (hand 1) η(*)τι̣ς̣ πολ-
10[λ]ὴν ἐ̣ρ̣γ̣ασ[ί]α̣ν
παρεῖχεν το̣ῖς
κυρίοι̣ς διὰ τ̣ού-
του μα̣ντευο̣-
μ̣ένη. κ̣α̣τακ̣ο̣-
15λ̣ο̣υθο[ῦ]σ̣α α̣[ὕ-]
τ[η] πο̣λ[λα](*) ἡ̣μ̣ῶ̣ν̣
ἔ[κραζεν λέ]γου-
σ[α, οὗτοι] οἱ δοῦ-
λ̣ο̣[ι] τ̣ο̣[ῦ ὑ]ψίστ̣[ο]υ
20ε̣ἰ̣σ̣ίν, [οἵ]τ̣ινες
καταγ̣[γέ]λ̣λου-
σιν ηυμ̣[ιν](*) ὁδὸν
σ̣ωτηρία̣ς̣· κ(αὶ)
τοῦτο ἐποίε̣ι
25ἡμέραις ἱ(*)κα-
ναῖς vac.
column ii
ἐπ[ισ]τ̣ρέψ[ας δὲ]
ὁ Πα̣[ῦ]λ̣ος τ[ῷ πν(εύματ)ι]
καὶ [δ]ιαπο[νη-]
[θεὶς] εἶπε[ν, πα-]
5ρ[αγγ]έ̣λλ̣ω σοι
ἐ[ν τ]ῷ̣ ὀ̣νό̣[μα-]
τι̣ [Ἰ(ησο)ῦ Χ(ριστο)ῦ ἔ]ξ̣ε̣[λθε]
ἐξ [αὐτῆ]ς̣· [ὡς δὲ εἶ-]
δο[ν οἱ κύρι]ο̣[ι αὐ-]
10τῆ̣[ς ὅτι ἐ]ξ̣[ῆλ-]
θε̣ν̣ [- ca.8 -](*)
α̣δ  ̣[- ca.8 -]
τῆς̣ [ἐργασίας]
ρ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
15[⁦ -ca.?- ⁩]
η̣ς̣ [εἶχαν δι’] α̣ὐ-
τ̣ῆς̣ [ἐ]π̣ιλαβό̣-
με[ν]οι τὸν Πα̣ῦ̣-
λον̣ [κ]α̣ὶ̣ Σι̣λέ̣α̣ν̣
20ἤγα̣[γο]ν̣ ε̣ἰς τ̣ὴν̣
ἀ̣γορ̣[άν] · καὶ ἐνε-
φαν̣[ίσ]αν το[ῖ]ς̣
στρα̣[τη]γοῖς̣
λέγο̣[ντ]ες ὅτι̣
25οἱ ἄ̣ν̣[(θρωπ)οι] οὖτοι
ταρ̣ά̣[σσ]ο̣υσ̣ι̣[ν]
folio 6b

column i
[ἡ]μ̣ῶν̣ τὴ̣ν π̣ό̣-
[λιν] Ἰου̣δα̣[ῖ]οι ὑ-
[πά]ρχον̣τ̣[ες] κ[α]ὶ̣
[κα]τ̣αγγέ̣λ̣[λου]σ̣ι̣ν
5[ἔθ]η ἃ οὐ̣[κ ἡ]μῖ̣ν
[ἔξε]στι̣ν̣ [παρ]α̣δέ
[ξα]σ̣θα[ι](*) [οὔτε] π̣ο̣ι̣-
[εῖν] Ῥ̣ω̣[μαί]ο̣ις ὑ(*)-
[πάρ]χ̣ο̣[υσιν κα]ὶ̣ π̣ο-
10[λὺ]ς̣ ὄ̣[χλο]ς̣ ἐ̣πέ̣-
[στη] κ̣[ατ’ αὐτ]ῶ̣ν,
[ἐπικράζο]ν̣τες
[τότε οἱ σ]τρα-
[τηγοὶ τὰ ἱμάτ]ι̣[α]
15[περιρήξαντες]
ἐ̣[κέλ]ε̣υ̣[ον ῥ]α̣β̣δ̣[ί-]
ζειν· κα[ὶ π]ολ-
λ̣ὰ̣ς ἐπι̣[θέ]ντ[ες]
π̣ληγ̣ὰ̣ς̣ [ἔβ]αλο̣[ν]
20εἰ̣ς φυ̣λ̣[α]κ̣ήν,
παρηγ̣[γε]ί̣λαν-|τ̣ε̣ς̣(*) τῷ δ̣[εσμ]οφύ-
λ̣α̣κι ἀ̣[σφ]α̣λῶ[ς]
τηρεῖν̣ [ὁ] δ̣ὲ δε-
25σ̣μ̣οφύ̣[λα]ξ πα̣-
ρ̣[α]λ̣αβ[ὼν α]ὐ̣τούς
column ii
ἔβαλ̣εν̣ ε̣ἰς τὴν
φυλακὴν τὴν ἐ-
σωτέρω· κα̣ὶ̣ τ̣οὺς̣
πόδας αὐτῶν̣
5ἠσφαλ̣ίσατο [εἰ]ς̣
ξύλον̣· κα̣τ̣[ὰ δ]ὲ̣
μεσην̣ νύκτ̣α̣
ὁ Παῦλο̣ς κα̣ὶ Σι̣-
λέας π[ρ]ο̣σευ[χό-]
10μενο̣[ι] ὕ̣(*)μνο̣[υν]
τὸν̣ θ(εό)ν· ἐ̣πη̣[κρο]
ῶντ̣ο̣ δὲ αὐ[τῶ]ν̣
οἱ δεσμ̣ῶτ̣α[ι κ]α̣[ὶ]
ἐξαπ[ί]νης [ἐγ]έ̣-
15νετο̣ σι̣σμ[ὸ]ς̣(*)
μέ̣γ̣[α]ς· κα̣[ὶ ἐσ]α̣-
λ̣[εύ]θ̣η̣ [τὰ θεμ]έ-
λια π[άντα κ]α̣ὶ
ἠνε[ῴχ]θησ̣[αν]
20αἱ θύ[ραι] πᾶσαι̣·
καὶ π̣[ά]ν̣τ̣ων τὰ
δεσμ̣ὰ̣ ἀ̣νέθη·
ἔξυ̣π̣ν̣ο̣ς δὲ γε-
νόμ̣εν̣ος ὁ δε-
25σμ̣οφ̣ύ̣λ̣αξ· καὶ
ἰδὼν̣ ἀν̣εῳγμέ
folio 7a

column i
νας τὰς θύρας
πάσας [σ]πασ̣ά̣-
μενος μάχ[αι-]
ραν ἠθέλησε̣[ν]
5ἑαυτὸν κατακ̣  ̣[  ̣]
σαι(*) νομίζω̣ν
ἐκπεφευγέναι
τοὺς δεσμίους·
ἐφώνησεν δὲ
10αὐτὸν̣ Παῦλος
λέγων, μὴ ταράσ-
σου· ἅ(*)παντες
γάρ ἐσμεν ἐν-
θά̣δε· φῶτα δὲ
15αἰτήσας εἰσε-
πήδησεν· καὶ
ἔντρομ̣ος̣ ὑπά̣ρ-
χων ἐπιπεσὼν
τῷ Παύλῳ καὶ
20Σιλέᾳ προα\(hand 2) γα/γὼν
αὐτοὺς ἔξω. τοὺς
λοιποὺς ἀ̣σφα-
λίσας· προ̣ελθὼν
ἔφη, κύριοι· τί
25με δεῖ ποιεῖν
column ii
[ἵ]ν̣α σωθῶ̣; οἱ
δὲ̣ ε̣[ἶ]πον [αὐ]τῷ
π̣ί̣στ̣ευσ[ο]ν̣ ἐ-
πὶ̣ τ̣ὸ̣ν̣ κ̣(ύριο)ν̣ Ἰ̣(ησοῦ)ν̣ κ(αὶ)
5[σ]ω̣θ̣ή̣σ̣[ῃ σ]ὺ κ(αὶ)
ὁ̣ οἶκ̣ός σο̣υ· κ(αὶ)
ἐλά̣λη̣σαν̣ α̣ὐτοῖς
τ̣ὸ̣ν̣ [λ]όγον τοῦ
κ̣(υρίο)υ̣ [κα]ὶ̣ ἐκεί̣νῃ
10τῇ [ὥ]ρᾳ παραλα-
βόντ̣ες α̣ὐ̣τοὺς
ἔλο̣υσαν̣ ἀ̣πὸ
τῶ̣ν̣ π̣ληγῶν·
κ̣α̣ὶ̣ ἐ̣βαπτίσθη
15αὐτὸς καὶ πάν-
τες̣ ο̣ἱ παρ’ αὐτοῦ·
κ̣α̣ὶ̣ [ἀ]ν̣αγα̣γ̣όν-
τες̣ [α]ὐτοὺς εἰς
τὸν ο̣ἶκον πα-
20ρ̣έθη̣καν̣ τρ̣άπ̣ε̣-
ζα̣ν̣· κα̣ὶ ἠγαλλί-
ατ̣ο π̣ανο̣ι̣κεῖ(*)
πεπ̣ι̣στευκὼς
ἐπὶ τὸν θ(εό)ν· γε-
25νομένης δὲ
folio 7b

column i
ἡμέρας σ̣υν̣ῆ̣λ̣-
θο̣[ν] οἱ σ̣τ̣ρ̣α̣τ̣η̣-
γο̣ὶ̣ ἐ̣π̣[ὶ τ]ὸ̣ α̣ὐτὸ̣
εἰ̣ς̣ τ̣ὴ̣ν̣ ἀ̣γ̣ορὰ̣[ν]
5καὶ̣ [αν]α̣μνη̣-
σθέ̣ντες το̣[ῦ]
γεν̣ο̣μένου
σεισμο̣ῦ̣ ἐ̣φο-
βήθησα̣[ν κ]α̣[ὶ]
10ἀπο̣σ̣τέλ̣[λο]υσι
τοὺ̣ς̣ ῥαβ̣δ̣ο̣ύ-
χους̣ λέγοντες
τῷ δεσμπφύ-
λακι ἀ̣π̣ό̣λυσο̣ν̣
15τοὺς̣ ἀ̣ν(θρώπ)ους
οὗς̣ ἐ̣χ̣θ̣ὲς πα-
ρέλ̣α̣β̣ες̣ [εἰ]σ̣ε̣λ-
θὼν δὲ ὁ̣ δεσ̣μο-
φύλαξ ἀπ̣[ή]γ̣γ̣ε̣ι-
20λεν αὐ̣τοῖς̣ ὅτι
ἀπεσ̣τ̣άλ̣κασιν
οἱ στρ̣α̣τ̣ηγ̣οὶ̣ ἀ-
πολυθῆν̣α̣ι̣ ὑ(*)-
μᾶς· ἀπολυθῆ
25τε· ὁ δὲ Παῦλος
πρὸς αὐτοὺς
column ii
εἶπεν ἀ̣καται-
τιαστ̣ο̣ὺς δείραν-
[τ]ες ἡ̣μᾶς δημο-
[σ]ίᾳ ἔβαλον εἰς
5τ̣ὴν φυλακήν
(*)[π]άρχοντας
Ῥωμαίους· καὶ
νῦν λάθρᾳ ἐκ
βάλλουσ̣ιν̣ ἡμᾶς·
10ἐλθόν̣τ̣ες οὖν
αὐτοὶ ἐπ̣αγαγέ-
τωσαν ἡμᾶς· ἀ-
πήγγειλαν δὲ
οἱ ῥαβδοῦχοι τὰ
15ῥηθέν̣τα ὑπὸ
τοῦ Παύλου τ̣ο̣ῖ̣ς
στρ̣α̣τη̣γ̣οῖς οἱ
δὲ ἀκ̣ούσ̣α̣ντε̣ς
ἐφοβήθη̣σ̣αν
20ὅτι Ῥωμ̣αίο\(hand 2) υ/ς
αὐτοὺς̣ ἀπεκά̣-
λουν· π̣αρ̣α̣γε-
νόμενοί τε με-
τὰ ἱ(*)κανῶν φί-
25λων ἐπ̣ὶ τὴν
φυλακὴν πα -
folio 8a

column i
ρεκάλε[σ]αν α̣ὐ-
τοὺς ἐξε̣λθ̣εῖν·
εἰ̣π̣όντες ἠ̣γνο-
ήσα̣μεν τὰ κ̣[α-]
5θ’ ὑμᾶς ὅτι ἔ̣[στε]
ἄνδρ̣ες δίκα̣[ιοι]
ἐ̣κ ταύτης δὲ̣
πόλε̣ως̣ ἐξ[έλ-]
θετε μ̣[ή]π̣[οτε]
10ἐπιστ̣[ρ]α̣φῶ̣[σιν]
πάλιν̣ οἱ ἐπικρα-
ζοντες καθ’ ὑ(*)-
μῶν· ἀπολυ-
θ̣έ̣ντες δὲ ἤ̣λ-
15θ̣ο̣ν εἰ̣ς̣ τ̣ὴν Λυ-
δίαν· καὶ ἰδόν-
τες τοὺς ἀ̣δ̣[ε]λ̣-
φοὺς διη[γ]ή̣σαν-
τ̣ο ὅσα ἐπ̣οίη-
20σεν κ(ύριο)ς αὐτοῖς·
κ̣αὶ πα[ρ]ε\(hand 2) α/κ̣αλέ-
σ̣αντες αὐτοὺς
ἐξέησαν· καὶ
κατῆλθον(*)
25εἰς Ἀ̣πολλω -
column ii
νίδα̣· ἐ̣κεῖθε̣ν̣
δ̣ὲ εἰς [Θ]ε̣σ̣σ̣α[λο-]
νίκην̣· κατὰ δὲ
τ̣ὸ̣ εἰ̣ω̣θὸ(*)ς Πα̣ῦ-
5λ̣ος εἰσ̣ῆ̣λ̣θ̣ε̣ν̣
εἰς τὴν συνα-
γ̣ωγὴν τῶν Ἰ(*)-
ουδαίων· ἐπὶ
σ̣ά̣β̣β̣α̣τα τρ̣ί̣α δια-
10[λεγό]μ̣ενο̣ς αὐ-
τ̣οῖς ἐ̣κ τῶν γρα-
φῶν̣ κα̣ὶ διανοί-
γων̣ κ̣αὶ παρα-
τ̣ι̣θ̣[έ]μενος ὅ-
15τ[ι τὸ]ν̣ Χ(ριστὸ)ν̣ ἔ̣δ̣[ει]
π̣[αθεῖν καὶ ἀ-]
ν̣[αστῆναι καὶ]
ὅ̣[τι οὗτός ἐστιν]
Χ[(ριστό)ς Ἰ(ησοῦ)ς, ὃν ἐγὼ κα-]
20τ[αγγέλλω ὑμῖν]
κ̣[αί τινες αὐτῶν]
ἐ̣[πείσθησαν κ(αὶ)]
π̣[ροσεκληρώ-]
θ̣[ησαν τῇ διδα-]
25χ[ῇ πολλοὶ τῶν]
folio 8b

column i
σ̣ε̣β̣ομέ̣ν̣ω̣ν̣ Ἑ̣[λ-]
[λ]ήν̣ων̣ π̣λ̣ῆ̣θ̣[ο]ς̣
π̣ολύ· [κ]αὶ̣ γυνα̣ῖ̣-
κες τ̣ῶν πρώ̣-
5τ̣ω̣ν̣ ο[ὐ]κ ὀ̣λ̣ί̣\(hand 2) γ̣/α̣ι̣
οἱ δὲ ἀπ̣ει̣θού̣ν̣-
τες Ἰ(*)ουδα̣ῖ̣ο[ι συν-]
στρέψαντές τ̣[ι-]
νας ἄνδρ̣[α]ς̣ τ̣[ῶν]
10ἀ̣γοραίω[ν πολ-]
λ̣ο̣ὺς ἐ̣θο[ρ]ύ̣βο̣[υν]
τὴν πόλιν· καὶ̣
ἐπιστά̣ντες τ̣ῇ
οἰ̣κ̣[ίᾳ] Ἰ(*)άσ̣ο̣νος
15ἐ̣ζ̣[ήτ]ο̣υν [αὐτ]ο̣ὺ̣ς̣
[ἐξαγαγεῖν εἰς]
[τὸν δῆμον. μ]ὴ
[εὑρόντες δὲ αὐ-]
[τοὺς ἔσυρον Ἰ(*)άσ]ο-
20να καί τινας ἀδ[ελ-]
[φοὺς ἐπὶ τοὺς πο-]
[λιτάρχας βοῶ]ν̣-
[τες καὶ λέγο]ν̣-
[τες ὅτι οἱ τὴν οἰ-]
25[κουμένην ἀν]α̣ -
column ii
σ̣τατο̣ῦντες οὗ-
το̣ί̣ εἰσιν· καὶ ἐν-
θάδε πάρεισιν·
[οὓ]ς ὑποδε[δ]εκ-|[α]τος(*) ὁ Ἰ(*)άσων·
[κ]α̣ὶ οὗτοι πάντε̣ς̣
[ἀ]π̣ένα̣ντι τ̣ῶν̣
[δ]ο̣γμάτων Κα[ί-]
[σα]ρ̣ο̣ς̣ π̣ρ̣ά̣σ̣σο\(hand 2) υσιν/
10[ὡ]ς̣ βα̣[σι]λέα λέ-
γ̣ο̣ντές̣ τ̣ινά πο̣-
τε Ἰ(ησοῦ)ν· ἐνέπλη-
σάν τε θυμοῦ
τοὺς πολιτάρχας
15καὶ τὸν ὄχλον
ἀκούοντας τα̣ῦ̣-
τα· οἱ μὲν οὖν
π[ολι]τάρχαι ἱ(*)κ̣α̣-
νὸ̣ν̣ λαβόντες
20παρὰ τοῦ Ἰ(*)άσονο̣[ς]
καὶ τῶν λοιπ̣ῶ̣[ν]
ἀπέλυσ̣αν· οἱ δ[ὲ]
——
ἀδελφοὶ ἀπέλυ̣-
ον διὰ̣ νυκ̣τὸς̣
25τὸν Παῦλον̣ σὺ[ν]
τῷ Σιλ̣έᾳ εἰ̣ς Βε

Apparatus


^ 1a.i.2. σοι· papyrus
^ 1a.i.14. · papyrus
^ 1a.i.18-19. |μαι· papyrus
^ 1b.ii.2. or [- ca.10 - ἐν]
^ 1b.ii.3. or [τῇ τρίτῃ]
^ 1b.ii.7. κοσμ]ω· papyrus
^ 1b.ii.10. · papyrus
^ 1b.ii.12. [συνεφα]γ̣ομεν· papyrus
^ 1b.ii.14. α[υτ]ω̣· papyrus
^ 1b.ii.16. α]υτω̣· papyrus
^ 1b.ii.18. αυτον· papyrus
^ 1b.ii.21. [η]μιν· papyrus
^ 3a.i.10. ϊου[δαια papyrus
^ 3a.i.10-11. l. [ἀν] |εῖλε̣[ν] (corr)
^ 3a.i.13. ϊω̣α̣[ννου papyrus
^ 3a.i.14. or μα[χαίρῃ]
^ 3a.i.15. ϊδω[ν papyrus
^ 3a.i.22. corr. ex προσ̣\σ[υλ]/[λ]αβεσθαι(ί)·
^ 3a.ii.21. l. γινομένη
^ 3a.ii.23. ϋπ̣[ο papyrus
^ 3b.i.23. οικημ]ατι· papyrus
^ 3b.ii.8. [εξεπεσα]ν· papyrus
^ 3b.ii.10. π]ετρω· papyrus
^ 3b.ii.13. σ]ου· papyrus
^ 3b.ii.15. σ̣ου· papyrus
^ 4a.ii.14. ϊο̣υ̣δ̣α̣σ̣ papyrus
^ 4b.i.13. [μαρ]κον· papyrus
^ 4b.i.15. λεγων· papyrus
^ 4b.ii.11. [εκκλη]σιασ· papyrus
^ 4b.ii.16. [πρεσβ]υτερων· papyrus
^ 5a.i.2. ϋιοσ papyrus
^ 5a.i.6-7. l. [Λύ] |στ[ρ]ᾳ (corr)
^ 5b.ii.1. ε]ιναι· papyrus
^ 5b.ii.5. γυ]ν̣αιξιν· papyrus
^ 5b.ii.11. σ· papyrus
^ 5b.ii.11. ἡσ papyrus
^ 5b.ii.18. [εβαπτισ]θ̣η· papyrus
^ 5b.ii.21. · papyrus
^ 6a.i.3. μου· papyrus
^ 6a.i.7. corr. ex ητισ
^ 6a.i.9. or [πο̣λ̣ύ̣⟧(?)
^ 6a.i.9. ἡτι̣σ̣ papyrus
^ 6a.i.13-14. |μ̣ενη. papyrus
^ 6a.i.16. or πο̣λ[λά], or πο̣λ[λα] (i.e. Παύλῳ)
^ 6a.i.22. l. ὑμῖν
^ 6a.i.23. σ̣ωτηρια̣σ̣· papyrus
^ 6a.i.25. ϊκα papyrus
^ ii.8. [αυτη]σ̣· papyrus
^ ii.10-11. or [ἐ]ξ̣[ῆλ]|θε̣ν̣ [ἡ ἐλπίς - ca.3 -]
^ ii.21. · papyrus
^ 6b.i.6-7. or [παρ]α̣δέ|[χε]σ̣θα[ι]
^ 6b.i.8. ϋ papyrus
^ 6b.i.16-17. |ζειν· papyrus
^ 6b.i.21-22. l. παραγ̣[γε]ί̣λαν |τ̣ε̣ς̣ (corr)
^ ii.2-3. |σωτερω· papyrus
^ ii.6. ξυλον̣· papyrus
^ ii.10. ύ̣μνο̣[υν] papyrus
^ ii.11. · papyrus
^ ii.15. l. σεισμός
^ ii.16. με̣γ̣[α]σ· papyrus
^ ii.20. πασαι̣· papyrus
^ ii.22. α̣νεθη· papyrus
^ ii.24-25. |25σμ̣οφ̣υ̣λ̣αξ· papyrus
^ 7a.i.5-6. or κατακ̣λ̣[ά]|σαι(?)
^ 7a.i.8. δεσμιουσ· papyrus
^ 7a.i.11-12. |σου· papyrus
^ 7a.i.12. ἁπαντεσ papyrus
^ 7a.i.13-14. |θα̣δε· papyrus
^ 7a.i.15-16. |πηδησεν· papyrus
^ 7a.i.21. εξω. papyrus
^ 7a.i.22-23. |λισασ· papyrus
^ 7a.i.24. κυριοι· papyrus
^ ii.6. σο̣υ· papyrus
^ ii.13. π̣ληγων· papyrus
^ ii.16. αυτου· papyrus
^ ii.20-21. |ζα̣ν̣· papyrus
^ ii.22. π̣ανο̣ι̣κεῖ papyrus
^ ii.24. · papyrus
^ 7b.i.23. ϋ papyrus
^ 7b.i.23-24. |μασ· papyrus
^ 7b.i.25. τε· papyrus
^ ii.6. ϋ[π]αρχοντασ papyrus
^ ii.7. ρωμαιουσ· papyrus
^ ii.9. ημασ· papyrus
^ ii.12. ημασ· papyrus
^ ii.21-22. |λουν· papyrus
^ ii.24. ϊκανων papyrus
^ 8a.i.2. εξε̣λθ̣ειν· papyrus
^ 8a.i.12. ϋ papyrus
^ 8a.i.12-13. |μων· papyrus
^ 8a.i.15-16. |διαν· papyrus
^ 8a.i.20. αυτοισ· papyrus
^ 8a.i.23. εξεησαν· papyrus
^ 8a.i.24. corr. ex κατηηλθον
^ ii.25-1. |νιδα̣· papyrus
^ ii.2-3. |νικην̣· papyrus
^ ii.4. ει̣ω̣θο͂σ papyrus
^ ii.7. ϊ papyrus
^ ii.7-8. |ουδαιων· papyrus
^ 8b.i.3. π̣ολυ· papyrus
^ 8b.i.7. ϊουδα̣ι̣ο[ι papyrus
^ 8b.i.12. πολιν· papyrus
^ 8b.i.14. ϊασ̣ο̣νοσ papyrus
^ ii.2. εισιν· papyrus
^ ii.3. παρεισιν· papyrus
^ ii.4-5. l. ὑποδέδεκ |ται (corr), or ὑποδε[δ]εκ|[α]τος (i.e. ὑποδέδεκ|ται αὐτός)
^ ii.5. ϊασων· papyrus
^ ii.12. · papyrus
^ ii.16-17. |τα· papyrus
^ ii.18. ϊκ̣α̣ papyrus
^ ii.20. ϊασονο̣[σ] papyrus
^ ii.22. απελυσ̣αν· papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.