Papyri.info

sign in

= P.Herc. 1032 = Trismegistos 59468 = LDAB 568Introduction

This papyrus has been digitally edited by Marcel Moser and revised by Vincenzo Damiani as part of the Project Anagnosis and the Würzburger Zentrum für Epikureismusforschung

DCLP transcription: 59468 [xml]

fragment 1P.Herc. 1032 fr. 1

[⁦ -ca.?- ⁩λ]όγον
[⁦ -ca.?- ⁩δ]ὲ διστ[άζειν]
fragment 2
5- ca.20 - [εὐ-]
φραι[ν  ̣]
fragment 3P.Herc. 1032 fr. 3

καὶ δι[στάζειν ἤδη ἔξεστιν,]
πότερον - ca.15 -
τα   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ α̣πι̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ πρα-]
γμ[α   ̣  ̣  ̣  ̣ ἀμ]φι[σ]β[ητ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
5δ - ca.20 -
——
Κλ̣ε̣ινία[ς⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 4P.Herc. 1032 fr. 1
Engraved 1848-1865 by Francesco Biondi

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ λ̣ω̣υτ̣ωιμη
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣ ὅ̣π̣ως χρώμ̣ε[θα  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ εἰ ὠφελήσει τ̣[ὸν τού-]
5[⁦ -ca.?- ⁩των μηδ]ὲ̣ν̣ δεόμ[ενον]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ οὔτε
fragment 5P.Herc. 1032 fr. 5

[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣πά]λ̣ιν ἀγ̣[νοεῖ]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣ἐ]π̣ιστήμ[ην]
fragment 6P.Herc. 1032 fr. 6

[⁦ -ca.?- ⁩] καὶ   ̣  ̣ αὐτο[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩] ἀριθμεῖν̣
fragment 7P.Herc. 1032 fr. 2

- ca.17 - πρα-
[γμα- ca.14 -] ἐνια-
[χοῦ - ca.14 -]ς δι-
κα   ̣  ̣ ευ   ̣ ει̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ φασὶ
5δ̣ὲ ι̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ε̣ ἀ̣[βελ]τ̣ερίαν̣ ἄ-
[ν]ευ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]λου̣ς συνηγό-
ρου̣[ς⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 8P.Herc. 1032 fr. 2

ἀφυε̣ίαν, ἐλάτ[τω δὲ τὴν]
ἐ̣νί̣ων εὐφυε̣[ιαν. τοῦτο]
γὰρ ἔγωγε οἶδα [τοὺς ἀν-]
5θρώπους αἱρ[εῖσθαι ἡ]
συχῆ [⁦ -ca.?- ⁩]
ΝΑ [⁦ -ca.?- ⁩]
καὶ [⁦ -ca.?- ⁩]
λυπ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 9P.Herc. 1032 fr. 4

[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣ τοῦ
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ ει ὠλι[γώρει]
5[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ἀλλ' οὐθέ[ν]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣εἶ]πε τη[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 10P.Herc. 1032 fr. 3
Engraved 1848-1865 by Francesco Biondi

  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ αὐτήν
[  ̣  ̣  ̣ κα]ὶ τὰ μὲν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣ , κ]αὶ τὰ μὲν ἔ[χει   ̣  ̣  ̣  ̣]
  ̣  ̣  ̣ λο̣[  ̣, τὰ] δ' οὐκ ἔχει, αι̣   ̣  ̣
5[δ' ὁ]μοίως ἔχει. λαβὲ δ[ὲ   ̣  ̣]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τ̣ὸ προκείμεν̣[ον   ̣  ̣]
  ̣  ̣ γὰρ ἀσφαλῶς αναρ   ̣  ̣  ̣
θεν εἴπομεν   ̣ ο̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[Πλάτ]ωνος. ἀνά̣ν̣κ̣[η δὲ τῶι]
10ἀν̣[θ]ρ̣ώπ̣ω̣ι̣ ν[ῦν μὲν πᾶν]
π̣ρ̣[ᾶ]γ̣μ̣α καὶ ἔργο[ν]
fragment 11
μει̣ε
γ[  ̣  ̣ ἀ]γ̣αθὸν ι̣
αὐτ̣ὸν κα[ὶ κα]τὰ τὸ ἐν[αργὲς 3 lines missing]
7[ποδ]ε̣ι̣ξαμ[ε]
fragment 12P.Herc. 1032 fr. 12

[- ca.12 - χ]ρη[μα]
- ca.12 - ε̣ι̣ν γένοι-
[το - ca.15 -]εμ
[- ca.9 - περ]ὶ τοῦ χυ̣
5  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἡ̣μᾶς αὐ[τ]ῶ̣ν ὑ-
[πὲρ τοῦ] ὠ̣φελεῖν ι̣   ̣  ̣ αισ
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ αν διε[λέγε]το
[τοῦτο ἐκθέμ]ενος, ὅτι ἂν μὴ
- ca.9 - ν τῶι ο̣ρ̣ον̣π̣αυ
10- ca.9 - γ̣ ὠφελῆ[ι] ο̣ὕτ̣ως υσ̣
- ca.22 - ειδ̣η̣
fragment 13P.Herc. 1032 fr. 13

5[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣ ἀδ]υν[α]μίαι
[⁦ -ca.?- ⁩ὠφελ]ή̣σ̣εως τ
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣μ]εθα, ὅτι οὐ
fragment 14P.Herc. 1032 fr. 5
Engraved 1848-1865 by Francesco Biondi

ο - ca.13 - ος κ̣[α-]
τὰ τί λέγ[εται   ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ο̣υ̣ τ̣ῶν π̣ρα-
5γ[μ]ά̣των καὶ τίν' αἴσθη̣σι[ν]
ἔχ̣ει ὁμολ[ογ]ο̣υμένου τε
κα[ὶ μ]ὴ̣ ὁμο̣λογουμ̣έ̣νου.
——
ἐν ο[ἷς] ὅ̣ταν [ἐν]υ̣πνίω τ[ινὶ]
εὑ̣ρίσ[κωνται τ]ὸ̣ κομψὸν̣
10ἐκεῖν̣[ο εἰκάζειν, βέλ]τιον αὐτῶ̣[ι]
τῶι̣
fragment 15
5[⁦ -ca.?- ⁩]τωιπ̣αι̣
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ εις ὁ β[ίος]
[⁦ -ca.?- ⁩]μενεν   ̣
fragment 16P.Herc. 1032 fr. 16

ογ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣πῶς, ἔφ]η, τοῦτο [λέγεις;]
——
ἡ σ̣[οφία δήπο]υ, ἧν δ' ἐγώ, εὐ-
τ̣[υχία ἐστί· το]ῦτό [το]ι κἂν
παῖ̣[ς γνοίη]. κ̣α[ὶ ὃς ἐθαύμα-]
——
5σ̣[ε]ν, οὕ̣τ̣ως [ἔτι νέος τε καὶ εὐ-]
ή̣θ̣[ης ἐ]στί
  ̣  ̣ νσ̣   ̣ τ̣υχ
fragment 17P.Herc. 1032 fr. 17

ο - ca.15 - ε̣ντ̣   ̣  ̣
σ - ca.11 - η̣δοισφρυ̣γε   ̣
[- ca.12 -κ]αὶ ὅ[τ]ι μάτ[ην]
γ̣ - ca.15 - ἄ̣λλη̣ν
——
5τ̣ - ca.15 - ε   ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣ ντα - ca.14 -
χ̣ρωμ̣εν̣
fragment 18P.Herc. 1032 fr. 18

[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣νομ]ιζομ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] Ἐπ̣ίκουρον̣ εἶνα[ι]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣  ̣ ἀ̣κριβ̣[ε]ῖ̣ς̣ οιλ̣
5[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣  ̣ Π̣λάτωνα ε
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ η̣ς ἅμα [δι]α̣νοί[αι]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ε· πά̣[λι]ν
fragment 19P.Herc. 1032 fr. 6
Engraved 1848-1865 by Francesco Biondi

- ca.10 - α̣τα   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣ τ]ῶ̣ν κοινῶν διαλ̣[έκτων]
- ca.13 - πη̣   ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ πας· π̣ά̣λιν ἐκ τοῦ
5[αὐ̣τοῦ] τρόπου ἐπιβάλλει
  ̣  ̣  ̣  ̣ ν̣ο̣   ̣ τ̣ῶι προ̣ειρη[μ]έ̣νωι
  ̣  ̣  ̣  ̣ ἧ̣ν̣ δ' αὐτὸς ὑπι̣[σχν]ο̣ύ-
[μενος   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] καὶ   ̣  ̣  ̣  ̣ ρα
- ca.9 - φ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ καὶ   ̣  ̣  ̣  ̣
fragment 20P.Herc. 1032 fr. 7
Engraved 1848-1865 by Francesco Biondi

ι̣ - ca.16 - ωι   ̣  ̣
το̣[  ̣  ̣  ̣  ̣ δ]ὲ διεσταλμένου
  ̣  ̣  ̣ υτ   ̣  ̣ μηο̣νι̣ κοιναῖ[ς δι-]
α̣λέκτ̣ο̣ι̣ς̣ καταλελειμμένο̣[υ]
5τ̣ο   ̣  ̣ ανε   ̣ μ̣επιν̣[  ̣  ̣  ̣  ̣ ἔπει-]
——
τα τοῖς̣   ̣  ̣ τ̣   ̣  ̣  ̣  ̣ λο̣   ̣  ̣ εκ   ̣  ̣
- ca.13 - ηφ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
- ca.17 - ι̣οδι
fragment 21P.Herc. 1032 fr. 21

μ   ̣  ̣  ̣ ο̣ - ca.17 -
ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ωτ - ca.10 - ἔσ-
τ̣[ιν μέ]ν̣τοι - ca.10 - ο̣ν̣
δ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ δια]τ̣αγ̣μ̣άτω̣[ν] τού̣-
5[των   ̣  ̣]ι̣α   ̣  ̣  ̣ εν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ υ̣το̣τ̣ο
  ̣ ν [κ]ατὰ   ̣ ν̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ υ̣τοει
τρόπου   ̣  ̣ ω̣ - ca.10 - οι
ξ̣ιδερ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κε[  ̣  ̣  ̣  ̣ οὐκ ἔσ-]
τιν δυν[ατόν - ca.11 -]
10μ - ca.21 -
φ - ca.21 -
[κ]αὶ Ἑλλη[ν - ca.12 -]
fragment 22P.Herc. 1032 fr. 8
Engraved 1848-1865 by Francesco Biondi

ε   ̣  ̣  ̣  ̣ ο
ὁ ἀνα   ̣
το [φα]ί̣νηται
τὸ π[ε]ρ̣ιεσταλμ[ένο]ν κατὰ
5τὸ̣ ει   ̣ αν[  ̣ ἀ]π̣ο̣ρ̣ήσουσι κυ̣   ̣  ̣
λ̣   ̣ ση̣νε   ̣  ̣  ̣ τοα   ̣ γ̣α̣θ̣ο̣ενο
ο   ̣  ̣  ̣ ς τὸ πρότ̣[ερον   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ον
[χρή]σ̣ι̣μον. κα[ὶ - ca.11 -]
  ̣  ̣  ̣  ̣ α̣ζ̣   ̣  ̣ λ̣επ
fragment 23P.Herc. 1032 fr. 9
Engraved 1848-1865 by Francesco Biondi

  ̣ ν - ca.9 - ει   ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ δια-]
ταγ[μα   ̣  ̣  ̣  ̣]ονος ὁ πλ̣ημ̣[με-]
λο̣ύ̣[μενος οὐ]κ ὀκνήσει θ   ̣  ̣  ̣
λ   ̣  ̣  ̣ σ[  ̣  ̣  ̣  ̣ γὰ]ρ πάνυ σ̣μι̣[κρύ-]
5νεται   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐπίσ̣θη[μεν]
——
γὰρ - ca.13 - π̣   ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣ η
fragment 24P.Herc. 1032 fr. 10
Engraved 1848-1865 by Francesco Biondi

- ca.11 - εισ̣σ̣   ̣ πασ̣ι̣σ̣   ̣  ̣
- ca.11 - των, τάχα μ[ὲν]
5- ca.12 - ενο   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
- ca.12 - ρηι καὶ ακ   ̣
- ca.12 - εσχ̣   ̣  ̣ ορ   ̣  ̣  ̣
fragment 25P.Herc. 1032 fr. 11
Engraved 1848-1865 by Francesco Biondi

σαι - ca.18 -
κ - ca.20 -
——
τα   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ει - ca.12 -
αὐτοῦ νε - ca.14 -
5ομοπ̣ν - ca.16 -
λεγε[- ca.16 -]
——
τοῦ νῦ[ν⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 26P.Herc. 1032 fr. 12
Engraved 1848-1865 by Salvatore Ventrella

5- ca.15 - ετυ̣   ̣  ̣  ̣
[- ca.14 - ἕ]καστ̣   ̣  ̣  ̣
- ca.13 - καὶ ἄλλα   ̣
- ca.12 - κ̣αὶ απ̣ρε̣σ̣   ̣
fragment 27P.Herc. 1032 fr. 13
Engraved 1848-1865 by Salvatore Ventrella

- ca.12 - ἁμαρτ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
- ca.12 - ἢ οὐ χρημα
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εται πραγμάτω[ν; τῶι]
[δὲ βουλεύεσ]θαι ὑπὲρ τῶν π̣[ρα-]
5[γμάτ]ω̣ν ὀρθῶς καὶ χρησ̣ί-
[μως ἡ τοῦ] βίου εὐδαιμονί-
[α ἕπεται]. ὁ δὲ πάλιν πραγμά-
[των ἀμελῶ]ν, τούτου, ὅταν
[αὐτῶι ἀπ]ὸ̣ ταὐτομάτου συμ-
10[βῆ σωπρονεῖ]ν, μὴ δύσκολον
- ca.12 - θη   ̣  ̣  ̣  ̣
- ca.12 - περὶ
fragment 28P.Herc. 1032 fr. 14
Engraved 1848-1865 by Raffaele Biondi

κο   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ το - ca.11 -
τον   ̣  ̣ ενες γεί[νεται  ̣  ̣  ̣  ̣]
καὶ   ̣  ̣  ̣  ̣ το̣νκαιπα   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
α τ[οῦ] Σ̣ωκράτους πᾶσ̣ι   ̣  ̣
5ποσσ̣   ̣ ως τ̣ὰ πολλὰ αὐτο̣ῦ̣ ἢ
και   ̣  ̣  ̣ κε̣ι. εἰ μὲγ γὰρ δει[κνύ-]
——
ουσιν, ὅτι οὐ τὰ μετὰ λογισ-
μοῦ, ἀλλ̣' ἀ̣πὸ ταὐτομ̣ά[του]
[τ]ο̣ῖς σοφο̣ῖς συνκυρ̣ο̣ῦντ̣[α]
10  ̣  ̣  ̣  ̣ τον   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ασιαι̣   ̣  ̣
fragment 29P.Herc. 1032 fr. 15

και   ̣  ̣  ̣  ̣ ι̣ε τοῦτ̣[ο   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ερεινημ̣ - ca.9 -
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]θήσοντα[ι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
  ̣  ̣  ̣  ̣ ι ἐπὶ τοῦ - ca.9 -
5καὶ οὔπω ἐξ αὐ[τομάτου φαμὲν]
ἡ̣μ̣εῖς. τὸ δὲ μ̣[ὴ δεικνύε̣ιν, ὅπως]
μὴ λογισμῶι [ἐπίκτητος]
ἦν, ἀλλ' ἀπ̣ὸ [ταὐτομάτ]ου συμ-
βαίνει το̣ύτ̣οις περιπ[εσ]εῖν
10λ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ οισα   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ρυ̣
fragment 30P.Herc. 1032 fr. 15

  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ειν   ̣  ̣ ν̣   ̣ κο   ̣  ̣  ̣
- ca.9 - απο   ̣  ̣ μπτου̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ο̣δ̣ι ἀρέ̣σ̣κουσιν
[.  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ὅ]πως καὶ ὅ̣σα̣ αὐ̣τοὺ̣ς   ̣  ̣
5[εροῦμεν ἐχ]ομένως, προε-
[ξεργασ]όμεθα δὲ τὰς ἐπαγω-
γὰ̣[ς ἐν] τ̣ο[ῖ]ς̣ κ̣α̣τὰ μ̣έρος. δυεῖν
γὰρ α   ̣  ̣ ο̣β̣ατης ἔσηι, ἑνὸς
μὲν τ̣οῦ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ε̣νουντο̣ι
fragment 31P.Herc. 1032 fr. 16
Engraved 1848-1865 by Vincenzo Orsini

τη   ̣ η̣προ
θ' ὃ λοιδορῆι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ο̣του [ὀ-]
λίγα. καὶ σ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κο̣υ̣ς ἀ-
πάγ̣οντι - ca.9 - ε̣ρα   ̣ ινι
5ου καὶ παντάπ[ασι]ν οἱονεὶ
θρύπτετα<ι> ἐπ̣[ὶ τ]ῶι̣ μειρακίωι
καὶ ταῦτα λόγον ἥ[δισ]τον
δι̣α̣λεχθείς, οἷ̣ον ο̣[ὐκ ἂν δ]ίχα
σοῦ. φηςὶ γοῦν συ̣ι̣   ̣  ̣  ̣ δ   ̣
——
10  ̣  ̣ π̣ο
fragment 32P.Herc. 1032 fr. 17
Engraved 1848-1865 by Vincenzo Orsini

αι - ca.9 - γε   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ουλησ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ο̣ιη
τος ἀ[φει]δ̣εστέρως πως δ̣[ι]α̣-
κεῖσθαι. ἀφειδὲς γο̣ῦ̣ν ἐστιν
——
5τὸ μηδὲν ὅτι οὐχὶ παρακα-
λεῖν τὸ⟦ν⟧ μειράκιον ὑπηρε-
τσ̣   ̣ ωνυ̣   ̣  ̣  ̣ λων τοῦτ̣[ο]ν ὑ-
πὲρ̣ α[ὐτοῦ⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 33P.Herc. 1032 fr. 18
Engraved 1848-1865 by Raffaele Biondi

- ca.21 -
[γε  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ οἱ ν]ο̣υ̣νε̣χεῖς. [οὐ]
——
μ[ό]ν̣[ον] δ̣' ὁ̣ Πλάτων τοιοῦ-
τός ἐστιν, ἀλλὰ καὶ οἱ φυσι-
5κοὶ πάντες, ἐφ' οἷ[ς] ἂν εἴπω-
σιν, εὐθὺς μεγαλ̣[α]υχίας̣ οὐ
τῆς τυχούσης ἦ̣[σαν] ἔνπλ̣[ε-]
ο̣ι̣. καίτοι τοῦτ[ο   ̣  ̣  ̣]μεν
  ̣ φιο̣   ̣ μικαταρι̣ι̣ι̣ ὁλοσχε-
10[ρῶς   ̣  ̣  ̣  ̣]θ̣εν   ̣ λ̣λ̣ι̣ς περὶ
- ca.18 - τ̣οι
fragment 34P.Herc. 1032 fr. 19
Engraved 1848-1865 by Raffaele Biondi

σὺ ι̣[  ̣  ̣  ̣ ἀλ]λ̣' ἔγωγ̣ε̣ ι̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
τ̣η̣σ̣ω̣δ̣   ̣ σ̣ινλ   ̣ σ̣ι̣   ̣  ̣  ̣ ο̣ν̣
τῶν πα̣ρ' ἡμῖν φιλοσ[ό]φων
οἱ λαβόντε̣ς <μ>ου τ̣ὸ̣ σ̣ύγγρ̣α̣μ̣μ̣α
5τὸ πρὸς τὸν Πλάτωνος Λύσιν
γεγραμμένον ἄλλο μὲν
οὐθὲν εἶχον λέγειν, ἔ̣φη̣[σ̣]αν
δὲ ἄγαν   ̣ ε̣   ̣ μειν ὡ[ς] ο̣ὔ̣σ̣[ης με-]
γάλης ὑ̣περοχῆς τῶ[ι] Πλά-
10τωνι. τοῦτο δὲ π̣   ̣  ̣  ̣  ̣ ε̣ν
  ̣  ̣ τὸ μὲ̣[ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ι
fragment 35P.Herc. 1032 fr. 20
Engraved 1848-1865 by Raffaele Biondi

  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ αιπ̣   ̣  ̣  ̣  ̣ αι οὐδέ̣-
π̣οτ' ἂν οιετ̣α̣   ̣ ω̣ι̣ο̣τ̣ο δ' ὅμοι-
ον ἐν τοὐτω· ὅμως οὐ συν̣[ί-]
εις ἀποδει̣[κν]ύ̣ειν ἐπιχειρ[οῦν-]
5τος π̣λ̣ειό̣[νω]ν γενέσθαι. τοῦ
——
το δ' εἰ θέλ[εις] π̣άλιν, ὃν τρό-
πον ὁ Πλά[τω]ν τὸν   ̣  ̣ ουδων
ομενον ἀ̣[π]οδείξε̣[ι]ν̣ οὔτε
κατὰ   ̣  ̣  ̣  ̣ ουσμ̣ο̣το ὁ̣ρᾶν αὐ̣-
10τοῦ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐπιχε]ίρημ̣α̣
fragment 36P.Herc. 1032 fr. 21
Engraved 1848-1865 by Raffaele Biondi

γμάτων. κα[ὶ σ]ὺν [τού]τ̣οι[ς   ̣  ̣  ̣]
——
ενε δὲ λέ̣γ̣ω, ὅτι σημαίνει ἐ[π' ἐ-]
κείνωι ταὐτά. ἀλλὰ καί πως
οὐ πρὸς τὴν διάνοιαν διαλέ-
5γεται, οὔτε τοῦ πλούτου ἀφαι-
ρούμενος τὸ ὠφελεῖν ἡ-
μᾶς οὔτε τ̣ῶν ἄλλω̣ν πρα-
γμάτων   ̣  ̣  ̣ ναυ[  ̣ ἡ]μεῖς καὶ
  ̣  ̣  ̣  ̣ ουτοι   ̣ ν ἄλλ[ω]ν τῶν
10  ̣  ̣  ̣  ̣ πον   ̣ ν   ̣ υμ ὠ[φελ]εῖσθαι,
[ὡς ἔ]φην, [τ]ῶν ἐπαγωγῶν
  ̣  ̣  ̣  ̣ σκατ   ̣  ̣  ̣  ̣ σ   ̣  ̣ ιατι   ̣  ̣
[π]ραγμ[α   ̣  ̣  ̣  ̣]οτεποδε
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ σ - ca.13 -
15γινόμεθ[α - ca.13 -]
fragment 37P.Herc. 1032 fr. 22
Engraved 1848-1865 by Vincenzo Orsini

εκ   ̣ ι̣ωιπω[- ca.10 - δι-]
[α]νοήσεις̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κα   ̣  ̣  ̣  ̣
φασιν η̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ο̣ι ἐποχῶ[ν]
τῶν ταχέων ἐλάτ̣τω πράτ-
5τουσ[ι]ν. καὶ ὅτι πένητες
——
τῶν πλουσίω̣ν̣ ἰδιότητα ἔχου̣[σιν]
οὐ τὴν τ̣υ̣χοῦσαν [τ]ῶν ἁπά̣ν̣-
τ̣ων. τί γὰρ ἄμ̣ π̣οτι τῶν πλ̣ει̣-
[ό]νων ἔστ[αι ἀπορ]ήσ̣ι̣, οἳ μὴ
10  ̣  ̣ τοι - ca.12 - ης καὶ μὴ
  ̣ νειν
fragment 38P.Herc. 1032 fr. 23
Engraved 1848-1865 by Vincenzo Orsini

τεμ[- ca.13 - ἄ]ν [τε]
σὺ̣ ἐμοὶ ἐπακολουθήσει[ς ἄν]
τ' ἐγ̣ὼ σοί, ὦ Μ̣εν<έδ>ημ[ε], ἀ̣μφο-
τέροις διοίσεται, ἃ κ̣υρίως
5κατὰ τῶν π̣[ρο]τ̣εθέντων
ἥπτετο, [καὶ σο]ὶ κα[ὶ τἀ]δελφῶ,
τοῦ μὲν [ὑ]π̣ὲρ α̣ὐ̣τ̣ῶν̣ ἀ̣μ-
φοτέροι[ς] κατὰ δό̣ξ̣αν οι
  ̣  ̣ γ̣οι̣φε   ̣  ̣  ̣ σ̣ι̣νκαιασι̣τ̣ι̣   ̣
10  ̣  ̣ α [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] Χ̣α̣ρισ̣[ίου]
title subscriptioP.Herc. 1032 fr.
Engraved 1848-1865 by Carlo Orazi

ΚΩΛ̣ΩΤΟΥ̣
ΠΡΟΣΤ̣[Ο]ΝΠ[ΛΑ]Τ̣Ω̣Ν̣[ΟΣ]
ΕΥΘΥΔΗ̣ΜΟΝ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.