Papyri.info

sign in

1372 = Trismegistos 59286 = LDAB 383 = princeton.apis.p14DCLP transcription: 59286 [xml]

fragment 1

r
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ὦ δαιμόνιε πρόσελθε· δέομαι γάρ τί] σου·
[ἀλλ’ οὐχ οἷός τ’ εἴμ’ ἀποσοβ]ῆ̣σ̣αι τὸν γέ̣λ̣[ων,]
[ὁρῶν λεοντῆν ἐπὶ κροκω]τῶ(*)ι κειμ[ένην.]
[τίς ὁ νοῦς τί κόθορνος καὶ] ῥό(*)παλον [ξυνηλθέτην;]
5[ποῖ γῆς ἀπεδήμεις; ἐπε]βάτευον Κλεισ[θένει.]
[κἀναυμάχησας καὶ κα]τεδύσ[α]μέν γε [ναῦς]
[τῶν πολεμίων ἢ δώδε]κ̣'’ ἢ(*) [τρι]σ̣καί(*)δ[εκα]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ποῖ γῆ]ς̣ ὁ̣ τ̣λ̣ή̣μ̣[ων ἐς μακάρων εὐωχίαν.]
[ὁ δὲ Ξε]νοκλέης [ἐξόλοιτο νὴ Δία.]
[Πυθάγ]’γελος δέ; π̣[ερὶ ἐμοῦ δ’ οὐδεὶς λόγος]
[ἐπιτρ]ιβομένου τ̣[ὸν ὦμον οὑτωσὶ σφόδρα.]
5[οὔκο]υν ἕτερ'’ ἔστ’ ἐν[ταῦθα μειρακύλλια]
[τραγ]ῳ̣δί(*)ας ποιοῦ(*)ν[τα πλεῖν ἢ μύρια,]
[Εὐριπί]δ̣ο̣υ̣ [π]λ̣ε̣ῖ̣ν̣ ἢ̣ [σταδίῳ λαλίστερα;]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 2-4

v
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2[σὺ δή με ταῦτ’ ὦ στρωμυλιοσυλλεκτά]δη(*)
[καὶ πτωχοποιὲ καὶ ῥακιοσυρραπτά]δη
[ἀλλ’ οὔ τι χαίρων αὔτ’ ἐρεῖς παῦ’ Αἰσ]χύλε
5[καὶ μὴ πρὸς ὀργὴν σπλάγχνα θερμήνης κότ]ῳ̣.
[1 line missing]
7[τὸν χωλοποιὸν οἷος ὢν θρασύνετ]αι̣
[ἄρν’ ἄρνα μέλανα] π̣α̣ῖ̣[δε]ς̣, ἐ̣[ξενέγκατ]ε·
[τυφὼς γὰρ ἐκβαί]νειν π̣α̣[ρασκευάζετ]α̣ι̣
10[ὦ Κρητικὰς μὲν σ]υλλέγων μονῳδίας,
[γάμους δ’ ἀνοσίους] εἰσφέρων εἰς τὴν τέχνη[ν]
[ἐπίσχες οὗτος, ὦ πολυ]τίμη[τ]'’ Αἰ[σχ]ύλε..
[ἀπὸ τῶν χαλαζῶν δ’] ὦ̣ πόνηρ’’ Εὐριπίδη
ἄναγ[ε σεαυτὸν ἐκπο]δών, εἰ σωφρονεῖς,
15(*)να μ[ὴ κεφαλαίῳ τ]ὸν κρόταφόν σου ῥήματι
θενὼ̣[ν ὑπ’ ὀργῆς ἐκχέῃ τὸ]ν̣ Τ̣ή̣λεφον(*)˙
[σὺ δὲ μὴ πρὸς ὀργήν Αἰσχύλ’, ἀλλὰ] πραόνως
[ἔλεγχ’, ἐλέγχου· λ]ο̣ιδορεῖσθαι [δ’ οὐ πρέ]π̣ε̣ι
[ἄνδρας ποιητὰς] ὥσπερ ἀρτοπώλιδας˙
20[σὺ δ’ εὐθὺς ὥσπερ πρῖ]νος ἐμ[π]ρη̣[σ]θ̣ε̣ὶς β[ο]ᾶις.
[1 line missing]
22[δάκνειν, δάκνεσθαι πρότερος, εἰ τούτ]ω̣ι̣ δοκεῖ.
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
r
ἔλθετ’ ἐπη̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ δύναμιν]
δεινοτάτο̣[ιν στομάτοιν πορίσασθαι]
ῥήματα κα[ὶ παραπρίσματ’ ἐπῶν.]
νῦν γ[ὰρ ἀγὼν σοφίας ὁ μέγας]
[1 line missing]
6[εὔχεσθε δ]ὴ καὶ [σφώ τι πρὶν τἄπη λέγειν]
[Δήμ]ητερ ἡ θρ[έψασα τὴν ἐμὴν φρένα,]
[εἶνα]ί με τῶν [σῶν ἄξιον] μ̣αρτηρ̣ί̣[ων](*)
ἐπίθες καὶ σὺ δὴ λιβαν[ωτὸ]ν λαβώ[ν](*) [καλῶς].
10[ἕτεροι] γάρ εἰσιν οἷσιν εὔχομα[ι θεοῖς]
[ἴδιοί τι]νές οι(*) κόμμα κ[α]ινόν; κ̣[αὶ μάλα.]
[ἴθι] δὴ προσεύχου τ̣[  ̣]  ̣ τ̣ο̣ῖσιν ἰ̣(*)[διώταις θεοῖς.]
[  ̣]  ̣[  ̣  ̣] α̣ἰ̣θὴρ ἐμὸν(*) βόσκημα, κ̣[αὶ γλώσσης στρόφιγξ,]
καὶ ξύνεσι καὶ μυκτῆρες ὀσφρ[αντήριοι,]
15ὀρθῶς μ’ ἐλέγχειν ὧν ἂν ἅπτ[ωμαι λόγων.]
καὶ μὴν ἡ[μεῖς ἐπιθυμοῦμεν]
παρὰ σοφ[οῖν ἀνδροῖν ἀκοῦσαι τίνα λόγων,]
ἐμμ[ε]λ̣[είαν] ἔ̣πιε(*) δα̣ΐ̣[α]ν̣ [ὁδόν.]
γλῶσσα μὲν γὰρ ἠγρίωται,
20 λῆμα δ’ οὐκ ἄτολμον ἀμφ[οῖν οὐδ’ ἀκίνητοι φρένες.]
προσ[δοκᾶν οὖν ε]ἰκός ἐ[στι]
τὸν μ̣[ὲν ἀστεῖόν τι λέξειν καὶ κατερρινημένον]
τὸν̣ [δ’ ἀνασπῶντ’ αὐτοπρέμνοις]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 1.r.1. σου· papyrus
^ 1.r.3. κροκω]τῶι papyrus
^ 1.r.4. ρόπαλον papyrus
^ 1.r.7. δωδε]κ̣’ papyrus
^ 1.r.7. ἠ papyrus
^ 1.r.7. [τρι]σ̣καίδ[εκα] papyrus
^ v.3. [πυθαγ]’γελοσ papyrus
^ v.5. ετερ’ papyrus
^ v.6. [τραγ]ω̣δίασ papyrus
^ v.6. ποιοῦν[τα papyrus
^ 2-4.v.2. or [στωμυλιοσυλλεκτά]δη
^ 2-4.v.12. πολυ]τιμη[τ]’ papyrus
^ 2-4.v.12. . papyrus
^ 2-4.v.13. πονηρ’’ papyrus
^ 2-4.v.15. ϊνα papyrus
^ 2-4.v.16. Τ̣ή̣λεφον˙(*)˙ papyrus
^ 2-4.v.16. Τ̣ή̣λεφον˙τ̣η̣λεφον corr. ex τ̣η̣λεφων
^ 2-4.v.19. αρτοπωλιδασ˙ papyrus
^ 2-4.v.22. δοκει. papyrus
^ 2-4.r.8. l. μυστηρί[ων] (corr)
^ 2-4.r.9. P.Oxy. 11.1372 : λαβὼν δὴ καὶ σὺ λιβανωτόν VAKL : καὶ δὴ σὺ λιβανωτὸν λαβών R : λιβανωτὸν καὶ σὺ δὴ λαβών Md1, post corr.
^ 2-4.r.11. l. σοι, P.Oxy 11.1372 : σου R : σοι cett.
^ 2-4.r.12. ϊ̣[διωταισ papyrus
^ 2-4.r.13. corr. ex αιμον
^ 2-4.r.18. l. ἔπιτε

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Notes

  • 16.

    A correction in line 855 is by a different hand which used black ink.

Images [open in new window]

Notice: Each library participating in APIS has its own policy concerning the use and reproduction of digital images included in APIS. Please contact the owning institution if you wish to use any image in APIS or to publish any material from APIS.