Papyri.info

sign in

P. Oxy. 2245 = Trismegistos 59018 = LDAB 113Introduction

This text has been digitally edited by Oliver Donath and revised by Holger Essler as part of the Project Anagnosis and the Würzburger Zentrum für Epikureismusforschung .

DCLP transcription: 59018 [xml]

fragment 1
Imaged by [unidentified responsible individual]

column i
[1 line missing]
2[⁦ -ca.?- ⁩]φ̣εγγος·˙
[1 line missing]
4[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣τοτε
5[⁦ -ca.?- ⁩]ηριον·˙
[⁦ -ca.?- ⁩
[1 line missing]
8[⁦ -ca.?- ⁩
[1 line missing]
10[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣φλεκτο
[1 line missing]
12[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ς τοδ̣ε
[⁦ -ca.?- ⁩]παντελε[ -0-1- ]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣ις̣
15[⁦ -ca.?- ⁩]σοσ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]πων[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣φαι[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] -2-3- [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ν[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
column ii
σ̣ί(*)α̣ ((longum)) δέ(*) μ’’ εὐ(*)μενὴς χορεύει χάρις
φ[α]ε̣ν̣ν[ὸ]ν [⁦ -ca.?- ⁩]
χιτῶν̣α πὰρ̣ πυρὸς ἀ ((brevis)) κάματον αὐγάν.˙
κλυ ((brevis)) οῦσ’ ἐμοῦ δὲ Ναί(*)δων τις παρ’’ ἑ(*)σ-
5τιο(*)ῦχον σέλας. πολλὰ διώξετ̣αι̣.˙
——
Νύμφας δέ τοι πέποιθ’’ ἐγὼ
στήσει[ν] χ̣οροὺς
Προμηθ̣έ̣ω̣ς δῶ[ρ]ον ὡς σεβούσας.
——
κα̣λ̣[ὸ]ν̣ δ’ ὕ̣μνον̣ ἀ̣μφὶ τὸν δόντα μολ-
10πάσε̣ιν̣ [  ̣]ο̣λ̣[  ̣  ̣  ̣]ω̣ λεγούσα ((longum)) ς τό(*)δ’’ ὡς
Προμηθε[ὺς βρο]τ̣οῖς
φερέσ̣βιό(*)ς τ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[ -0-1- ] σπευσίδωρ̣[ος.]˙
χορεύσειν   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]νί̣’’ ἐλπὶς ὡ(*)(*)-
[ρ]ίου χε̣[ί]ματ̣[ος   ̣  ̣  ̣]ερ  ̣ι̣χ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣·˙
[——]
15[Νύμφ]ας δέ τ̣[οι] π̣έπ̣[ο]ιθ̣’’ ἐγὼ
[στήσε]ιν χοροὺ̣ς̣
[Προμ]η[θ]έως δῶρ̣ον ὡς̣ σ̣εβ̣ούσα[ς].
[——]
[- ca.6 -]α̣ι ποι̣μέν̣[  ̣]ς πρ̣έπει̣ν̣
[- ca.8 -]το νυκτ̣ι̣π̣λ̣αγ-
20[- ca.10 -]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]σι̣ν ἐπ̣ιστε[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.16 -]ορ[  ̣]μεν[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.16 -]  ̣  ̣[  ̣  ̣]μ̣εν\ν̣/[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.16 -]ν·˙
[- ca.16 -]β̣[α]θ̣υξυλο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
25[- ca.18 -]  ̣  ̣[  ̣  ̣
[- ca.22 -]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
column iii
θελουσ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣λ̣ε̣ιμώ(*)ν̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣ι̣ χορευμασ[⁦ -ca.?- ⁩]

ἱερὰ δ’’ ἀκ̣τ̣ὶ̣ ((longum)) ς σελ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[τ]η̣λέ(*)γνω̣τον ν  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ἀ̣[ν]τ̣ισέ(*)λην̣ο̣ν̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[  ̣  ̣ι˙ τ  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[4 lines missing]
12  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ωπ[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
15υ[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
θ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
αν[⁦ -ca.?- ⁩]
κ’’ ε[⁦ -ca.?- ⁩]
20  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
σκη[⁦ -ca.?- ⁩]
ηδ[⁦ -ca.?- ⁩]
ο̣τι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
25κα[⁦ -ca.?- ⁩]
κε[⁦ -ca.?- ⁩]
β  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]
——
[⁦ -ca.?- ⁩]μ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 2Imaged by [unidentified responsible individual]

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣υν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ω̣ρο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]δαν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]θε̣ο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣κ[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 3Imaged by [unidentified responsible individual]

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[  ̣]ι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
χε[⁦ -ca.?- ⁩]
——
ἀ̣π[⁦ -ca.?- ⁩]
τ  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5γε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 4Imaged by [unidentified responsible individual]

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ο̣ιακ̣ω̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ιτ  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ορευεισ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]δεσμων  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ο̣κλαιεισο  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]υ̣ωζην̣  ̣τ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣  ̣σ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 5Imaged by [unidentified responsible individual]

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣[  ̣]κ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ορχημα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣οισ  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 6Imaged by [unidentified responsible individual]

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ο  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣ν[  ̣  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[  ̣]  ̣ο[  ̣]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]δ’’ έ(*)μ  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]σ̣υ̣[  ̣]τε  ̣  ̣  ̣  ̣υ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣δου̣κ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]πιστος ωσπ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ν̣˙   ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]ε[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 7Imaged by [unidentified responsible individual]

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]φα(*) ((brevis)) δ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]⁦ vac. ca. 3⁩[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 8Imaged by [unidentified responsible individual]

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ει  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]⁦ vac. 1 line⁩[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 9Imaged by [unidentified responsible individual]

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]α[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 10Imaged by [unidentified responsible individual]

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]κ̣κα  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 11Imaged by [unidentified responsible individual]

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]

ἰω[⁦ -ca.?- ⁩]
5  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 12Imaged by [unidentified responsible individual]

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[- ca.6 -]  ̣[  ̣  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣] δέ τοι τρ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
πέλας πυρὸς
  ̣  ̣  ̣ρο̣ις μεθυ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
——
5  ̣  ̣αν ζε[  ̣]μ̣εν̣[  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
χι̣ὼν δ’ ἀ̣ρι̣στι̣(*)ππ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]  ̣όμ̣βρο̣υ κ[  ̣]ρα·˙   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 1.i.2. ˙ papyrus
^ 1.i.5. ˙ papyrus
^ 1.ii.1. σ̣ία̣ ((longum)) papyrus
^ 1.ii.1. δέ papyrus
^ 1.ii.1. μ’’ papyrus
^ 1.ii.1. εὺμενησ papyrus
^ 1.ii.3. ˙ papyrus
^ 1.ii.4. ναϊδων papyrus
^ 1.ii.4. παρ’’ papyrus
^ 1.ii.4. ἑσ papyrus
^ 1.ii.4-5. |5τιο͂υχον papyrus
^ 1.ii.5. σελασ. papyrus
^ 1.ii.5. ˙ papyrus
^ 1.ii.6. πεποιθ’’ papyrus
^ 1.ii.10. τόδ’’ papyrus
^ 1.ii.12. φερεσ̣βιόσ papyrus
^ 1.ii.12. ]˙ papyrus
^ 1.ii.13. νι̣’’ papyrus
^ 1.ii.13. ὣ papyrus
^ 1.ii.14. ˙ papyrus
^ 1.ii.15. ]ιθ̣’’ papyrus
^ 1.ii.23. ˙ papyrus
^ 1.ii.25. ˙ papyrus
^ 1.iii.2. λ̣ε̣ιμών̣ papyrus
^ 1.iii.4. δ’’ papyrus
^ 1.iii.5. [τ]η̣λέγνω̣τον papyrus
^ 1.iii.6. α̣[ν]τ̣ισέλην̣ο̣ν̣ papyrus
^ 1.iii.7. ι˙ papyrus
^ 1.iii.19. κ’’ papyrus
^ 6.4. δ’’ papyrus
^ 6.4. έμ papyrus
^ 6.8. ν̣˙ papyrus
^ 7.2. φά ((brevis)) δ papyrus
^ 12.6. α̣ρι̣στὶ̣ππ papyrus
^ 12.7. ˙ papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.