Papyri.info

sign in

= P.Herc. 831 = Trismegistos 59491 = LDAB 591Introduction

This papyrus has been digitally edited by Franziska Borsch and revised by Holger Essler as part of the Project Anagnosis and the Würzburger Zentrum für Epikureismusforschung

DCLP transcription: 59491 [xml]

fragment 1P.Herc. 831 fr. 2
Engraved 1839-1860 by Vincenzo Corazza

[χρό]νος δ [  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀνοχ[ὴ]ν [  ̣  ̣]ν τὴ[ν]
ψυχὴ[ν] πρὸς [τ]ὸ ἀν[αλαβ]εῖν(?)
ηδα[  ̣  ̣]σ[  ̣  ̣  ̣]ω[  ̣]πομε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
τιστων[  ̣  ̣  ̣]υσι γαρτ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
5γατ[  ̣  ̣]:::λευα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τόθ'[ἡ δι]άνοια[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]πλι[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] πο
fragment 2P.Herc. 831 fr. 1
Engraved 1839-1860 by Vincenzo Corazza

δυ[σ]θεράπ[ευτ]α ιτ[  ̣  ̣  ̣]αδπ ἑκα
τέρά τε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εω[  ̣  ̣  ̣  ̣]ων[  ̣
γαρανε\λη/ρω[  ̣]ταν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] αχτες
κι[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]πεια
column 1P.Herc. 831 col. 1
Engraved 1839-1860 by Vincenzo Corazza

[  ̣  ̣]ημ[  ̣]ονται μ[ὲ]γ γὰρ τὰ
παν[  ̣]νπ[  ̣  ̣  ̣  ̣]παρεκφερό-
[με]να[  ̣]ον[  ̣  ̣  ̣]λ[  ̣]κωλυ[θήσ]ετα[ι]
[  ̣]ον[  ̣  ̣  ̣ὑ]πολαμβα
5[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ετα[  ̣  ̣  ̣  ̣]ναιτας
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εικ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ροσε[  ̣  ̣  ̣
[1 line missing]
8[- ca.9 -]ταιστ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.10 -]σναι[  ̣]δε[  ̣  ̣]
10[- ca.15 -]κα[  ̣  ̣  ̣  ̣]
column 2P.Herc. 831 col. 2
Sketched 1805-1806 by Carlo Orazi
Engraved 1839-1860 by Raffaele Biondi

καὶ δ[ιὰ τ]α[ύτην γ]ε τὴν αἰτίαν
καὶ ὁ ἰατρὸς Ιπποκράτης τοὺς
ὀφ[θα]λμούς φησιν ἀποκατι-
δεῖν δεῖν ἐπί τινων, ἤν,
5φησίν, αἱ [ὄ]ψεις πυκνὰ κεινέων-
ται, μ[ανῆ]ναι τούτους ἐλπίς.
κατὰ [δὲ τὰ πα]ράκοπα κειν[ή-]
ματα [τῆς δια]νοίας(?) [τ]ὰ ὑπο\ω/ρ
μεν[α  ̣  ̣  ̣  ̣] φεντοτεχ[  ̣  ̣  ̣]
10αρλ[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ουσυν[  ̣  ̣  ̣  ̣]
με[- ca.9 -] μοι[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
column 3P.Herc. 831 col. 3
Sketched 1805-1806 by Carlo Orazi
Engraved 1839-1860 by Raffaele Biondi

το[  ̣   ̣  ̣  ̣  ̣]ον ου[  ̣  ̣  ̣  ̣] ρρον[  ̣]
τι[  ̣  ̣]ι[  ̣  ̣] υπ[  ̣  ̣] καὶ ἡ π[αρὰ]
τοῖς τραγω(*)διοποιοῖς, ἣ κ[αὶ]
θνήσκουσα ὅμως πρόνοιαν
5εἶχε μή ποτε ἀσχήμων
[πεσ]εῖν. ἐμοὶ μὲ[γ] γὰ[ρ καὶ]
[τὸ] γε[ι]τν[ι]ῶν τινι κακῶ(*) [φαί]
[νε]ται φε[υ]κτόν, [καὶ] τοῦτ[όν]
[γε τὸν] τρόπ[ον] πάντες ἄ[ν-]
10[θρω]ποι φεύγομεν [τὸ] κακ[ὸν]
[  ̣  ̣  ̣  ̣] ν[  ̣]γευσ[τοῖσ(?)  ̣]
column 4P.Herc. 831 col. 4
Sketched 1805-1806 by Carlo Orazi
Engraved 1839-1860 by Raffaele Biondi

[ὥσ]περ [δὴ καὶ αἱ] τῶν μεμη-
νότων καὶ ἀρρώστων(?). τὸ
γὰ[ρ] ἐλέγξον οὐ[κ] ἔστιν· ὁ δὲ
μετεωρισμὸς ἀναπλασμός
5τ[ίς ἐσ]τι διαν[ο]ίας, ἤτοι τρα-
νῆ[ς οὔσης μ]ηδενὸς π[ε-]
ρισπῶντ[ος αὐτὴν] ἀππὸ τῶν
[  ̣  ̣  ̣  ̣] οσυν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] με[  ̣  ̣  ̣  ̣]
λυιχον [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] αἰσθή-
10σ[ε]ως μὲν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τ]ῶ(*) κατὰ
φύσιν ε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] μετεω[ρισ-]
[- ca.13 -] δεισαικ[  ̣  ̣  ̣]
[- ca.14 -]α[  ̣] παι[  ̣  ̣  ̣  ̣]
column 5P.Herc. 831 col. 5
Sketched 1805-1806 by Carlo Orazi
Engraved 1839-1860 by Raffaele Biondi

π[ιστεύ]σομέν τι[  ̣] τῶν τε ἐλεγ-
χουσῶν αἰσθήσεων τὸν νοῦν
παραπεποδισμένων εἰς τε-
ρατ[ώ]δεις τε καὶ ταραχώδεις
5ὀλισθάνου[σ]ιν ἀναπλασμούς.
τ[ὰ] μὲν δὴ κακὰ τὰ μετεωρισ-
μ[άτ]ων τοσαῦτά τε καὶ τ[οι]α[ῦτα]
κα[τι]δ[ὼν] ἐφιέσθω μηδενός[  ̣]
[ἄτοπον] δὲ λοιδοπεῖν τὸ πρ[ο-]
10[ειρημέ]νον παράλλαγμα
ἄλλ[α δὲ θερ]απεύειν, εἰς γὰρ
τὸ [τούτοις] ἐνδοῦναι π[  ̣  ̣]λον
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣φιλο]σοφίαν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.12 -]ατ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
column 6P.Herc. 831 col. 6
Sketched 1805-1806 by Carlo Orazi
Engraved 1839-1860 by Raffaele Biondi

[τῶν ἀνθρώ]πων θνησκόντων οὐδείς
ἐστιν, ὃς [δ]ύνατα[ι] φυγεῖν θάνα-
τον καὶ μὴν ἑκάστου καθά πέρ
φησιν Ἐπίκουρος ἀπὸ τῆς
5πρώτης γενέσεως πρό<ς> τι-
να χρόνον συστάντος ὥστε
πλή<ο>να μ[ὲν μὴ δύν]ασθαι βιῶ-
σαι ἐλάττον[α δὲ δύ]νασθαι,
τὴν <ἀν>άγκην τὴ[ν] κατὰ τὸν χρό-
10νον τοῦτον οὐκ ἔ[στιν] ἐποχῆ(*)
μεσολαβ[εῖ]ν, [ἀλλ]ὰ [- ca.11 -]
[  ̣  ̣] τουτου [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] του[  ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ναγ[- ca.13 -]κατη
[- ca.14 -]τύχη(?)
column 7P.Herc. 831 col. 7
Engraved 1839-1860 by Raffaele Biondi

καὶ δια<σ>τροφῆ(*), φόβω(*) μὲν ἐπ[ὶ]
δούλ[ω]ν διατροπῆ(*) δὲ ἐπ' ἐ-
λευθέρων, πρὸς δὲ τούτο[ις ἐ]πι-
θυμία(*) ποτὲ καὶ περισπα[σμ]ῶ(*).
5ὁ μὲγ γὰρ οὖν γενόμενος περὶ
πλούτου [συλλ]ογὴν καὶ πᾶς
εἰς τοῦ[το πρα]γματευόμενος
ἀμε[τεώρισ]τος(?) γείνεται ὀλβί-
ω(*) τι[νὶ κατα]ληφθεὶς περισπασ-
10μῶ(*). [καὶ τοῦτον] μὲν τοῦτο τὸ παράλ-
λαγμα [τότ'] ἐπέσχεν ἢ ἐ[κράτη-]
σεν(?), [ἔστι δ]ὲ φανερὸν ἐ[κ τῶν αὐ-]
τῶν [λόγων] διότι [τὰς] κε[νὰς(?) ἐπιθυμίας(?)].
column 8P.Herc. 831 col. 8
Engraved 1839-1860 by Raffaele Biondi

ἀγαθῶν [καὶ] εἰς φυ[γὰς] ἀναλόγων
κακῶν [ἐκπί]πτει(?) τοῦ κατὰ φύσιν
[α]ἰωρούμενος ἀδιαλείπτως·
——
(*) δ' ἐν τῶ(*) κατὰ φύσιν πέρατι
5κατακέκλειται τἀγαθὸν καὶ τὸ κα-
[κ]όν, τούτω(*) πᾶ[σ]α αἰώρα ψυχῆς
[ἐ]κπέφευκται. συνεχίζωμέν
τε ἐν τῶ(*) κατὰ φιλοσοφίαν ἐνεργή-
ματι καὶ μάλιστα τοῖς κατὰ φυ-
10σιολογίαν θεωρήμασιν. τὸ
μὲγ γὰρ ὕψος τού[των] τῶν
λόγων ἐπαῖρο[ν τὴν διάνοι]αν
ἐάσει τὰ τ[απεινὰ παρορᾶ]σθαι,
[ὁ]δὲ πλ[- ca.16 -]ρε
column 9P.Herc. 831 col. 9
Sketched 1805-1806 by Carlo Orazi
Engraved 1839-1860 by Raffaele Biondi

[τῆς προ]κειμένης πραγματείας τὸ
μὲν ἔστιν περὶ αὐτῶν ἄστρων,
——
τὸ δὲ περὶ τῶν ἀπὸ τούτων
τ[ὸ] δὲ περὶ τῶν διὰ ταῦτα ἢ πε-
5ρὶ ταῦτα, τὸ δὲ περὶ τῶν ἐν ἄσ-
τροις. περὶ μὲν αὐτῶν κα-
θόλου γ[ε] εἰπεῖν, γινό-
μεθα περὶ μέγεθος ἄστρων
σχῆμά τε· τὸ δὲ περὶ τῶν <ἀπ'> αὐ-
10τῶν, οἷόν ἐστι τὸ περὶ αὐγῶν
τε κ[αὶ] σκιῶν, αἳ δὴ ἀπὸ α[ὐτῶ]ν,
——
τὸ δ[ὲ περ]ὶ τῶν διὰ ταῦτ[α, ὧν ἐ]σ-
[τιν τὸ] περὶ ὡ[ρῶν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σηλ [- ca.9 -]
column 10P.Herc. 831 col. 10
Engraved 1839-1860 by Raffaele Biondi

[ἕκαστον δὲ τούτων]
τῶν μερῶν [π]οικίλ[ην] ἔχει
καταμ[έρισιν]· αὐτὸ [γ]ὰρ τὸ
περὶ ἄστρων αὐτῶν μέ-
5ρος εἰς πολλὰ νέμεται, περὶ
τε γὰρ γενέσεως [τῶ]ν [ἄσ]τρων
καὶ περὶ ἐπ[ιτολῆ]ς καὶ κρύψε-
ως ὑποστά[σε]ως κεινήσεώς
τε καὶ φύσεω[ς κ]αὶ ποιότητος
10[ἔτ]ι δὲ θέ[σ]ε[ως], κεινήσεώς τε
καὶ μονῆ[ς καὶ μ]εταβολῆς καὶ
ἀποστ[άσεως κ]αὶ διαστάσ[ε]ως
πλημε[  ̣  ̣  ̣  ̣]κα  ̣σ[  ̣] ων
επιν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ω[  ̣  ̣  ̣]αι[  ̣]αμ[  ̣]
column 11P.Herc. 831 col. 11
Engraved 1839-1860 by Raffaele Biondi

κύκλο[ν] ἢ κατὰ τ[ὸ κ]έντρον
ἔπειτα πόσας [κει]νεῖται κεινή-
σεις τὰ ἄστρα· μεθ' ὃ τίς αἰτία ἡ
κεινοῦσα αὐτά. οὐ μὴν ἀλλὰ
5βλέπεις γε πῶς ἂν [π]ερὶ τὰ
τοσαῦτα καὶ τοιαῦτα θεωρή-
ματα γυμναζομ[έν]η διάνοια
οὐκ ἂν ἔξω γείνοιτ[ο] παντὸς
ἀδιαλήπτου λ[όγου] καὶ συν-
10χαίρε[ις] σεαυτῶ(*) [ὅτ]ι δὴ π[α]ρ-
ε[ῖ]κά σ'(?) [οὐ]δεπώ[ποθ'], ὕ[σ]πλη-
[γα]ς ὑποφήνας τῶ[ν κ]ατὰ φιλο-
[σο]φίαν λόγων, [οὐδέ σ]ε ἀπέστρε-
[ψε]ν ἀπὸ φ[ρονήσεως(?)] τὰ πρὸ[ς]
column 12P.Herc. 831 col. 12
Engraved 1839-1860 by Raffaele Biondi

[μό]νον οὐχὶ ἐπάγ[ει(?)] ἐπὶ τὴν θέ-
αν τῶν κυριωτά[τ]ων οὐδ' ἀ-
δαμαντίνο[ι]ς δεσμοῖς κατέχεσ-
θαι δυναμένην ῥα(*)θυμίαν. καὶ μὴν
——
5ἐκτὸς ποιήσει μετ[ε]ωρισμῶν
καὶ τὸ μεσ[ο]λαβεῖν τὸ [συ]νεχὲς
τῶν κατὰ φιλοσοφία[ν λ]όγων
ἀν[δ]ρείωμα[  ̣  ̣]ε[  ̣]στοι[ς] πρὸς ταύ-
την[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σ[  ̣  ̣  ̣]μεν[  ̣  ̣  ̣] ἐπιμε-
10λή[μασι] τῶ[ν μ]ὲ[γ γὰρ] πραγμα-
[τειῶν] αἱ τ[  ̣  ̣  ̣]ε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]παιδευ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.9 -]κρατ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τοδημ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
column 13P.Herc. 831 col. 13
Engraved 1839-1860 by Raffaele Biondi

[προβαι]νούσης ἤδη τ[ῆ]ς ἀναχύσεως
εἰς ποιητικῶν ζητημάτων
λύ[σει]ς τὴν παιδείαν μερίζου-
σιν. ἡ γὰρ περὶ ὅτι δή ποτε
5σπουδὴ ἀπο[σ]τήσει τῶν ἀδια-
λήπτων ἡμᾶς μετεωρισ-
μῶν. καθ' ὃ δὴ βλέπομεν καὶ
τοὺς ἐπὶ τῶν συνποσίω[ν] ἀλύ-
[ο]ντα[ς] καὶ ἐρχομέ[νους μὲ]ν(?)
10[ἐ]πὶ τὰς συνδιαιτήσε[ις  ̣  ̣  ̣  ̣]ρα
[ἐ]πειδὴ [  ̣  ̣]β[- ca.10 -] ἐ-
[πι]φέρου[σι- ca.14 -
[  ̣  ̣  ̣]ελω[- ca.19 -]
column 14P.Herc. 831 col. 14
Engraved 1839-1860 by Raffaele Biondi

μετεωρίζεται καὶ ἀναπλάσ-
σει διώκουσα καθ' ὃν δή πο-
τε τρόπον τὸ χαίρειν. ἧ(*) δ' [ἂ]ν
τὸ πλήρωμα τῶν ἀγαθῶν
5τις ἐν ὄμμασιν τιθῆται καὶ
ἐπιλογίζη[τα]ι τίνα τε ἔχει
καὶ πόσα καὶ πηλίκα, τίνα [μὲ]ν
ὅτι ἀγαθά, πόσα δὲ ὅτι πολλά,
πηλίκα δὲ ὅτι μεγ[άλ]α, καὶ κατὰ
10ἀντ[ισ]τροφὴν τίνα τε πέ-
[φ]ευ[γεν] καὶ πόσα καὶ πηλίκα
[  ̣]οιε[  ̣  ̣]εν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ντη[- ca.10 -]
column 15P.Herc. 831 col. 15
Engraved 1839-1860 by Raffaele Biondi

[καὶ ἀφορμὴν εἰς]
τὸ πρ[ᾶξ]αι πρ[ο]γονικὴ[ν ἔχ]εις
καὶ ἤχθης τε καλῶς [ὑπ]ὸ γο-
νέων πρ[ο]σέθηκάς [τε] τῆ(*) ἀγω-
5γῆ(*) ταύτη(*) καὶ τὸ ἐξ ἑαυτοῦ σω-
φρονικὸν ἀναλόγως· ἔρρω-
σαί τε τῶ(*) σώματι, ἐφ' ὅ[σ]ον ἐν[δέ-]
χετ[α]ι τὸν θνητόν, μεθέμε-
νός τε τῶν περὶ τὰ τυχόν-
10τα σπουδασμάτων λόγων
ἐπι[μ]ελὴς εἶ καὶ μ[άλιστ]α [δὲ]
τὸ πάσης ἐπιθυμίας [ταραχῶ-]
δες [τοῦ] φυσ[ι]κο[ῦ χωρίσας]
ὡς(?)[  ̣  ̣  ̣  ̣]ο[  ̣]σον[- ca.11 -]
column 16P.Herc. 831 col. 16
Engraved 1839-1860 by Raffaele Biondi

θαι λ[  ̣  ̣]ο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ρων [κα]
τὰ γε ἀφαίρε[σ]ιν κενῶν [ὀρέ-]
ξεων καὶ τὸ ἀσφαλῶν ζῆν,
οἷον πα[ρα]σκευάζουσα δίκ[αι-]
5όν τε καὶ παντὸς ἀπεχόμεν[ον]
αἰσχροῦ ἔργου καὶ τοῦ φύσει καὶ
τοῦ νόμω(*), καὶ τὸ μὴ δε[δοι-]
κέναι δὲ τὸν θάνατον [ποι-]
εῖ οὐκ [ἀ]θανασίας παρασκε[υῆ](*)[],
10ἀλλὰ [τ]οῦ φ[ό]βου [τοῦ] περὶ θα-
νάτου ἄρ[σ]ει, οὐ λέγω νῦν
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]γο[  ̣  ̣]π[- ca.12 -]
[- ca.9 -]τ[οὺ]ς γὰρ π[λείστους]
[- ca.20 -] απ[- ca.13 -]
column 17P.Herc. 831 col. 17
Engraved 1839-1860 by Raffaele Biondi

[εἰρ]η[μέ]ναις κα[ὶ τ]αῖς ὁμογενέσι[ν] το[ύ-]
τοις εἰς τὸ φυσικὸν καταγαγόν-
τες [μ]έγεθος· καὶ γὰ[ρ] τῶ(*) τοῦ
φθονεῖν τινε[ς   ̣]γωιτ[  ̣]λα[  ̣]δ[ε]ξάμενοι
5ἀναπλάσσουσιν [κ]αὶ
κατὰ τούτω[ν] ἵνα χαρῶσιν[  ̣  ̣  ̣]
τω(*), καὶ κατὰ λύπην [π]εν-
θοῦτές τι[νε]ς πράτ[τουσι(?)]ν ε
[  ̣]ν αὖ ἰάλεμον φυγ[ῆ](*) τ[ῶν]
10λύπην ποιούντων· Ι[  ̣  ̣]ε[  ̣]
καθ[αι]ροῦνται μά[λ]ισ[τ]α τ[ῶ](*)
[  ̣]· [  ̣]ν[  ̣  ̣  ̣]τ[- ca.10 -]ορ[  ̣  ̣]όμε-
[ν]α[  ̣  ̣  ̣  ̣]ι λ[- ca.19 -]
column 18P.Herc. 831 col. 18
Engraved 1839-1860 by Raffaele Biondi

'[εἰ] τοῖς θεοῖς μέλει τι τῶν [ἐ]μῶν
κακῶ[ν α]ὐτοί τέ(?) μοι [σ]ώσο[υ-]
σι τὴν ἐρωμένην. πρόδηλον'
δ' ὡς καὶ ἔργων τινῶν ἀπέ-
5χεσθαι δεῖ τὸν μὴ μετεωρισ-
θησό[μ]ενο[ν], ὧν ἐστι καὶ μέ-
θη· [δι' ἀ]λλήλων γὰρ δὴ ταῦ-
τα αὔξεται μετεωριζό-
μ[ενο]ί τε γὰρ τινε[ς] καὶ τὸν
10μ[ε]τεωρισμὸν μὴ [αἴ]ρον-
τ[ες ἐ]κ διανοίας εἰς [μ]έθ[ην]
[πίπτου]σιν, [καὶ] τὰ διὰ τῆ[ς]
[μέθης]
column 19
[ἰσ]χὺς ἐνμένει [ν]οημ[άτ]ων· πο[λὺ]
γὰρ τὸ ἐν τοῖς πάσχουσιν ἐλε[ύ]θε-
ρον συναγωνίζεται τῆ(*) διατροπῆ(*)
[π]ρὸς τὸ καταγωνίσασθαι τὰ αἰσ-
5χρὰ τῶν παθῶν· ὅπερ ἂν γένοι-
το, [εἰ(?)] ἐπὶ τῶν προκειμένων
π[ιθ]ανῶς [εἴ]ποιμεν ὡς ὁ μὲ[ν]
[  ̣  ̣]τ[- ca.9 -]δῶρ[ον] ἔχει
[  ̣  ̣  ̣]α[  ̣  ̣]δ[  ̣  ̣  ̣]δια[  ̣  ̣  ̣]πη[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
10[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μ[  ̣  ̣  ̣  ̣]υλ[  ̣  ̣]νδ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ρ[  ̣  ̣  ̣]μ[  ̣  ̣  ̣  ̣]α πολλὰ[- ca.9 -]

Apparatus


^ 3.3. l. ωι
^ 3.7. l. ῶι
^ 4.10. l. ῶι
^ 6.10. l. ῆι
^ 7.1. l. ῆι
^ 7.1. l. ωι
^ 7.2. l. ῆι
^ 7.4. l. αι
^ 7.4. l. ῶι
^ 7.9. l. ωι
^ 7.10. l. ῶι
^ 8.4. l. ὧι
^ 8.4. l. ῶι
^ 8.6. l. ωι
^ 8.8. l. ῶι
^ 11.10. l. ῶι
^ 12.4. l. αι
^ 14.3. l. ἧι
^ 15.4. l. ῆι
^ 15.5. l. ῆι
^ 15.5. l. ηι
^ 15.7. l. ῶι
^ 16.7. l. ωι
^ 16.9. l. [ῆι]
^ 17.3. l. ῶι
^ 17.7. l. ωι
^ 17.9. l. [ῆι]
^ 17.11. l. [ῶι]
^ 19.3. l. ῆι

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.