Papyri.info

sign in

Trismegistos 59217 = LDAB 312Introduction

This papyrus has been digitally edited by G. Melli and E. Alletto in a workshop of the project "Digitizing literary and paraliterary papyri", revision by Vincenzo Damiani (Project Anagnosis)

DCLP transcription: 59217 [xml]

fragment 1a
οἱ Δίδυμοι ὅτι   ̣[- ca.49 -]
ἀπ̣εθέωσε̣ν [⁦ -ca.?- ⁩]
ἀπο̣θνῄσκειν ὑπ̣[- ca.49 -]
καὶ μὴ θέλοντος τοῦ̣ [Πολυδεύκους- ca.35 -]
——
5ὁ δὲ Λέ̣ω̣ν οὗτός ἐστιν̣ [- ca.42 -ὁ δὲ]
——
Κα̣ρκ̣ί̣ν̣ος ἐστὶν ὃν ἱσ[τοροῦσι- ca.38 -]
τῆς Ἥρας  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
fragment 1b
ἁπλόοι· ἁπλῶς καὶ
10ὡς̣ ἔ̣τ̣υ̣χ̣εν, δίχα ὀν̣ό̣-
μ̣α̣τ̣ο̣ς̣. κρατὶ δ̣έ̣·
——
κατ’ ἰθὺ̣ τ̣ῆς κεφ[αλῆς]
τ̣ῆ̣ς ʽΕλ̣[ίκ]η̣ς̣. [ποσσί·]
ὑ̣π̣ὸ̣ [τοῖς π]ο̣σὶ̣ν [τοῖς]
15ὀ̣π̣ι̣[σθίοις φαίνει ὁ]
Λ̣έ̣[ων.]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.