Papyri.info

sign in

4309 P. Oxy. 62 = Trismegistos 59143 = LDAB 238Introduction

This papyrus has been digitally edited by Eugenia Chetta (Università di Parma) and revised by Vincenzo Damiani as part of the Project Anagnosis and the Würzburger Zentrum für Epikureismusforschung

DCLP transcription: 59143 [xml]

fragment 1

column 1
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ω̣ν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣σ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣α[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣α[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩Αἰ]ά̣τιoς̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣κ̣α̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣
10[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[  ̣]εφ̣υρ̣α̣ και
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ιος Φ̣εί̣δ̣ιππον
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ον κ̣οσμήτορα
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ι ἐν ἠ̣γα̣θ̣έ̣α̣ι̣ τ̣η̣
[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣ς ἱππ  ̣  ̣  ̣  ̣μα̣ς̣
15[⁦ -ca.?- ⁩]μος ἐν τα̣ῖς α̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩ ἱστο]ρ̣ί̣αις ἔτ̣ε̣ι μὲν
[⁦ -ca.?- ⁩ Φ]είδιππον
[⁦ -ca.?- ⁩ ἀπὸ Τ]ροίας πλέ-
[οντας θανεῖν(*) ἐν] Ἐφύρα<ι> τρί-
20[τωι δὲ Ἄντιφο]ν̣(*) καὶ Ἴωνας
[⁦ -ca.?- ⁩ Θεσσ]α̣λίαν
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ο̣με
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣σ
[⁦ -ca.?- ⁩]
column 2
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
εκφυ̣σ̣α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ομενγ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
καὶ τὰς α̣ἰ̣τ̣ί̣ας  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5ας απελ[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣ει διενε̣[γκεῖν]
αδελφο  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
χρησμ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τὰς πολλ̣[άς⁦ -ca.?- ⁩]
10τωνομα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
αριστοτ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
νουσοιε[⁦ -ca.?- ⁩]
πλουντο[⁦ -ca.?- ⁩]
δος διοτ[ρεφ](*)[⁦ -ca.?- ⁩]
15νησδυνα[⁦ -ca.?- ⁩ ἐστρα-]
τευ̣μένο[ι⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 2
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣δ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣α̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]υπ̣όροισ̣ι̣ν̣ γλ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]δ̣αμας̣ ῥήτ[ωρ]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣σ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ετισα̣τ̣ε̣δ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ισ̣απετα̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩] τ̣ο̣πε̣ρ̣ιδ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[ἐπ]υκάσαντο   ̣  ̣ν  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣ν̣ π̣α̣τ̣ρ̣[o]ς̣(*)   ̣ δ̣εα̣ι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]μ̣ο̣υ̣ φθι̣ε̣ν οὐδὲ δω̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]π̣α̣ρ̣αιγιμι̣ω̣[⁦ -ca.?- ⁩]
15[⁦ -ca.?- ⁩]ω̣ταδ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣υπε̣ρ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[ἀνθ]ρ̣ώποισι λ̣[⁦ -ca.?- ⁩](*)
[⁦ -ca.?- ⁩]δ̣ο̣ς̣ διδου[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣θεο̣φ̣ι̣λέσ̣[τερος](*)
20[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣τ̣ον[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣κ̣ὰ̣δ̣ δὲ υ̣δ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ μ]ε̣γ̣α̣λ̣ή̣τ̣ορος̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣α̣ Χ̣α̣λ̣κ̣ι̣όπαι[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]μ̣έ̣[ν]α̣ιχμο̣ν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
25[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣λ̣  ̣[  ̣]  ̣εστι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣ι̣γ̣  ̣  ̣π̣α̣ν̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]α̣σιλε  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ν̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
30[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 3
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[Κ]υπρ(*)
[⁦ -ca.?- ⁩]θιγγαν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣ωνμη  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5ε π̣ο̣τ̣ε τελε̣ι[⁦ -ca.?- ⁩](*)
πε̣[  ̣] Ξεναγόρ[ας]
κατὰ τὴν Κω̣ί[αν ἀποικί](*)-
αν καὶ Δ̣αμάστη[ς θαυμα](*)-
σίως ὑπὲρ τῆς τῶ̣[ν Ἑλλήνων](*)
10στρατείας επα̣[⁦ -ca.?- ⁩λέγον-]
τες καὶ ὅτι οὗτος κα[⁦ -ca.?- ⁩]
τὴν πατρίδα κα̣ι[⁦ -ca.?- ⁩]
τ̣ω Ἄντιφος ὃ̣ν̣ τρό̣π̣[ον φη-]
σιν φ κἂν οἱ(*) τῶν κατα[⁦ -ca.?- ⁩]
15εἰ̣ρημένων ουχ̣ο̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ι̣δ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣υσιν περὶ παντ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 4

column 1
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣  ̣[  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣α̣ς̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣ο̣υδ̣ι̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩θ]ε̣σ̣πρ̣ω̣[τια⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[- ca.11 -]  ̣εσ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]π̣ειν τατε[  ̣  ̣  ̣]  ̣α̣ι̣ο̣τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[Θεσ]σ̣α̣λ̣[ὸ]ς παραλ̣α̣βὼ̣ν τ̣ὴ̣ν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[  ̣]οτω  ̣χ̣[αι]μονια̣ν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣σ̣  ̣ευρ̣ενα  ̣  ̣νπ̣α̣  ̣  ̣α̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[  ̣] Φε̣[ι̣]δ̣[ι]π̣π̣  ̣  ̣ρ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣ν[  ̣]π̣ο̣λ[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ν  ̣υδο̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ον Ἀν[α̣]ξιμένη̣ν̣ ἐν
[το]ῖ̣ς̣ Κ̣υπριακοῖς̣ τ  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[ἀ]δ̣ελφὸν αὐτ̣[ο]ῦ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
15[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣ο̣ν̣ενο̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣δι
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[  ̣  ̣]πολ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣κεν̣  ̣[  ̣  ̣]ω̣ν
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ ἐν̣ Ἰ̣λ̣ί̣ω̣<ι> κ̣α̣
column 2
κ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 5
\ΝϚ/
τῆς μεταβάσεως τῆ̣[ς εἰς τὴν]
Θεσσαλίαν ὃν καὶ α̣υ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩νο-]
μίζει νέο̣ν̣ ὄντα πα[ρ' Ἀρκά-]
5σ̣ιν εἶναι̣ πε̣ρὶ ἐκεῖνο[ν τὸν]
[χ]ρό̣νον καὶ διὰ ταῦτα [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ανυπ̣ολε  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ντιονδ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ητουκα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]ερ̣ο̣σ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 6
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[  ̣]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣σ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ωμει̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]απ̣οθ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]α̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]μ̣ε̣  ̣ο[  ̣]  ̣π̣[⁦ -ca.?- ⁩] 7.[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣καταμ̣α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣υεχι̣ρω  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣ε̣ιδ  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ε  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣ο̣  ̣υ̣κ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] τ̣ι̣δ̣α̣ς̣(*) ν̣άπ̣ει δα̣[σκίωι]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣λ̣αυτι̣  ̣  ̣  ̣ει̣κ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣αγαλ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] π̣ολέμου̣ φυλόπ̣[ιδα]
fragment 7
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
λ̣α̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
π̣α  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ρ̣αν  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5ιστορ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ὕστε̣ρ̣ο̣ν̣   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ἀ̣πε̣ίρως̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
τωσ̣ιλ̣ι̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
κλ̣εο  ̣ν[⁦ -ca.?- ⁩]
10  ̣φ̣υγ̣α[  ̣]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
μ̣  ̣ο̣ν̣τε[⁦ -ca.?- ⁩]
να̣[  ̣  ̣]  ̣ν̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
αλλ[⁦ -ca.?- ⁩]
μύ̣ρ̣[ιοι](*)
15[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 8
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]θ̣ε̣σ̣σ̣α̣λ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣μ̣ε̣ν̣α̣ι̣χ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣η̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣α̣δ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]δ̣ευτ̣ε̣ρ̣ο̣[  ̣]  ̣ε̣  ̣ει̣ο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣α̣  ̣  ̣α̣π̣ε̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣σ̣ε̣α̣ι̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣δ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣π̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣α̣η̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣δ̣υ̣σ̣χ̣ε̣ί̣[μερος]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣σ̣σα  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 9
[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣π̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣κου̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ρ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ἀθ]έ̣λ̣ι̣μνο̣ν̣(*)[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ἀ̣ν̣ί̣ε̣[ρον](*) [Σοφ]ο̣κλῆ̣ς̣ ἐ̣ν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[Π]ε̣ρρ̣α̣ιβ̣ί̣σ̣ι̣ [  ̣]  ̣[  ̣]  ̣ρ̣ισ  ̣  ̣  ̣α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣ιφό̣εν̣τ̣ο̣[ς̣] Ὀ̣λ̣[ύ̣μ]π̣ου   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
θαν Ἄ̣νδρων̣(*) ε̣  ̣  ̣  ̣τ̣οις[⁦ -ca.?- ⁩]
ρ̣ο̣υ̣ρ̣ανισ̣τ[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣ν̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣ρ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 10
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩Ἡρα-]
κ̣λ̣έους κ[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣ε̣γ̣α̣ν̣ενο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣ν Χαλκ̣[ώδων](*)
5  ̣  ̣τ̣ο̣νε  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣τουδἭβ[η](*) [⁦ -ca.?- ⁩ἐ-]
γ̣έ̣ν̣οντο φ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ος Α̣ἰάτιος ο̣υ̣[⁦ -ca.?- ⁩] 9.  ̣  ̣αγενεσ[⁦ -ca.?- ⁩]
10δ̣α̣υτοισιν[⁦ -ca.?- ⁩ Ἑκα-]
τ̣αῖο̣ς ὁ Μιλή[σιος]
τουτωνθε[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]  ̣ μέ̣μ̣ν̣[ηται Φεί-]
[δ̣ι̣]ππος καὶ Ἄ[ντιφος]
15[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 11
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣ἴρη̣κ̣α̣ μὲν(*)
[⁦ -ca.?- ⁩]σ̣βυβλου
[⁦ -ca.?- ⁩]λακ̣εδαι
5[⁦ -ca.?- ⁩]σαδ̣ηρα
[⁦ -ca.?- ⁩]γ̣ω̣ν̣
[⁦ -ca.?- ⁩]π̣υ
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣λ̣ε
fragment 12
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ε  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣τε̣ρα̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]. Κ̣\ρ/υν̣αιθ̣ῶν  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]α̣μ̣φοτε̣ρ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣αι Χαλκι̣[όπη](*)
[⁦ -ca.?- ⁩]φησι  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣οπητ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ι̣οσθ̣ε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 13
[⁦ -ca.?- ⁩]κ̣α̣ι̣ο̣α̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣κ̣α̣μ̣  ̣  ̣θ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 14
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣ξει̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ενο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣α̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]η̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 15
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τεσ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ω[  ̣]  ̣τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 16
τ[⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ 1.1.20. or [τηι δὲ γενεᾶι Θεσσαλό]ν̣
^ 1.2.14. or διότ[ι]
^ 2.12. or π̣α̣τ̣ρ̣[ι]ο̣ς̣
^ 2.17. or [ἀνθ]ρ̣ώποις ιλ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
^ 2.19. or θεο̣φ̣ι̣λέσ̣[τατος], or θεο̣φ̣ι̣λές̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
^ 3.2. or [ο]υ πρ[⁦ -ca.?- ⁩], or []υπρ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
^ 3.5. or επ̣  ̣  ̣ετελε  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
^ 3.7. or Κωί[ων ἀποικί], or Κω  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
^ 3.8. or Δ̣αμάστη[ς παραπλη], or Δ̣αμάστη[ς]
^ 3.9. or το̣[⁦ -ca.?- ⁩]
^ 3.14. or κανοι
^ 6.11. or π̣ι̣δ̣α̣ς̣
^ 7.14. or μυ̣ρ̣[ίοι], or Μυ̣ρ̣[μιδόνες]
^ 9.3. or   ̣  ̣ι̣μν  ̣ν̣
^ 9.4. or   ̣ν̣ι̣ε̣[  ̣  ̣  ̣]
^ 9.7. or ἀνδρῶν
^ 10.4. or Χαλκ̣[ιόπη], or χαλκ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
^ 10.6. or ηβ[⁦ -ca.?- ⁩]
^ 11.2. or εἰρήκαμεν
^ 12.6. or Χαλκώ̣[δων]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.