Papyri.info

sign in

= P.Herc. 78: Latin prose (on military topic ?) = Trismegistos 59360 = LDAB 459Introduction

This papyrus has been digitally edited by Kristian Gandin and Valentina Rossi, and revised by Holger Essler as part of the course on Digital Editions of Fragmentary Texts at Ca'Foscari University of Venice.

DCLP transcription: 59360 [xml]

fragment 1P.Herc. 78 cr. 4 pz. 4, fr. 1

[⁦ -ca.?- ⁩]· ẹst ·̣   ̣[⁦ -ca.?- ⁩] fragment 2P.Herc. 78 cr. 4 pz. 4, fr. 2

5[⁦ -ca.?- ⁩]q̣ua   ̣[⁦ -ca.?- ⁩] fragment 3P.Herc. 78 cr. 4 pz. 4, fr. 3

[⁦ -ca.?- ⁩]x̣ti[⁦ -ca.?- ⁩] fragment 4P.Herc. 78 cr. 4 pz. 4, fr. 4

[⁦ -ca.?- ⁩]tera · ṇoṃ[⁦ -ca.?- ⁩] fragment 5P.Herc. 78 cr. 4 pz. 4, fr. 5
Multi-spectral image captured 1999-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣us · ex̣uṣ[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]m · exs  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]uḷerẹ   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣nd[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ner  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣derạ[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]ịatur[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]nt · arm[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣um · fu[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ẹx̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 6P.Herc. 78 cr. 4 pz. 4, fr. 6

[⁦ -ca.?- ⁩]gular[⁦ -ca.?- ⁩]
Traces 1 line
fragment 7P.Herc. 78 cr. 4 pz. 4, fr. 7

[⁦ -ca.?- ⁩]pọnṣ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 8P.Herc. 78 cr. 5 pz. 5, fr. 8

[⁦ -ca.?- ⁩]ịa ·[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]d ·[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]aeg[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 9P.Herc. 78 cr. 5 pz. 5, fr. 9

5[⁦ -ca.?- ⁩]ẹteres[⁦ -ca.?- ⁩] fragment 10P.Herc. 78 cr. 5 pz. 5, fr. 10

[⁦ -ca.?- ⁩]· relic[t⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]· iun[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 11P.Herc. 78 cr. 5 pz. 5, fr. 11

[⁦ -ca.?- ⁩]glaḍ[i](*)[⁦ -ca.?- ⁩] fragment 12P.Herc. 78 cr. 5 pz. 5, fr. 12

[⁦ -ca.?- ⁩] ṭaṃq̣ụạ[m](*)[⁦ -ca.?- ⁩] fragment 13P.Herc. 78 cr. 5 pz. 5, fr. 13

[⁦ -ca.?- ⁩]aṇ(*)[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]nt[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ·̣(*) ẹxc̣r [⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩] ·̣(*) exṭeṛn[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 14P.Herc. 78 cr. 5 pz. 5, fr. 14

[⁦ -ca.?- ⁩]ṛ  ̣de[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]belḷ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 15P.Herc. 78 cr. 5 pz. 5, fr. 15

[⁦ -ca.?- ⁩]rodo[⁦ -ca.?- ⁩] fragment 16P.Herc. 78 cr. 6 pz. 6, fr. 16

[⁦ -ca.?- ⁩]ṭuiss(*)[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]din[⁦ -ca.?- ⁩]
[1 line missing]
6[⁦ -ca.?- ⁩]a  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣(*) uerịṭ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ịneṛṃi[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 17P.Herc. 78 cr. 6 pz. 6, fr. 17

[⁦ -ca.?- ⁩] · eum[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]ạ(*)rmạ(*)[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 18P.Herc. 78 cr. 6 pz. 6, fr. 18

[⁦ -ca.?- ⁩] cla  ̣(*)
5licṭ[o]ṛẹṣ(*) [⁦ -ca.?- ⁩]
et · iṇ(*)[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 19P.Herc. 78 cr. 6 pz. 6, fr. 19

[⁦ -ca.?- ⁩] · aḍ(*)[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]lict(*)[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 20P.Herc. 78 cr. 6 pz. 6, fr. 20

[⁦ -ca.?- ⁩]ac · ạ(*)[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ad · vind[⁦ -ca.?- ⁩](*)
[⁦ -ca.?- ⁩]· rec̣ẹṣsi[⁦ -ca.?- ⁩](*)
fragment 21P.Herc. 78 cr. 6 pz. 6, fr. 21

[⁦ -ca.?- ⁩]p̣rae[⁦ -ca.?- ⁩]
[.]meis · ụ(*)[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 22P.Herc. 78 cr. 7 pz. 2, fr. 22

[⁦ -ca.?- ⁩]ḍ(*) · hostes · sụ[⁦ -ca.?- ⁩](*)
[⁦ -ca.?- ⁩]tes · a[⁦ -ca.?- ⁩](*)
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣(*) ḍiscạmu[s ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ad · h[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 23P.Herc. 78 cr. 7 pz. 2, fr. 23

[⁦ -ca.?- ⁩] · foe[d⁦ -ca.?- ⁩] fragment 24P.Herc. 78 cr. 7 pz. 2, fr. 24

e [⁦ -ca.?- ⁩]i · qu[⁦ -ca.?- ⁩] column 1P.Herc. 78 cr. 8 pz. 1-2, col. 1
Sketched 1805 by Giuseppe Casanova

[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]er aṣservatur[ -3-6- ]
[1 line missing]
4[- ca.9 -]ẹ(*)s · ex̣ẹrciṭ  ̣(*)[ -3-6- ]
5[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣m  ̣(*)  ̣ nạvis coṃ[ -2-5- ](*)
[a]ṛṃịp̣ọ[ten]tes · ạ[li]qụamdiu [ -3-6- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]intus · [ -2-3- ]ạṛmaveṛ[ -3-6- ]
[ -6-7- ]ṛmịṣ · ẹx̣[t]rẹmum · post[ -2-5- ](*)
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]m[- ca.9 -]tues[ -3-6- ]
[  ̣  ̣]ṛic[  ̣  ̣  ̣]ti[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]tu[⁦ -ca.?- ⁩]
column 2P.Herc. 78 cr. 8 pz. 1, col. 2
Sketched 1805 by Giuseppe Casanova

5  ̣  ̣  ̣mittere(*)[ -2-3- ]m[ -8-11- ]
d[i]gni[t]as   ̣ esṭ [·] ne [ -3-6- ar-]
g̣ụtis(*) · nunc ṛẹ[ -5-8- ]
——
tam[ -11-14- ]
[  ̣]ẹs · ṛ(*)eṭin  ̣(*)[⁦ -ca.?- ⁩]
column 3P.Herc. 78 cr. 8 pz. 1, col. 3

5[  ̣]ẹ(*) in cas[ -18-21- ](*)
reduxit ·̣ ex[er]c̣ịtum [ -2-3- ]ị(*)stọ[ -1-4- ]
ṃaeṛụ[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ḅaṇ[t]ur   ̣  ̣[ -1-4- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]a[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ṭ(*)us ⁦ vac. ? ⁩

Apparatus


^ 1.3. · papyrus
^ 4.12. · papyrus
^ 5.4. · papyrus
^ 5.5. · papyrus
^ 5.11. · papyrus
^ 5.12. · papyrus
^ 8.1. · papyrus
^ 8.2. · papyrus
^ 10.11. · papyrus
^ 10.12. · papyrus
^ 11.3. Breuer : mi · lacẹ Kleve : [a]ụgẹat Carosi : · papyrus
^ 12.2. Breuer : ṭaṃq̣ụạ[m er]it ars Kleve : tam caṛọ Carosi
^ 13.7. or m, or a
^ 13.9. or   ̣
^ 13.10. or   ̣
^ 16.3. or ṇ, tuis s(esteriis) Kleve Carosi
^ 16.7. or r, or not   ̣·
^ 17.9. · papyrus
^ 17.10. or ị
^ 18.4. or ṃ, or ṛ, claṃ Breuer : claru[m] Kleve
^ 18.5. Breuer : liceṭ ṭẹ[d] Kleve
^ 18.6. · papyrus
^ 18.6. or ị
^ 19.4. or ḅ, adẹs Kleve
^ 19.5. lict[or] (or [re]lict[⁦ -ca.?- ⁩]) Breuer : licẹạ[t] Kleve
^ 20.12. [h]ac (or [ill]ac) Breuer : fạc · rẹ[mum] Kleve
^ 20.13. vind[icem] (or vind[icandum]) Breuer
^ 20.14. · papyrus
^ 20.14. recẹṣsit Kleve
^ 21.13. or ḷ, meis ḷ[aboribus] Kleve
^ 22.6. or ḅ
^ 22.6. · papyrus
^ 22.6. or ị, or ḷ, siṃ[us] Carosi
^ 22.7. [tes]tes adḥịḅẹṣ Carosi
^ 22.8. or ẹ, or not   ̣·
^ 22.9. · papyrus
^ 23.16. · papyrus
^ 24.2. · papyrus
^ 1.4. or c̣, or p̣, or ṛ
^ 1.4. · papyrus
^ 1.4. or ị, or ụ
^ 1.5. or ạ, or ị ·
^ 1.5. coṃ[plures] Breuer
^ 1.6. · papyrus
^ 1.7. · papyrus
^ 1.8. · papyrus
^ 1.8. post[ea] Breuer
^ 2.5. p̣ṛọmittere Breuer
^ 2.6-7. or [perar] |g̣ụtis, or [inar] |g̣ụtis, or [lo] |c̣ụtis, or [se] |c̣ụtis
^ 2.7. · papyrus
^ 2.9. · papyrus
^ 2.9. or c, or p
^ 2.9. or ẹ, or ụ, or ị, or ṭ, or ṇ, or ạ, or ḥ
^ 3.5. or ẹr
^ 3.5. cas[tra] Breuer
^ 3.6. or ịu
^ 3.8. or ṣ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.