Papyri.info

sign in

5048 = Trismegistos 128975 = LDAB 128975DCLP transcription: 128975 [xml]

column i
[ασθεντας; οὐκ ἀ]λλὰ το[ῖς]
[ἐπ’ ἀρετῆι φιλ]ο̣[τ]ειμουμε-
[νοις](*) [οὕτως ἐ]π̣ῇδον. σχε-
[δόν τι λέγει]ς̣ τοιαῦ̣τ̣α̣ χρῆ-
5[ναι ἑκάστωι] ἐπάιδε̣ιν,
[οἷα μὴ νομιε]ῖ ἀκούων
[τὸν ἐπαινοῦ]ντα καταγε-
[λῶντα λέγει]ν̣; οὕ̣τ[ω] μ̣ὲ̣ν̣
[γὰρ ἐχθίων] ἂ̣ν̣ εἴη [κ]α̣[ὶ]
10[ἀπελαύνοι τ]οὺς ἀνθρώ-
[πους ἀφ’ ἑαυτοῦ, εἰ] τὸν ε̣[ἰ-]
[δότα ὅτι μικρό]ς τε καὶ αἰ-
[σχρὸς καὶ ἀσθε]νής ἐστιν-
[ἐπαινοίη λέ]γων ὅτι̣
15[καλός τε καὶ μ]έ̣γας καὶ
[ἰσχυρός ἐστιν.] ἄ̣λ̣λ̣ας δέ
[τινας οἶσθα ἐ]π̣ῳδάς;
[οὐκ ἀλλ’ ἤκουσα μ]ὲ̣ν ὅτι
[Περικλῆς πολλ]ὰ̣ς ἐπί-
20[σταιτο, ἃς ἐπᾴδ]ω̣ν τῆι
[πόλει ἐποίει αὐ]τὴν φι-
[λεῖν αὑτόν. Θεμ]ιστοκλ̣ῆ̣ς̣
[δὲ πῶς ἐποίησε] \[τ]ὴ̣ν πόλιν/ [φ]ιλεῖν αὑ-
[τόν; μὰ Δί’ οὐκ ἐπά]ιδ̣ων,
25[ἀλλὰ περιάψας τι ἀγ]αθὸν
[αὐτῆι. δοκεῖς μοι] λέγειν,
[ὦ Σώκρατες, ὡς, εἰ μ]έλλοι
[μεν ἀγαθόν τινα] κτή-
[σασθαι φίλον, ἡμ]ᾶς αὐτοὺς
30[ἀγαθοὺς δεῖ γεν]έ̣σθαι
column ii
[λέ]γειν τε κα̣ὶ πράτ̣τειν.·
[σὺ] δ̣’ ᾤου, ἔφη ὁ [Σ]ω̣κράτης,
[οἷ]όν τ’ εἶνα[ι πον]ηρὸν
ὄ̣ν̣[τ]α· χρ̣ηστο̣ὺ̣ς φί̣λους
5[κτ]ή̣σ̣α̣σ̣θ̣[α]ι̣; ἑ̣[ώρω]ν̣ γ̣άρ̣,
——
ἔφη ὁ Κριτόβουλ̣ο̣ς, [ῥ]ήτο-
ράς̣ [τε φ]α̣ύλους̣ ἀ̣γα[θ]ο̣ῖς δη-
[μηγόρ]οις [φίλους ὄ]ντα[ς,]
[καὶ στρατ]η̣[γεῖν] ο̣ὐ̣[χ ἱκα]
10[νοὺς πάνυ στρατηγικοῖς]
[ἀνδράσιν ἑταίρους. ἆρ’]
ο̣[ὖν, ἔφη, καί, περὶ οὗ δια-]
(added at left:   ̣σ̣εθ) [λεγόμεθα, οἶσθά τινας]
οἳ ἀ̣[νωφελεῖς ὄντες ὠφελί-]
15[μους δύνανται φίλους ποι-]
ε[ῖσθαι; μὰ Δί’ οὐ δῆτ’, ἔφη·-]
——
ἀλλ’ ε[ἰ ἀδύνατόν ἐστι πο-]
νη[ρὸν ὄντα καλοὺς κἀ-]
γ[α]θ̣ο[ὺς] φ̣[ίλους κτήσασθαι,]
20ἐκ̣[εῖ]νο ἤδ[η μέλει μοι,]
[εἰ ἔσ]τ̣ιν αὐτὸ[ν καλὸν κἀ]
γαθ̣[ὸ]ν γενόμ̣[ενον ἐξ ἑ-]
τοίμ[ου τοῖς καλ]οῖς [κἀγα-]
[θοῖ]ς [φίλ]ο̣ν εἶ̣ν̣[αι. ὃ οἶδα,]
25ἔ̣φ̣η ὁ̣ [Σω]κράτης̣, [ὃ ταράτ-]
τ̣ε̣[ι σε, ὦ Κρ]ιτόβο̣[υλε, ὅτι]
[πολλάκις ἄνδρας καὶ κα-]
λὰ̣ [πράττοντας καὶ τῶν]
αἰ̣σ̣χ̣[ρῶν ἀπεχομένους]
30[ὁ]ρᾷς ἀν̣[τὶ τοῦ φίλους εἶναι]
column iii
σ̣τασιάζο̣ν̣[τας ἀ]λ̣λήλοις
καὶ χαλεπ̣[ώτερον χρ]ω̣
μένου̣ς̣ [τ]ῶ̣[ν μηδε]νὸς̣
[ἀ]ξίω̣ν̣ ἀ̣ν̣[θ]ρώπ̣ω̣[ν.] καὶ
5[ο]ὐ̣ μ[ό]νον [γ’,] ἔφη̣ ὁ Κ̣[ρ]ι̣τό-
[β]ουλος, οἱ ἰ(*)διῶται τοῦτο
[π]οιοῦσιν, ἀ̣[λλ]ὰ κ̣αὶ πόλεις̣
[α]ἱ̣ τῶν τε κ[αλῶ]ν μαλ  ̣  ̣  ̣(*)
ἐ̣πιμελόμ̣ε̣να[ι] κ̣α̣ὶ̣ τὰ [αἰ-]
10[σ]χρ[ὰ] ἥ̣κι[στ]α προσιέμ[ε-]
[να]ι̣ πολλάκ[ι]ς̣ π̣[ολεμικῶς]
ἔ[χ]ουσι π̣[ρὸς ἀλλήλας.] ἃ̣
λ̣[ο]γ̣ιζόμεν[ος πάνυ ἀ]θ̣ύ-
μ̣ω̣ς ἔχ[ω] π[ρὸς τ]ὴ̣ν τῶ̣ν
15φ[ίλ]ων κτῆ[σιν·] οὔτε γὰρ
τ̣[οὺς] π[ονηροὺς ὁρ]ῶ φί-
λ̣[ου]ς̣ ἀλλήλ[οις δυναμέν]ους
ε[ἶν]αι·· πῶς γ[ὰρ] ἂν ἢ ἀχά-
ρ̣[ιστοι ἢ ἀμελε]ῖς· ἢ πλε-
20[ονέ]κτα[ι ἢ ἄπισ]τ̣ο̣ι· ἢ ἀκρα (added at right: ἢ ἅρπα̣γες ἄν̣θρωπ̣[οι])-
[τεῖς ἄ]νθρ[ωποι] δύναιν-
[το] φίλοι γε[ν]έσθα̣ι̣; [οἱ μὲ]ν̣
ο̣[ὖ]ν π̣ο̣ν̣η̣[ρ]οὶ πά[ντως ἔ-]
[μ]ο̣ι̣[γ]ε̣ δο[κ]οῦσιν [ἀλ]λή-
25λ[οι]ς̣ ἐ̣χθροὶ [μ]ᾶλλον ἢ φί-
λοι πεφυκ[έν]αι.· ἀλ[λὰ μ]ή̣ν̣,
——
ὥσπερ σὺ λ[έγει]ς̣, οὐδ’ ἂν
τ̣[ο]ῖ̣ς χρ̣η[σ]τ̣[οῖς] οἱ π[ονη-]
ρ[οί] ποτε [συν]αρμ[όσει-]
30αν εἰς φι̣[λί]αν· πῶς̣ [γὰρ] ο̣υ̣[  ̣]ποι
column iv
οἱ τὰ̣ πο[νηρὰ ποιοῦντες]
τοῖς τὰ το[ιαῦτα μισοῦ-]
σιν [φ]ίλο̣[ι γένοιντ’ ἄν; εἰ]
δὲ δὴ κ̣[αὶ οἱ ἀρετὴν ἀσκοῦν-]
5τες στασι[άζουσί τε πε-]
ρὶ τοῦ πρω[τεύειν ἐν ταῖς]
πόλ[εσ]ιν̣ [καὶ φθονοῦν-]
[τ]ες̣ [ἑαυτοῖς μισήσου-]
[σι]ν ἀλλή̣[λους, τίνες ἔτι]
10φίλοι ἔσ̣[ονται καὶ ἐν τί-]
σιν ἀνθ̣[ρώποις εὔνοια]
κ̣αὶ π[ί]σ̣τ̣[ις ἔσται; ἀλλ’ ἔχει]
——
μέν, ἔφη ὁ [Σωκράτης, ποι-]
κίλω̣ς̣ π̣ω[ς ταῦτα, ὦ Κρι-]
15τόβουλε. φ[ύσει γὰρ ἔχου-]
σιν οἱ ἄνθρ[ωποι τὰ μὲν]
φ[ι]λικ̣[ά· δέονταί τε γὰρ ἀλ-]
λήλω̣ν̣ [καὶ ἐλεοῦσιν καὶ συν-]
ε̣ρ̣[γοῦντες ὠφελοῦσιν καὶ]
20[τοῦτο συνιέντες χάριν]
[ἔχουσιν ἀλλήλοις· τὰ]
δ[ὲ π]ο[λεμικά· τά τε γὰρ αὐ-]
τὰ κα̣[λὰ νομίζοντες]
(*)πὲρ το[ύτων μάχον-]
25ται καὶ δι[χογνωμονοῦν-]
τες ἐναν̣[τιοῦνται· πολε-]
μικ̣[ὸν δὲ καὶ ἔρις καὶ ὀργή·]
κ̣α̣ὶ δ[υσμενὲς⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ i.2-3. l. φιλοτιμούμε|νοις
^ ii.1. · papyrus
^ ii.4. ο̣ν̣[τ]α· papyrus
^ iii.6. ϊδιωται papyrus
^ iii.8. or μᾶλλ̣ο̣ν̣(?)
^ iii.18. · papyrus
^ iii.19. αμελε]ισ· papyrus
^ iii.20. απισ]τ̣ο̣ι· papyrus
^ iii.26. · papyrus
^ iv.24. ϋπερ papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.