Papyri.info

sign in

= P.Herc. 307 = Trismegistos 59450 = LDAB 549DCLP transcription: 59450 [xml]

column 1P.Herc. 307 col. 1
Sketched 1802-1803 by Carlo Orazi
Engraved 1812-1873 by Carlo Malesci

[9 lines missing]
10π̣ερ[  ̣]  ̣ατε.
ἑκ[άσ]του ε̣
[2 lines missing]
14[  ̣  ̣  ̣]. κατ' αὐτὰ̣
[2 lines missing]
17λέγοντα[ι] μὴ
[7 lines missing]
25ἐπ' ἐκείνων τ' ἄρα
[2 lines missing]
28κα̣ὶ̣ ἀπὸ τῶν ἑτέ[ρων]
[2 lines missing]
31μέντ[οι]
column 2P.Herc. 307 col. 2
Sketched 1802-1803 by Carlo Orazi
Engraved 1812-1873 by Carlo Malesci

[3 lines missing]
4[κ]ειμένω̣[ν   ̣]του
5της ρ
προσεκτὰ
; [⁦ -ca.?- ⁩]
[29 lines missing]
37ἀ̣ν̣α̣λογισα̣  ̣  ̣
column 3P.Herc. 307 col. 3
Sketched 1802-1803 by Carlo Orazi
Engraved 1812-1873 by Antonio Casanova

[9 lines missing]
10ἀνυπ[ο-]
πτω[τ]
[13 lines missing]
25π̣α[ραπλή]σιον δὲ το̣ύ-
των καὶ τ̣οῦτο [σ]υ̣ντέτευχεν
τὸ παρὰ α̣[  ̣]ς[  ̣  ̣  ̣]εις ἄ̣λλα γ[ί-]
νεσθαι ἁ[πτὰ κ]αὶ [ὁ]ρατὰ καὶ
ἀκ[ο]υστὰ κ[αὶ ὁμ]οίω ((dagger)) 98 ἐπὶ τ[ῶν]
30λοιπῶν α[ἰσθήσε]ων. κ[αὶ κατὰ]
τὸ ὅλον λ̣[  ̣  ̣]
column 4P.Herc. 307 col. 4
Sketched 1802-1803 by Carlo Orazi
Engraved 1812-1873 by Carlo Malesci

[24 lines missing]
25ἐπιστή[σ]αι κ̣ἄν̣ τις [ταὐ-]
τὸν ἐπὶ τῶ[ν] ι̣σο[  ̣  ̣  ̣]ων
το̣[ύτοις]
column 5P.Herc. 307 col. 5
Sketched 1802-1803 by Carlo Orazi
Engraved 1812-1873 by Antonio Casanova

[27 lines missing]
28[  ̣ ἀ]διάπτω-
τ̣ο̣ν̣ θ[εῖ]ναι
[2 lines missing]
32παραλ[λ]αγὰς καὶ
[ἄλ]λα̣ς
[2 lines missing]
36[  ̣]ο πα[ρ]άκειτ̣α̣ι̣   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[2 lines missing]
39τὴν πτ[  ̣  ̣]  ̣  ̣
column 7P.Herc. 307 col. 7
Sketched 1802-1803 by Carlo Orazi
Engraved 1812-1873 by Carlo Malesci

[12 lines missing]
13π̣[λ]η̣[θυν]τικῶν
γὰρ τινῶ[ν] π̣ροη̣γουμένων
15ἐκφορῶ̣ν̣ [ἔ]σται
[6 lines missing]
22αἱ δραχμαὶ
[2 lines missing]
25ἔ̣σ̣τ̣αι μέ-
ρος δ[  ̣] ἢ [ἄ]λλ' ὅτι δεῖ
[πι]θανὸν ἀ-
κολ[ου]θε̣ῖν ἀν-
θρώ[π]ο̣υς ἀνθρ[ώ]π̣ω̣[  ̣με]
30[  ̣]ι̣τευκοτ[  ̣
συ[λλ]αβῆς μ[έ]ρος
column 8P.Herc. 307 col. 8
Sketched 1802-1803 by Carlo Orazi
Engraved 1812-1873 by Carlo Malesci

[11 lines missing]
12οὐ γὰρ
[  ̣  ̣  ̣] αὐτῶν̣ καὶ ἔστιν τὰ συνχωρού-
μενα, ο[ἷο]ν 'μετὰ [δ]ὲ τοῦτο ἐφρό-
15νης' ἢ 'ἀνέστην'
column 9P.Herc. 307 col. 9
Sketched 1802-1803 by Carlo Orazi
Engraved 1812-1873 by Antonio Casanova

[10 lines missing]
11τοιο[ῦ]το [ἀ]δύνατον ἀποσε-
μαίνε̣ιν ω̣[  ̣  ̣  ̣]
——
[16 lines missing]
29[δι]δόασ̣ι̣ν̣
column 10P.Herc. 307 col. 10
Sketched 1802-1803 by Carlo Orazi
Engraved 1812-1873 by Carlo Malesci

[15 lines missing]
16ἀλλο' ὅ-
τι τοῦ σημαινομένου τελέ-
ως ἀποπλαν[ᾶται]
——
column 11P.Herc. 307 col. 11
Sketched 1802-1803 by Carlo Orazi
Engraved 1812-1873 by Antonio Casanova

[11 lines missing]
12καὶ τὸ̣ ὅλον ἐν τόπω<ι> τι-
ν[ὶ στ]ρεφόμενοι, ὥστε μὴ ἀν-
απηρτημένως μηδ' ἀμφι-
15βόλους τὰς λέξεις λέγειν
[14 lines missing]
30ἐπὶ [  ̣  ̣  ̣]εσται
column 12P.Herc. 307 col. 12
Sketched 1802-1803 by Carlo Orazi
Engraved 1812-1873 by Carlo Malesci

[9 lines missing]
10παρ̣[αλα]νβα-
[ν]ομένου
οἷ̣[ο]ν 'πε-
ριπάτε[ι, εἰ δ]ὲ μή, κάθ[ου]'
[1 line missing]
15κατηγορη  ̣[  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]μεταλαβεῖν
[2 lines missing]
19[ἐσ]τίν
20γ' ἡ χρεία τοιαύτη
[6 lines missing]
27καταπαυς-
τ[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣πω
[3 lines missing]
32εφ  ̣ιζ̣  ̣
ο  ̣ν̣
μ̣ὲ̣ν̣ πρ̣[  ̣]τ̣ε̣ταχέ̣ν̣αι
[4 lines missing]
39καὶ ἂν λέγωμεν
column 13P.Herc. 307 col. 13
Sketched 1802-1803 by Carlo Orazi
Engraved 1812-1873 by Antonio Casanova

[22 lines missing]
23ε̣ι̣-
να[ι]
column 14P.Herc. 307 col. 14
Sketched 1802-1803 by Carlo Orazi
Engraved 1812-1873 by Carlo Malesci

[2 lines missing]
3επιστα [⁦ -ca.?- ⁩]
[8 lines missing]
12[κα]τ̣' ἐπίστασίν πως λέγεται
τόπος [τ'] ἐξαληλειμμένος
κα̣[ὶ κ]εκονιαμένος καὶ κίων
15πεπιττωμένος καὶ ουρα κ̣α̣ὶ
ἀσ̣π̣ὶς λελευκωμένη
[6 lines missing]
23[  ̣  ̣  ̣  ̣]π̣ονοη-
σα[  ̣  ̣] πεφυ-
25[κότ]ων
[8 lines missing]
34[τὸ]ν παρὰ μ̣ι̣κρὸν [λόγον]
fragment 1P.Herc. 307 fr. 1
Engraved 1812-1873 by Luigi Corazza

[3 lines missing]
4[  ̣  ̣  ̣] γὰ̣ρ̣ ὄ̣ν̣-
5[τ]ο̣ς
[2 lines missing]
8ἐ̣ν̣ [τ]ούτω<ι>
[1 line missing]
10λόγ̣ο

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.