Papyri.info

sign in

4581 P. Oxy. 67 = Trismegistos 59322 = LDAB 420DCLP transcription: 59322 [xml]

1a
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[οὐκ ἀγοράζε]ι̣[ς ὃ ἐνθυμεῖσαι]
——
(added at left: λ) [οὐ λήμ]ψῃ [ἄ]ρτι τὸ̣ ἀ̣ρ̣γ̣ύ̣ρ̣ι̣ο̣ν̣
[λαμ]β̣ά̣ν̣ι̣ς̣(*) κ̣ο̣μ̣[ι]ᾶ̣τ̣ο̣ν̣
[ἀποκαθί]σ̣τ̣α̣σ̣α̣ι̣ ε̣[ἰς τ]ὸ̣ν̣ τ̣ό̣π̣ο̣[ν]
5[οὐ δύνῃ] ἑτέρῳ συναλλάξα̣ι̣
[  ̣]  ̣ητη- ca.9 -ς
[- ca.10 -]ρ̣  ̣  ̣μ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
[ὅπου ὑπάγεις ο]ὐ̣ μένις(*)
[λαμβάνεις τὸ] ὀψώνιον
10[λαμβάνεις τὴν παραθή]κ̣ην
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1b
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[οὐ]κ̣ ἀγορά̣ζ̣[εις χωρίον]
[οὐ] π̣αρα̣μ̣[ένει σοι ἡ φίλη]
ο̣ὐ̣ παραμέν[ει] σ̣[οι ἡ πρ]ώ[τη γυνή]
ἀπαλλάσσ̣ῃ̣ [τῆς φίλης]
5γ̣ί̣ν̣ῃ̣ δεκά̣π̣ρωτος
ο̣ὐ̣ δ̣ύνασα̣ι̣ ἰδῖν(*) τὴ̣ν̣ π̣[ατρίδα]
ο̣ὐ̣κ̣ ἀ̣παρτίζις(*) ὃ̣ ἐ[πιβάλλῃ]
ο[ὐ] λ̣αμ̣βάν̣[εις λη]γ̣[ᾶτον]
πεφ̣αρμ̣ά̣κ̣ω̣[σαι. σεαυτῷ βοήθει]
——
10(added at left: λ̣γ̣) [οὐ] κα̣[ταλλάσσῃ τοῖς κυρίοις]
[μ]ὴ δ[ίδου τὰ γράμματα ἄρτι]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2a
[πεφαρμ]άκευσαι. ἀσφαλ̣ί̣ζ̣ο̣υ̣
[οὐκ ἀπα]λλάσ̣σ̣ῃ̣ τῆς γυνεκός(*)
[λ]α̣ν̣θάνι(*) σου ὃ δρασμός
——
(added at left: [ξ]ϛ) [γί]νῃ βιό[π]ρ̣[ατος] τ̣ε̣λ̣ε̣[ίως]
5οὐκ ἀγοράζις(*) ὃ ἐνθυμῇ
εὑρίσκις(*) πωλῆσαι ἐπὶ κέρδη(*)
π̣[ρο]γ̣ρ̣ά̣φαιται(*) τὰ σά. ἕτερα κτήσ̣[ῃ]
κερδένις(*) ἀπὸ τοῦ πράγματος
ζ̣ῇ [ὁ] ἀπόδημος καὶ ἔρχαιτε(*)
10λ̣α̣μβάνις(*) τὸ ἀργύρ̣[ιον]
[οὐ] λαμ̣β̣ά̣ν̣ι̣[ς](*) κ̣[ομιᾶτον]
ο̣ὐ̣κ̣ [ἀπ]ο̣[καθίστασαι εἰς τὸν τόπον]
[1 line missing]
——
(added at left: [ξζ]) [ -ca.?- ]
[4 lines missing]
19 κ̣ε̣ρ̣δ̣ένις(*) ἀπὸ το̣ῦ̣ [πράγματος]
20ζῇ ὁ̣ ἀ̣πόδημος κ[αὶ ἔρχεται]
λαμβάνις(*) τὸ ἀργύ̣[ριον]
vac. ca. 10 κατὰ μέρος̣
οὐ λαμβάνις(*) κομ[ιᾶτον]
οὐκ ἀποκαθίστασ̣α̣ι̣ [εἰς τὸν τόπον]
——
2b
(added at left: [ξη]) [οὐ κλ]η̣[ρονομεῖ]ς̣ τὸν πατέρα
[ἐλευ]θερ[οῦ]σ̣α̣ι ἐν̣ τῇ πραγμα[τείᾳ]
[οὐκ ἑ]χ[ει]ς̣ ὑ̣β̣ρ̣ισθῆναι
[σώζ]εται τὸ γεννηθέν
5[σώ]ζῃ τ[ῆ]ς κατη̣[γορ]ίας
[δ]ώση[ς](*) ἄ̣ρτι [τοὺς] λόγ[ους]
[ἔρ]χ̣ε̣ται ὁ ἀπ[όδημ]ο[ς] χ[ρονίσας]
[ο]ὐ̣κ ἀποδίδ̣ι[ς](*) ἄρτ[ι] ἃ ὅφίλ[εις](*)
[δ]α̣νίζῃ(*). β̣ραδέως δ[ὲ] ἀπο̣δ[ίδεις]
10[τί]κτι(*) καὶ τ̣[ὸ γ]εννώ̣μ̣ενον [ -ca.?- (*)]
——
(added at left: [ξθ]) [οὐ] π̣λ̣ε̣ῖ̣ς̣ ν̣ῦν̣
[ἀπολύ]α̣[ιται](*) ὁ συν[ε]χ̣όμε[νος]
[οὐ κατ]α̣[λ]λ̣ά̣σσῃ τ[ῇ] γυν[αικί]
[- ca.10 -]  ̣  ̣  ̣[ἱερο]ν̣ίκ[ης]
15[οὐ καταλ]α̣μ̣[βάν]ῃ μ̣[οιχός]
[ἀγοράζεις χ]ω[ρ]ίο[ν] ἢ ἰκ̣ί̣[αν](*)
[παραμένει σ]οι ἡ φίλ̣η̣
[παραμένει] σ̣οι ἡ γυν̣ή
[ἀπαλλάσσ]ῃ̣ τῆς φίλης
20[γίνῃ δεκ]ά̣π̣ρωτος
——
(added at left: [ο]) [σώζῃ τῆς ἀ]σθενίας(*)
[οὐ σοφισ]τ̣ε̣ύ̣σης(*). ἄλλο τι πρ[άτ]τ̣ε
3a
[εὑρ]ίσκις(*) τὸ ἀπολλόμενο[ν](*)
[φιλ]ο̣πώνισον(*) καὶ ὠφελ[ῇ]
[ἕχε]ις ὠφέλιαν(*) τοῦ πράγμ[α]τος
[ἕχε]ις ἐσχάτην καλήν
5[οὖ]χ εὑρίσκις(*) τὸν φυγόντα
ἄρ̣ξῃ ἐνδόξως
κληρονομῖς(*) τὴν μητέρα
οὐ κληρονομῖς τὸν πατέρα
——
(added at left: [ο]α̣) τίκτι(*) μετ̣ὰ̣ κινδύνου
10κ̣ινῇ ἐκ̣ τ̣ο̣ῦ τόπου
[β]λά[πτῃ], ἑτέρῳ δ[ὲ] κερδέ[νεις](*)
[γ]α̣μ̣[εῖς] ἣν θέλις(*) καὶ οἶδα̣[ς γυναῖκα]
[οὐ]κ̣ [ἀγοράζεις τ]ὸ προκί̣[μ]ε̣ν̣[ον](*)
[ε]ὐτυχή̣[σ]ι̣ς(*) ἐπ’ ἐ̣σ̣χ̣[άτων]
15[σ]υναλλάσ̣σ̣ις(*) καὶ κ̣[ερδαίνεις]
ἀποδημήσης(*) ἐ̣[ξαπίνης]
οὐ προκόπτις(*) ἄρτι
ἐὰν κοινωνίσ̣[ι]ς̣(*), β̣[λάπτῃ]
——
(added at left: οβ) γίνῃ βουλευτής
20πρέσβευσο̣[ν]. ἑτοιμ̣[άζου]
οὐ φυγαδεύ[ῃ]. μὴ̣ [φοβοῦ]
3b
[γίνῃ βι]ό̣πρατ̣ος
[ἀγόραζε] ὃ ἐνθυμῇ
[εὑρίσκει]ς̣ πωλῆσαι
[προγρά]φ̣ετε(*) τὰ σά
5[κερδαίνει]ς ἀπὸ τοῦ πράγματος
[ζῇ ὁ ἀπ]ό̣δημος καὶ ἔρχαιται(*)
[οὐ λαμβ]άνις(*) ἄρτι τὸ ἀργύριον
——
(added at left: [ογ]) [ἀγο]ρ̣ά̣ζις(*) ἄρτι ο̣[ὐ]δ̣έν
[πα]ρ̣α̣μ̣ένι(*) σοι ἡ φί̣λ̣η̣
10[οὐ π]α̣[ραμ]ένε(*) σοι ἡ πρώ[τη γ]υ̣ν̣ή̣
[οὐ]κ ἀπαλλάσσῃ [τῆς φίλης]
[γίν]ῃ δεκάπρωτο[ς]
[ἔχεις] τ̣ὴν πα̣τρ̣ίδα [θεωρῆσαι]
[ἀπαρτ]ί̣ζ̣[ει]ς ὃ̣ ἐ̣π̣ι̣β̣[άλλῃ]
15[λαμβά]ν̣ι̣[ς](*) [λ]η̣γ̣ᾶ̣τ̣[ο]ν ὄλ̣ίγο̣[ν]
[οὐ πεφαρμ]άκωσαι, ἀλλὰ ἀ̣τυχῖς(*)
[οὐκ ἔχεις τ]ῆς γυνεκὸς(*) ἀπαλλαγῆ\νε/(*)
——
(added at left: [οδ]) [οὐ σώζῃ τῆ]ς συκοφαντίας
[κληρονομεῖς] τὴν γυνεκα(*)
20[εἰπὲ τὴν δ]ίκην. νικᾷς
[οὐ μένει σο]υ τὰ ὑ̣πάρχοντα
4a
(added at left: ϙγ) οὐκ ἀποδημῖς(*) ν̣ῦ̣[ν]
προκόπτις(*) ἐξαπίνη[ς]
οὐ κοινωνῖς(*) καλῶ̣[ς]
οὐ στρατεύῃ ἄρτι
5οὐκ ἔχις(*) ἐργασίαν̣
οὐ π̣λ̣ε̣ύ̣σ̣ι̣ς(*)   ̣  ̣  ̣  ̣η[ -ca.?- ]
ὁ συνεχόμενος ἀ[πολύεται]
οὑ καταλλάσσῃ [τῇ γυναικί]
γίνῃ ἱερονίκης̣
10καταλαμβάνῃ ἐ̣[πῖ μοιχείᾳ]
——
(added at left: ϙδ) ἀγοράζις(*) [ -ca.?- ]
ἀπαλλάσσῃ τῆ[ς συνοχῆς]
οὐ λαμβάνις(*) ἣν [θέλεις γυναῖκα]
ἀπαλλάσσῃ(*) τῆς̣ [ἀσθενείας]
15οὐ σώζῃ τῆς συ[κοφαντίας]
κληρονομῖς(*) τὴν γυνεκα(*)
εἰπὲ τὴν δίκην. ν̣ικᾷς
μένι(*) σου τὰ ὑπάρχοντα
οὐ λαμβάνις(*) τ̣ὴ̣ν̣ [φερνήν]
20[κληρονομεῖς το]ὺ̣ς̣ [γονεῖς]
——
(added at left: ϙε) ἐὰν θῇς παραβόλιον, ἀπολλετε(*)
οὐκ ἔχις(*) ἐλπίδα πίστεως
ἐπιτεύξῃ τῆς ἐπικλήσεως
καταλλάσσῃ τῇ φίλῃ
25στρατηγῆσέ(*) σοι οὐ συμφέρι(*)
ἔχις(*) θ[άν]ατον σὸν <θεωρῆσαι>
οὐ νικᾷς. σιώπα
4b
[οὐ κληρονομεῖς ν]ῦ̣ν̣
[μίσθωσαι. οὐ βλά]π̣τῃ
[ -ca.?- ]ξη
——
[(added at left: ϙϛ) -ca.?- ]σπαρηναι
5[ vac. ca. 8 τὸν φίλον]
[οὐκ ἔχεις ἐσχάτ]η̣ν καλήν
[εὑρίσκεις τὸν φ]υγόντα
[οὔ δύνασαι νῦ]ν ἄρξασθε(*)
[κληρονομεῖς τὴ]ν μητέρα
10[οὐ κληρονομεῖ]ς τὸν πατέρα
[ἐλευθεροῖ τῆ]ς πραγματίας
[οὐκ ὑβρί]ζῃ. μὴ ἀγωνία
[ζῇ τὸ γεν]νηθέν. τρέφε
[οὐ σώζῃ] τῆς κατηγορίας
——
15[(added at left: ϙζ)   ̣  ̣  ̣  ̣]σης ἐκ κόπων
[ὁ ἀπόδ]ημος ἀπέθανεν
[ἐὰν πλε]ύσῃς, ναυαγῖς(*)
[ἀπαρτίζει]ς ὃ ἐπιβάλλῃ
[πρε]σβε[ύ]σης(*) ἐπικινδύνως
20[προ]γ̣ράφε\τε/(*) τὰ σά
ἀ̣π̣ο̣καθ[ί]στασαι εἰς τὸν τόπον
[οὐ]κ οἰκ[ο]δομῖς(*) νῦν
ὁ σ̣υνεχόμενος ἀπολύαιται(*)
οὐ καταλλάσσῃ τῇ γυνεκί(*)
——
5a
οὔπω συμφέρι(*) σοι συν[ -ca.?- ]
οὔπω προέκοψεν ὁ α[ -ca.?- ]
——
(added at left: ριϛ) πλεῦσον εἰς Ἀλεξάν̣[δρειαν]
ἔσῃ ἀρχια̣τρός, ἐὰν̣ [ -ca.?- ]
5οὐ λαμβάν[ι]ς(*) ἄρτι τὸ [ -ca.?- ]
μετοίκησον τὴν π[ -ca.?- ](*)
οὐκ ἐπιτεύξῃ καλ[οῦ γάμου]
δώσης(*) ἀνεμποδίσ[τως -ca.?- ](*)
ὁ υἱὸς ῥήτωρ οὐ δύνα[ται γενέσθαι]
10πορεύθητ[ι] ἐπὶ τὰ φ[ -ca.?- ](*)
ναύλωσον εἰς Ἀλε̣ξ̣[άνδρειαν -ca.?- ]
παράμινο̣ν(*) ἣν θέλ[εις -ca.?- ]
——
(added at left: ριζ) οὐ προτελευτᾷς τ[ῆς γυναικός -ca.?- ]
πλεῦσον. π̣εζε̣ῦσαι [ -ca.?- ](*)
15προασφαλ[ί]ζου. [ο]ὐ̣κ ε[ -ca.?- ]
οὐ θορυβῖ[σ]αι(*)   ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
οὔπω σου[  ̣]οο[  ̣  ̣  ̣]ν̣κ̣[ -ca.?- ]
vac. ca. 7 μελ[  ̣  ̣]ε̣[ -ca.?- ]
μέρος τ̣[  ̣  ̣  ̣]ο̣ν[  ̣  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
20 vac. ca. 7 [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
με[ -ca.?- ]
[1 line missing]
23δο  ̣[ -ca.?- ]
/̣ νη  ̣[ -ca.?- ]
5b
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣ κρίττο\νας/(*)
——
[(added at left: ριη) συμφέρε]ι σοι δανίσασθαι(*) ἐπὶ χιρογρά\φῳ/(*)
[εὐκαρπ]ήσῃ(*) σου τὸ χωρίον ὡς οὐκ
vac. ca. 6 ἐλπίζις(*)
5[ἔχεις ἰδε]ῖ̣ν σου τὴν(*) ἀδελφήν
[ἐφορ]ᾷ̣ς ἐκχθρούς(*) σου βράδιον
[προτελε]υτᾷς τῆς γυνεκός(*) σου
[πέζευσον.] πλεῦσαί σοι οὐ συμφέρι(*)
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣α̣σ̣ι ἐκπλακῆναι
10[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ τοῦ φόβου. μὴ ἀγωνία
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]η̣ ἐν τῷ ὀφφικίῳ
κ̣ο̣π̣ι̣ά̣σ̣α̣ς̣ ἀ̣πολήμψῃ τὰ σά
——
[(added at left: ριθ)   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς̣ ἐκ τῆς φίλης σου
σ̣[υ]μ̣φ̣έ̣ρ̣ι̣(*) σ̣ο̣ι̣ στρατεύσασθαι
15[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣](*) [ἐ]πιτεύξῃ ἐπὶ γήρους(*)
[- ca.9 -]  ̣οσο̣ν̣ μάτιν(*). οὐ συμφέρι(*)
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣(*) τ̣ὸν ἀδελφόν σου ὅτε
[ vac. ca. 6 οὐκ ἐλπί]ζις(*)
[- ca.12 -]  ̣  ̣ρ̣ε̣ τ̣ὴν επις
20[ vac. ca. 6  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣αι
[- ca.21 - κ]ατὰ γένε\σιν/
[- ca.22 -]ς̣ οὐδὲ σύ
[- ca.20 - οὐ]κ̣ ἐ̣λπίζις(*)
[- ca.22 -]  ̣  ̣  ̣  ̣
6a
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣α̣δοσ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣] παιδίον[ -ca.?- ]
——
[(added at left: ροα)   ̣  ̣  ̣  ̣]υσοσι[  ̣  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]θ̣  ̣ουσ[  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
5[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣λισ  ̣[  ̣]δ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣συν  ̣[  ̣]  ̣ψ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ρ̣ο  ̣κο  ̣[  ̣]εν[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]σ̣οι ταδ̣[  ̣  ̣]σ̣ικ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]θ̣ελησ  ̣[  ̣]  ̣  ̣λ[- ca.7 -]  ̣[ -ca.?- ]
10[οὐ λή]μψῃ χάρ̣ι̣ν̣   ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]χι ερε[  ̣]α̣[ -ca.?- ]
[οὐ συμ]φ̣έρι(*) σοι   ̣[  ̣]  ̣[- ca.9 -]  ̣[ -ca.?- ]
——
[(added at left: ροβ)   ̣  ̣  ̣  ̣]ωσονχ̣  ̣ι̣[  ̣ συμ]φέρι(*) σοι
  ̣[  ̣  ̣  ̣]θερωσ  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]λ̣λ̣α̣κιδαν̣(*)[ -ca.?- ]
15φ  ̣[  ̣  ̣]ατεσου  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ευθεως
[οὐ συ]μ̣φ̣έ̣ρ̣ι̣(*) σ̣ο̣ι̣   ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣τευσασθαι(*)
π̣λ̣[εῦ]σ̣[αι] ε̣ἰ̣ς̣ Ἀ̣λ̣ε̣ξ̣ά̣ν̣δριαν(*) συμφ[έρει]
ἔσῃ ἀ̣ρ̣χ̣ι̣α̣τ̣ρ̣[ὸς, βρ]άδιον δέ
λήμψῃ τ̣ὸ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣μα κοπιάσας
20οὐ συμφ[έ]ρ̣[ι](*) [σοι] κ̣α̣τοικῖν(*) ἐν τῇ πατρίδι
ἐπιτεύξῃ κ̣[αλοῦ] γ̣ά̣μου, οὐ νῦν δέ
δώσης(*) τὸν̣   ̣[  ̣  ̣  ̣ μ]ε̣τ̣ὰ̣ κόπου πολλοῦ
——
(added at left: [ρ]ογ) ο[ὐ σ]υμφέρ̣ι(*) σ̣[οι] σ̣τ̣ρ̣α̣τ̣εύσασθαι
ἐπιτεύξῃ εἰς̣(*) γ̣[ή]ρου̣[ς](*) [, μ]ετρίως δέ
25οὐ συμφέρι(*)   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ν̣  ̣  ̣  ̣  ̣ν̣  ̣⟧\ο  ̣ω̣  ̣[  ̣]σ̣ι̣ν̣/
οὐκ ἔχις(*) α  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τ̣ὸ̣ν̣ [ἀ]δ̣έ̣λ̣φ̣ό̣ν σ̣ο̣υ̣
πρᾶξον τὴν κ̣  ̣σ̣τ̣η̣ν[  ̣]επι  ̣[  ̣  ̣]  ̣η̣ν̣
καλῶς ὑ(*)π̣ο̣π̣τ̣ε̣ύ̣εις εκθ  ̣  ̣  ̣  ̣χ̣  ̣  ̣  ̣
οὐ πάσχι̣ς̣(*) κ̣α̣  ̣  ̣  ̣  ̣ν̣ε  ̣  ̣να  ̣νε  ̣ε  ̣[ -ca.?- ]
——
30ἀπελεύσι(*) ἐν   ̣χ̣ει̣σ̣σ̣  ̣[  ̣]  ̣[4-5]  ̣
6b
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[- ca.14 -]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[- ca.14 -]  ̣ι̣ν̣ ἀ̣σ̣φ̣α̣λ̣ίζο[υ]
[ὄψῃ τοὺς σούς. μὴ ἀγ]ω̣νία. ζώσιν
δ̣απαν̣ήσα̣ς̣ ἀ̣π̣ο̣λυθίσῃ(*) τῆς λιτουργίας(*)
5μὴ ἀνακαθίσ̣υ̣ς̣(*) ὃ θέλις(*) πρόσωπον. μετα̣νο\εῖς/
——
(added at left: ροε) ἔκδος τὸ παι̣δ̣ίον πρὸς τ̣α̣μ̣  ̣  ̣  ̣εν  ̣  ̣ι̣δ̣η
ἣν θέλις(*) τε̣λ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]- ca.10 -
παίδευσον τὸ π̣[  ̣  ̣]  ̣λ̣  ̣ ἀπολα̣β̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
δέδοταί σοι τα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ικα̣κλ̣ι̣  ̣  ̣  ̣  ̣
10ἔχις(*) καλῷ(*) θ[  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ελευτησ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣
μὴ δανί̣σ̣ῃ(*) ἐ̣π̣ὶ̣ χιρογράφῳ(*)
εὐκαρπ̣ή̣σ̣η̣(*) σ̣ο̣υ̣ τὸ χωρίον
ἔχις(*) ἰ[δεῖν] τὴν ἀδελφήν σου. μὴ ολ  ̣  ̣[ -ca.?- ]
ἐφόψε̣ι̣(*) ταχύ τοὺς ἐκχθρούς(*) σου
15οὐ προτελευτᾷς τῆς συμβίω(*) σου
——
(added at left: ρ̣ο̣ϛ) οὐ καταδέδεκέν σε ἡ φίλη σο[υ]
ἀληθῶς ἐστιν φάρμακος ἣν α̣[ -ca.?- ](*)
vac. ca. 8 γυνεκα(*)
7a
[ -ca.?- ]ι̣
[ -ca.?- ]ῳ χωρίῳ
——
[ -ca.?- τ]ὸ χρῆμα
[ -ca.?- στρα]τεύσασθ(αι)
5[ -ca.?- ]  ̣
[ -ca.?- ὀ]λ̣ί̣γ̣ον νοσο\ῦ/ντα
[ -ca.?- ]  ̣ ἔρχεταί σοι
[ -ca.?- ]  ̣
[ -ca.?- ]ω̣ς ἐν τῇ οἰκίᾳ σου
10[ -ca.?- σ]υ̣μ̣β̣ίω(*) σου
[ -ca.?- ] φίλη σου
[ -ca.?- ]  ̣ηλ̣ι
[ -ca.?- ]κ̣ακός ἐστι   ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣υ
[ -ca.?- ]  ̣γη̣ν τὰ τέκνα
15[ -ca.?- μὴ] λυποῦ
[ -ca.?- ]ι̣ς τῶν σῶν
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
7b
ἔχις(*) διαβληθῆ[ναι -ca.?- ]
φθονηθῇς ὑ(*)πὸ̣ [ -ca.?- ]
vac. ca. 9 σεα[ -ca.?- ]
ὄψονταί σα̣ι(*)  ̣  ̣[ -ca.?- ]
5οὐ [  ̣]  ̣  ̣λ  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
ἔχουσιν χρόν[ον -ca.?- ]
στρατεύσοντα̣[ι](*) [ -ca.?- ]
——
(added at left: ση) ἔχουσιν [ -ca.?- ]
οὐ σ̣υ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
10σ̣τ̣ρ̣α̣τ̣ε̣[υ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[1 line missing]
13μὴ ἀμε[ -ca.?- ]
προγυμν  ̣  ̣[ -ca.?- ]
15δανισα  ̣[ -ca.?- ]
νοσῖς(*) ε  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
σμφέ̣[ρει σοι -ca.?- ]
[  ̣]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
8a
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣π̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣λι̣  ̣
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ει̣λακη
[ -ca.?- ]εδι̣ου
5[ -ca.?- ]  ̣μ̣ιας
[ -ca.?- ] κ̣[ρ]ί̣ττονας(*)
[ -ca.?- ]τ̣(*)ασ̣θε
——
[ -ca.?- ἀσ]φαλίζου
[ -ca.?- ]ν̣ ἐνθυμῇ γάμῳ
10[συ]μφέρι(*) σοι μαθῖν(*)
[ -ca.?- ]  ̣ι̣ν παιδευθέν
[ -ca.?- ]ν
8b
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
  ̣αχ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣πι  ̣[ -ca.?- ]
  ̣θ̣ε̣[ -ca.?- ]
θ̣ε̣λ̣η̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
——
5(added at left: [  ̣]  ̣  ̣) τηρήσῃ τὴν̣ [ -ca.?- ]
ὄψῃ τοὺς σ̣ο̣[ὺς -ca.?- ]
ἀπολυθήσῃ τῆς λ[ειτουργίας]
vac. ca. 9 δαπ[ανήσας]
μὴ ἀνακαθίσῃς(*) ὃ θέ[λεις πρόσωπον]
10κοπιάσας διαλλάσσῃ   ̣[ -ca.?- ]

Apparatus


^ 1a.3. l. λαμβάνεις
^ 1a.8. l. μένεις
^ 1b.6. l. ἰδεῖν
^ 1b.7. l. ἀπαρτίζεις
^ 2a.2. l. γυναικός
^ 2a.3. l. λανθάνει
^ 2a.5. l. ἀγοράζεις
^ 2a.6. l. εὑρίσκεις
^ 2a.6. l. κέρδει
^ 2a.7. l. προγράφεται
^ 2a.8. l. κερδαίνεις
^ 2a.9. l. ἔρχεται
^ 2a.10. l. λαμβάνεις
^ 2a.11. l. λαμβάνεις
^ 2a.19. l. κερδαίνεις
^ 2a.21. l. λαμβάνεις
^ 2a.23. l. λαμβάνεις
^ 2b.6. l. [δ]ώσει[ς]
^ 2b.8. l. ἀποδίδ̣ει[ς]
^ 2b.8. l. ὅφείλ[εις]
^ 2b.9. l. [δ]α̣νείζῃ
^ 2b.10. l. [τί]κτει
^ 2b.10. or τρέφεται, or ζῇ
^ 2b.12. l. ἀπολύεται
^ 2b.16. l. οἰκ̣ί̣[αν]
^ 2b.21. l. [ἀ]σθενείας
^ 2b.22. l. [σοφισ]τ̣ε̣ύ̣σεις
^ 3a.1. l. [εὑρ]ίσκεις
^ 3a.1. l. ἀπολόμενο[ν]
^ 3a.2. l. [φιλ]ο̣πόνησον
^ 3a.3. l. ὠφέλειαν
^ 3a.5. l. εὑρίσκεις
^ 3a.7. l. κληρονομεῖς
^ 3a.9. l. τίκτει
^ 3a.11. l. κερδαί[νεις]
^ 3a.12. l. θέλεις
^ 3a.13. l. προκείμενον
^ 3a.14. l. εὐτυχήσεις
^ 3a.15. l. [σ]υναλλάσ̣σ̣εις
^ 3a.16. l. ἀποδημήσεις
^ 3a.17. l. προκόπτεις
^ 3a.18. l. κοινωνήσεις
^ 3b.4. l. [προγρά]φ̣εται
^ 3b.6. l. ἔρχεται
^ 3b.7. l. λαμβάνεις
^ 3b.8. l. [ἀγο]ρ̣ά̣ζεις
^ 3b.9. l. [πα]ρ̣α̣μ̣ένει
^ 3b.10. l. [π]α̣[ραμ]ένει
^ 3b.15. l. λαμβάνεις
^ 3b.16. l. ἀτυχεῖς
^ 3b.17. l. γυναικός
^ 3b.17. l. ἀπαλλαγῆναι
^ 3b.19. l. γυναῖκα
^ 4a.1. l. ἀποδημεῖς
^ 4a.2. l. προκόπτεις
^ 4a.3. l. κοινωνεῖς
^ 4a.5. l. ἔχεις
^ 4a.6. l. πλεύσεις
^ 4a.11. l. ἀγοράζεις
^ 4a.13. l. λαμβάνεις
^ 4a.14. l. ἀπαλλάσσει
^ 4a.16. l. κληρονομεῖς
^ 4a.16. l. γυναῖκα
^ 4a.18. l. μένει
^ 4a.19. l. λαμβάνεις
^ 4a.21. l. ἀπολεῖται
^ 4a.22. l. ἔχεις
^ 4a.25. l. στρατηγῆσαι
^ 4a.25. l. συμφέρει
^ 4a.26. l. ἔχεις
^ 4b.8. l. ἄρξασθαι
^ 4b.17. l. ναυαγεῖς
^ 4b.19. l. [πρε]σβε[ύ]σεις
^ 4b.20. l. [προ]γράφεται
^ 4b.22. l. οἰκ[ο]δομεῖς
^ 4b.23. l. ἀπολύεται
^ 4b.24. l. γυναικί
^ 5a.1. l. συμφέρει
^ 5a.5. l. λαμβάνεις
^ 5a.6. or π[όλιν](?), or π[ατρίδα](?)
^ 5a.8. l. δώσεις
^ 5a.8. or [τὸν λόγον](?)
^ 5a.10. or φ[ανερά](?)
^ 5a.12. l. παράμεινον
^ 5a.14. or π̣εζε̣ῦσαι [οὐ συμφέρει σοι], or π̣εζε̣ῦσαί [σοι οὐ συμφέρει]
^ 5a.16. l. θορυβεῖσθαι
^ 5b.1. l. κρείττονας
^ 5b.2. l. δανείσασθαι
^ 5b.2. l. χειρογράφῳ
^ 5b.3. l. εὐκαρπήσει
^ 5b.4. l. ἐλπίζεις
^ 5b.5. corr. ex τηα
^ 5b.6. l. ἐχθρούς
^ 5b.7. l. γυναικός
^ 5b.8. l. συμφέρει
^ 5b.14. l. συμφέρει
^ 5b.15. or [οὐχ ὅλως], or [οὐ καλῶς]
^ 5b.15. l. γήρως
^ 5b.16. l. μάτην
^ 5b.16. l. συμφέρει
^ 5b.17. or [ἔχεις ἰ]δ̣ῖ̣ν̣ (l. ἰδεῖν)
^ 5b.18. l. [ἐλπί]ζεις
^ 5b.23. l. ἐ̣λπίζεις
^ 6a.12. l. συμφέρει
^ 6a.13. l. συμφέρει
^ 6a.14. or [  ̣ πα]λ̣λ̣α̣κίδαν̣(?)
^ 6a.16. l. συμφέρει
^ 6a.16. or [στ]ρ̣α̣τεύσασθαι
^ 6a.17. l. Ἀλεξάνδρειαν
^ 6a.20. l. συμφέρει
^ 6a.20. l. κατοικεῖν
^ 6a.22. l. δώσεις
^ 6a.23. l. συμφέρει
^ 6a.24. l. ἐπί (corr)
^ 6a.24. l. γήρως
^ 6a.25. l. συμφέρει
^ 6a.26. l. ἔχεις
^ 6a.28. ϋπ̣ο̣π̣τ̣ε̣υ̣εισ papyrus
^ 6a.29. l. πάσχεις
^ 6a.30. l. ἀπελεύσει
^ 6b.4. l. ἀπολυθήσῃ
^ 6b.4. l. λειτουργίας
^ 6b.5. or ἀνακαθίσ̣υ̣ς̣ (l. ἀνακαθήσῃς)
^ 6b.5. l. θέλεις
^ 6b.7. l. θέλεις
^ 6b.10. l. ἔχεις
^ 6b.10. or καλω (i.e. καλοῦ)
^ 6b.11. l. δανείσῃ
^ 6b.11. l. χειρογράφῳ
^ 6b.12. l. εὐκαρπήσει
^ 6b.13. l. ἔχεις
^ 6b.14. l. ἐπόψει
^ 6b.14. l. ἐχθρούς
^ 6b.15. l. συμβίου
^ 6b.17. or ἄ̣[γεις](?)
^ 6b.18. l. γυναῖκα
^ 7a.10. or [σ]υ̣μ̣β̣ίω (l. συμβίου)
^ 7b.1. l. ἔχεις
^ 7b.2. ϋπο̣ papyrus
^ 7b.4. or σα̣ι (l. σε)
^ 7b.7. or στρατεύσον τα̣[ -ca.?- ]
^ 7b.16. l. νοσεῖς
^ 8a.6. l. κρείττονας
^ 8a.7. or γ̣
^ 8a.10. l. συμφέρει
^ 8a.10. l. μαθεῖν
^ 8b.9. or ἀνακαθίσῃς (l. ἀνακαθήσῃς)

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.