Papyri.info

sign in

MPER N.S. VI 1 245 = Trismegistos 59081 = LDAB 176DCLP transcription: 59081 [xml]

fragment 1

r
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1vac. 1 line
[⁦ -ca.?- ⁩ κ]α̣δδέκεται μέ(*)λαινα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ων ἀχέ(*)ων ἐπαύ(*)σθη[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣(*)ϊ̣δ̣αι  ̣λεεοι  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
vac. 1 line
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1vac. 1 line
[⁦ -ca.?- ⁩]ικω
[⁦ -ca.?- ⁩]ων
[⁦ -ca.?- ⁩].σο―
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 2
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]α̣ι̣σοεμα  ̣σ̣θ  ̣τερυ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣ονοημα
[⁦ -ca.?- ⁩(*)εν ἀφικέ(*)τα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ο̣υ̣σ̣  ̣ε[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 1.r.1. μέλαινα̣ papyrus
^ 1.r.2. αχέων papyrus
^ 1.r.2. επαύσθη papyrus
^ 1.r.3. or α̣π̣ε̣
^ 2.3. μ̀εν papyrus
^ 2.3. αφικέτα papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Notes

  • 3.

    A dot appears above the alpha in ἀφ-.