Papyri.info

sign in

= P.Herc. Stub = Trismegistos 243963 = LDAB 243963Introduction

This papyrus has been digitally edited by Corinna Lang and revised by Holger Essler as part of the Project Anagnosis and the Würzburger Zentrum für Epikureismusforschung

DCLP transcription: 243963 [xml]

fragment 1P.Herc. 1692 fr. 1

  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ιδε   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ δ]υ̣ναμε  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣ εἰ λέγ̣ειν ὀρθῶ̣[ς] ε   ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ δ[ὲ] τὸν πρὸς ἑ̣αυ̣[τ]οῦ,
5[ἐ]μφ[άν]ει̣α δὲ απ   ̣  ̣  ̣  ̣ ν
[ο]ὕ̣τω   ̣ γίνεσ[θαι(?)]   ̣  ̣  ̣  ̣ τῆς
  ̣  ̣  ̣  ̣ τ̣[ὸ]ν γὰρ ασ̣   ̣  ̣  ̣  ̣ α
[γυμ]νά̣σεσθαι τάδ[ε(?)]   ̣  ̣ ον
τ̣[ὸ] λ̣έ̣γειν καὶ πρὸ[ς τ]ὸ̣ν
10  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ προσ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
. σ̣υ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ει
[φ]ρ̣ονιμω̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ἐνομιζε̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [λέγει]ν
εὖ̣ αὐτὸν̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ν̣
[2 lines missing]
17τ̣ὸ λέγειν εὖ [τὸν] ἄν
[-δρα]   ̣  ̣ μ̣εν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[3 lines missing]
22  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ μενου
[2 lines missing]
24  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ταμεν
25  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [τ]ὰ συμ
[φέροντα]   ̣  ̣  ̣  ̣ [π]ρὸς ευ
[οὐδ]ὲν εισ
[2 lines missing]
fragment 2P.Herc. 1692 fr. 2

  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ λ̣   ̣ ω̣   ̣ ε̣ τ̣ὸ̣ γί
[-γνε]σθαι διό̣περ ο̣ὐ̣δὲ τὸ
ῥητορικῶς εὐβούλ̣ως·
ἐπειδὴ τ̣[ὸ λ]έγ̣ε̣ι̣ν̣ εὖ τῆι
5[ῥητ]ορικῆ[ι π]ροσέ̣νε
-μεν, τὸ̣ δὲ φ[ρ]ονί̣[μ]ω̣ς̣
α̣ὐτῆι ῥητ[ο]ρικῆι· τῆι
δ' ε̣ὐ̣βο̣υλίαι φρένας
οὖν εἶχε πο[λ]λ̣άς· χωρὶς
10εὐβουλίας ἐστι πᾶ[ν λέ]
-γειν ὑ̣πειληφὼς   ̣  ̣  ̣ ε̣ἰ
δ' οὐ[δὲ] τ̣ὸ λέγ̣ειν ε[ὐ] τῆς
ῥητ[ο]ρι[κῆς ἐ]π̣έφαιν̣εν
εἶναι πῶς ῥή̣τ̣ορα· εἰ δ̣[ὲ]
15[τὸν] ἐμ πλήθει δ̣υνά-
μ[εν]ον λέγε̣[ι]ν̣ ὀρθῶ̣ς̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ο τὸ λέγειν̣
[13 lines missing]
30ε   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ο   ̣  ̣  ̣ ε τῆς π[ο]λ̣ι
-τικῆ̣ς̣, ἀλ[λὰ πρ]ὸ̣ς ε   ̣  ̣  ̣  ̣
πρὸ το   ̣  ̣  ̣ ν̣   ̣  ̣ α   ̣  ̣  ̣  ̣ [κ]αὶ
διε̣σ̣   ̣  ̣ [φ]ιλαν̣[θρωπίν]ως
——
δὲ π[ῶς(?) λ]έγειν ἐ̣ν τοῖς
35[πλ]ήθ[εσιν] εἶν̣[αι] ῥήτο̣ρος
[τῶι(?) (?)]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ λόγος   ̣  ̣ ν   ̣  ̣
των̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [τῆς] σοφισ
-στικ̣ῆ̣ς - ca.9 - ε τῆς
- ca.10 - ει του
40- ca.10 - αὐτὸν
fragment 3P.Herc. 1692 fr. 3

ταδ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [λέ(?)]γων ῥήτωρ
  ̣ οπ(?)   ̣  ̣  ̣  ̣ [ἀγα]θὸς οὔκ ἐσ
[-τι] τ̣[οῦτ]ο πρ̣ὸς τὸ πλῆθος
ἢ τ̣[ὸ]ν̣ π̣ρὸ̣ς αὑτ̣ὸ̣ν ἐχρῆν
5εἰπεῖν μόν̣ο̣ν [εὔ]βου
-λον, οὐ ῥήτορα δὲ· σιω
——
-πῶ γ̣ὰρ ὅ̣τ̣ι̣ κα̣ὶ τὸν ἔ
-χοντα τὴν ἐμπειρίαν
ἀ[μφὶ] τ̣ὸ ῥη̣τορεύειν· εἰ̣[δ']
10ἄ̣[λ]λ̣ως̣ γ̣ί̣νετ̣α̣ι, τῆς [τοῦ]
[ῥ]ή̣τορο̣[ς] οὐκ ὤ̣φειλ[εν]
ἀποσ[χήσ]ειν̣ π̣ροσηγορί
-ας ⁦ vac. 1⁩ κ[αὶ παραι]νεῖ τὸ πρὸς
ἑαυτὸν̣ [λ]έγειν οὐ ῥή
15τορος· ῥ̣[ή]τωρ οὐ λέγει
πρὸς αὑ̣[τὸ]ν ἢ μόνον
πρ̣ὸ̣ς ἑαυ̣τ̣ῶν ἐχρ̣ῆ̣ν
λέ̣γειν̣ δυ̣ν̣ασ[τευτ]ι̣κ̣[  ̣  ̣]
[5 lines missing]
24[ὅ]τι οἰκήσειν̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[2 lines missing]
27  ̣  ̣  ̣  ̣ το παρα   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
π̣[ρᾶγ]μα τὸ δη   ̣  ̣  ̣
ταδ̣   ̣  ̣ ν̣α   ̣ νη   ̣  ̣ [τὰ]
30π[ρέπο]ντα λέγει̣   ̣  ̣  ̣  ̣
εγ̣   ̣  ̣  ̣  ̣ ον   ̣ αι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
——
φα̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ εν γὰρ ε̣   ̣  ̣  ̣  ̣
[3 lines missing]
36μᾶ[λλον δι]ατρίβ[ειν πολι]
τικὴ̣[ν δυνασ]τευτ[ικ  ̣  ̣]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἄλλης [παντε]
fragment 4P.Herc. 1692 fr. 4

λῶς, ἀ̣π[ὸ] δὲ̣ φιλο[σοφί]
-ας̣ μ̣όν[οι]ς ἑτέ̣ρ̣ου λα[μ]
β̣ανομ̣έ̣νου πρὸ[ς] ὃ[ν] λ[έ]
γ̣ει μ̣ὴ̣ [π]λ̣ήθου̣ς, ἀλ[λὰ]
5τ̣οῦ δεκ̣τικ̣οῦ τῶν [δικασ]
-τη̣ρίω̣ν λό̣[γ]ων̣ ⁦ vac. 1⁩ σ̣   ̣  ̣  ̣
[τ]ὰ πρὸς πολιτικῆ̣[ς καὶ]
τ̣ὰ [πρὸ]ς̣ [τ]ῆς αὐτοῦ [δι]
ατριβῆ̣ς, εἰ δὲ τὰ σ̣ο̣φ̣ι̣σ̣
10-τι̣κὰ [χ]ωρὶς τοῦ μὴ [λέγειν]
ἐν̣ ἐκ[κ]λ̣ησίαις αὐτ̣[αῖς]
τ̣ο̣ῦτ̣[ο] φασκω̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ον̣   ̣  ̣
σ   ̣  ̣  ̣ ς τὴ̣ν τ̣ὰ̣ σοφι̣στι̣κ̣ὰ
λέ̣[γ]ε̣ιν̣ ἀπ̣ὸ τῆς σοφισ
15[-τι]κῆ̣ς, ἁ[πλ]ῶ̣ς δὲ καὶ   ̣  ̣ ο   ̣  ̣
[ὁ μὲν] φιλόσ̣[ο]φ̣[ο]ς τα̣[ῦτα]
πρ̣ὸς ἑαυτὸ̣ν̣ [ἔ]χει λ̣[ήμμα]
[τ]α καὶ π[ρὸς] ἄλλο̣[υς, ὁ δὲ]
[πο]λιτικ̣ὸς μαχ̣όμεν̣[ος]
20τ[ὸν] δῆμ[ον] λ̣έγεσθ[αι]
δ   ̣  ̣  ̣ υσ̣ι καὶ γιν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[8 lines missing]
30ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ καὶ γὰρ τ̣ο̣[ὺς]
[π]ρ̣οαι̣ρουμένου[ς   ̣  ̣  ̣  ̣]
[οἱ] σ̣οφισταὶ λέγει[ν   ̣  ̣]
  ̣  ̣  ̣ φειν μ̣ὴ περὶ μ   ̣  ̣  ̣
δ[ι]α̣τρί̣βειν ψεῦδος   ̣  ̣
35[ἀπο(?)]δ̣εδειγ̣μέν̣ο̣υ[ς   ̣  ̣]
μὴ τ̣ὴ̣ν̣ π̣[ολιτι]κὴν   ̣  ̣  ̣
να - ca.11 - [λυσι(?)]
-τελὲ[ς(?) - ca.11 -]
fragment 5P.Herc. 1692 fr. 5

[  ̣  ̣τὰ(?)] συμ[βό]λαια καὶ τ[ὰς(?)]
[δί]κας α̣ὐτοῦ̣ δ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ε   ̣
[ο]ὐθεὶς λέγει   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣ σ   ̣  ̣  ̣ γνω   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ο   ̣  ̣
5  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τοὺ̣ς̣ πολι̣[τι]
-κοὺς̣ π[ρὸς(?)] αὐτὰ μό[νον]
δι̣αι̣ρί̣β̣[ει]ν, ἀλ̣λ' ἔνιο[ι]
[κ]αὶ̣ τ̣ὰ κ̣ατὰ̣ τὰς ἐκκλ̣[η]
-σίας ἂ κ̣αὶ με̣[γά]λα κ̣[αὶ]
10[κ]οινὰ φιλανθρώ̣[ποις(?)]
τ̣[α]ῖς πό̣λεσ[ι]ν̣ ὀρθ̣[ῶς ἂν]
[λ]έ̣γοιτο   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ λο̣   ̣  ̣  ̣
[λό]γους [ἐ]κλεγεσ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣ ι̣ς τὰ̣ς τοιαύτ[ας   ̣  ̣  ̣]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.