Papyri.info

sign in

5043 P. Oxy. 75 = Trismegistos 128970 = LDAB 128970DCLP transcription: 128970 [xml]

fragment 1
[17-19 lines missing]
1τ̣ο̣[ν κατα]κρύψ[ας ἔχειν,]
[ἀλλ’ ἐόντ]ων· ε̣[ὖ τε παθεῖν καὶ ἀκοῦ-]
[σαι φίλο]ι̣ς̣ ἐ̣ξαρ̣[κέων.]
κ̣[οι]ναὶ γὰρ ἔρχ̣[οντ’ ἐλπίδες]
——
5πο̣λ̣υπ[ό]νων̣ [ἀνδρῶν. ἐγὼ δ’ Ἡ-]
ρακλέ̣ο̣ς̣ ἀντέ̣[χομαι προφρόνως]
ἐν κορυφ[αῖς ἀρετᾶν]
μεγά̣λ̣α̣[ις, ἀρχαῖον ὀτρύνων λόγον]
[2-3 lines missing]
fragment 2
[26-27 lines missing]
1[τὸ γὰρ οἰκεῖον πιέζε]ι̣
[πάνθ’ ὁμῶς· εὐ]θ̣ὺς δ’ ἀ̣[πήμων καρδία]
fragment 3
[25-27 lines missing]
1[ὄφρα θαλασσίαις ἀνέμων ῥιπαῖσι πε]μ̣φθείς
[ὑπὸ Τροΐαν δορίκτυπον ἀλαλὰν Λυ]κίων τε
[0-1 lines missing]
fragment 4
[0-3 lines missing]
1[ὕμνου προκώμ]ι̣ο̣[ν εἴη·]
[δέξαιτο δ’ Αἰακι]δᾶν
[εὔπυργον ἕδος, δί]και
[ξεναρκέϊ κοινὸ]ν
5[φέγγος. εἰ δ’ ἔτι ζαμε]ν̣[εῖ]
[20-23 lines missing]
fragment 5
[1-4 lines missing]
1[μέλος πεφιλημένον]
[Οἰνώναι τε καὶ Κύπρωι, ἔν-]
[θα Τεῦκρος ἀπάρχει]
[ὁ Τελαμωνιάδας· ἀτὰρ]
5[Αἴας Σαλαμῖν’ ἔχει πατρώι]αν·
——
[ἐν δ’ Εὐξείνωι πελάγει]
[φαεννὰν Ἀχιλεὺς]
[νᾶσον· Θέτις δὲ κρατεῖ]
[Φθίαι· Νεοπτόλεμος δ’ ἀ] (added at right:   ̣  ̣  ̣ ⁦ vac. 2-3⁩   ̣[⁦ -ca.?- ⁩])-
10[πείρωι διαπρυσίαι,]
[βουβόται τόθι πρῶνες ἔ-]
[ξοχοι κατάκεινται]
[Δωδώναθεν ἀρχόμενοι]
[πρὸς Ἰόνιον πόρον.]
15[Παλίου δὲ πὰρ ποδὶ λα-]
[τρείαν](*) [Ἰαολκὸν]
[πολεμίαι χερὶ προστ]ρ̣απὼν
[Πηλεὺς παρέδωκεν Αἱ]μόνεσ̣[σι]ν̣
——
lost. 7-9lin
fragment 6
[10-12 lines missing]
1[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣(*)αν ἐγ̣[γενὲς αὐτῶι.]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣(*)[⁦ -ca.?- ⁩]
[15-16 lines missing]
fragment 7+8
[20-21 lines missing]
1[ἐλ]πετα[ί τις ἕκαστος]
[ἐξ]ο̣χώτ̣[ατα φάσθαι.]
[οἷον αἰνέων κε Μελη-]
[σίαν ἔριδας στ]ρ̣έφοι,
5[ῥήματα πλέκ]ω̣ν,˙ ἀπά(*)-
[λαιστος ἐν λό]γ̣ωι ἕλκειν̣,
[μαλθακὰ μὲν] φρονέων [ἐσλοῖς,]
[τραχὺς δὲ παλι]γκότοις ἔφ[εδρος.]
fragment 9+10
[22-23 lines missing]
1[ν]ῦ̣ν τ[εὸς μάτρως ἀγάλλει]
[κ]ε̣ίνο[υ ὁμόσπορον ἔθνος, Πυθέας.]
[ἁ] Ν̣εμ[έα μὲν ἄραρε]
[μείς τ’ ἐπιχώριος, ὃν φίλησ’ Ἀπόλλων·]
5[ἅλικας δ’ ἐλθόν]τ̣ας [οἴ-]
[κοι τ’ ἐκράτει Ν]ί(*)σου [τ’ ἐν εὐαγ]
[0-1 lines missing]
fragment 11
[14-16 lines missing]
1[στασαντος ἔπαλ]τ̣[ο· βαρὺ δέ]
[σφιν νεῖκος ἔμ]πεσ’ Ἀχ̣ι̣λ̣-
[λεύς χαμαὶ καβ]β̣αὶς ἀφ’ ἁ̣ρμάτ̣[ων,]
——
[φαεννᾶς υἱὸν] εὖτ’ ἐνάρι-
5[ζεν Ἀοῦς ἀκμᾶι]
[ἔγχεος ζακότοι]
[ὁ καὶ ταύταν μὲ]ν παλαι[ό]τεροι̣
[ὁδὸν ἀμαξιτὸν] εὗρο̣ν·
[ἕπομαι δὲ καὶ αὐ]τὸς ἔχων με̣[λέταν·]
10[τὸ δὲ πὰρ ποδὶ ν]α̣ὸς ἑλισσ̣[ό]μ̣ε̣ν̣[ον]
[αἰεὶ κυμάτων λ]έ̣γ̣ε̣[ται]
[0-4 lines missing]
fragment 12
[18-22 lines missing]
1[οὐ φάος, οὐ μέλαιναν δ]ρακέν[τες εὐφρόναν]
[τεὰν ἀδελφεὰν ἐλάχ]ομεν
[ἀγλαόγυιαν Ἥβαν.]
[ἀναπνέομεν δ’ οὐχ ἅ]παντ[ες ἐπ’ ἴσα·]
5[εἴργει δὲ πότμωι ζυγό]ν̣
[1-5 lines missing]
fragment 13
[17-21 lines missing]
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩](*)
[σοφοῖς ἀνδρῶν ἀερθ]εῖσ’ ἐν [δικαίοις]
[πρὸς](*) [ὑγρὸν αἰθέρα. χ]ρεῖαι [δὲ παντοῖ-]
[αι φίλων ἀνδρῶν· τὰ μὲ]ν ἀ[μφὶ πόνοις]
[3-7 lines missing]
fragment 14
[26-27 lines missing]
1[φέγγος ἐν ἁλικία]ι̣
[πρώται· τὰ δ’ ἄλ]λαις ἁμ[έραις]
fragment 15
[Θειαίωι Ἀργείωι π]αλαιστῆ̣[ι]
⁦ vac. 1 line⁩
[Δαναοῦ πόλιν ἀγ]λ̣αο-
[θρόνων τε πεντ]ή[κοντα κορᾶν, Χάριτες,]
[25 lines missing]
fragment 16
[7 lines missing]
8[βραχύ μοι στόμα πάντ’] ἀνα-
[γήσασθ’, ὅσων Ἀργεῖον ἔχε]ι τέμενος
10[μοῖραν ἐσλῶν· ἔστι δὲ] κ̣αὶ κόρος ἀν-
[θρώπων βαρὺς ἀντιάσα]ι̣·
[ἀλλ’ ὅμως εὔχορδον ἔγει]ρ̣ε λύραν,·
[καὶ παλαισμάτων λάβε] φρον-
[τίδ’· ἀγών τοι χάλκεος]
15[δᾶμον ὀτρύνει ποτὶ βο]υθυσί(*)αν Ἥ-
[ρας ἀέθλων τε κρίσιν·]
[Οὐλία παῖς ἔνθα νικάσ]αις δὶς
[ἔσχε Θειαῖος εὐφόρων λ]ά̣[θ]α̣ν πόνων.·
——
[ἐκράτησε δὲ καί ποθ’ Ἕ]λ̣-
20[λανα στρατὸν Πυθῶνι,] τύχαι τε μολών
[καὶ τὸν Ἰσθμοῖ καὶ Νεμ]έ̣αι στέφανον,
[Μοίσαισί τ’ ἔδωκ’ ἀρόσαι,]
[7 lines missing]
fragment 17+18

column i
[γνώτ’] ἀείδ̣[ω θεῶι τε καὶ ὅσ-]
[τις ἁ]μιλλ̣[ᾶται περὶ]
[ἐ]σ̣χάτων [ἀέθλων κορυφαῖς.]
[ὕ]πατον δ’ [ἔσχεν Πίσα]
5[Ἡ]ρακλέ[ο]ς̣ [τεθμόν. ἁδεῖ-]
[αί] γε μὲν [ἀμβολάδαν]
[ἐ]ν̣ τελετ̣[αῖς δὶς Ἀθαναίων μιν ὀμ]φαὶ
[κ]ώ̣μασ[αν· γαίαι δὲ καυθείσαι]
[π]υ̣ρὶ κα̣[ρπὸς ἐλαίας]
10[ἔ]μ̣ο̣λεν [Ἥρας τὸν εὐά-]
[νο]ρ̣α λα̣[ὸν ἐν ἀγγέων]
[ἕρκε]σ̣[ιν παμποικίλοις.]
[7 lines missing]
fragment 19
[ὀμμάτων. νικα]φορίαι[ς γὰρ ὅσαις ἱπ-]
[ποτρόφον ἄ]σ̣[τυ τὸ Πρ]οί-
[τοιο θάλησε]ν̣ Κ[ο]ρ̣[ίν]θου τ’ [ἐν μυχοῖς,]
[καὶ Κλεων]α(*)ίων̣ [πρὸς ἀνδρῶν τετράκις·]
——
5[Σικυωνόθε δ]’ ἀργυρω
[4 lines missing]
fragment 18

column ii
ἐ̣ξ[ελ]έ̣γχειν̣ [– μακροτέρας]
γὰρ ἀριθμῆ[σαι σχολᾶς –]
ὅν τε Κλε(*)ίτ[ωρ καὶ Τεγέα καὶ Ἀχαιῶν]
ὑψί(*)βατοι π[όλιες]
5καὶ Λύ(*)καιο[ν πὰρ Διὸς θῆκε δρόμωι,]
σὺν πο(*)δῶν χ̣[ειρῶν τε νικᾶσαι σθένει.]
<——>
Κάστορος δ’ ἐλ[θόντος ἐπὶ]
ξενίαν παρὰ̣ [Παμφάη]
καὶ κασιγνή[του Πολυδεύ-]
10κε\ο/ς,. οὐ θαῦ(*)μα(*) [σφίσιν]
ἐγγενὲς ἔ(*)μμ[εν ἀεθλη-]
(added at left:   ̣) τ[αῖς ἀγα]θοῖσι[ν· ἐπεὶ]
[εὐρυχόρο]υ ταμ[ίαι Σπάρτας ἀγώνων]
[μοῖραν Ἑρ]μ̣ᾶι [καὶ σὺν Ἡ]
[14 lines missing]
fragment 20
[ἔτρωσεν χαλκέας λόγ]χας ἀκμ[ᾶι.]
[ἀπὸ Ταϋγέτοιο πεδαυ-]
[γάζων ἴδε Λυγκεὺς δρυ]ὸ̣ς ἐ[ν στελέχει]
[ἡμένος. κείνου γὰρ ἐπιχ]θο[νίων]
[13 lines missing]
fragment 21
[θεις δ’ ἄρ’ ἄ]κον̣[τι θοῶι,]
[ἤλασε Λυγ]κ̣έος [ἐν πλευραῖσι χαλκόν.]
[Ζεὺς δ’ ἐπ’ Ἴ]δ̣αι π̣[υρφόρον]
[πλᾶξε ψο]λ̣όεν[τα κεραυνόν·]
[3 lines missing]
fragment 22
[ταχέως δ’ ἐπ’ ἀ]δ̣ε̣[λφεοῦ]
[βίαν πάλι]ν χώρ̣[ησεν ὁ Τυνδαρίδας,]
[καί μιν οὔ]πω̣ τ[εθναότ’, ἄσθματι δὲ]
[1-2 lines missing]
fragment 23
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
κ[⁦ -ca.?- ⁩](*)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 1.2. εοντ]ων· papyrus
^ 2.2. δ’ papyrus
^ 5.5. πατρωι]αν· papyrus
^ 5.15-16. l. [λα] |[τρίαν]
^ 6.1. or γ̣, or π̣
^ 6.2. ́ papyrus
^ 7+8.5. ˙ papyrus
^ 7+8.5. απά papyrus
^ 9+10.6. ν]ίσου papyrus
^ 11.4. ευτ’ papyrus
^ 11.8. ευρο̣ν· papyrus
^ 13.1. or [ἐέρσαις ὡς ὅτε δένδρε]ο̣ν̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
^ 13.2. αερθ]εισ’ papyrus
^ 13.2-3. or [δικαίοις τε] | [πρός]
^ 16.12. · papyrus
^ 16.15. βο]υθυσίαν papyrus
^ 16.18. · papyrus
^ 19.4. κλεων]άιων̣ papyrus
^ 19.5. δ]’ papyrus
^ 18.ii.3. κλέιτ[ωρ papyrus
^ 18.ii.4. υψίβατοι papyrus
^ 18.ii.5. λύκαιο[ν papyrus
^ 18.ii.6. πὸδων papyrus
^ 18.ii.7. δ’ papyrus
^ 18.ii.10. . papyrus
^ 18.ii.10. θαῦμά papyrus
^ 18.ii.11. έμμ[εν papyrus
^ 23.1-2. or [ἀ]τ̣[ρόποισι Νεοπτόλεμον ἑλ]|κ[ύσαι](?)

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.