Papyri.info

sign in

5038 P. Oxy. 75 = Trismegistos 128966 = LDAB 128966DCLP transcription: 128966 [xml]

r
[ca.13 lines missing]
1τὸ[ν Ὀ]λ̣υ̣[μπιονίκαν ἀνάγνωτέ μοι]
Ἀρχεστράτ̣ο̣[υ παῖδα, πόθι φρενός]
ἐμᾶς γέγ[ραπται· γλυκὺ γὰρ αὐτῷ]
μ̣έλος ὀφ̣ε̣[ίλων ἐπιλέλαθ’· ὦ]
5Μοῖσ’, ἀλλὰ̣ σ̣[ὺ] κ̣α̣[ὶ θ]υ̣[γάτηρ]
Ἀ̣λά̣θε̣[ι]α̣ Διός,
ὀ̣ρ̣θᾷ χ̣[ε]ι̣ρ̣ὶ̣(*) ε̣ρ̣[υ]κετ̣αν(*) ψ̣[ευδέων]
ἐνιπὰ̣ν ἀλιτό̣ξενο̣ν̣.
ἕκαθεν γ̣ὰ̣ρ̣ ἐπελθὼ[ν ὁ μέλλων χρόνος]
10ἐμ̣ὸ̣ν̣ κατα̣ι̣[σ]χ̣ύ̣ν̣[ει βαθὺ χρέος.]
ὅμω̣ς δ̣ὲ λ̣ῦ̣σαι δυ̣[νατὸς ὀξεῖ-]
αν ἐπιμομφὰν [τόκος θνατῶν·]
νῦν ψᾶφον ἑλισ[σομέναν]
ὁπᾷ κῦμα κατα-|κλύσει(*) ῥέον, ὁ̣πᾷ̣ [τε κοινὸν λόγον]
v
[14 lines missing]
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣
[βωμῶν(*) ἑξάριθμον - ca.3 -]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣
[πέφνε Κτέα]τ̣ο̣ν̣ [ἀμύ]μ̣ο̣ν̣α,
5[πέφνε δ’ Εὔ]ρυτον, ὡς Α[ὐ]γ̣έ̣αν̣ [λά]τ̣ριον
[ἀέκονθ’ ἑκ]ὼν μισθ̣ὸ̣ν ὑ̣π̣έ̣ρ̣βιον
[πράσσοιτο, λό]χμαισι δὲ̣ δ̣οκ[ε]ύσαις(*)
[ὑπὸ Κλεων]ᾶ̣ν δάμασσε(*) κἀ-
[κείνους Ἡρακλέ]ης ἐφ’ ὁδῷ,
10[ὅτι πρόσθε ποτὲ] Τιρύνθιον
[ἔπερσαν αὐτῷ σ]τ̣ρατόν
[μυχοῖς ἥμενον] Ἄ̣λιδος
[Μολίονες ὑπερ]φίαλοι. καὶ μὰν
[ξεναπάτας βασ]ι̣λ̣εὺς Ἐπειῶν ὄπιθεν

Apparatus


^ r.5. μοισ’ papyrus
^ r.7. l. χερί (corr)
^ r.7. or ἔ̣ρ̣[υ]κε τ̣άν, l. ἐρύκετον (corr)
^ r.14-15. l. κατα |κλύσσει (corr)
^ v.7. corr. ex δ̣οκ[ε]υσασ
^ v.8. l. δάμασε (corr)

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.