Papyri.info

sign in

Pap.Graec.Mag. 2 Karl Preisendanz Stuttgart 1974 Albert Henrichs VIII = Trismegistos 59324 = LDAB 422DCLP transcription: 59324 [xml]

column i
φ̣ι̣λ̣τροκαδεσμος(*) Ἀστραψούκου. λό(γος)·
ἐλ[θ]έ μοι κύριε Ἑρμῆ, ὡς τὰ βρέφη εἰς τὰ(*) κοιλίας τῶν γυναι-
[κ]ῶν. ἐλθέ μοι, κύριε Ἑρμῆ, συνάγον(*) τὰς τροφὰς τῶν θ(εῶ)ν
καὶ ἀνθρώπων, εμοι(*), τῷ (δεῖνα), κύριε Ἑρμῆ, καὶ δός μοι χάριν, τρο-
5φήν, νίκην, εὐημερίαν, ἐπαφροδισίαν, προσώου(*) εἶδος,
ἀλκὴν ἁπάντων καὶ πασῶν. (ὀνόματά) σοι ἐν οὐρανῷ·
'Λαμφθεν Οὐωθι∶ Ο[ὐ]ασθεν Οὐωθι∶ Ὀαμενωθ∶ Ἐνθομουχ∶'
ταῦτά εἰσιν τὰ ἐν ταῖ(*) δ γωνίαις τοῦ οὐρανοῦ <ὀνόματα>. οἶδά σου
καὶ τὰς μορφάς, αἵ εἰσι· ἐν τῷ ἀπηλιώτῃ μορφὴν ἔχεις
10ἴβεως, ἐν τῷ λιβὶ μορφὴν ἔχις(*) κυνοκεφάλου, ἐν τῷ βορέᾳ
μορφὴν ἔχις(*) ὄφεως, ἐν δὲ τῷ νότῳ μορφὴν ἔχεις λύκου·
ἡ βοτάνη σου ἡ λολλα∶ ετεβεν θωητ∶ οἶδά σου καὶ τὸ ξύ-
λον· τὸ ἐβεννίνου. οἶδά σου(*), Ἑρμῆ, τίς ἶ(*) καὶ πόθεν εἶ, καὶ τίς ἡ
πόλις σου· Ἑρμούπολις. ἐλθέ(*) μοι, κύρι’ Ἑρμῆ, πολυώνυμε, εἰδὼς
15τὰ κρύφιμα τὰ ὑπὸ τὸν πόλον καὶ τὴν γῆν. ἐλθέ <μοι>, κύρι’ Ἑρμῆ,
τῷ (δεῖνα), εὐεργέτησον, ἀγαθοποιὲ τῆς οἰκουμένης. ἐπάκουσόν
[μ]ου καὶ χάρισόν μ[οι](*) πρ(ὸς) πάντα τὰ κατὰ τὴν γῆν οἰκου-
μένην εἴδη. ἀνύξας(*) μοι τὰς χ\ε/ῖρας πάντων συνδωκο-|των(*), ἐπανάγκασον αὐτοὺ\ς/ δοῦναί μοι, ἃ ἔχουσιν ἐν ταῖς
20χερσίν. οἶδά σου καὶ τὰ βαρβαρικὰ ὀνόματα· 'Φαρναθαρ∶
Βαραχήλ∶ Χθα∶' ταῦτά σοί ἐστιν τὰ βαρβαρικὰ (ὀνόματα) ⟦σ εαν⟧
\⟦δε⟧/ ἐὰν ἐπικαλέσατο(*) σ̣εσσε(*), μεγίστη τῶν θ(ε)ῶν ἁπάντων,
ἐν πάσῃ κρίσει, ἐν πατὶ(*) τόπῳ πρὸς θεοὺς καὶ ἀνθρώπους
καὶ δέμονας(*) καὶ ἔνδρα(*) ζῷα καὶ επιεια(*) καὶ ἔσχεν \τ/ὴν χά-
25ριν, τὸ νῖκος πρὸς θεοὺς καὶ ἀνθρώπους κ[α]ὶ <παρὰ> πᾶσι τοῖς ὑπὸ τὸν
κόσμον ζῴοις οὕτως κἀγώ, ὁ (δεῖνα) ἐπικα[λ]οῦμέ(*) σε. διὸ δός
μοι τὴ(*) χάριν, μορφήν, κάλλος· ἐπάκουσόν μου, Ἑρμῆ,
εὐεργέτα, φάρμακον <εὑρετά>, εὐδιάλεκτος γενοῦ καὶ ἐπάκουσον,
καθὼς ἐποίησα(*) πάντα τῷ Ἐθιοπικῷ(*) κυνοκεφάλῳ σου,
30τῷ κυρίῳ τῶν χιόνων(*). πράϋνε πάντας καὶ δός μοι
ἀσκήν(*), μορφήν κοιν(όν), καὶ δόδοσάν(*) μοι χρυσὸν(*) καὶ ἄρ-
γυρον καὶ τροφὴν πᾶσαν ἀδίλιπτον(*). διάσωσόν μου(*)
πάνδοτε(*) εἰς τὸν αἰῶνα ἀπὸ φαρμάκων καὶ δολίων
καὶ βασκοσύνην(*) πάσης καὶ γλωττῶν πονηρῶν, ἀπὸ
35πάσης συνοχῆς, ἀπὸ παντὸς μίσους θ[ε]ῶν δε(*) καὶ ἀνθρώπ(ων).
δόδοσάν(*) μοι χάριν καὶ νίκην καὶ πρᾶξιν καὶ εὐπορίαν. σοι(*)(*) γὰρ
ἐγὼ καὶ ἐγὼ σοι(*) τὸ σὸν (ὄνομα) ἐμὸν καὶ τὸ ἐμὸν σόν· ἐγὼ γάρ εἰμι τὸ
εἴδωλόν σου. ἐπάν τί μοι συββῇ τούτῳ τῷ ἐνιαυτῷ ἢ τούτῳ τῷ
μην(*) ἢ ταύτῃ τῇ ⟦ὥρ(ᾳ)⟧ ἡμ(έ)ρ(ᾳ) ἢ ταύτῃ τῇ ὥρ(ᾳ) συβ̣βήσετε(*) τῷ μεγάλῳ
40θ(ε)ῷ Αχχεμεν∶ εστροφ∶ τῷ ἐπεγραμμένῳ ἐπὶ τῆς πλώ-
ρης(*) τοῦ ἱεροῦ πλοίου. τὸ δὲ ἀληθινὸν (ὄνομα) σου ἐγραμμένον(*) <ἐστὶ>
τῇ ἱερᾷ στήλῃ ἐν τῷ ἀδύτῳ ἐν Ἑρμουπόλει οὗ ἐστιν ἡ
column ii
γένεσίς σου. (ὄνομά) σου ἀληθινόν· Οσεργαριαχ∶
νομαφι∶ τοῦτό ἐστίν σου τὸ (ὄνομα) τὸ πεντεκαίδεκα-
45γράμματον ἔχον ἀριθμὸν γραμμάτων πρὸς τὰς
ἡμέρας τῆς ἀνατολῆς τῆς (σελήνης), τὸ δὲ δεύτερο(*) (ὄνομα) ἔχον
ἀριθμὸν ζ τῶν κυριευόντων τοῦ κόσμου,
τη(*) ψῆφον ἔχοντα(*) τξε πρὸς τὰς ἡμέρας τοῦ ἐνι-
αυτοῦ. ἀληθῶς· Ἀβρασάξ.∶ οἶδά σε, Ἑρμῆ, καὶ σοι(*) ἐμέ.
50ἐγώ ει(*) σοι(*) καὶ σοι(*) ἐγώ. καὶ πραξιν(*) μοι πάντα καὶ
συνρέπις(*) σὺν Ἀγαθῇ Τύχῃ καὶ Ἀγαθῷ Δαίμονι,
ἤδη β, ταχύ β.
λαβὼν ξύλον αἰλαί(*)νον(*) ποίησον κυνοκειον(*) καθήμε-
νον, ἔχοντα τὴν τοῦ Ἑρμοῦ περικεφαλαίαν πτερωτα-
55την(*) καὶ ἐκ τοῦ νώτου γλωσσόκομον καὶ ἐπίγραφε τὸ (ὄνομα)
τοῦ Ἑρμοῦ εἰς χάρτην καί επιθει(*) εἰς τὸ γλωσόκομον(*).
γρ(άφε) ζ(μύ)ρ(νῃ) ἐπευξάμενος, ὃ ποιεῖς ἢ ὃ θέλις(*), καὶ πωμάσας
ἐπίθυε λιβαν\ωτ/ὸν καὶ τίθι(*), ὅπου θέλεις ην(*) ἐργαστηρίῳ
μέσον. ἔστι δὲ τὸ (ὄνομα) τὸ γρ(α)φό(μενον)· 'φθορον, φθιονη Θωύθ∶'
60προεστιγρ(  )(*), καὶ τὰ μεγάλα (ὀνόματα) ταῦτα· 'Ἰάω∶ Σαβαώθ∶
Ἀδωναῖε∶ ἀβλαθ(αναλβα)(*) ἀκραμμαχ(αμαρει), τξε, δὸς τῷ ἐγραστηρίῳ
τὴν πρᾶξιν, τὴν χάριν, τὴν εὐποριν(*), ἐπαφροδισίαν,
αὐτῷ τῷ δεῖνα καί(*) τῷ ἐργαστηρίῳ, ἤδη, ἤδη, ταχύ, ταχύ.'
——
ὀνειρετητὸν(*) τοῦ ⟦βουβαστίου⟧ Βησᾶ· οὕτω ζωγράφησον
65εἰς τὴν εὐώνυμόν σοι(*) χεῖραν τὸν Βησᾶν, ὡς ὑπο-
δείκνυται(*) σοι, καὶ περίβαλε τὴν χεῖρά σου μέλανι ῥάκ-
κει(*) Ἰσιακῷ καὶ κοιμῶ μηδενὶ δοὺς ἀπόκρισιν, ἑλλίξας(*)
τὸ ὑπόλοιπον τοῦ ῥάκους π\ε/ρὶ τὸν τράχηλόν σου. ἔστι
δὲ τὸ μέλα[ν], ἐν ᾧ γράφεις· αἷμα κορώνης, αἷμα περι-
70στερᾶς λευκῆς, λίβανον(*) ἄδμητον(*) καὶ ζ(μύ)ρ(να) καὶ μέλαν
γραφεικ[ὸ]ν(*) καὶ κιννάβαρις καὶ οπον(*) συκαμίνου καὶ
ὕδωρ ὄμβριον καὶ χυλω(*) ἀρτεμιας(*) μονοκλώνου καὶ
κατανάγκης. ἐν τούτῳ γράφε. ἐξήγησις(*) αὐτοῦ πρὸ(*) (ἥλιον)
δύνοντα· 'ἀεροφοιτάτων(*) ἀνέμων ἐποχούμενοσ-
75ς(*) αὔραις, (Ἥλιε) χρυσοκόμα, διέπων φλογὸς ἀκάματον(*)
φῶς, αἰθερίοις(*) τροπαῖς μεγασμεγασ(*) πόλον ἀμφὶς ἐ-
λάων, γενῶν(*) αὐτὸς ἅπατα(*), οπερ(*) πάλιν ἐξαναλύεις
ἐξ οὗ γὰρ πέφυγε(*) στοιχῖα(*) τεταγμένα σοῖσι νόμοισι,
κόσμον ἅπαν(*) τρέπουσι τετράτροπον εἰς ἐνιαυτόν,
80ἢν γεης(*) κευθμῶνα μόλῃς, νεκύων ἐνὶ χώρῳ,
πέμψον μάντιν ἐξ ἀδύτων τὸν ἀληθέα, λίτομέ(*) σε
λαμψουηρ∶ σουμαρτα∶ βαριβας∶ δαρδαλαμ∶ [β]ορβηξ, κύριε,
ἔκπεμψον(*) τὸν ἱερὸν δαίμονα Ἀνοὺθ∶ Ἀνούθ∶ σαλβανα
χαμβρη∶ βρηιθ∶ ἤδη β, ταχύ β· ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ ἐλθέ.'
column iii
85ἐὰν θέλῃς καὶ αὔτοπτον(*) αὐτὸν καλέσαι, [λαβ]ὲ βύ[σσινο]ν
ῥάκος καὶ βρέξας(*) εἰς σησάμινον ἔλαιον [μετ]ὰ κι[ννα-]
βάρεως λιώσας(*) καὶ ἐνλυχνιάσας λυχνω(*) [ἀ]μίλ[τωτ]ο(ν)
καιέ\σ/τω(*) σησαμίνῳ ελεω(*) τὸ λύχνον καὶ θὲς ἄν[τικρ]ύς
σου λέγων τὸν λό(γον), καὶ ἐλεύσετε(*) πρὸς σέ. ἔχε εγκιστα(*) σου
90πινακίδα, ἵνα ὅσα λέγει γράψῃς, ἵνα μὴ κυμη[θ]ης(*)
ληθαρκησης(*). 'ἐπεκαλοῦμε(*) σε, τὸν ἀκέφαλον θ(εό)ν, σοῖς
παρὰ τοι(*) ποσὶν ἔχοντα τὴ\ν/ ὅρασιν, τὸν ἀστράπροντα(*)
καὶ βροντάζοντα. σὺ εἶ, οὗ τὸ στόμα διὰ πάντα(*) πυ-
ρὸς γέμι(*), ὁ ἐπὶ τῆς Ἀνάγκης τεταγμένος. ἐπικα-
95λοῦμε(*) σε, τὸν ἐπὶ τῆς Ἀνάγκης τεταγμένον θ(εό)ν
Ιασω(*)· Σαβαώθ∶ Ἀδωναί∶ Ζαβαρβαθιάω∶ σὺ εἶ ὁ ἐ-
πὶ τῆς(*) ζυρνίνῃ(*) σορῷ κατακείμεμος(*), ἔχων ὑπα-|γώνιον(*) ῥητίνην καὶ ἄσφαλτον, ὃν λέγουσιν· Ἀνούθ∶
Ἀνο\ύ/θ∶ ἀνάστα(*), δαίμων· οὐκ εἶ δαίμων, ἀλλὰ τὸ αἷμα
100τω(*) δύο ἱ(*)εράκων τῶν πρὸς κεφαλῆς τοῦ Ὀσίρεως
λαλούντων καὶ ἀγρυπνοῦντων. σὺ εἶ ὁ χρησμῳδὸς
θ(εὸ)ς Σαλβαναχαμβρη∶ Ἀνούθ∶ Ἀνούθ∶ Σαβαώ∶θ(*) Ἀδωναί∶
ιη ιε ιη ιε κοι(νόν).' κυμῶ(*) δὲ ἐπὶ θρυεινη(*) ψιαιθου(*) ἔ-
χων πρὸ(*) κεφαλῆς σου πλίνθον ὠμήν. ἔστιν δὲ
105ὃ γράφεις, τοιοῦτο· ἄνθρωπος γυμνός, ἑστώς, ἔχων βασί-
λιον(*) ἐπὶ τῆς κεφαλῆς, ἐν δὲ τῇ δεξιᾷ χιρὶ(*)
ξίφος καμπῇ ἐπὶ τὸν τράχηλον κειμένην(*) καὶ ἐν
τῇ εὐωνύμῳ ῥάβδον. ἐὰν δὲ χρηματίσῃ σοι, ῥοδίνῳ
μύρῳ ἀπάλιψόν(*) σου τὴ\ν/ χεῖρα\ν/. ἔστι δὲ ζῴδιον
110τῆς πράξεως·
110(drawing)

Apparatus


^ i.1. l. φ̣ι̣λ̣τροκατάδεσμος (corr)
^ i.2. l. τάς
^ i.3. l. συνάγων
^ i.4. l. ἐλθέ μοι (corr)
^ i.5. l. προσώπου (corr)
^ i.8. l. ταῖς (corr)
^ i.10. l. ἔχεις
^ i.11. l. ἔχεις
^ i.13. l. σε (corr)
^ i.13. l. εἶ
^ i.14. corr. ex ερθε
^ i.17. l. με (corr)
^ i.18. l. ἀνοίξας
^ i.18-19. l. συνδωροδοκούν |των (corr)
^ i.22. l. ἐπεκαλέσατό
^ i.22. l. σε Ἶσις (corr)
^ i.23. l. παντί (corr)
^ i.24. l. δαίμονας
^ i.24. l. ἔνυδρα (corr)
^ i.24. l. ἐπίγεια (corr)
^ i.26. l. ἐπικα[λ]οῦμαι
^ i.27. l. τήν (corr)
^ i.29. l. ἐποίησας (corr)
^ i.29. l. Αἰθιοπικῷ
^ i.30. l. χθονίων
^ i.31. l. ἀλκήν (corr)
^ i.31. l. δότωσαν
^ i.31. corr. ex αρυσον
^ i.32. l. ἀδιάλειπτον
^ i.32. l. με (corr)
^ i.33. l. πάντοτε
^ i.34. l. βασκοσύνης (corr)
^ i.35. l. τε
^ i.36. l. δότωσαν
^ i.36. l. σύ : σοϊ papyrus
^ i.37. l. σύ
^ i.39. l. μηνί (corr)
^ i.39. l. συββήσεται
^ i.40-41. l. πρώ |ρης
^ i.41. l. ἐπεγραμμένον (corr)
^ ii.46. l. δεύτερον (corr)
^ ii.48. l. τήν (corr)
^ ii.48. l. ἔχον (corr)
^ ii.49. l. σύ
^ ii.50. l. εἰμι (corr)
^ ii.50. l. σύ
^ ii.50. l. πρᾶξόν (corr)
^ ii.51. l. συνρέποις (corr)
^ ii.53. l. ἐλάϊνον : αιλαϊνον papyrus
^ ii.53. l. κυνοκεφάλιον (corr)
^ ii.54-55. l. πτερω |τήν
^ ii.56. l. ἐπκτίθει (corr)
^ ii.56. l. γλωσσόκομον (corr)
^ ii.57. l. θέλεις
^ ii.58. l. τίθει
^ ii.58. l. ἐν
^ ii.60. l. προσέτι γράφε (corr)
^ ii.61. l. ἀβλαναθ(αναλβα) (corr)
^ ii.62. l. εὐπορίαν (corr)
^ ii.63. corr. ex κα
^ ii.64. l. ὀνειραιτητόν
^ ii.65. l. σου (corr)
^ ii.65. corr. ex
^ ii.66-67. l. ῥάκ |κι
^ ii.67. l. ἑλίξας
^ ii.70. l. λίβανος (corr)
^ ii.70. l. ἄτμητον, l. ἄτμητος (corr)
^ ii.71. l. γραφικ[ό]ν
^ ii.71. l. ὀπός (corr)
^ ii.72. l. χυλός (corr)
^ ii.72. l. ἀρτεμισίας (corr)
^ ii.73. corr. ex εξετησισ (εξετησισ corr. ex εξετησισ)
^ ii.73. l. πρός (corr)
^ ii.74. corr. ex αεροφοιτητων (αεροφοιτητων corr. ex αεροφοιδατων)
^ ii.74-75. l. ἐποχούμενος |
^ ii.75. corr. ex
^ ii.76. l. αἰθερίαις (corr)
^ ii.76. l. μέγαν (corr)
^ ii.77. l. γεννῶν
^ ii.77. l. ἅπαντα (corr)
^ ii.77. l. ἅπερ (corr)
^ ii.78. l. πέφυκε
^ ii.78. l. στοιχεῖα
^ ii.79. l. ἅπαντα (corr)
^ ii.80. l. γαίης
^ ii.81. l. λίτομαι
^ ii.83. corr. ex εμπεμψον
^ iii.85. corr. ex αυτοψαν
^ iii.86. corr. ex
^ iii.87. l. λειώσας
^ iii.87. l. λύχνον (corr)
^ iii.88. l. καιέσθω
^ iii.88. l. ἐλαίῳ
^ iii.89. l. ἐλεύσεται
^ iii.89. l. ἔγγιστα
^ iii.90. l. κοιμη[θ]είς
^ iii.91. l. ληθαργήσῃς
^ iii.91. l. ἐπικαλοῦμαί
^ iii.92. l. τοῖς (corr)
^ iii.92. l. ἀστράπτοντα (corr)
^ iii.93. l. παντός (corr)
^ iii.94. l. γέμει
^ iii.94-95. l. ἐπικα |λοῦμαί
^ iii.96. l. Ἰαεω (corr)
^ iii.96. · papyrus
^ iii.97. l. τῇ (corr)
^ iii.97. l. ζμυρνίνῃ (corr)
^ iii.97. l. κατακείμενος (corr)
^ iii.97-98. l. ὑπα |γκώνιον (corr)
^ iii.99. corr. ex ανασδα
^ iii.100. l. τῶν (corr)
^ iii.100. ϊερακων papyrus
^ iii.102. l. Σαβαώθ∶ (corr)
^ iii.103. l. κοιμῶ
^ iii.103. l. θρυΐνη, l. θρυΐνης (corr)
^ iii.103. l. ψιάθου (corr)
^ iii.104. l. πρός (corr)
^ iii.105-106. l. βασί |λειον
^ iii.106. l. χειρί
^ iii.107. l. κείμενον (corr)
^ iii.109. l. ἀπάλειψον

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.