Papyri.info

sign in

= P.Herc. 208 = Trismegistos 59467 = LDAB 567Introduction

This papyrus has been digitally edited by Marcel Moser and revised by Vincenzo Damiani as part of the Project Anagnosis and the Würzburger Zentrum für Epikureismusforschung

DCLP transcription: 59467 [xml]

fragment 1P.Herc. 208 fr. 1

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣ α καὶ φ̣
10[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κα
[⁦ -ca.?- ⁩φιλ]οσοφε[ῖ]ν
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣ὡ]σ̣ὰν δὲ γόη̣[τες]
fragment 2P.Herc. 208 fr. 2

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ οι̣
[⁦ -ca.?- ⁩]ντ
[⁦ -ca.?- ⁩]ο, ὦ Π̣[λάτων]
5[⁦ -ca.?- ⁩]ρ τὸ α
[⁦ -ca.?- ⁩]ὅπερ
fragment 3P.Herc. 208 fr. 3

10[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ναυ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]ι̣ι̣ρι
[⁦ -ca.?- ⁩]ἄ̣χρησ[τος]
fragment 4P.Herc. 208 fr. 4

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣  ̣ π̣ι
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣  ̣ ρ
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣τὸ]ν πρότ[ερον]
5[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣  ̣ καὶ ἐπά̣[γει]
[⁦ -ca.?- ⁩] ἐ̣πιτ̣ήδευμα
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ σ̣γ̣ε̣ι̣γεικεσ
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣ἐπι]τρέπομε[ν]
[⁦ -ca.?- ⁩κα]τ̣' αὐτὸν μ
10[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣ εἰκότως
fragment 5P.Herc. 208 fr. 5

- ca.11 - ι̣   ̣ καὶ εν
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ εη[  ̣  ̣  ̣ἀ]λ̣λὰ καὶ
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ σ̣κ̣α̣[  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐδο]ξάσ-
5[θη  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ω̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ησα
fragment 6P.Herc. 208 fr. 6

[⁦ -ca.?- ⁩μα]κά̣ριον̣
[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣ν ἔδειξ[α]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ ν δὴ οι
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ ι̣ε̣ναα
5[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ ις καὶ π̣
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣ ι̣ αὐτ
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣  ̣ αὐτ
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ αὐ[τ]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣  ̣ἄ]νδ̣ρα
fragment 7P.Herc. 208 fr. 7

ετ [⁦ -ca.?- ⁩]
τα   ̣ [- ca.11 -ἐν τῶι]
βίω[ι⁦ -ca.?- ⁩]
——
τι [⁦ -ca.?- ⁩]
5μ [⁦ -ca.?- ⁩]
ση̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
ο α[ὐ]τὰ [⁦ -ca.?- ⁩]
——
του̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 8P.Herc. 208 fr. 8

[- ca.12 -τρ]όπωι
[- ca.12 -ἀν]τιλ̣έ-
[γει- ca.11 -] πρὸς
- ca.13 - π̣α ὁ α̣ὐ-
5[τὸς- ca.10 -]μ̣εμ̣η̣
- ca.14 - μω
- ca.14 - οπι̣   ̣  ̣
- ca.14 - τ̣ὸν ε
- ca.16 - μ̣ε
fragment 9P.Herc. 208 fr. 1
Engraved 1809-1864 by Vincenzo Corazza

τ   ̣ λ̣εβε   ̣  ̣  ̣  ̣ ο̣ι̣π̣α̣
γ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ μέγιστ̣ο[ν]
5δηλ̣   ̣  ̣  ̣  ̣ ἔχον
κ   ̣  ̣  ̣  ̣ ἐπ̣[ιτ]ηδείους̣
ωσ̣ι̣η̣σα[  ̣ ἀλ]λ̣' ἐν τῶι
καιμαι   ̣  ̣ σ̣υμβεβη-
κ[έ̣]ναι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ζῆλον
——
10κ[  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐπιτη]δείου[ς]
[γει]νομ[ένου]ς̣ ηυ   ̣  ̣
εν̣ι̣ - ca.9 - τῶν
τριτι - ca.9 - εγε
εισπ   ̣ ιχεσ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ λι
fragment 10P.Herc. 208 fr. 9

[πάσης] φ̣ιλοσοφίας ἄ[γευ-]
[στο]ς ἐγεγόνει. ειν̣   ̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣τ]ῶν γιγνο[μένων  ̣]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ π̣α - ca.12 -
5  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ινοσε   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ου - ca.11 -
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ π - ca.12 -
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ονειδε   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ να̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
fragment 11P.Herc. 208 fr. 11

[ν]ῦν εἰκ[ότως] fragment 12
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣  ̣ πραγ̣[μα]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ εμ
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣ διὰ [τ]ὰ̣ ο   ̣
5[⁦ -ca.?- ⁩φη]μί, τὴ̣ν δὲ θ
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣ οι̣ω̣ ἀλλὰ
[  ̣  ̣ π]ρ̣ά̣[γ]μ̣ασ[ι]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣ πρά]γμασιν
fragment 13P.Herc. 208 fr. 3

κ̣αλὰ τ[- ca.11 -οὐ-]
δὲν α - ca.14 -
ατο̣ι̣[- ca.13 - ἀ-]
κόλουθ̣[ον - ca.10 -]
5καὶ ἐπά[γει   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐ-]
κείνου - ca.12 -
  ̣ ο   ̣ μο - ca.13 -
σ̣υνευ̣ - ca.13 -
fragment 14
[- ca.12 - δό]ξ̣αις
5[- ca.9 - ἀκολο]ύθως
- ca.14 - η̣αν
- ca.10 - οὔθ' οὕτως ἔχει.
[τοῖς δὲ κατ]ὰ̣ δόξαν λε-
[γομένοις προσ]έξομεν ἐ̣φ' ὅ-
10[σον   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ π]ερὶ νοῦ
fragment 15P.Herc. 208 fr. 4

- ca.14 - α̣τ̣ου
[- ca.12 - δ]ιάνοι-
- ca.11 - οὐ]κ ἐπά-
[γει- ca.13 -]ι̣μη
5- ca.16 - γ̣ω
[- ca.12 - ἀλ̣]λ' ἐναν-
[τι- ca.11 -]κ̣ηται
- ca.12 - η̣ οὐθὲν
- ca.14 - ι̣ου   ̣  ̣
10[- ca.12 - ἀ]γ̣αθὸ[ν]
- ca.14 - ὠφε-
[λεῖν ἡμᾶς τὰ ποι]ήμα[τα]
- ca.14 - ντα
- ca.14 - γὰρ α
15- ca.14 - ο̣ν   ̣  ̣  ̣
- ca.15 - ω   ̣  ̣  ̣
fragment 16P.Herc. 208 fr. 16
Sketched 1804-1806 by Giuseppe Casanova

[- ca.15 - ἀγα-]
θὸς [- ca.14 -ὠ-]
φελοῦσ̣[ι - ca.11 -]
5οὔτε ἃ σὺ φ̣[ῆς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
  ̣  ̣  ̣ καθ̣ - ca.13 -
  ̣  ̣  ̣ μουμ   ̣ νο   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ι̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ο̣λο   ̣  ̣ προσ   ̣  ̣
α   ̣  ̣ ι̣ου κ̣αὶ τὸ συμφέρον
10κα̣[ὶ   ̣  ̣  ̣  ̣] τό γε ὅπ̣[ως   ̣  ̣  ̣]
[κατὰ τὸ] ἐ̣ναργ[ές   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣ δοξάζ]ε̣ται
fragment 17
- ca.15 - κ   ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ πῶς, [ὦ] Μενέ-
[δημε,   ̣]   ̣ π̣ου αὐτὰ τὰ
[ὀ]νόματα κατὰ τὸ ἐναρ-
5[γὲς] καὶ ἐπὶ δύν̣αμιν
[μίαν τ]ρόπω̣[ι]
[ὧτινι οὖν] δο[ξ]άζεται;
fragment 18P.Herc. 208 fr. 2
Engraved 1809-1864 by Vincenzo Corazza

  ̣  ̣  ̣ ι̣οδυ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
5  ̣  ̣  ̣ καὶ ὁμοίω̣[ς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ἴ]σ̣ως̣ προσδοξάζε̣[ι   ̣  ̣]
  ̣ ις τινὸ[ς] ὠφε[λεῖ   ̣  ̣  ̣]
  ̣  ̣  ̣ αιταν   ̣  ̣  ̣ ι̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣ ι̣ο̣σσκυ̣
fragment 19
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣ πρε
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣ ονε
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣ νει̣
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ π̣ιτα
5[⁦ -ca.?- ⁩ ἀλ]λ̣' ἧττ[ον]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ τῶν
[⁦ -ca.?- ⁩ τρ]όπωι̣
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ ασιμ̣
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣]σθαι̣
10[⁦ -ca.?- ⁩  ̣ π]οιητ[ήν]
fragment 20P.Herc. 208 col. 2
Sketched 1804-1806 by Giuseppe Casanova

τηγ οὕτω[ς κα]λεῖν
ἀγαθ̣ὸν π̣ο[ιητὴν   ̣  ̣  ̣]
  ̣  ̣  ̣  ̣ οὗτος   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣ αι̣ιος οὗτ̣ος παρ' ἑ-
5[αυ]τῶι καλεῖν ἀγαθὸν
[πο]ι̣ητ[ὴν] ἐδόξαζεν
[α]ὐτὸν ἀγ̣αθὸν̣ ποιη-
τὴν ε̣ἶ̣ναι. κ̣αὶ τῶι Ἱπ-
π̣οθάλ[ε]ι̣ ἐχρῆ[ν] μ̣άχεσθαι
10[ὁ] διατεταγμ[έ]νος παρ' ἑ-
[αυ]τῶ̣ι [κ]αλεῖ[ν] κ̣ατὰ τὸ
[ἐν]α̣ργὲ[ς] καὶ μὴ̣ [<τὸ> δ]ο̣ξαζό-
[μ]ε̣νον ἀγα[θὸν] ποι[η-]
[τὴν τ]ὸν τ[οιοῦτο]ν   ̣  ̣
fragment 21P.Herc. 208 fr. 21
Sketched 1804-1806 by Giuseppe Casanova

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣  ̣ τουτω
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣  ̣ οντιο
[⁦ -ca.?- ⁩] καιη   ̣ ουτοσ
[⁦ -ca.?- ⁩] ηπαν ιοσου
5[⁦ -ca.?- ⁩] ετανε καλε
[⁦ -ca.?- ⁩] μ̣αιμειποι
[⁦ -ca.?- ⁩] αρχιλοχα
[⁦ -ca.?- ⁩] γαειηιακ
[⁦ -ca.?- ⁩] ρουσια   ̣ ατο̣
10[⁦ -ca.?- ⁩] ταταπ
fragment 22P.Herc. 208 col. 3
Engraved 1809-1864 by Vincenzo Orsini

ἀ̣γαθ̣[ὰ⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣ π̣[οι]ήματ[α⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣  ̣ υνα [⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἔλ̣εγ[ε]ν πο̣[ι]ητὴν
5ε̣ἶ[ναι], ὁ̣ δὲ τοῦτ' οὐκέτ̣ι, οὐ̣-
[δὲ σὺ] πρὸς διάνοιαν
[διελέ]γ̣ου̣ τῶ̣ι ἀ̣[ν]θ̣[ρ]ώπωι
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ι̣σε   ̣  ̣  ̣ ο̣πει̣
ε   ̣  ̣  ̣ α   ̣  ̣  ̣ ω̣ιχραι̣   ̣  ̣ πι
fragment 23
γμ
η̣ - ca.12 - β̣ο̣ύ-
λει σημ̣ηονην ὁ φθόγ-
5γος. [ἀλ]λὰ μὴν ἥ γε κοι
——
νὴ πάντων ἡμῶν ὁμι-
λία ἦ̣ν τ̣[η]ρεῖν τοὺς φ[θ]ό̣γ-
γου[ς] κα̣[τ]ὰ τὸ ἐν[α]ργές,
[οὐ] τ̣ὸ δοξαζόμενόν
10γ' ἐκ[ε]ῖνο καὶ οὐχὶ ὃ ο[ὗ-]
[τό]ς̣ φ̣[ησι]ν. εἴρηται δὲ [ἡ-]
[μῖν ἤδη πλ]εονάκις τὸ̣ τ̣[οι-]
[οῦτον, ὥσ]τε δ κατη[γορεῖ]
fragment 24P.Herc. 208 col. 4
Sketched 1804-1806 by Giuseppe Casanova
Engraved 1809-1864 by Vincenzo Orsini

- ca.13 - α̣ν̣   ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣ κατὰ τὸ ἐν]α̣ργὲς
κ̣α[ὶ οὐ τὸ δοξαζό]μ̣ενόν
π[ο]τ̣ε, καὶ προσδιαλ̣ε-
5γόμενός μοι τοὺς φθόγ-
γο[υ]ς. ἐν δὲ τοῖς κατὰ
μέρ̣[ο]ς̣ περὶ ποιητῶν
ἤδη̣ ἀντιλέγωμεν κα[ὶ]
ὃ μέν̣ φασ̣[ι] εἴτ' ἐνα̣ρ̣[γὲς εἶ-]
10να[ι] τ̣ὸ γ̣[νω]ριζόμ[ε]ν[ον]
π[ερὶ] ποιητῶ̣ν̣ ἀγαθ̣ῶ̣ν
[τ]ῆι [δανοίαι τρ]όπον
[τινά - ca.12 -]
τῶ[ν] π[οιητ]ῶν ομ   ̣  ̣  ̣  ̣
15α [π]αραλ[λα]τ̣τ̣
fragment 25P.Herc. 208 fr. 25

  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ γ
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ λ̣ε̣
θ̣η̣   ̣  ̣  ̣ ταιε̣λ̣   ̣  ̣ α̣κο̣   ̣  ̣  ̣
ι̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ εισι καλε̣ῖ̣ν το̣[νδὶ]
5ἀ̣γ̣α̣[θὸ]ν ποιητὴν αλι̣   ̣  ̣ ε
ι̣   ̣  ̣  ̣  ̣ ω̣νδ̣ρ̣ος̣ οὐ κατ[ὰ τ]ο̣ῦ̣-
[τό ἐστι]ν̣ ἀκρειβή̣ς. ἀλλὰ̣ [τ]ο̣-
[δὶ δοξ]ά̣ζων περὶ τονδεεὶ
[παραλό]γ[ως] ἀ̣πεφ̣ή̣ν̣[ατ]ο θε̣ι̣
fragment 26P.Herc. 208 fr. 26

  ̣  ̣  ̣  ̣ τὸν α
προε   ̣  ̣ φα̣σι   ̣
5τὸ[ν ἀ]γ̣αθὸν π[οιητὴν   ̣  ̣  ̣  ̣]
ἀ[ν]τ̣ε̣[ρ]οῦμεν αὐτ̣[ῶι, ὥστε]
καὶ ὀρθ̣[ῶ]ς̣ ἀ̣ντερε̣[ῖν ἡμᾶς]
καὶ λέγειν ὁμιλί[αν ἀκενό-]
σπο[υδον περὶ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
10- ca.14 - υ̣σα
[- ca.11 - ἀγα]θὸν
fragment 27P.Herc. 208 col. 6
Sketched 1804-1806 by Giuseppe Casanova
Engraved 1809-1864 by Francesco Biondi

  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ π   ̣ ω̣τα γεί-
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]πτ̣   ̣  ̣  ̣  ̣ λε
[τ]ο̣ῦ̣ πρ̣ά̣[γμ]ατος συμ-
βόλωι θ̣ [  ̣  ̣ ἡ π]ρ̣ᾶξις αὐ-
5[τ]ὴ̣   ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐ]σ̣τὶν
[κ]αὶ   ̣  ̣ ναυ   ̣  ̣  ̣  ̣ ἐπὶ τοῦ
  ̣  ̣ υσ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣ κα]θ̣άπερ ἐπὶ
τοῦ δοξαζ̣ομ̣ένου, ἀλ-
- ca.9 - ι̣το οἷον
10- ca.11 - μεθ   ̣  ̣
fragment 28
- ca.14 - ι̣σ̣α
ο   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κ̣αθ̣άπερ κοι-
ν̣ὰ̣ πα̣[ρ'] ἡμῖν διατέτα-
[κτ]αι. [ἐκ] γὰρ τούτου γεί-
5[νε]τ̣αι̣, [κ]αθάπερ πᾶς ὁ
[δό]κι[μος ὁρ]ᾶ, τὸ συνέ-
[χον] τινω[  ̣ τ]ὴν πρὸς ἄλ-
[λους] δ̣[ι]δ̣ασκαλίαν αλ
  ̣  ̣  ̣ α̣τ̣α   ̣  ̣ εἰ̣ γάρ τις   ̣  ̣  ̣
10  ̣  ̣  ̣ ι̣τη   ̣  ̣ ρ̣ηκει̣τοι̣   ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ σ̣λ̣η̣νει
fragment 29P.Herc. 208 col. 7
Engraved 1809-1864 by Vincenzo Corazza

καὶ οἱ σ   ̣  ̣  ̣ ο̣ν̣τ̣ον̣
οἱ σοφοὶ ἐν̣ τοῖς κατὰ
δόξαν λ[εγ]ο̣μένοις,
οὐκ ἐν τ̣[οῖ]ς̣ κατὰ τὸν̣
5  ̣  ̣  ̣ ε̣νε̣ν   ̣  ̣ ε̣ιμ̣ημ̣ι̣
  ̣  ̣  ̣ πολλ   ̣ ι̣αι̣   ̣ ειλης̣
[ἀ]λλ' οὕτω[ς] εχεμ   ̣  ̣  ̣  ̣
τ̣ι̣ω̣ σοφωτά̣[τ]ω̣ι εν   ̣  ̣
α̣ς κατὰ τὰ̣ς περὶ τῶ̣[ν]
10[ἄλ]λων [ἐδό]ξαζεν̣
fragment 30P.Herc. 208 col. 8
Sketched 1804-1806 by Giuseppe Casanova
Engraved 1809-1864 by Vincenzo Corazza

  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τ̣αν   ̣  ̣ λλομε
  ̣  ̣  ̣ περιπατοῦσιν ἐν
[τῆι] Ποικίλη στοᾶ λέ-
[γον]τ̣ες, ὅτι Μενέδημον
5[οὐκ ἀν]ήρει τὸ λέγειν εὐ-
[ήθη καὶ] ἄ̣φρονα καὶ ὀ̣λ̣ί-
[γωρο]ν̣ καὶ μάτ[αιο]ν̣.
[ἃ δ' ὁ Ζ]ήνων ε̣[ὐη]μ̣ε̣ρεῖ,
[ὃς τἆλ]λα τὸν φρόνιμον
10[ποιεῖ]ν̣ ἔφη καὶ σφαιρί-
[ζει]ν̣ καὶ φακῆν ἕψειν,
[ἔστι] νὴ τὸν Ἀπόλ-
[λω λέγ]ων περὶ τῶν πρα-
[γμάτ]ω̣ν, ἃ δῆλον δι̣
15  ̣  ̣  ̣  ̣ η̣θεμ   ̣ νη̣σακεισ
  ̣  ̣  ̣  ̣ ι̣ματος μ̣όν[ον]
[φησὶ γὰρ τὸν σοφὸν]
fragment 31P.Herc. 208 col. 9
Sketched 1804-1806 by Giuseppe Casanova
Engraved 1809-1864 by Luigi Corazza

ἄνθρωπον φακῆν οὐκ ἂν
ἑψῆσαι τοιαύτην, οἵαν
τε ῥοφωμένην ἡδο-
νὴν παρα̣σχεῖν τινα
5τῶ̣ι ῥοφοῦντι κατὰ
τὴν γεῦσιν. οὐκοῦν τοῦ -
——
τό γε οὐδὲ Μενέδημος
καλῶς ἐδόξαζεν. ἀλ-
λ̣' ἆ̣ρ̣α μὴ σύ, Μενέδημε,
10πά̣λ̣ιν οὐκ ὤου τ[ὸν] φ̣ρό-
[ν]ι̣μον ὅτι ἄμ ποτε ταύ-
τη[ι] κατὰ τὴν αὐτοῦ δ[ι]ά-
θεσιν ἀλύπως τε καὶ εὖ̣
δι̣ά̣ξειν. τ̣[ί δ]ὲ κ[αὶ τὴν φ]α̣-
15κῆν ὑποθώμεθα   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ι̣
ατονα̣υ̣   ̣  ̣ ι̣ταυτο
fragment 32P.Herc. 208 col. 2

φρόνιμον ἐ[πιφέ]ρε[ι]
φακῆν πο[ι]ῆ[σαι π]άν̣[υ δι-]
αρ̣κ̣ῶς̣ πρὸς τὴ[ν] γε̣[ῦσιν]
ἔχουσαν, Μεν̣έ̣δη̣[μον]
5δ' οὔ, ἀλλὰ καὶ τοῦτο [ὁ-]
——
μοίως ἐδόξαζον ἀμφ[ό-]
τεροι. θαυμάζω γὰρ ἔ -
——
γ̣ωγε, εἰ καὶ φορτικώτε-
ρ̣όν ἐστιν εἰπεῖν, εἰ μὴ̣
10ὤ̣οντο ἀ̣μφότεροι τ̣οὺς
σοφοὺς ὑ̣ποθέμενοι φα-
κῆν ἕψ[ο]ντας οὐκ ἂν
κ̣αὶ προσ̣κ̣λύσαι τάυτην,
ὁ̣μ̣οίως̣ [κ]α̣[ὶ τἀνθ]ρ̣ά̣κιον
15[δὲ] ν̣ῆσα̣ι κἂν κατ' ἄλ-
λ̣ο̣ν τρό̣[π]ο̣[ν ὑπουργεῖ]ν
fragment 33P.Herc. 208 fr. 33

- ca.14 - ι̣   ̣  ̣  ̣
- ca.14 - η καὶ
5- ca.15 - τ̣ὸν
[- ca.14 -]α̣σιν
  ̣  ̣  ̣ α̣σ - ca.12 - σ
- ca.18 -
- ca.16 - πε
fragment 34P.Herc. 208 col. 11
Engraved 1809-1864 by Vincenzo Corazza

  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ αμεα   ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ σεισ̣π̣οσ   ̣  ̣  ̣ με
  ̣  ̣  ̣  ̣ ν ἅμα κἀ[ν πᾶσι]
[πά]νυ ἀμέμπτ[ου δι]α-
5[γωγῆ]ς̣ ἐν ἐκκλη̣[σίαις]
κ̣α̣ὶ̣ δικαστηρίοι[ς]
  ̣  ̣  ̣  ̣ ως̣ Πλάτων̣
  ̣  ̣  ̣  ̣ ν   ̣ σασ̣θαιλ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣ ει τ̣ούτων
fragment 35P.Herc. 208 fr. 35

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ μην
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ νοσ
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ εργ
[⁦ -ca.?- ⁩] δ̣ιήκ[ει]
5[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ θεισ
[⁦ -ca.?- ⁩ἐ]δοξ[αζεν]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ νω
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ι̣απε
[⁦ -ca.?- ⁩]εχρη
10[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ η̣κ   ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ νου
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ελ
title subscriptioP.Herc. 208 fr.
Sketched 1804-1806 by Giuseppe Casanova
Engraved 1809-1864 by Vincenzo Corazza

ΚΩΛΩΤΟΥ
ΠΡΟΣΤΟΝΠΛΑΤ̣Ω̣
ΝΟΣΛΥΣΙΝ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.