Papyri.info

sign in

Trismegistos 59371 = LDAB 470Introduction

This papyrus has been digitally edited by Johannes Kern in the webinar Digital Editions of Greek Literary and Paraliterary Papyri taught by Rodney Ast and Holger Essler. Revision by Holger Essler.

DCLP transcription: 59371 [xml]

column Y
[⁦ -ca.?- ⁩]σ̣τ  ̣[  ̣]ν̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣λεσενε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ τ]ῶ̣ν οἰκεί̣ω̣ν̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] τ̣ὰς χ̣εῖρας, ἀπ̣εσ[φάγη]
5[ὑπὸ τῆς ἀπο]τ̣εκο̣ύσης̣ λεαίν[ης]
[⁦ -ca.?- ⁩ ὑπέ]σ̣χο̣ντο τ̣ῇ Ἀρτ̣έμ̣[ιδι]
[1 line missing]
8[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[  ̣]ν̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣στ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
column Z
[⁦ -ca.?- ⁩]ς παρθένου ἐκ
[Κυδί]ππης μήλῳ καλ-
[λίστωι - ca.10 -μὰ τὴ]ν Ἄρτεμιν, Ἀκον-
[τίῳ γαμοῦμαι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ σ̣εν ηδεηδε
5[⁦ -ca.?- ⁩]νετο· ὡς δε  ̣ε
[⁦ -ca.?- ⁩]η̣θει̣[  ̣  ̣  ̣]ι̣ν̣  ̣  ̣ ρω
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ γα̣μ[⁦ -ca.?- ⁩]
[ca.18 lines missing]
26[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣τ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]υυ[⁦ -ca.?- ⁩]
[1 line missing]
30[⁦ -ca.?- ⁩]ω̣ο̣σ
[2 lines missing]
33[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ωσ̣ε̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
35[⁦ -ca.?- ⁩]υομ̣ενων
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣λουμε-
[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣ίμημα
[1 line missing]
39[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣δε γενέσ̣θαι
40[⁦ -ca.?- ⁩]ρου καὶ τ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]μ̣ιοσα  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ν κ̣αὶ
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣εχει
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ια̣ν̣
column 1
[  ̣  ̣  ̣  ̣]κ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣χ[- ca.10 -]  ̣ [π]ροχείρως πα-
[1 line missing]
3 Εἴπ' ἄγε μοι̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ αιῆ(*)ν̣ι̣ς
[Φ]ησὶν ἐν Ἤλιδι ε̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣ν̣τ[  ̣]  ̣ [γ]αμου-
5μένας παρθ[ένους ⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ο̣[  ̣  ̣]  ̣ο̣υ̣ π[έ-]
πλους ἐχούσας σ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣υ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣] δόρυ δὲ ἐν[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣ δε φησιν α̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ἄ̣ν̣δρα καθωπ̣[λισμένον ⁦ -ca.?- ⁩]
10 Ὤφ̣ελες οὐλοὸν ἐγ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣ι̣ς Ἰσίνδιον δ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣υπα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]σ̣ι̣σ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[11 lines missing]
25 Τεῦ δὲ χάριν [  ̣]ο̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]-
κουσιν vac. 1 Ἑξῆ[ς] φ̣[ησι γυναῖκας δ]υ̣σ-
τοκούσας τὴν Ἄρτε̣[μιν καίπερ ο]ὖ-
σαν παρθένον ἐπ̣[ικαλεῖν, ὅτι   ̣  ̣]  ̣  ̣-
τη ἀπεκυήθη, ἢ ὅτι δ̣[ιὰ ἐφημοσύ-]
30νην τοῦ Διὸς ἡ Εἰλίθυια(*) [αὐτὴν] τοῦ-
τ' ἔχειν ἔδωκεν ἐξ[α]ί̣ρετον, ἢ δι-
ότι τὴν ἑαυτῆς μητ[έρα ἐ]λ̣ύσατο
τῶν ὠδείνων(*) ὅτε̣ ἀπέτεικτεν(*)
τὸν Ἀπόλλωνα.
35 Ἦλθες {κ}ὅτ' ἐκ Πείσης(*), Εὐθύκλεες, ἄν-
δρας ἐλέγξας ⁦ vac. 2⁩ Φη[σ]ὶν Εὐθυκλῆν
τὸν Ὀλυμπιονείκην(*), πεμφθέν-
τα πρεσβευτὴν καὶ ἀνακάμψαν-
τα οἴκαδε σὺν ἡμιόνο̣ι̣ς̣ ἃ εἰλήφει
40δῶρα παρά τινος ξένου, συκο- ―
φαντηθῆναι ὡς κατὰ τῆς πόλε-
[ως εἰλ]ηφότα· ⁦ vac. 3⁩ ἐφ' ᾧ κατεψήφ[ισα]ν̣
column 2
αἰκίσασθαι [τ]ούτου τὸν ἀνδριάντα. ἐπεὶ δὲ
λοιμ[ὸ]ς ἐπικ̣α̣τ̣[έ]π̣[εσ]εν, ἔγνωσαν οἱ πολεῖ-
ται(*) αὐ[το]ῦ παρὰ τοῦ [Ἀ]πόλλωνος ὡς διὰ τὴν
ἀ̣τειμ̣ί̣α̣ν̣(*) α̣ὐτο̣[ῦ π]ρ̣ο̣σβέβλητ[αι α]ὐτοῖς.
5τὸ μὲν ἄγαλμα τ̣[οῦ Εὐ]θυκλ[έο]υς κ̣ατ' ἴσον
τῷ τοῦ Διὸς ἐτ̣ε[ίμη]σαν(*), ἔτι δὲ καὶ βω-
μὸν ποιήσαντε[ς   ̣  ̣]  ̣τ̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]υ̣  ̣[  ̣ ἱ]σ̣ταμέ-
νου μηνός.
δ [Αἰτίων]
10[Μοῦ]σαί μοι βασιλη[- ca.14 - ἀεί]δειν
[Α]ὕτη πρώτη ἐλ[ε]γ[εία ⁦ -ca.?- ⁩]τ̣ρ̣ου̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣ ἱστορία[⁦ -ca.?- ⁩]απερ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]σαι  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ει[⁦ -ca.?- ⁩]
[7 lines missing]
21[⁦ -ca.?- ⁩
[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣π̣ε[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]ω̣[- ca.9 - Ἀπ]όλ-
λων γὰρ παῖς ὢν̣ κ̣[ρατήσας τοῦ] Πυ-
25θοῖ̣ δράκοντο[ς] ἀ[πενίψα]το [τὰς] χεῖ-
ρας ἐν τῶι Πη[ν]ει[ῷ   ̣  ̣]ν̣δ̣[  ̣] π̣α̣[ρα]κειμέ-
νην δάφνην ει̣δ̣[  ̣  ̣]  ̣ει[  ̣  ̣]  ̣ ἐκτεμὼν
περιβάλλει τῶι̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]ειω̣  ̣ι.
Ἔνθ', Ἄβδηρ', οὗ νῦν   ̣[  ̣  ̣  ̣]λ̣εω ⁦ vac. 1⁩ φαρμακὸν
30ἀγεινεῖ(*) ⁦ vac. 2⁩ Ἀβδήροις ὠνητὸς ἄνθρω-
πος
{πος} καθάρσιον τῆς πόλεως, ἐπὶ πλίν-
θου(*) ἑ⟦σ⟧\ν/τὸς(*) φαιᾶς, θοίνης ἀπολαύων
δαψιλᾶς(*), ἐπιδὰν(*) διάπλεως γένηται,
35προάγονται(*) ἐπὶ τὰς Προυρίδας καλου-
μένας πύλας· εἶτ' ἔξω τοῦ τείχους
περίεισι κύκλωι περικαθαίρ{ει}ων
αὐτῶι τὴν πόλιν, καὶ τότε ὑπὸ
τοῦ βασιλέως καὶ τῶν ἄλλων λι-
40θοβολεῖται, ἕως ἐξελασθῇ τῶν
ὁρίων.
Α[  ̣  ̣  ̣  ̣] Μ̣ελικέρτα, μιῆς ἐπὶ πότνια Βύνη
column 3
Ἑξῆς· ἐπεὶ <σὺν> Μελικέρτηι τῶι παιδὶ ἑαυ-
τὴν κατεπόντισεν Εἰνώι(*), ἐξέπε-
σεν εἰς αἰγιαλὸν τῆς Τενέδου τὸ σῶ-
μ[α] τοῦ Μελικέρτου· τοὺς δὲ ἐκεῖ πο-
5τε κατοικοῦντας Λέλεξας(*) ποιῆσαι
αὐτῷ βωμόν, ἐφ' οὗ ἡ πόλις ποιεῖ
θυσίαν(*), ὅ̣ταν π̣ε̣ρὶ μεγάλων φο-
βῆται, το̣ι[ά]νδ[ε]· γυνὴ τὸ ἑαυτῆς βρέ-
φος κα[ταθύσα]σ̣α̣ πα̣ραχρῆμα τυφλοῦ-
10ται. τοῦ[το δ' ὕς]τ̣ερον κατελύθη, ὅτε
οἱ ἀπὸ Ὀ̣[ρέστου] Λέ[σβ]ον̣ ᾤκησαν.
Νέκταρος   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣υ̣θιον γένος η-
ραπεδ̣ο[⁦ -ca.?- ⁩] Λιπ̣αραι̣ο̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο
Τυρσην̣[- ca.9 -]ι̣ασ[⁦ -ca.?- ⁩]
15[  ̣  ̣  ̣]ετη̣σ̣[- ca.9 -]δο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[7 lines missing]
24[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣τε[⁦ -ca.?- ⁩]
25 Τὸν νεκρ[ὸ]ν   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣τ[  ̣  ̣  ̣  ̣]υβατονις
τιναευω [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μ̣[  ̣]ν̣η̣  ̣ενους πως
αὑτοῦ πα[ῖ]δ[α Λειμ]ώνη̣ν̣ φθαρεῖσαν λά-
θρα ἰς(*) τὸν θ[άλα]μ̣ο̣ν [σ]υνκατακλείσας(*)
ἵππῳ διὰ το[ύτ]ο̣[υ] διέφθιρεν(*)· ὅθεν Ἀθήνη-
30σιν τόπο[ς] Ἵππου καὶ Κόρης· τὸν δὲ
συνγενόμενον(*) αὐτῆι δόρατι παίσας
νεκρὸν ἐξέδησεν ἵππου, ὥστε κα-
τὰ τοῦ ἄστεος σύρεσθαι⟦ς⟧.
Θεοὶ πάντες κομποῖς νεμεσήμονες, ἐκ δέ τε
35πάντων ⁦ vac. 3⁩ Κυνηγὸς †αλωιοσ† ἑλὼν
κάπρον ἐπεῖπεν ω(*) δέον Ἀρτέμιδι ἀνα-|τιθόναι(*) τοὺς ἡγουμένους ἐκείνης
καὶ ἑαυτῷ ἀνήρτησε τὴν κεφαλὴν
40τοῦ ὑὸς ἐξ αἰγείρου, ⟦καθύπνους⟧
ὑφ' ᾗ καθυπνώσας ἐπιπεσούσης αὐ-
τῷ τῆς κεφαλῆς ἀπέθανεν.
column 4
Τυρσινῶν(*) τείχισμα Πελασγικὸν εἶχέ
με γαῖα··⁦ vac. 3⁩ Ἱστορεῖ περὶ τῶν Ἀθήνη-
σιν Πελασγικῶν ὅρων καὶ τοῦ ποιηθέν-
τος ὑπ' αὐτῶν τείχους.
——
5 Εὐδήμου(*) τὰ μὲν ὅσσα παραὶ Διὶ Πῖσαν ἔχοιτι(*)
Ὅ[τ]ι ἐν Τεμέσῃ ἥρως περίλοιπος τῆς Ὀ- ((filler))
δ̣υ̣σσέως νεὼς ἐδασμοφόρει ἐπιχω-
ρ[ίου]ς̣ τε καὶ ὁμόρους, οὓς κομίζοντας
αὐτῷ κ̣λ̣ίνην καὶ κόρην ἐπίγαμον
10ἐ̣άσαντας ἀπέρχεσθαι ἀμετασ{σ}τρε-
πτεί, ἕωθε̣[ν] δὲ τοὺς γονεῖς ἀντὶ παρ-
θέ̣[ν]ου γυ̣[ναῖ]κα κομί{ει}ζεσθαι. τὸν δὲ
δ[ασ]μ̣ὸν [τοῦ]τον ἀπέλυσεν Εὔθυμος
πύ̣κ̣της [  ̣  ̣]  ̣ λ̣έξας τὰς̣ [τῷ ἥρ]ωϊ(*) κυ-
15ν  ̣  ̣ζ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]φ̣ηα̣φησ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣
πρ[⁦ -ca.?- ⁩]το  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
συ[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[4 lines missing]
22[⁦ -ca.?- ⁩]γι̣  ̣αφ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ τὸ ξόα]νον τῆς Ἥρας [ἀνδρι-]
[αντοειδὲ]ς̣ ἐ[γέ]νετο ἐπὶ β̣ασ̣ι̣λέως
25Προκ[λέους· τὸ] δὲ ξύ̣[λο]ν, ἐξ οὗ εἰργάσθη
ε  ̣  ̣η̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣αμ[  ̣  ̣  ̣ν, ἐξ Ἄργους δέ φα-
σι [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣τ̣α̣ς ἔτι πάλαι σανιδῶ-
δες [κομι]σθῆναι κάταργον ἅτε μηδέ-
πω π[ροκ]ε̣κοφυίας τῆς ἀγαλματομ\ι/κῆς.
——
30 Ἥρῃ τᾶ(*) Σαμίῃ περὶ μὲν τρίχας ⁦ vac. 1⁩ ἄμπελος ἕρπει
Λέγεται ὡς \τῇ/ Σα{ι}μίαι Ἥρᾳ περιέρπει{ν ἔ,}-
{λεγε} τὰς τρίχας ἄμπελος, πρὸς δ' ἐδά-
φει λεοντῆ{ν} βέβληται(*), ὡς λάφυρα
τῶν Διὸς νόθων παίδων, Ἡρακλέ-
35ους καὶ Διονύσου.
——
Ἠ<ι>σύμνας Ἐφέσου, Πασίκλεες, ἀλλ' ἀπὸ δαίτης
Φησὶν ὅτ[ι] Πασικλῆς Ἐφεσίων ἄρχων
ἐξ εὐωχίας ἀνέλυεν· ἐπιτιθέμε-
νοι δέ τινες αὐτῷ ὑπὸ τοῦ σκότους
40ἐδυσθέτουν, ὅτε δὲ προῆλθον(*) <πρὸς>
τὸ Ἥραιον, ἡ μήτερ(*) τοῦ Πασικλέους
ἱέρεια οὖσα διὰ τὸν ψόφον τοῦ
διωγμοῦ λύχνον ἐκέλευσεν προ -
column 5
ενεγκεῖν <οἱ>· οἱ δ̣ὲ̣ τυχόντες φωτὸ̣ς ἀνεῖ-
λον αὐτῆς τὸ̣ν̣ παῖδα.
Ἥρως ὦ κατὰ πρύμναν, ἐπεὶ τόδε κύρβις
ἀείδει ⁦ vac. 3⁩ Φησὶν ὅτι ὁ καλούμενος κα-
5τὰ πρύμναν ἥρως Ἀνδρόγεώς ἐστιν·
πάλαι γὰρ ἐνταῦθα τὸν Φαληρεικὸν(*)
οἵμον(*) εἶναι, οὗ τὰς ναῦς ὁρμίζεσθαι
πρὶν γενέσθαι τὸν Πειραιᾶ.
——
Οἰσύδρεω Θρήϊ(*)κος ἐφ' αἵματι πολλὰ Θάσοιο
10Φησὶν Παρίους Οἰσύδρην τὸν Θρᾷκα
φονε[ύ]σαντες(*) διαπολιορκηθῆναι Θα-
σι[  ̣  ̣  ̣  ̣]ως τὸ ἀρέσκον Βεισάλταις(*) [ἐ]πιτί-
μιο[ν τ]είνειν(*) ἔχρησεν ὁ θεός· οἱ δετει-
χο  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣αυνοθ  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] Θ̣ασίοις ἐρ[ω]τῶι-
15σ̣ι(*)[  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣ιν  ̣η  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]π̣έμπειν πα[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣α  ̣[- ca.9 -]  ̣  ̣π̣λ̣η̣  ̣κο
  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]δε [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣υ̣[- ca.10 -]ιδετω̣νδ  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Φ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]π̣ισο[- ca.10 -]νο  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
20[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣αιομ[- ca.12 -]καγ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σχι̣[  ̣  ̣]  ̣[- ca.10 -]εναγι[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣φοραν α  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σημαιν  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣σδεου  ̣ε φι̣[λάδελ]φ̣ον ἀπολελ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣ τ]ὴ̣ν̣ Ἀν[τ]ιγόνην ὡς οὐδὲ ἐκειν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
25 Ὧδε̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]γείνεσθε Πα{ν}νελλάδος, ὧδε τελέ[σ]σαι
Φ̣[η]σ̣ὶ Πευκετίων προσκαθημένων [τ]οῖς
τ̣ε̣ίχεσι τῆς Ῥώμης τῶν Ῥωμαίων Γά-
ϊ(*)ον ἐναλλόμενον κατακαλεῖν(*) τὸν̣
[ἐ]κείνων ἡγούμενον, ⟦ε⟧τρωθῆναι δὲ εἰς
30τὸν μηρόν· μετὰ δὲ ταῦτα ἐπὶ τῷ σκάζειν
δυσφορήσαντα παύσασθαι τῆς ἀθυμίας
ὑπὸ τῆς μητρὸς ἐπιπληχθέντα.
Ἀργὼ καὶ σέ, Πάροσμε(*), κατέδραμε, χαὶ(*) τεὸν ὕδωρ
Φησὶ τοὺς Ἀργοναύτας ὑδρεύσασθαι ἀ-
35ποβάντας εἰς Κύζικον ἀπολιπεῖν τὸν
λίνον(*) ἐνθάδε ᾧ ἐχρῶντο ἀγκύραι, ἅ<τε>
ἐλαφρότερον ὄντα—τοῦτον δ' ὕστερον
καταιερωθῆναι(*) Ἀθηνᾷ—, ἕτερόν γε μὴν
βαρύτερον ἀναλαβε[ῖ]ν.
40 Πάντα τὸν ἐν γραμμαῖσιν ἰδὼν ὅρον ᾗ τε φέρονται
Φησὶν ὅτι Κόνων κατηστέρισε τὸν Βερ<ε>νί-
κης βόσ{σ}τρυχον, ὃν θεο[ῖς] ἀναθήσ<ε>ιν ὑπέσχε-
το κείνη, ἐπειδὰν ἐπανήκῃ ἀπὸ τῆς κατὰ Συ-
45ρίαν μάχῆς.
column 6
Τῶν δ Αἰτίων Καλλιμάχου
διηγήσεις
Ἀκούσαθ' Ἱππώνακτος· οὐ γὰρ ἀλλ' ἥκω{ι} ⁦ vac. 3⁩
Ὑποτίθεται φθιτὸν Ἱππώνακτα συνκαλοῦν-
τα(*) {συνκαλοντα} τοὺς φιλολόγους(*) ἰς(*) τὸ Παρ-
μενίωνος καλούμενον Σαραπείδειον(*)· ἥκου-
5σι δ' αὐτοῖς κατ' εἴλας ἀπαγορεύει φθονεῖν
ἀλλήλοις, λέγων ὡς Βαθυκλῆς Ἀρκὰς τελευ-
τῶν τήν τε ἄλλην οὐσίαν διέθετο καὶ δὴ
χρυσοῦν ἔκπωμα τῶι μέσῳ τῶν υἱῶν
Ἀμφάλκῃ ἐνεχίρισεν(*), ὅπως δῷ τῶι ἀρίστωι
10τῶν ἑπτὰ σοφῶν. ὁ δὲ ἐλθὼν εἰς Μίλητον
ἐδίδου τοῦτο Θάλητι ὡς διαφέρ[ο]ντι τῶν ἄλλων,
ὁ{ς} δὲ ἀπέπεμψε πρὸς Βίαντα τὸν Πριηνέα, ὁ
δὲ πρὸς Περίανδρον τὸν Κορίνθιον, ὁ δὲ ὡς Σό-
λωνα τὸν Ἀθηναίων(*), ὁ [δ]ὲ πρὸ[ς] Χείλωνα(*) τὸν
15Λ[α]κεδαι[μό]νιον, ὁ δὲ πρὸς Π[ιτ]τακὸν τὸν Μι-
τυλη[ναῖον, ὁ δ]ὲ πρὸς [Κ]λ̣εύ[βο]υ̣λ̣[ο]ν τὸν Λί[ν-]
δ̣ι̣[ο]ν. [τὸ δὲ ἔκπωμα] ὑπὸ τούτου [π]ε̣μφθ̣ὲν [ἦλ-]
[θε πάλιν εἰς Θάλητα· ὁ] δὲ ἀνατίθ̣η̣[σι] τ̣ῶι [Δ]ιδυ[μεῖ]
[Ἀπ]ό[λλωνι δὶς λαβὼ]ν ἀριστε[ῖο]ν. τοιγαρ[οῦν]
20ἔφη   ̣[- ca.11 -]αιο  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀλλήλων̣
κρ  ̣τ[- ca.10 -]ι̣ο̣ι̣σ̣τ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐ]ρίζεσθε.
Ἦ\ν/ κε[ῖν]ος ο[]νιαυτός, ᾧ τό τε [πτ]ηνόν — Τἆλ-
λ̣[α] ζῶια ὁμοφώνει(*) ἀν̣[θ]ρώποις, μέχρι
κ̣ατὰ λύσιν γήρως ἐπ[ρέ]σ̣βευσεν ὁ κύ-
25κνος πρὸς τοὺς θεοὺς καὶ ἀλώπηξ τὸν
Δία ἐτόλμησεν μὴ δικαίως ἄρχειν φά-
ναι. ἔκτοτε δὲ εἰς ἀνθρώπους μετήνεγ-
κεν αὐτῶν τὴν φωνήν, καὶ λάλοι ἐγέ-
νοντο· Εὔδημος δέ, φησίν, τὴν κυνὸς
30ἔκχε(*), Φίλτων δὲ ὄνου, παρε<πι>κόπτων
τούτους, ἴσως δὲ καὶ Σαρδιανὸν εἶπε
τὸν Αἴσωπον.
——
Εἴ{ει}θ' ἦν, ἄναξ ὤπολλον, ἡνίκ' οὐκ ἐᾷ(*) ⁦ vac. 1⁩
Καταμέμφεται τὸν καιρὸν ὡς πλούτου
35μᾶλλον ἢ ἀρετῆς ὄντα, τὸν δὲ {τονδε}
πρὸ αὐτοῦ ἀποδέχεται ὃς τῆς ἐναν-
τίας ἦν τούτων γνώμης· παρεπι-
κόπτει δὲ καὶ Εὐ<θύ>δημόν τινα, ὡς
κεχρημένον τῇ ὥρᾳ πορισμόν(*), ὑ-
40πὸ τε͂ς(*) μητρὸς πλουσίῳ(*) συνσταθέντα(*).
column 7
(*)ς(*)—οὐ γάρ;—ἡμέων παῖ Χαριτάδεω καὶ σύ
Διεφέρετο ὁ ποιητὴς πρός τινα τῶν ἐφα-
μίλλων· Σῖμος δέ τις παρατυχὼν παρυπέ-
κρουεν ἄμφω παρενδικνύμενος(*) ἴσος ἶ(*)(*)-
5ναι. Θρᾶικα δέ φησιν αὐτὸν καθεστά-
ναι παιδοκλέπτης ἐστί. καὶ γὰρ τὸν
ὦμον(*) παρατίθεται κέλευθον(*), ὡς ἐν Τμώ-
λῳ <δάφνη καὶ> ἐλαία διεφέροντο ὑ(*)πὲρ πρωτείων
παρεπεφύκεσαν δ' ἀλλήλαις̣, διεξῄε-
10σαν δὲ τὰ προσόντα ἑαυταῖς χρήσιμα.
ἐπὶ πλεῖον δὲ διαφερομένων ὑπο-
τυχοῦσα βάτος παλαιά· πέπαυθαι(*)
πρὶν εἰ μὴ ἐ[π]ίχαρτοις(*) τοῖς δυσ[μ]ενέσι γε-
νώμεθα π[αρ]επεφύκ̣[ει δ' αὐ]τ̣αῖς.
15[πρ]ὸς ἣν ἀποβλέψασα [- ca.9 -] ἡ δά-
[φν]η ὦ κακὴ λώβη, φη[σίν, ὡς δὴ μ]ί' ἡ-
[μέ]ων καὶ σ[ύ;   ̣  ̣  ̣]σεικο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σ̣υε
[  ̣  ̣]ινητ̣[  ̣  ̣  ̣]α̣τωδ̣ρα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εισεις
——
Ὦ ξεῖνε — συμβουλὴ γ[ὰ]ρ̣ ἔν τι τῶν ἱρῶν —
——
20Γραμματο[δ]ι̣δασκαλ[  ̣(*), ὄνομα Ἀπολλώνι-
ον, οἱ δὲ Κλέωνά τινα, ἰαμβίζει ὡς
τοὺς ἰδίους μαθητὰς καταισχύνον-
τα, ἐν ἤθει{ς} εὐνοίας ἀπαγ[ο]ρεύων τού-
τωι δρᾶν, μὴ ἁλ{λ}ῷ
——
25Ἀλεῖος ὁ Ζεύς, ἁ τέχνα δὲ Φιδία(*) ⁦ vac. 1⁩ Γνω-
ρί{σ}μῳ αὐτοῦ ἀποπλέοντι κατὰ δέαν(*)
τοῦ Ὀλυμπίου Διὸς εἰς Ἦλιν διηγεῖται
μῆκος ὕψος πλάτος βάσεως θρόνου
ὑποποδίου αὐτοῦ τοῦ θεοῦ καὶ ὅση ἡ
30δαπάνη, δημιουργοῦ(*) δὲ Φιδίαν(*) Χαρμί-
δου Ἀθηναῖον.
——
Ἑρμᾶς ὁ Περφεραῖος Αἰνείων(*) θεός
Περφεραῖος Ἑρμῆς ἐν Αἴ{γει}νωι τῆι
πόλει τῆς Θρᾴκης τειμᾶται(*) ἐντεῦ -
column 8
θεν· Ἐπειὸς πρὸ τοῦ δουρείου ἵππου ἐδημι-
ούργησεν Ἑρμᾶν, ὃν ὁ Σκάμανδρος πολὺς
ἐνεχθεὶς κατέσυρεν· ὁ δ' ἐντεῦθεν προση-
νέχθη εἰς τὴν πρὸς Αἴνῳ θάλασσαν, ἀφ' ἧς
5ἁλιευόμενοί τινες ἀνείλκυσαν αὐτὸν τῆι
σαγήνηι. ὅτε ἐθεάσαντο αὐτόν, καταμεμψά-
μενοι τὸν βόλον(*), πρὸς νέαν(*) σχίζιν(*) τε αὐ-
τὸν καὶ παρακαίειν αὑτοῖς ἐπεχείρουν,
οὐδὲν δὲ ἧττον ἔφθασαν ἢ τὸν ὦμον παί-
10σαντες τραύματος τύπον ἐργάσασθαι, διαμ-
περὲς δὲ ἠσθένησαν· καὶ ὅλον αὐτὸν καίειν
ἐπεχείρουν, τὸ δὲ πῦρ αὐτῶι περιέρρει.⁦ vac. 1⁩ ἀπει-
πόντες κατέρρειψαν(*) αὐτὸν εἰς τὴν θάλασ-
σαν. ἐπεὶ δ' αὖτις ἐδικτυούλκησαν, θεὸν νο-
15μίσαντες εἶναι ἢ θεῶι προσήκοντα κα-
θιδρύσαντο ἐπὶ τοῦ αἰγιαλοῦ ἱ(*)ερὸν αὐτοῦ,
ἀπήρξαντό τε τῆς ἄγρας ἄλλος παρ' ἄλλου
αὐτὸ̣ν̣ πε̣[ριφέρω]ν. τοῦ δὲ Ἀπόλλωνος χρή-
σαντος εἰ[σεδέξαν]το τῇ πόλει καὶ παρα-
20[π]λησίως τ[οῖς θεοῖς] ἐτείμων(*).
——
[Ἀ]ργώ κοτ' ἐν[π]ν̣[έ]οντος(*) ἤκαλον ν̣ότου ⁦ vac. 2⁩ Ἐπείνι-
κος(*) Πολυκλεῖ Αἰγεινήτηι(*) νικήσαντι διαύ-
λωι Ἀμφοτερήτηι(*) ἐν τῆι πατρίδι. τὸ δ̣' ἀ-
γώνι<σ>μ̣α τοῦτο· πρὸς τῶι τέρματι τοῦ
25σταδίου κεῖται ἀμφορεὺς(*) πλήρης ὕδα-
τος, ἐφ' ὃν δραμὼν κενὸς ὁ ἀγωνιζόμε-
νος ἀναλαβὼν τὸν ἀμφορέα ἀνακάμ- ―
πτει, προφθάσας δὲ νικᾷ. κατήχθησαν
δὲ ἐντεῦθεν οἱ Ἀργοναῦται ἐπιβάντες
30τῆς Αἰγείνης(*), ἡμιλλήσαν δὲ ἀλλήλοις ὑ(*)-
δρευόμενοι ὑπὲρ τοῦ θᾶττον· ὁ δ' ἀγὼν
Ὑδροφόρεια(*) καλεῖται.
——
Ἑρμᾶ(*) τί τοι τὸ νεῦρον ὦ Γενειόλα ⁦ vac. 1⁩ Φιλι -
——
τάδου(*) παιδὸς εὐπρεποῦς ἐραστὴς ἰδὼν
35Ἑρμοῦ ἄγαλμα ἐν παλαιστριδείωι(*) ἐντε-
ταμένον, πυνθάνεται μὴ διὰ τὸν Φιλη-
τάδαν. ὁ δέ φησιν ἄνωθεν εἶναι Τυρση-
νὸς καὶ κατὰ μυστικὸν λόγον ἐντε-
τάσθαι,⁦ vac. 1⁩ ἐπὶ κακῷ δὲ αὐτὸν φιλεῖν τὸν
40Φιλητάδαν.
——
Τὰς Ἀφροδείτας(*)—ἡ θεὸς γὰρ οὐ μία— ⁦ vac. 2⁩ Ἐν Ἀ{σ} -
column 9
σπένδῳ τῆς Παμφυλίας τῆι Καστίνῃ Ἀ-
φροδείτηι(*) ὗς ἱ(*)ερουργεῖται ⁦ vac. 2⁩ ἐντεῦθεν·
Μόψος ἀρχηχὸς(*) <τῶν> Παμφυλίων ἐπὶ θήραν
ἐξιὼν εὔξατο αὐτῆι εὐβολήσας ὃ νει(*) λά-
5βοι πρῶτον καλλιερήσειν. καὶ δὴ θηράσας
κάπρον ἐτέλεσε τὴν ἐπαγγελίαν. ἀφ' οὗ
καὶ Παμφύλιοι μέχρι νῦν τοῦτο ποιοῦ-
σιν· εἰ μὴ γὰρ ἥδετο ἡ θεός, οὐκ ἂν ὁ Μό-
ψος ἐκενήγησεν(*) τοῦτο. ἐπαινεῖ δὲ καὶ
10τὴν Ἐρετριέων Ἄρτεμιν, ὅτι πᾶν τὸ
θυόμενον οὐκ ἀποσείεται.
——
Ἀλλ' οὐ τὸν Ὑψ̣ᾶν, ὃς τὸ σᾶμά μευ ⁦ vac. 1⁩ Διημαρ -
——
τημένως λέγεται παροιμία ⁦ vac. 1⁩ ἁρπα-
γὰ τὰ Κοννάρου· Κοννίδα γὰρ χρὴ λέγειν.
15ἐντεῦθεν γὰρ παρῆλθεν· Κοννίδας
μέτοικος ἐμ Σειοῦντι(*) πλουτήσας ἐκ
πορνοβοσκίας παρὰ μὲν τὸν ἄλλον
χρόνον   ̣εν ἐφήμιζεν, ὡς τὴν αἰσίαν(*)
τῆι τε Ἀφροδείτηι(*) καὶ τοῖς φίλοις δια-
20νεμεῖν.⁦ vac. 1⁩ τελευτήσαντος δὲ αὐτοῦ ἡ δι-
αθήκη εὑρέθη περιέχουσα ἁρπαγὰ
τὰ Κοννίδα· ὅθεν ὁ δῆμος ἐξελθὼν
τοῦ θεάτρου ἥρπασεν τὰ Κοννίδα.
Σελεινοῦς(*) δὲ πόλις Σικελίας.
——
25Ἄρτεμι Κρηταῖον Ἀμνίσου πέδον ⁦ vac. 1⁩ Τοῦ-
το γέγραπται ⁦ vac. 2⁩ εἰς ἕβδομα θυγατρίου
γεννηθέντος Λέοντι γνωρίμωι τοῦ
ποιητοῦ, ἐν ᾧ φησιν διενεγκεῖν
τῶν †δεμυηθεντων τῆι Ἤιβη(*) ⁦ vac. 1⁩(*)πὸ
30τῶν ἄλλων θεῶν τὸν αἰσθέντα ὑ(*)πὸ
τοῦ Ἀπόλλωνος ὕμνον. ⟦μουσαι⟧
——
Μοῦσαι καλαὶ κἄπολλον, οἷς ἐγὼ σπένδω··
——
Ἐν τούτωι πρὸς τοὺς καταμεμφομέ-
νους αὐτὸν ἐπὶ τῆι πολυειδείᾳ ὧν γρά-
35φει ποιημάτων ἀπαντῶν φησιν ὅτι
(*)ωνα μειμεῖται(*) τὸν τραγικόν· ἀλλ' οὐ-
δὲ τὸν τέκτονά τις μέμφεται πολυειδὴς(*)
⟦σ⟧σκεύη⟦\σ/⟧ τεκταινόμενον.
column 10
Ἡ Λῆμνος τὸ παλαιόν, ἤ(*) τις ἄλλη ⁦ vac. 4⁩ Πρὸς τοὺς
ὡραίους φησίν·⁦ vac. 2⁩ ἡ Λῆμνος πάλαι ποτὲ εὐδαί- ―
μων γενομένη ἐκακοδαιμόνησε, ἐπιθεμένη(*)
τῶν θηλειῶν τοῖς ἄρρεσιν· διόπερ καὶ ἡμεῖς(*)
5εἰς τὸ μέλλον ἀποβλέπετε.
——
Ἔνεστ' Ἀπόλλων τῶι χορῶι ⁦ vac. 3⁩ Παροίμιον(*) εἰς
τοὺς Διοσκούρους· καὶ Ἑλένην ὑμνεῖ, καὶ πα-
ρακαλεῖ τὴν θυσίαν δέξασθαι· καὶ προτροπὴ
τοῖς συμπόταις εἰς τὸ ἀγρυπνεῖν.
——
10Ἀγέτω θεός· οὐ γὰρ ἐγὼ δίχα τῶνδ' ἀί(*)δειν(*) ⁦ vac. 2⁩ Ἐκ-
θέωσις Ἀρσινόης· φησὶν δὲ αὐτὴν(*) ἀνηρπάσ-
θαι ὑπὸ τῶν Διοσκούρων καὶ βωμὸν καὶ τέ-
μενος αὐτῆς καθιδρῦσ<θ>αι πρὸς τῶι Ἐμπορίωι.
——
Δαίμονες εὐυμνότατοι, Φοῖβέ τε καὶ Ζεῦ, Διδύ-
15μω[ν] γενάρχα ⁦ vac. 2⁩ Ἀπ[ό]λλων ἐκ Δήλου ἀφικνῖ-
ται(*) εἰς τὸ τῆς Μιλήτου(*) χωρίον ὃ καλεῖται
νῦν ἱερὰ ὕληι(*), ἵνα Βρά\γ/χος
Ἑκάλης
Ἀκταίη τις ἔναιεν Ἐρεχθέος ἔν ποτε γουνῶι
20Θησεὺς φυγὼν τὴν ἐκ Μηδείας(*) ἐπιβου-
λὴν διὰ πάσης ἦν φυλακῆς τῶι πατρὶ Αἰγεῖ,
ἅτ' αἰφνίδιον ἀνακομισθὲν ἐκ Τροιζῆνος
μιράκιον(*) αὐτῶι οὐ προσδοκήσαντι. βουλό-
μενος δ' ἐπὶ τὸν λυμαινόμενον τὰ πε-
25ρὶ Μαραθῶνα ταῦρον ἐξελθεῖν ὅπως
χειρώσαιτο, καὶ εἰργόμενος, κρύφα―
τῆς οἰκίας ἐξελθὼν περὶ ἑσ{σ}πέραν ἀ-|πῆρετ(*). αἰφνίδιον δὲ ὑετοῦ ῥαγέντος
καθ'(*) ἐσχατιὰν οἰκίδιον θεασάμενος
30Ἑκάλης τινὸς πρεσβύτιδος ἐνταῦθα
ἐξενοδοκήθη. πρὸς δὲ τὴν ἕω ἀνασ-
τὰς ἐξήσ̣ι(*) ἐπὶ τὴν χώραν, χειρωσάμε-
νος δὲ τὸν ταῦρον ἐπανῄει ὡς τὴν Ἑκά -
column 11
λην· αἰφνίδιο̣ν̣ δὲ̣ ταύτην εὑρὼν τεθνηκυῖ-
αν ἐπιστε[νάξ]ας ὡς ἐψευσμένος τῆς προσδο̣-
κίας, ὃ ἐφ[  ̣  ̣  ̣  ̣]εν μετὰ θάνατον εἰς ἀμοιβὴν
τῆς ξενίας τ̣α̣ύ̣τηι παρασ{σ}χέσθαι, τοῦτο ἐπε-
5τέλεσεν, δ[ῆ]μ̣ον συνστησάμενος ὃν̣ ἀ̣π' αὐ-
τῆς ὠνόμα̣[σ]εν, καὶ τέμενος εἱδρύδατο(*)
Ἑκαλείου Δι[ό]ς.
——
Ζηνὸς ἔοι τί κεν ἄλλο παρὰ σ{σ}πονδῇσιν ἀείδειν
——
Ἐνταῦθα Ἀρκάδες καὶ Κρῆτες ἀντιποι-
10οῦνται τῆς Διὸς <γ>ενέσεως ἑκάτεροι λέ-
γοντες παρ' αὐ̣τ̣ο̣ῖς γεγεννῆσθαι τὸν θε-
όν Κρῆτες δὲ καὶ τάφον αὐτοῦ ἐπ̣ιδει-
κνύντες, το[ῦ]τό γε ψευδόμενοι, ἀφορ-
μὴν τοσαύτην(*) εἰληφότες· τῆς γὰρ Παρ-|ρησίας(*) μοίρας ἔν τινι ὄρει θαμνώδι(*) ἀπο-
τεκοῦσα Ῥέα τὸν Δία {ε}Νέ{ν}δῃ μιᾷ τῶν
Ὠκεανίδων εἴσω τῆς Κρήτης φέρειν̣
ἐνεχείρισεν, ὅπως κρύφα τρέφοιτο ἐ-
κεῖσε.
——
20Οἷον ὁ τὠπόλλωνος ἐσείσατο δάφικος(*) ὅρπηξ
——
Προτερατευσάμενος ὡς ἐντεθεα<σ>μέ-
νων καὶ τῶν ἀψύχων ἐπὶ παρουσί-
ᾳ τοῦ Ἀ⟦πο⟧πόλλωνος δαφνίνων τε
κλάδων σειομένων καὶ αὐτοῦ τοῦ
25τεμένους, ἐπιλέγει̣ν(*) δεῖν χορεύειν
τοὺς παῖδας καὶ κιθαρίζειν, γεγαλη- ―
νῶσθαι δὲ καὶ τὸ πέλαγος ἐφ' ὕμνῳ
τοῦ θεοῦ καὶ τοὺς περιπαθεῖς ἀνέχειν
τοῦ θρηνεῖν. προσιστορεῖ δὲ καὶ τὸ πο-
30λύτεχνον τοῦ θεοῦ ὅτι καὶ τοξότης ἀ-
γαθός ἐστι καὶ ἰ(*)ατρὸς καὶ μάντις
καὶ ἐπόπτης τῆς τροφῆς τῶν θρεμ-
μάτων, καὶ ὡς χαίρει πόλεων κτί-
σεσιν οὐδ' ἀρχιτεκτονίας ἀπολείπεται·
35ἔτι δὲ τετραέτης ὢν ἐν τῆι Δήλωι
βωμὸν ἐκ κεράτων κατεσκευάσατο.
καὶ εἰδὼς† ὅτι Κυρήνης τὴν κτίσιν
Βάττῳ τῶι Θηραίωι διεσήμηνε, κόρα-
κα παρασχόμενος ἡγεμόνα· ὡς πρῶ-
40τον μὲν ἐν Σπάρτηι ἐτελείμητο(*)
δεύτερον{δευτερον} δὲ ἐν Θήραις(*), τρί -
column 12
τον δὲ ἐν Κυρή̣ν̣η̣ι μ̣ε̣τὰ τὰς ἀποικία[ς   ̣]  ̣
τὸν λέοντα   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Βάττωι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
μενον

Apparatus


^ 1.3. αιῆν̣ι̣σ papyrus
^ 1.30. l. Εἰλείθυια
^ 1.33. l. ὠδίνων
^ 1.33. l. ἀπέτικτεν
^ 1.35. l. Πίσης
^ 1.37. l. Ὀλυμπιονίκην
^ 2.2-3. l. πολῖ|ται
^ 2.4. l. ἀτιμίαν
^ 2.6. l. ἐτ̣[ίμη]σαν
^ 2.30. l. ἀγινεῖ
^ 2.32-33. corr. ex πλίν|δου
^ 2.33. l. ἑστὼς (corr)
^ 2.34. l. δαψιλοῦς (corr)
^ 2.34. l. ἐπειδὰν
^ 2.35. l. προάγεται (corr)
^ 3.2. l. Ἰνώ
^ 3.5. l. Λέλεγας (corr)
^ 3.7. corr. ex θυσίας
^ 3.28. l. εἰς
^ 3.28. l. [σ]υγκατακλείσας
^ 3.29. l. διέφθειρεν
^ 3.31. l. συγγενόμενον
^ 3.36. l. οὐ (corr)
^ 3.36-38. l. ἀνα|τιθέναι (corr)
^ 4.1. l. Τυρσηνῶν
^ 4.2. γαῖα··⁦ vac. 3⁩ papyrus
^ 4.5. l. Εὐθύμου
^ 4.5. l. ἔχοντι (corr)
^ 4.14. [ηρ]ωϊ papyrus
^ 4.30. l. τῇ
^ 4.33. corr. ex βεβλῆσθαι
^ 4.40. corr. ex προῆλθεν
^ 4.41. l. μήτηρ
^ 5.6. l. Φαληρικὸν
^ 5.7. l. ὅρμον (corr)
^ 5.9. θρηϊκοσ papyrus
^ 5.11. l. φονε[ύ]σαντας (corr)
^ 5.12. l. Βισάλταις
^ 5.13. l. [τ]ίνειν
^ 5.14-15. l. ἐρ[ω]τῶ|σ̣ι
^ 5.28. |ϊον papyrus
^ 5.28. l. καταβαλεῖν (corr)
^ 5.33. l. Πάνορμε (corr)
^ 5.33. l. καὶ (corr)
^ 5.36. l. λίθον (corr)
^ 5.38. l. καθιερωθῆναι
^ 6.2-3. l. συγκαλοῦν|τα
^ 6.3. corr. ex φιλοσόφους
^ 6.3. l. εἰς
^ 6.4. l. Σαραπίδειον
^ 6.9. l. ἐνεχείρισεν
^ 6.14. l. Ἀθηναῖον
^ 6.14. l. Χίλωνα
^ 6.23. l. ὡμοφώνει
^ 6.30. l. ἔσχε (corr)
^ 6.33. l. ἦα (corr)
^ 6.39. l. πορισμῷ (corr)
^ 6.40. l. τῆς (corr)
^ 6.40. corr. ex πλουσίας
^ 6.40. l. συσταθέντα
^ 7.1. l. Εἷς : ϊσ papyrus
^ 7.4. l. παρενδεικνύμενος
^ 7.4. l. εἶ : ϊ papyrus
^ 7.7. l. αἶνον (corr)
^ 7.7. l. ἀκόλουθον (corr)
^ 7.8. ϋπερ papyrus
^ 7.12. l. πέπαυθε
^ 7.13. l. ἐ[π]ίχαρτοι (corr)
^ 7.20. l. Γραμματο[δ]ιδάσκαλ[ο]ν (corr)
^ 7.25. l. Φειδία
^ 7.26. l. θέαν
^ 7.30. l. δημιουργὸν (corr)
^ 7.30. l. Φειδίαν
^ 7.32. l. Αἰνίων
^ 7.34. l. τιμᾶται
^ 8.7. corr. ex πόλον
^ 8.7. l. ἀλέαν (corr)
^ 8.7. l. σχίζειν
^ 8.13. l. κατέρριψαν
^ 8.16. ϊερον papyrus
^ 8.20. l. ἐτίμων
^ 8.21. l. ἐμ[π]ν[έ]οντος
^ 8.21-22. l. Ἐπίνι|κος
^ 8.22. l. Αἰγινήτηι
^ 8.23. l. Ἀμφορίτηι (corr)
^ 8.25. corr. ex ἀμφοτέρους
^ 8.30. l. Αἰγίνης
^ 8.30. ϋ papyrus
^ 8.32. l. Ὑδροφόρια
^ 8.33. corr. ex Ἁρμᾶ
^ 8.33-34. l. Φιλη -——|τάδου
^ 8.35. l. παλαιστριδίωι
^ 8.41. l. Ἀφροδίτας
^ 9.1-2. l. Ἀ|φροδίτηι
^ 9.2. ϊερουργειται papyrus
^ 9.3. l. ἀρχηγὸς (corr)
^ 9.4. l. ὃ ἂν (corr)
^ 9.9. l. ἐκυνήγησεν (corr)
^ 9.16. l. ἐν Σελινοῦντι (corr)
^ 9.18. l. οὐσίαν (corr)
^ 9.19. l. Ἀφροδίτηι
^ 9.24. l. Σελινοῦς
^ 9.29. l. Ἥβῃ
^ 9.29. ϋπο papyrus
^ 9.30. ϋπο papyrus
^ 9.32. σπένδω·· papyrus
^ 9.36. ϊωνα papyrus
^ 9.36. l. μιμεῖται
^ 9.37. l. πολυειδῆ (corr)
^ 10.1. l. εἴ
^ 10.3. l. ἐπιθεμένων (corr)
^ 10.4. l. ὑμεῖς
^ 10.6. l. Παροίνιον (corr)
^ 10.10. l. ἀείδειν : αϊδειν papyrus
^ 10.11. corr. ex αὐτὴς
^ 10.15-16. l. ἀφικνεῖ|ται
^ 10.16. corr. ex Μιλέπτου
^ 10.17. l. ὕλη
^ 10.20. l. Μηδείης
^ 10.23. l. μειράκιον
^ 10.27-28. l. ἀ|πῆρεν (corr)
^ 10.29. l. κατ'
^ 10.32. l. ἐξῄε̣ι (corr)
^ 11.6. l. ἱδρύσατο
^ 11.14. l. τοιαύτην (corr)
^ 11.14-15. l. Παρ|ρασίας (corr)
^ 11.15. l. θαμνώδει
^ 11.20. l. δάφνινος (corr)
^ 11.25. l. ἐπιλέγει (corr)
^ 11.31. ϊατροσ papyrus
^ 11.40. l. ἐτετίμητο (corr)
^ 11.41. l. Θήραι (corr)

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.