Papyri.info

sign in

2253 = Trismegistos 59017 = LDAB 112Introduction

Textual supplements are those of Sommerstein's Loeb (2008); cf. Lloyd-Jones in the previous Loeb edition (1957) for a more fulsome reconstruction.

DCLP transcription: 59017 [xml]

[Διὸς μ]ὲν εὐ̣χαῖς̣ πρῶτα πρε̣σ̣β̣ε̣ύ̣ων σέβ[ας]
[ -ca.?- ἱ]κν̣οῦμ̣αι φ̣έγγ̣[ος] ἡλίου̣ τ̣ὸ νῦ̣(*)ν
[ -ca.?- αμ]εῖψαι ξὺ[ν] τύ(*)χαις ε̣ὐ̣ημέ(*)ρ[οις]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[  ̣] Ἑλλά̣δ̣ος λοχαγέ(*)ταις,
5[οἱ ξὺν Με]νέ̣(*)λεῳ τὴν βί(*)αιον ἁρπαγὴ(*)ν
[γυναικὸς ἐκ]πρ̣ά̣σ̣σουσι Π̣ρ̣[ι]α̣μ̣[ί(*)]δη̣ν̣ Πάριν̣
[ -ca.?- ]ς εὐμενῆ σ̣υνα̣[λ]λ̣[α]γήν·
[ -ca.?- ]  ̣π̣ω̣[  ̣]  ̣μ̣επ̣αμυ[  ̣  ̣](*)[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣φη̣σ̣[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]π̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 2. νῦν papyrus
^ 3. τύχαισ papyrus
^ 3. ε̣ὐ̣ημέρ[οισ] papyrus
^ 4. λοχαγέταισ, papyrus
^ 5. έλεω papyrus
^ 5. βίαιον papyrus
^ 5. αρπαγῆν papyrus
^ 6. Π̣ρ̣[ι]α̣μ̣ίδη̣ν̣ papyrus
^ 8. [  ̣́  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[ -ca.?- ] papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.