Papyri.info

sign in

= P.Herc. 1027 = Trismegistos 59436 = LDAB 535DCLP transcription: 59436 [xml]

column 1P.Herc. 1027 col. 1
Sketched 1805-1806 by Gennaro Casanova
Engraved 1809-1864 by Vincenzo Orsini
Engraved 1809-1864 by Francesco Biondi

  ̣δετην  ̣π[  ̣]τημην
[  ̣]ω̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ω̣ι  ̣ο̣ινηκα
[  ̣]  ̣βρα[  ̣  ̣] παντελῶς
[  ̣]δεπ̣[  ̣  ̣] πρὸς τὴν τῶν
5[ἀν]αγ̣κ[α]ί̣ων συλλο[γὴ]ν
[  ̣  ̣]π̣ου  ̣[  ̣]  ̣ος ἀνὴρ βού-
[λε]ται[  ̣  ̣  ̣]  ̣ντατοι
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣αρ
[⁦ -ca.?- ⁩]νο̣[  ̣]π̣αρα
10[⁦ -ca.?- ⁩ ἑ]ώρακεν
[⁦ -ca.?- ⁩]ω[  ̣] αὐταρκε.
[⁦ -ca.?- ⁩]δ̣ως̣ ὅ τι εὑρήσει
[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣α̣ι̣ τὰ χο[  ̣]  ̣γ̣η
[⁦ -ca.?- ⁩]εκ[  ̣]  ̣  ̣[  ̣]ω̣ν
15[⁦ -ca.?- ⁩]αρ  ̣το̣[  ̣]  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]υ[  ̣]εχουσαπ̣ας
[⁦ -ca.?- ⁩]εντε̣  ̣[  ̣]εν
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣σ̣ω
[⁦ -ca.?- ⁩
20[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣λει  ̣  ̣αντο
column 2P.Herc. 1027 col. 2
Sketched 1805-1806 by Gennaro Casanova
Engraved 1809-1864 by Vincenzo Corazza

κα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ξ  ̣[  ̣  ̣]. ἱ̣κα-
νῶς̣ [ἠ]λ̣[ατ]τῶσθαι φί-
λου τελευ[τ]ήσαντος
δι[ὰ τ]ὸ μὴ δύνασθαι πα-
5ραπ[λ]ησί[ω]ς ἐν̣ τοῖς κα-
τ' ἀν̣[άγκ]ην ἐνεργεῖν
κα[ὶ μό]λ̣ις τισὶν θεωρή-
μ[α]σ[ι βοηθεῖν]· τῆι μὲν   ̣[  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]λ̣  ̣ο[⁦ -ca.?- ⁩]
10κα  ̣[  ̣  ̣] φάσ̣κων τ[⁦ -ca.?- ⁩]
χ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣  ̣κε[  ̣]α̣[  ̣  ̣  ̣].
τ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]ι̣  ̣ε̣
γὰρ [⁦ -ca.?- ⁩]  ̣κεν μα-
θη[⁦ -ca.?- ⁩]
[1 line missing]
16θα [⁦ -ca.?- ⁩]σεπ  ̣[  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[  ̣  ̣]ο̣ι̣
column 3P.Herc. 1027 col. 3
Engraved 1809-1864 by Vincenzo Corazza

[1 line missing]
2[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣α  ̣ει̣
  ̣  ̣α[  ̣  ̣  ̣]ισμοι̣  ̣  ̣α̣στης
ι̣χη[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς̣ καὶ π[  ̣]
5ιλαστ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ασεντου
οισσ̣υ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ενε̣ργ̣ω
εν  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υ̣ντ̣[  ̣]
  ̣  ̣α̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
ο̣  ̣α[⁦ -ca.?- ⁩]
10  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣α  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[1 line missing]
14  ̣μεν[⁦ -ca.?- ⁩]
15[  ̣]  ̣  ̣π[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣σδι[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]  ̣ω  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣ας  ̣α[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
column 4P.Herc. 1027 col. 4

[2 lines missing]
3[⁦ -ca.?- ⁩  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[1 line missing]
5[⁦ -ca.?- ⁩]η̣τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ρω[⁦ -ca.?- ⁩]
[1 line missing]
8[⁦ -ca.?- ⁩]αρκ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ακ[⁦ -ca.?- ⁩]
column 5P.Herc. 1027 col. 4
Engraved 1809-1864 by Vincenzo Orsini

[2 lines missing]
3[⁦ -ca.?- ⁩] α̣[ἵ]ρεσιν [  ̣  ̣  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]ερενο  ̣[  ̣  ̣]
5[⁦ -ca.?- ⁩]καταλ̣[  ̣].
  ̣  ̣σ̣ιαν· κ[α]ὶ κατὰ λό[γο]ν
——
τῆς εἰς ταὐτὰ συνεργεί-
α[ς], εἰ αι[  ̣]  ̣  ̣ε̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ω̣
λ̣ε̣μμη[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣ τέλο̣[ς]
10κ  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩  ̣συρ  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]διαβ[  ̣].
[1 line missing]
13[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣δ̣  ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]φης  ̣[  ̣  ̣  ̣]δ̣η
[1 line missing]
16[⁦ -ca.?- ⁩]φ̣α.
[3 lines missing]
20[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣α  ̣διεχω
column 6P.Herc. 1027 col. 5
Engraved 1809-1864 by Vincenzo Orsini

[1 line missing]
2ἐλάτ̣[τω]σιν ἔφη περ̣ὶ
α[ὑ]τὸν [γε]γονέν[αι τ]ε̣-
λευτήσαντος τοῦ φί[λου]
5π̣ρὸ̣ς τ̣[ὰ]ς ἄλλας ἃς δη[  ̣  ̣  ̣]
  ̣εθεω̣[  ̣  ̣  ̣] καὶ τὰς   ̣[  ̣  ̣  ̣]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣]νσιγ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
  ̣α̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ε̣το  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
  ̣  ̣  ̣ονυ[  ̣  ̣  ̣]αυ̣τ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
10  ̣  ̣δε̣ιξ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣θ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
column 7P.Herc. 1027 col. 7

[2 lines missing]
3[⁦ -ca.?- ⁩]αδρ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣λε[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ο̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]νο[  ̣  ̣]α[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣υτ  ̣[  ̣]ται̣ς
[⁦ -ca.?- ⁩]σουτο  ̣  ̣ε
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣υ[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ε[⁦ -ca.?- ⁩]
column 8P.Herc. 1027 col. 8

[3 lines missing]
4διψ  ̣  ̣[  ̣]υ̣εσπα  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[  ̣]  ̣α[  ̣  ̣  ̣]ανδ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[1 line missing]
7[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ρο̣σ̣τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
column 9P.Herc. 1027 col. 6
Engraved 1809-1864 by Francesco Biondi

[⁦ -ca.?- ⁩]εις δι[ὰ τ]ὸ̣ ἰσχ̣υ.
[⁦ -ca.?- ⁩]ηθοσιν καὶ τ[  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]ι̣ηπτενα  ̣ας
[⁦ -ca.?- ⁩]σω̣ μικρὸν εμ
5[⁦ -ca.?- ⁩]εν[  ̣]  ̣  ̣η̣σο̣η̣ν
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣υ  ̣ων ἐμφαι-
⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ ἐνόμιζε̣ν α[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]π̣ως̣ καὶ ατ̣[  ̣  ̣  ̣]η̣ς
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣ανα  ̣  ̣  ̣[  ̣
10[⁦ -ca.?- ⁩]απ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ μ]ε̣τὰ φί̣λ̣[ων ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣εχ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τα  ̣ην[⁦ -ca.?- ⁩]
[8 lines missing]
22[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣τηνδ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]α[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]χει[⁦ -ca.?- ⁩]
column 10P.Herc. 1027 col. 7
Engraved 1809-1864 by Francesco Biondi

κειν[  ̣  ̣  ̣]ο[  ̣  ̣]  ̣θ  ̣  ̣α. [π]α-
χύν τινα κα̣[ὶ ἔ]νεσ-
τιν ἀπολαβε̣[ῖν] τὴν
διὰ τοῦ πίνειν ἱκανω-
5τέραν ἡδον[ὴ]ν καὶ ταῦ-
τ' οὐ καθ' ὅλην̣ [τ]ὴ̣ν φύ-
σ[ιν, ἀλ]λὰ κατὰ τρόπο̣[ν]
κ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ν̣κε  ̣  ̣ε
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣οτ̣ι̣πα
10  ̣φυσε [⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ιε
column 11P.Herc. 1027 col. 11

[1 line missing]
2[  ̣]εια̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ταυ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
γ̣ον[⁦ -ca.?- ⁩]
5  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
μο[⁦ -ca.?- ⁩]
column 12P.Herc. 1027 col. 12

[⁦ -ca.?- ⁩ δυ-]
ν̣άμεθα καὶ   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τ̣ος αὐτο̣ῦ̣ μ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
γα ἐκ  ̣  ̣ι̣νειν  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5α̣ι διαγωγῆι π  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]  ̣ι  ̣  ̣ονεπρ[⁦ -ca.?- ⁩]
γ̣ια  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
——
ζηιτ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ενπο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
column 13P.Herc. 1027 col. 8
Sketched 1805-1806 by Gennaro Casanova
Engraved 1809-1864 by Francesco Biondi

[ὥσπ]ερ [καὶ] Πρα[ξ]ιφάνη[ς],
[οὗ ἀγ]ασ[τ]έον, ε[ἰ] οὕτως
[  ̣  ̣ τ]ῶν [ἐ]μ μέσωι κα-
[θεστώ]των ἀσύνοπτόν
5[τι θε]ωροῦντας, ὅτι οὐ
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣υν ἄνθρωπος
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣φε  ̣ο πρὸς τὰς π̣αν
[  ̣  ̣  ̣  ̣ ἧτ]τ̣ον ἐχόμενος
[τῶν πα]θῶν καὶ τῶν λοι-
10[πῶν διαθέσεων, ὥσ]περ αἱ
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣νειν
[⁦ -ca.?- ⁩]ωιφ.
column 14P.Herc. 1027 col. 9
Sketched 1805-1806 by Gennaro Casanova
Engraved 1809-1864 by Francesco Biondi

[1 line missing]
2ω. καὶ ὑπὸ το[ύτ]ου μ[οι]
δοκεῖ πλανᾶσθα[ι] π̣λέ[ον]
δὲ τοῦ μὴ πά[ντοτ]ε θεω-
5ρεῖσθαι περὶ τῶν̣ ἐμπ̣[ρ]ο-
[εκ]κειμένων γινομένας
ψευδεῖς ὑπολήψεις κα-
θ' ὃν ἐξέθηκα [τ]ρόπον· ἐν-
τεῦθεν γὰρ ἐ[π]ε[ίγ]ε̣ι πρὸς
10τὸ νομίζειν [  ̣  ̣  ̣  ̣] ὅλως
γίνεσθαι διὰ ψεύ[δ]η ἐν
[το]ῖ̣[ς] τοιούτοις, ἃ μᾶλ-
[λο]ν̣ μὲν δύσκολ[όν ἐστι]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]τα διειλ[η]μμ[  ̣  ̣  ̣]
15[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υτο[⁦ -ca.?- ⁩]
column 15P.Herc. 1027 col. 10
Sketched 1805-1806 by Gennaro Casanova
Engraved 1809-1864 by Giuseppe Casanova

[⁦ -ca.?- ⁩ τού-]
[τω]ν δὲ τε̣[τη]ρημένων,
*ζ̣ώπυρε, νομ̣ίζω φανε-
ρὸν γεγ[ο]νέναι, διότι μα-
5κρὰν ἀπεῖχε Πραξιφά-
νης τοῦ τῶν δεόντων
τι λελογίσθαι περὶ φιλί-
ας καὶ τὴν πρ̣ο̣σήκουσαν
ἔχειν κ̣ατάστασιν ἐμ
10φίλω̣ν τελευταῖς καὶ ὡς
πολλῆς ἀσυμφωνίας
ἔγεμεν ὁ λόγος, ὃν ἐποι-
ήσατο περὶ τούτων καὶ
[⁦ -ca.?- ⁩]ρως
column 16P.Herc. 1027 col. 11
Sketched 1805-1806 by Gennaro Casanova
Engraved 1809-1864 by Giuseppe Casanova

[  ̣  ̣  ̣]ο̣υ  ̣, ἀλλὰ γόη̣[τες πάν-]
τε[ς ε]ὑρίσκοντα̣[ι] κατὰ
τ̣ὸν ὑφηγημένον τρό-
[πον] ἀποθεω[ρο]ύ[μ]ε̣-
5νοι̣, μακρὰν ἀ[πέ]χοντες
τοῦ τῶν δεόντων λέγειν
περὶ φιλίας ἢ τῶν λοιπῶν
ὅσα̣ σ̣υντεί[ν]ει πρὸς τὸ
β̣ιῶσαι μακαρίως. ὅθεν
——
10δὴ καὶ Φιλίσταν καλῶς
ἐκ μειρακίου κατακοσ-
μηθέν̣θ' ὑπὸ τοιούτου
[ε]ι[δον λό]γ̣[ο]υ μέχρι τε-
[λευτῆς, ὥσπερ] καὶ δ[εό]ν-
15[τως τὸν οὐ]δεμίαν πω
[κακίαν λ]αβόντα κ̣α
column 17P.Herc. 1027 col. 12
Sketched 1805-1806 by Gennaro Casanova
Engraved 1809-1864 by Giuseppe Casanova

[καὶ ἀεὶ μεμνημένον, κα-]
θ' ὃν ἔζ̣η χρόνον, τοῦ φυ-
σικοῦ τ̣έλους καὶ οὐθὲν
ἐλλιπόντα τοῦ ἀρίστου
5βίου παρὰ τὸ μὴ τυχεῖ̣[ν]
τῶ[ν] π̣αρὰ τοῖς πολλοῖ̣[ς]
περιβλέπτων, ἐπὶ δὲ
τοῦ παρ̣όντος οὐθὲν
ἔχοντα δυσχερὲς οὐ-
10δ' ε[ἰ]ς τὸν λοιπὸν αἰῶνα
σχ[ή]σοντα· καὶ αὐτοὺς
——
ἐπινοοῦντας, ὅτι με-
τέχομεν φ[ί]λ̣ου   ̣  ̣  ̣υμ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ον κατὰ [τ]ὰ [αὐ]τὰ
15[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υ̣χ̣α  ̣  ̣  ̣ε[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αταξι  ̣  ̣το[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]μη ἐπὶ μὲν τ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[1 line missing]
19[  ̣  ̣  ̣  ̣]σκανοι[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
column 18P.Herc. 1027 col. 13
Sketched 1805-1806 by Gennaro Casanova
Engraved 1809-1864 by Giuseppe Casanova

[γ]έ̣γονεν ἤπερ ἐ[π]ὶ τῶι
τὸ στερέμνιον η[ρ]θαι
τὸ λυπούμενον. ὡς ὁ μὴ
——
το[ι]οῦτος γινόμενος
5ἐ̣[π' ἄλ]λων [σπ]ουδαίων
[  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ηι ἀλλοῖον ἑαυ-
τὸν εἰσάγει ο̣υ̣ ἐν τῶι
σ̣[υ]γ̣γράμματι Πραξι-
φάνης· κακὸν μὲν ἐξά-
10γ[ει] τὸν ἴδιον [βί]ον, μ̣ο̣-
χθ[ηρ]ῶς δὲ φίλοις συ[ν-]
α̣ν̣αστραφήσεται ου[  ̣]
  ̣  ̣  ̣λ̣ουν γν̣η[σ]ίως τ[  ̣]
α δὲ [κ]αὶ παντ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
15[  ̣]  ̣[  ̣  ̣]ερ  ̣α̣υ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣αγειπ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αρ[  ̣  ̣  ̣]α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]επαν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣λλα  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
column 19P.Herc. 1027 col. 14
Sketched 1805-1806 by Gennaro Casanova
Engraved 1809-1864 by Giuseppe Casanova

γε[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣τ̣οις  ̣  ̣  ̣μ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣ς̣
δεῖν, προσκόπτοντ̣ας̣
δ' οὐκ ὀλίγοις τῶν κατὰ
φύσιν ὑπ' αὐτῶν γινο-
5μένων καὶ ἀσυνεργή-
τοις ουσι πρὸς τὸ κατεπεῖ-
γον τῶν χρειῶν διὰ
τὴν ὑποκαθημένην
ἀο̣ριστίαν κατά τε τὰς
10ἐπιθυμ[ί]ας καὶ τοὺς φό-
βους καὶ τὴν ἐν πολ-
λο[ῖς  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣ιαμ̣[  ̣  ̣  ̣]
κε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ια̣νπ  ̣[  ̣  ̣  ̣]
  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υμε  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
15[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ενου̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ανω[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]σ̣τη  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
column 20P.Herc. 1027 col. 15
Sketched 1805-1806 by Gennaro Casanova
Engraved 1809-1864 by Giuseppe Casanova

ὃν ὁρῶμεν εὑρηκέ-
[ναι περὶ τ]ῶν [κ]υρι̣ωτά-
των δι[αλ]όγισμα γνήσ[ι-]
ον π̣αρ̣' αὐτῆι, λελυκότ[α]
5πᾶν τὸ ματαίως ἡμᾶς
παρενοχλοῦν καὶ εὐχα-
ριστοῦντα τῶι περιγεγο-
νότι κουφισμῶι διὰ τὸ
μέγαν ει αι καὶ   ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]
10πον οἰκεῖον πᾶν ον  ̣ου
φο[  ̣]ο[  ̣] ποιοῦντα   ̣  ̣  ̣  ̣
θαι χωρὶς τοῦ καὶ τὸ μ[ὴ]
πι̣[σ]τεῦο̣ν̣ λ̣  ̣  ̣η̣μ̣[  ̣  ̣].
π̣α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
column 21P.Herc. 1027 col. 16
Sketched 1805-1806 by Gennaro Casanova
Engraved 1809-1864 by Giuseppe Casanova

[τὸ σύγγραμμα τὸ κα-]
τ̣ὰ κ[ακ]ὰς δ[ό]ξας γινό[με-]
νον καὶ δεῖγμα καθ[ε]σ̣-
τηκὸς τῆς καθ' ὅλον τὸν
5βίον φαύλης διαγωγῆς
καὶ φίλοις οὐ τῆς ἀρίστης
συναναστροφῆς· κεινον
——
τεπο̣  ̣  ̣  ̣ουντας ὡς κα-
λῶς ἐν ταῖς φίλων τελευ-
10ταῖ[ς ἀ]νεστρέφετο καὶ
οὔτ' ἄφιλον οὔτ' ἀνήμε-
ρ̣ο̣[ν ἔπρ]αξ̣έν τι [κ]ατὰ
[τὸν τοι]οῦτον κα[νό-]
[να οὐδὲ μ]αταίως ἑα[υτ]ὸν
15[ἠνώχλησ]εν· ευφ  ̣[  ̣]  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]ως  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[1 line missing]
18ΚΑΡΝΕΙΣΚΟΥ ΦΙΛΙΣΤΑ Β ΑΡΙΘ ΧΧΧΗΗΔΔΔΠΙΙΙ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.