Papyri.info

sign in

Trismegistos 59209 = LDAB 304Introduction

This papyrus has been digitally edited by Marcel Moser and revised by Vincenzo Damiani as part of the Project Anagnosis and the Würzburger Zentrum für Epikureismusforschung

DCLP transcription: 59209 [xml]

column 1Imaged 2010-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩κολών]αις(*)
[⁦ -ca.?- ⁩ἐό]ντα
[⁦ -ca.?- ⁩αὐ]τήν
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ντε(*)
5[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ἐλέ]λειπτο
[⁦ -ca.?- ⁩κ]α̣ὶ τοὶ
[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩πά]ντα
10[⁦ -ca.?- ⁩α]ὐταὶ
[⁦ -ca.?- ⁩ἰξύ]ν̣
[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩κόσμο]ν
[⁦ -ca.?- ⁩ὕπερθε]ν [27 lines missing]
42[⁦ -ca.?- ⁩κ]α̣ὶ ἰξύν
[⁦ -ca.?- ⁩πά]ντα
[⁦ -ca.?- ⁩Περ]σ̣εὺς [2 lines missing]
47[⁦ -ca.?- ⁩περι]αυγήν(*)
[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ἄ]λλα̣ [2 lines missing]
52[⁦ -ca.?- ⁩περιτελλομένο]ιο
[⁦ -ca.?- ⁩Ἵππο]υ
[⁦ -ca.?- ⁩Ν]ύξ
55[⁦ -ca.?- ⁩ὤ]μ̣ους
column 2Imaged 2010-2015 by [unidentified responsible individual]

[αὐτῷ σὺ]ν [θώ]ρηκ[ι] χαδ̣ῖν(*). ἀλλ' α[ἴ]θοπο[ς Ὕ]δρης
α[ὐχε]νίην κ̣ατάγει σπείρην καὶ π[άν]τα μέτωπα·
ἡ [δ]ὲ(*) [ἐ]ξόπιθεν πολλὴ μένει· ἀλ[λ]ὰ \[ἄρ]α/ κ[αὶ] τὴν
αὐτῶι Κεν[τ]αύρῳ, ὅπου ἰχθύες(*) ἀντέλλωσιν,
5ἀ[θ]ρόον ἐμ̣[φ]έρεται· ὁ δ' ἐπ’ Ἰχθύσιν ἔ[ρ]χεται Ἰχθὺς
αὐ[τῶ]ι̣ κυανέωι ὑποκείμενος Αἰγοκερῆϊ·
οἱ μ[ὲ]ν(*) ἄδην· ὀλίγον δὲ δυωδεκ[ά]δ' ἀνμένει [ἀ]λκήν̣(*).
οὕτω καὶ ⟦μο⟧μογερα̣ὶ̣ χεῖρες καὶ γοῦνα κα[ὶ] ὦμοι
[Ἀ]νδρομέδης δίχα πάντα, τὰ μὲν πάρος, ἄλλα δ' ὀπίσσω,
10τ[ε]ίνεται, ὠκεανοῖο νέον ὁπότ̣ε προγένωνται
(added at left: Γ̣Τ\Η  ̣/)Ἰ̣χ̣[θ]ύ̣ε̣ς ἀμφότεροι· τά μέν οἱ κατ̣ὰ δεξϊὰ χιρὸς(*)
[αὐτοὶ] ἀφ[έ]λκονται(*)· τὰ δ' ἀριστερὰ ν[ειόθεν] ἕλκει
[κριός] ἀνερχόμ[ε]νος. τοῦ καὶ μὴ̣ περ[ιτελλομέ]ν̣οιο
[ἑσπερό]θεν κεν [ἴ]δοιο Θυτ[ή]ριον· α̣ὐ̣τ[ὰρ ἐν ἄ]λλῃ
15[Περσέ]ο̣ς ἀντέλλοντος ὅσ[ο]ν κ̣ε̣φ̣α̣[λήν τε] κ̣αὶ ὤμους.
[αὐτὴ] δὲ ζώνηι κα̣ὶ̣ [ἀ]μ̣φήρ̣ι̣[σ]τα(*) πέλοιτ[ο]
[ἢ Κριῶ]ι λήγο[ν]τ̣ι̣ φαε̣ί̣[ν]εται ἢ̣ [ἐ]π̣ὶ̣ ταύρ̣[ωι],
[σὺν τῷ παν]συ[δ]ίῃ ἀν[ελί]σσεται̣. [οὐδ' ὅ γε Ταύρου]
[λείπεται ἀ]ν̣τέλλοντος, ἐπεὶ μάλα ο[ἱ σ]υν[αρηρὼς]
20[Ἡνίοχος φ]έρεται· μοίρῃ γε μὲν οὐ[κ] ἐ̣πὶ [ταύτῃ]
[ἀθρόος] ἀ̣ντέλλει· Δίδυμοί γε μὲν̣ ο̣ὖρο[ν ἄγουσι]ν(*).
[ἀλλ' Ἔρ]ι̣φοι [λ]α̣ι̣ο̣ῦ̣ τε θέν̣αρ ποδὸς [Α]ἰγὶ σ[ὺν αὐτ]ῇ
[Ταύρω]ι συμφορέονται, ὅτε λοφ[ίη] τε κα[ὶ οὐρὴ]
[κήτεο]ς α[ἰθ]ε̣ρ̣ί̣οιο πε[ρ]αιόθεν [ἀ]ν̣τέλ[λωσιν].
25[δύνει δ' Ἀ]ρκτοφ̣[ύ]λαξ ἤδη πρώτῃ δετε(*) [μοίρῃ]
[τάων, αἳ τέσ]σαρ̣ες \  ̣  ̣ν(*)/ ἄτε[ρ] χειρὸς κατάγ[ουσι]
[λαιῆς· ἡ δ' αὐ]τ̣ο̣ῦ̣ μεγάλας [ἐ]πιτέλλετ[αι Ἄρκτο]υ(*).
[ἀμφότεροί τε] π[ό]δε̣ς κατ[α]δ̣υομένου [Ὀφιού]χ̣ου,
[μέσφ' αὐτῶν γονάτ]ων, δ[ιδύ]μοις ἔπι σῆ[μα τετ]ύκτ̣ω(*)
30[ἐξ ἑτέρης ἀνιοῦσι]. τότ' [ο]ὐ̣[κ]έτι Κή[τ]εος ο[ὐδὲν]
[ἕλκεται ἀμφοτέρ]ω̣θεν· ὅλον γέ(*) [μιν] ὄψε[αι ἤδ]η.
[ἤδη καὶ πρώτην Π]οταμοῦ(*) ἁλὸς [ἐξανιοῦσαν]
[καμπὴν ἐν καθαρῷ] π̣ελάγει σκέ[ψαιτό κε ναύτης],
[αὐτὸν ἐπ' Ὠρίωνα] μένων, ε[ἴ] οἵ πο[θι σῆμα]
35[ἢ νυκτὸς μέτρων] ἠὲ \π̣/λόου ἀν̣γ̣[είλειεν](*).
[πάντη γὰρ τά] γε π̣[ο]λλὰ θεοὶ ἄνδρ[εσσι λέγο]υ̣σιν. ((coronis))
[οὐχ ὁράαις; ὀ]λίγη μ[ὲ]ν [ὅ]ταν κεράεσ[σι σελήν]η
ἑσ̣π̣ερ̣όθεν φαίν̣ηται, ἀεξομένο[ιο διδά]σκῃ(*)
μηνός· ὅτ[ι](*) πρώτη ἐπικίδναται(*) αὐτ̣[όθεν] α̣ὐ̣γ̣ή̣,
40οἵσσον ἐ[πι]σ[κ]ιάει(*), ἐπὶ τέτρατον ἦμαρ [ἄ]γ̣[ο]υσα(*)·
ὀκτὼ δ' ἐν δίχασιν(*)· διχόμηνα [δ]ὲ παντὶ π̣ρ̣ο̣σώπωι.
α[ἰ]εὶ δ' ἄλλοθεν ἄλλα παρακλε̣ίνουσα μέτω[π]α
ε[ἴ]ρει ὑποσταίη(*) μ[ην]ὸς περιτέλλεται ἠώ[ς].
ἄκρα γ[ε μ]ὴν νυκτ[ῶ]ν κεῖνα[ι] δυ[ο]καίδεκα μοῖραι
45ἄρκια[ι ἐξει]π̣ε̣[ῖν]. τ̣ά̣ γ̣έ(*) που μ[έ]γαν ε̣ἰ[ς ἐ]ν[ια]υ̣τό̣ν̣,
ὥρη [μέν τ]' ἀ⟦υ⟧ρόσαι ν̣ειούθ(*), ὥρη δὲ φυ[τεῦ]σα̣[ι],
ἐκ Δ[ι]ὸς [ἤ]δη πάντα π̣εφασμένα πάντοθι [κ]εῖ̣[τα]ι.
καὶ μ[έν τι]ς καὶ νηῒ πολυκλύστου χειμ̣ῶ̣[νος]
ἐ̣φρ[ά]σα[τ]' ἢ δεινοῦ̣ μεμνημένος Ἀ[ρ]κτ[ούροι]ο
50[ἠ]έ [τ]εω[ν ἄ]λ̣λ̣ω̣ν̣, ο̣ἵ̣ τ' ὠκεανοῦ ἀρύοντ[αι]
[ἀστ]έρος(*) [ἀμφιλύ]κης· οἱ δὲ(*) πρώτ[ης] ἔτ[ι] νυκτός.
ἤτοι γὰρ τ̣ο̣[ὺς πά]ν̣τας ἀμείβεται ε[ἰς] ἐνιαυτὸν
ἠέλιος μέγ̣α̣ν̣ [ὄ]γμον ἐλαύνων, ἄλ̣[λο]τ̣ε̣ [δ' ἄ]λλωι
ἐμπλήσσ̣[ει](*), τοτὲ μέν τ' ἀνιὼν τοτὲ δ' α⟦κ⟧\ὐ/[τίκ]α δ̣[ύ]νων·
column 3Imaged 2010-2015 by [unidentified responsible individual]

ἄλλο[ς⁦ -ca.?- ⁩]
γειν[ώσκεις⁦ -ca.?- ⁩]
[ἐ]νν[εακαίδεκα⁦ -ca.?- ⁩]
ὅσσα[⁦ -ca.?- ⁩]
5νὺξ[⁦ -ca.?- ⁩]
οἵ τε[⁦ -ca.?- ⁩]
ἀ[στέρες⁦ -ca.?- ⁩]
τῶι κ[είνων⁦ -ca.?- ⁩]
πιστε̣[ύεις⁦ -ca.?- ⁩]
10σήμ[ατα⁦ -ca.?- ⁩]
μόχ[θος⁦ -ca.?- ⁩]
γείνετ'[  ̣  ̣  ̣⁦ -ca.?- ⁩]
αὐτὸς[  ̣  ̣  ̣⁦ -ca.?- ⁩]
παρρε[ιπὼν](*)[⁦ -ca.?- ⁩]
15πολλ[άκι⁦ -ca.?- ⁩]
νῆα[⁦ -ca.?- ⁩]
ἄλλοτ[ε⁦ -ca.?- ⁩]
ἄλλοτ[ε⁦ -ca.?- ⁩]
ἐκ Διὸ[ς⁦ -ca.?- ⁩]
20κέκρ[υπται⁦ -ca.?- ⁩]
[Ζεύ]ς ὅ [ταρ⁦ -ca.?- ⁩]
πά[ντοθεν⁦ -ca.?- ⁩]
ἄλλ[α⁦ -ca.?- ⁩]
π[ληθύος⁦ -ca.?- ⁩]
25ἄλ̣[λα⁦ -ca.?- ⁩]
ἠέ[λιος⁦ -ca.?- ⁩] - ((coronis))
——
σή[ματα⁦ -ca.?- ⁩ 8 lines missing]
36[τ]έτρ[ατον⁦ -ca.?- ⁩]
ἤ νό[τωι⁦ -ca.?- ⁩]
εἰ δέ κ' [ἀπ'⁦ -ca.?- ⁩]
μήτ'[  ̣  ̣  ̣⁦ -ca.?- ⁩]
40ἀλλ' ὀρ[θαὶ⁦ -ca.?- ⁩]
ἑ[σ]πέρ̣[ιοι⁦ -ca.?- ⁩]
ε[ἰ δ]' α̣ὕ[τως⁦ -ca.?- ⁩]
ἦ̣ τ̣' [ἄ]ν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ἢν δέ(*)[⁦ -ca.?- ⁩ 1 line missing]
46[α]ὐ̣τ̣ὰ̣ρ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[π]άντ[η⁦ -ca.?- ⁩ 2 lines missing]
50ἠ[μ]ὲ̣ν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
κ[αί οἱ⁦ -ca.?- ⁩]
π[άν]τ[η⁦ -ca.?- ⁩
  ̣  ̣ ?   ̣  ̣] column 5Imaged 2010-2015 by [unidentified responsible individual]

[ἠέλιον νεφέλη, ταὶ δ'] ἀμφί μ[ιν ἔνθα καὶ ἔνθα]
[ἀκτῖνες μεσσηγ]ὺς ἐλι[σσόμεναι διχόωνται,]
[ἦ τ' ἂν ἔτ' εἰς ἠῶ σκέπ]αος κε[χρημένος εἴης.]
[εἰ δ' ὁ μὲν ἀνέφελ]ος β̣ά̣π̣τ̣[οι ῥόου ἑσπερίοιο,]
5[ταὶ δὲ κατερχο]μ[έ]νου νεφέλα[ι καὶ οἰχομένοιο]
[πλησίαι ἑστ]ήκωσιν ὑπερευθ(*)[έες οὔ σε μάλα χρὴ]
[αὔριον οὐδ' ἐπὶ] ν[υ]κτὶ περιτρομ[έειν ὑετοῖο·]
[ἀλλ' ὁπότ' ἠελί]ο̣ι̣ο̣ μαραινομέν[ηισιν ὁμοῖαι]
[ἐξαπίνης ἀκ]τεῖνες ἀπ' οὐρα[νόθεν τανύωνται,]
10[οἶον ἀμαλδύν]ονται ὅτε σ̣κ̣[ιάηισι κατ' ἰθὺ]
[ἱσταμένη γα]ίης τε καὶ ἠε[λίοιο σελήνη.]
[οὐδ', ὅτε οἱ ἐπέ]χοντι φ[α]νήμ̣[εναι ἠῶθι πρὸ]
[φαίνωνται ν]εφέλαι ὑπερ̣ε[υθέες ἄλλοθεν ἄλλαι,]
[ἄρραντοι γίν]ο[ντ]αι ἐπ' ἤματ[ι κείνωι ἄρουραι.]
15[μηδ' αὕτως, ἔτ'] ἐόντι πέρην ὁπ[ότε προταθεῖσαι]
[ἀκτῖνες φαίν]ω̣νται(*) ἐ̣[πίσκιοι ἠῶθι πρό,]
[ὕδατος ἢ ἀνέ]μοιο κα̣[τοισομένου λελαθέσθαι.]
[ἀλλ' εἰ μὲν κεῖν]αι μᾶ[λλον κνέφαος φορέοιντο]
[ἀκτῖνες, μᾶλλ]όν κεν ἐφ' [ὕδατι σημαίνοιεν·]
20[εἰ δ' ὀλίγος τανύοι]το πε[ρὶ δνόφος ἀκτίνεσσιν,]
[οἷόν που μαλακαὶ] νεφέ[λαι φορέουσι μάλιστα,]
[ἦ τ' ἂν ἐπερχομένο]ιο πε[ριδνοφέοιντ' ἀνέμοιο.]
[οὐδὲ μὲν ἠελίου σχ]εδόθε[ν μελανεῦσαι ἀλωαὶ]
[εὔδιοι· ἀσσότεραι] δὲ καὶ ἀ[στεμφὲς μελανεῦσαι]
25[μᾶλλον χειμέριαι· δύο] δ̣' ἂ̣ν̣ [χαλεπώτεραι εἶεν.]
[σκέπτεο δ' ἢ ἀνιόντο]ς ἢ α̣[ὐτίκα δυομένοιο,]
[εἴ πού οἱ νεφέων τὰ π]αρήλ[ια κικλήσκονται]
[ἢ νότου ἠὲ βορῆος ἐρ]εύθ̣[εται ἢ ἑκάτερθεν,]
[μηδ' οὕτω σκοπιὴν τ]αύτ[ην ἀμενηνὰ φυλάσσειν. ca.23 lines missing]
column 6Imaged 2010-2015 by [unidentified responsible individual]

[ca.15 lines missing] 16[σῆμ' ἐγένοντ' ἀνέμου, κω]φῆ[ς ἁλὸς ὁππότε πολλοὶ]
[ἄκρον ἐπιπλώωσι, τὰ μὲ]ν̣ π̣ά[ρος, ἄλλα δ' ὀπίσσω.]
[καὶ θέρεος βρονταί τε] καὶ ἀσ[τραπαὶ ἔνθεν ἴωσιν,]
[ἔνθεν ἐπερχομένοιο πε]ρι[σκοπέειν ἀνέμοιο.]
20[καὶ διὰ νύκτα μέλαινα]ν ὅτ' ἀ[στ]έρ[ες ἀΐσσωσι]
[ταρφέα, ταὶ δ' ὄπιθεν ῥυμ]οὶ ἐπ[ιλευ]κα[ίνονται](*),
[δειδέχθαι κείνοις αὐ]τὴν ὁδὸν ἐρχ[ομένοιο]
[πνεύματος· εἰ δέ κεν] ἄλλοι ἐναντ[ίοι ἀΐσσωσιν,]
[ἄλλοις ἐξ ἄλλων μερέ]ων· τότε δ' αὖ(*) [πεφύλαξο]
25[παντοίων ἀνέμων, οἵ] τ̣' ἄκριτοί εἰσι μ[άλιστα,]
[ἄκριτα δὲ πνείουσιν ἐπ' ἀ]νδράσ[ι] τεκ[μήρασθαι.]
[αὐτάρ ὅτ' ἐξ εὔροιο καὶ ἐ]κ νότου ἀσ̣τρ[άπτηισιν,]
[ἄλλοτε δ' ἐκ ζεφύροιο, καὶ] ἄλλο[τε] π[ὰρ βορέαο]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 1.1. κολώνας codd.
^ 1.4. ἐρχομένοιο codd. : ἀρχομένοιο codd.
^ 1.47. περιαγήν codd.
^ 2.1. l. χαδεῖν
^ 2.3. ἡ δὲ καὶ codd.
^ 2.4. ὁπότ' ἰχθύες codd.
^ 2.7. οὐ μὲν codd.
^ 2.7. ἀμμένει ἄλλην codd.
^ 2.11. l. δεξιὰ χειρὸς
^ 2.12. ἐφέλκονται codd.
^ 2.16. ζώνη καί κ' ἀμφήριστα codd.
^ 2.21. Δίδυμοι δέ μιν οὖλον ἄγουσιν codd.
^ 2.25. l. τότε (corr)
^ 2.26. or [μι]ν, or [μὲ]ν
^ 2.27. μεγάλῃ ὑποτέλλεται Ἄρκτῳ codd.
^ 2.29. σῆμα τετύχθω codd.
^ 2.31. δέ codd.
^ 2.32. ἤδη καὶ Ποταμοῦ πρώτην codd.
^ 2.35. l. ἀγγ[είλειεν]
^ 2.38. ἀεξομένοιο διδάσκει codd.
^ 2.39. or ὅτ[ε]
^ 2.39. ἀποκίδναται codd.
^ 2.40. ὅσσον ἐπισκιάειν codd.
^ 2.40. ἰοῦσα codd.
^ 2.41. διχάσει codd.
^ 2.43. ὁποσταίη codd.
^ 2.45. τὰ δέ codd.
^ 2.46. νειούς codd.
^ 2.51. ἀστέρες codd.
^ 2.51. οἵ τε codd.
^ 2.54. ἐμπλήσει codd.
^ 3.14. παρειπὼν codd.
^ 3.44. εἰ δέ codd.
^ 5.6. ἐρευθ codd.
^ 5.16. ἀκτῖνες φαίνoνται codd.
^ 6.21. ὑπολευκαίνονται codd.
^ 6.24. δὴ codd.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.