Papyri.info

sign in

1814 c descr. P. Lond. 5 = Trismegistos 59615 = LDAB 717DCLP transcription: 59615 [xml]

fragment 1

r
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1κωλύητε̣ [οἱ νόμοι συ]ν̣[ήγαγον ὑ]μ̣ᾶ̣ς, οὐχ ἵ̣να κ̣[υρίας]
τοῖς ἀδικοῦσι ποιῆτε.· τοὺς μὲν ο̣ὖ̣ν ἄλλους, [ὅσοι πρὸς]
——
τὰ κοινὰ δικαίως προσέρ̣χ̣ο̣νται, κἂν δ[ε]δωκ[ότες ὦ-]
σιν̣ εὐθ̣ύνας, τὴν ἀειλ̣[ογί]α̣ν ὁρῶ πρ̣[ο]τεινομ̣έ̣[νους, του-]
5τον̣ὶ̣ [δὲ Αἰσ]χ̣ί̣ν̣ην π̣[ολὺ τ]ἀ̣ναντία τούτου· πρ̣[ὶν γὰρ εἰσ-]
ε̣λθεῖ̣ν̣ εἰς ὑμ̣ᾶς καὶ λόγ[ο]ν δοῦναι τῶν πεπ̣ρα[γμένων]
τὸν μὲν ἀνήιρηκε τῶν ἐπὶ τὰς εὐθύνας ἐλθόντ̣[ων,]
τοῖς δ’ ἀπε̣ι̣λ̣εῖ περιι(*)ών, δεινότατον πάντω̣ν̣ ἔθος̣ [εἰς]
τὴν πολ̣[ι]τε̣ί̣αν εἰσά̣γ̣ω̣ν καὶ ἀσυμφορώτατον ὑ̣[μῖν·]
10εἰ γ̣ὰρ ὁ̣ π̣[ρά]ξ̣ας τ̣ι̣ τῶν̣ κοινῶν καὶ διοικήσας τῶ̣[ι κα-]
θ’ ἁυτὸ[ν φόβωι καὶ μ]ὴ̣ τῶι δικαίωι̣ κ̣ατασκ[ευ]άσε̣[ι μη-]
δένα̣ [εἶναι κατήγο]ρ̣ον αὑτοῦ, παντ[ά]πα̣σ̣ι̣[ν ἄκυροι πάν-]
των̣ [ὑμεῖς γενήσε]σθε. τὸ μὲν οὖν ἐξελ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣](*) [πολ-]
——
λὰ κ̣[αὶ δεινὰ πεπο]ι̣ηκότα τουτονὶ̣(*) καὶ τ̣[ῆς ἐσχάτης]
15ἄξι̣ον̣ [ὄντα τιμωρί]ας θαρρῶ καὶ πάνυ̣ π̣[ιστεύω·]
ὃ δὲ̣ κ[αίπε]ρ̣ [ὑπε]ι̣λ̣ηφ̣ὼς ταῦτα φοβοῦμαι̣, φ̣[ράσω]
πρὸς ὑμᾶ̣ς̣ κ̣α̣ὶ̣ οὐ̣κ ἀ̣ποκρύψομαι, ὅτι μοι δ̣[οκοῦ-]
σιν ἅπα̣[ν]τ̣ες οἱ π̣αρ’ ὑμῖν ἀγῶνες οὐχ ἧττον, ὦ ἄνδρε̣ς̣
Ἀθηναῖοι, τῶν̣ κα̣[ι]ρ̣ῶν ἢ τῶν πραγμάτων ε̣[ἶ]ν̣[αι,]
20καὶ τὸ χ̣ρ̣όνον γεγενῆ̣σθαι μετὰ τὴν πρεσβ̣[είαν]
πολὺν δ̣έδοικα, μή [τι]να λήθην ἢ συνήθει̣α̣[ν τῶν]
ἀδικημάτων ὑμῖν ἐμπεποιήκῃ. ὡς δή μ[οι δο-]
κεῖ ἂν ὅμως ἐκ [τ]ο̣ύτ̣ω̣ν κα̣ὶ̣ γ̣νῶναι̣ τ̣ὰ̣ δ̣ί̣κ̣[αια καὶ]
δικάσαι νυνί, τοῦθ’ ὑμῖν αὐτοῖς, ὦ ἄνδρες Ἀθην[αῖοι,]
25καὶ λογίσαισθε τίνων̣ τ̣ῆ̣ι̣ πό̣λ̣ει λόγον προσή[κ]ει
παρὰ πρεσβευτοῦ λαβ[ε]ῖ̣ν̣. πρῶτον μὲν τοίνυν
——
ὧν ἀπήγγειλε̣ν, δεύ̣[τ]ερον δὲ ὧν ἔπ̣εισεν, τ̣ρί̣τ̣ον̣
——
δ̣ὲ̣ ὧ̣[ν π]ρ̣ο̣σ̣ε̣τ̣ά̣ξατε αὐτῶ̣ι, μετ̣ὰ ταῦτα τῶ̣ν χρόνων,
[ἐφ’ ἅ]π̣ασι δὲ τ̣ο̣ύτοις̣, ε̣ἰ̣ ἀ̣δωροδοκήτως [ἢ] μ̣ὴ̣ π̣[άν-]
30[τα ταῦ]τ̣α πέπ̣ρ̣α̣κτα̣ι̣. τ̣ί̣ δ̣ήποτε τούτων; ἑκαστο[  ̣](*)
——
  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣οτι ἐκ μὲν τῶν ἀπαγγελιῶν τ̣ὸ̣ β̣[ο]υλε[υ]
  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣](*) [περ]ὶ̣ τῶν πραγμά̣τ̣ω[ν ὀρθῶ]ς̣ ὑμῖ̣ν ἐ̣στί[ν·]
  ̣[  ̣  ̣](*) [μ]ὲ̣ν̣ οὖ̣ν ὦσιν ἀλη[θ]εῖ̣[ς, τὰ δέο]ντα ἔγνωτε̣,
[ -2-3- ](*) [δ]ὲ μὴ τοιαῦτα̣ι, τὰ ἐν[αντία. τ]ὰς δὲ συμβ̣[ουλί-]
35[ας πι]σ̣το̣τ̣έρας ὑπολαμβ[άνετε εἶν]α̣ι τὰς τῶν [πρέσ-]
[βε]ω̣ν· ὡς γὰρ εἰδότω[ν περὶ ὧν ἐ]πέμφθη̣σ̣[αν]
[ -2-3- ]  ̣  ̣ς(*) ἀκούετε· οὐδὲ[ν οὖν ἐξελέγχεσ]θαι δικαιο[  ̣](*)
[ἐστ]ι̣ν̣ ὁ πρεσβευτὴς [φαῦλον] ο̣ὐ̣[δ’] ἀσύμφορο̣ν ὑμ̣ῖ̣[ν]
σ̣υμβεβουλευκώς. κ[αὶ μὴ]ν περὶ ὧν γε προσετ̣ά̣ξ̣α̣ -
——
40τε εἰπεῖν ἢ π̣ρ̣ᾶ̣ξ̣αι καὶ δ̣ια[ρ]ρ̣ήδην ἐψηφίσασθε
π̣οιῆ̣σαι, προσή̣κει διῳκηκέναι. εἶεν· τῶν δὲ
δὴ χρόνων δ[ι]ὰ τί; ὅτι πολλάκις, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖ-
ο̣ι̣, συμβαίνει πολλῶν π̣ρ̣α̣γμάτων καὶ μεγά̣λ̣ω(ν)
[και]ρὸν ἐν βραχεῖ χρόνωι γίγνεσθαι, ὃν ἐάν τ̣ι̣ς̣
45[ἑ]κ̣ὼν καθυφῆι τοῖς ἐ̣ναντίοις καὶ προδῷ,
οὐδ’ ἂν̣ ὁτιοῦν ποιήσηι πάλιν οἷός τ’ ἔσται σῶ-
σαι. ἀλλὰ μὴν ὑπέ̣ρ̣ γ̣ε τοῦ προῖκ’ ἢ μή, τὸ μὲν
——
ἐκ τ[ο]ύ̣των̣ λαμβ̣[ά]νε̣ιν, ἐξ ὧν ἡ πόλις βλάπτε-
τ̣αι̣, πά̣ν̣τε̣[ς ε]ὖ̣ οἶδ’ ὅ̣τ̣ι̣ φήσαιτ’ ἂν δεινὸν εἶναι
50κ̣[αὶ] π̣[ο]λλῆς̣ ὀ̣ργῆ̣ς̣ ἄξιον· ὁ μέντοι τὸν
[νόμον τιθ]ε̣[ὶ]ς̣ ο̣ὐ̣ διώ̣ρ̣[ι]σε τοῦτο, ἀλλ’ ἁπλῶς εἶπε
[μηδαμῶ]ς̣ δ̣ῶ̣ρα̣ [λαμ]βάνειν, ἡγούμενος, ὡς ἐμοὶ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣](*) ἅπαξ λα[βόν]τα καὶ διαφθαρέντα ὑπὸ
v
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[  ̣⁦ -ca.?- ⁩ μι-]
[σθο]ὺ̣ς̣ [εἰλ]η̣φ̣ό̣τ̣α̣ μ̣ε̣τ̣ὰ̣ Φ̣[ιλοκράτους, καταψηφί-]
[σασ]θε α̣[ὐτο]ῦ κ̣αὶ̣ [δ]ί̣κην̣ ἀ̣[ξίαν τῶν ἀδι]κ̣[ημάτων]
[λάβ]ετε̣· ἂ̣ν̣ δὲ μὴ ἐπι[δ]ε[ί]ξ[ω] τ̣α̣ῦ̣τ̣α̣, [ἢ μ]ὴ πάντ̣[α,]
5[ἐμὲ] μ̣ὲν [φ]αῦ̣λον ἡ̣γεῖσθ̣[ε] τ[ο]ῦ̣τ̣[ο]ν δὲ α̣φ̣  ̣(*). π̣ο̣λ̣λ̣ὰ̣ δ̣ὲ̣
[καὶ δειν]ὰ̣ κ̣α̣τ̣ηγορεῖν̣ ἔ̣χ̣ω̣ν̣ [ἔ]τ̣ι πρὸς τ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[ὦ] ἄ̣ν̣[δρες] Ἀ[θ]ηναῖ̣οι, [ -8-9- ] οὐκ ἔσθ’ ὅ̣σ̣τ̣ι̣ς̣
[  ̣  ̣] ἂ̣ν̣ ε̣ἰ̣κότως μεισήσ̣ε̣ιεν(*) αὐτόν, βούλ[ο]μ̣αι π̣ρ̣ὸ̣
πάντων ὧν μέλλω λέγειν μ̣νημονεύοντας ὑμ  ̣[  ̣]
10εὖ ο̣ἶ[δ’ ὅ]τ̣ι̣ τ̣ο̣ὺς πολλοὺς ὑπομνε̣ῦ̣σ̣α̣ι̣, τίν̣[α]
τάξι̣ν π̣ρ̣ῶτον ἔταξεν̣ Αἰ[σ]χ̣ί̣νης ἐν τῆι̣ π̣ολ̣ιτ̣ε̣ί̣αι
τὸ̣ π̣ρ̣ῶτ̣ο̣ν̣, καὶ τίνας λόγους κ̣α̣τὰ τοῦ [Φιλίπ]που δ̣η̣-
μ̣[ηγο]ρ̣ε̣ῖ̣ν̣ ὤιετο δεῖν, ἵ(*)ν’ εἰδ̣ῆ̣[θ’ ὅτι τοῖς ὑφ’ ἑα]υ̣τοῦ
[πεπρ]α̣[γ]μ̣ένοις καὶ δεδημηγ̣[ορημένοις - ca.3 -]  ̣  ̣  ̣
15[- ca.4 -]  ̣  ̣ ἐξελεγχθήσεται δῶ̣[ρ’ ἔχων. ἔστι τοί]ν̣υ̣ν̣
[οὗτο]ς̣ [ὁ πρ]ῶτος̣ Ἀ̣θηναίων α̣[ἰσθόμενος] Φ̣ί̣[λ]ιπ-
[πον, ὡ]ς̣ τ̣ό̣τε δημηγορῶν ἔφ̣η̣, [ἐπιβουλεύον]τ̣α̣ [τοῖ]ς̣
[Ἕλ]λ̣η̣σ̣ι̣ κ̣α̣ὶ̣ δ̣ιαφθείραντά [τ]ινας τῶ̣ν ἐν Ἀ̣[ρ]κ̣αδί̣α̣ι̣
προε̣σ̣τηκότων, καὶ ἔχων Ἴ(*)σχανδρο̣ν τὸν Ν̣εοπτ̣ο-
20[λέ]μ̣ου δ̣[ευ]τ̣[ε]ρ̣αγωνιστήν, προσι(*)ὼν μὲν τῶι δήμ̣ῳ̣(*),
[πρ]οσι̣(*)ὼν δὲ̣ τῆι βουλῆι, περὶ̣ τούτων, καὶ πε̣ί̣σας ὑμ̣ᾶ̣ς
π̣ανταχο̣ῖ̣ πρέσβεις περιπ̣έμψαι τοὺς συνάξον-
τ̣ας δεῦρο τ[ο]ὺς βο[υλ]ευσομένους περὶ τοῦ π̣ρὸς Φί-
λ̣ι̣π̣π[ο]ν̣ π̣ο̣λέμου, κ̣α̣ὶ̣ ἀ̣π̣α̣γ̣γελ̣ῶν μετὰ ταῦ̣τα
25ἥκ̣[ω]ν̣ ἐξ Ἀρκαδία̣[ς] τοὺς καλοὺς ἐκείνους καὶ
μ̣α̣κ̣ρ̣ο̣ὺς λ[ό]γους, οὓ[ς] ἐν το̣ῖ̣ς μυρίοις ἐν Μεγάληι
π̣[ό]λ̣ε̣ι̣ πρ[ὸ]ς̣ Ἱερώνυμον τ̣ὸν ὑπὲρ Φιλίππου
λ̣έ[γο]ν̣τα ὑπὲρ ὑμῶν ἔ[φ]η̣ δεδημ̣ηγορηκέ̣ν̣α̣ι̣,
κ̣α̣[ὶ] δ̣[ι]ε̣ξι̣ὼν ἡλίκα τὴ̣ν̣ Ἑλ̣λ̣ά̣δα̣ πᾶσαν, ο̣[ὐχὶ τὰς]
30ἰ̣(*)δ̣ί̣[ας] μ̣ό̣ν̣ον ἀδικοῦσι πατρ[ί]δας ο̣ἱ δωρο[δοκοῦν-]
τ̣ε̣ς̣ [κ]α̣ὶ̣ χρήματα λαμβάνοντ[ες] παρὰ Φιλ̣[ίππου. ἐ-]
[πεὶ] δ̣ὴ̣ τ̣ο[ί]νυν τα̣υ̣(*) πολ[ι]τευομένο̣υ τού[του τότε]
[καὶ] τ̣[ο]ῦ̣το τ̣ὸ̣ δ[εῖγμα ἐ]ξε̣νηνοχότα̣ς π̣ε̣[ρὶ αὑτοῦ, τοὺς]
[περὶ τῆς εἰ]ρ̣ή̣ν̣[ης - ca.6 -]η[  ̣] πέμπει̣ν ὡς Φί[λιππον]
35[ἐπείσ]θητε ὑ̣[π’ Ἀριστο]δήμου καὶ Νε̣οπτολ[έμου]
[καὶ] Κ̣τ̣ησιφ[ῶντος καὶ] τῶν ἄλλων τῶν̣ ἐκ̣[εῖθεν]
[ἀπ]αγ[γ]ε̣λ̣λ̣[όντων οὐδ’ ὁτι]οῦν ὑγιές, γ̣[ί]νε̣[ται]
τῶν π[ρέ]σβ[ε]ων τ̣ο̣[ύτων εἷς] καὶ ο̣ὗ̣τος, ⟦οὐχ ὡς⟧
οὐχ ὡς τῶν ἀποδω[σομέν]ων τὰ ὑμέτερα, ο̣[ὐ-]
40δ’ [ὡς] τῶν πεπιστε[υκότων τ]ῷ̣ Φιλίππωι, ἀλλ’ ὡς
τῶν φυλαξόντων τ̣ο̣ὺ̣ς ἄ̣λλους· διὰ γὰρ τοὺς προ-
ε[ι]ρ̣η̣μ̣έ̣νους λόγους κα̣ὶ τὴν πρὸ̣ς τὸν Φ̣ίλιππον ἀ-
πέχ̣[θ]ε̣ι̣αν ταύτην εἰκότως πάντες περὶ αὐ̣-
το̣ῦ̣ εἴχ̣[ε]τ̣ε τὴν δό̣ξα[ν]. προσελθὼν τοίνυν ἐ
——
45μοὶ με̣[τ]ὰ ταῦτα συνετάττετο κοινῆι πρεσβ̣ε̣ύ̣-
ε[ι]ν, καὶ̣ ὅπως τὸν μιαρὸν [κ]α̣ὶ κοινῆι φυλάξομεν̣
ἀμφότεροι, τὸν Φιλοκράτην, πολλὰ παρεκελ̣εύ-
σ̣α̣τ̣ο̣. καὶ μέ̣χρι τοῦ δεῦρ’ ἐπανελθεῖν ἀπὸ τῆς
π̣ρ̣ώτη[ς] πρεσβείας ἐμὲ γοῦν, ὦ [ἄ]ν̣δ̣ρες Ἀθηνα̣ῖ̣οι,
50δι̣εφθ[αρ]μένος καὶ πεπρακ[ὼ]ς̣ ἑαυτὸν ἐλάνθα
ν̣ε̣ν̣. χωρὶς γὰρ τῶν ἄλλων ὧ̣ν̣, εἰρήκε[ι] πρ̣[ό-]
τερον, ἀ̣ναστὰς τῆι προτέραι τῆι προτέρα̣[(ι) τῶν]
ἐκκλ[η]σιῶν ἐν ἧι περὶ τῆς εἰ[ρ]ή̣νης̣ ἐβο̣[υλεύ]
fragment 2

r
λη̣θ̣ε̣ς̣ ἰ̣σ̣χ̣[υρόν, καὶ τοὐναντίον ἀσθενὲς τὸ συν-]
ε̣[ιδ]έ̣ναι π[επρακόσιν αὑτοῖς τὰ πράγματα. τοῦτο]
π̣αραιρε̣[ῖται τὴν θρασύτητα τὴν τούτων,] τ̣ο̣ῦ̣τ̣’ ἀ̣π̣ο̣σ̣[τρέφει]
[τ]ὴ̣ν γλῶττα̣[ν, ἐμφράττει τὸ στόμα,] ἄγ[χ]ει, σιωπᾶν ποιεῖ.
5[τὸ] τ̣ο̣ί̣ν̣[υν τελευταῖον ἴστε δήπου πρώ]η̣ν̣ ἐν Πειραεῖ, ὅτε αὐ-
[τὸν οὐκ εἰᾶτε πρεσβεύειν, βοῶν]τ̣α̣ ὡ̣ς̣ [εἰσαγγ]ε̣λ̣εῖ(*) με καὶ̣
[γράψεται καὶ ἰοὺ ἰού. καίτοι ταῦτα μ]έν ἐστιν μ̣[α]κρῶν καὶ
[πολλῶν ἀγώνων καὶ λόγων ἀρχή,] ἐκεῖνα δε ἁπ̣λᾶ κα̣[ὶ]
[δύοτρία ἴσως ῥήματα, ἃ] κ[ἂν ἐ]χ̣θὲς ἐωνη[μ]ένος ἄν[θρω-]
10[πος εἰπεῖν ἠδυνήθη, ἄνδρες Ἀθ]η̣ν̣αῖο̣ι̣, τ̣[ουτ]ὶ τὸ π[ρᾶγ-]
[μα πάνδεινόν ἐστι· οὑ]τ̣ο̣[σὶ κα]τ̣η̣γ̣ορεῖ ταῦτα ἐμοῦ ὧν̣
[αὐτὸς κοινωνὸς γέγονε, κ]α̣ὶ̣ χ̣ρ̣ή̣μ̣ατα εἰληφέναι φη̣[σὶν]
[ἐμέ, αὐτὸς - ca.5 - το]ύ̣τ̣[ων] \ως(?)/μὲν̣ τ[ο]ίνυν οὐδὲν εἶπ[εν]
[οὐδὲ ἐφθέγξατο, οὐδὲ ἤκουσεν ὑ]μ̣ῶ̣ν οὐδείς, ἄλλα δὲ ἠπε̣[ί-]
15[λει. διὰ τί; ὅτι ταῦτα μὲν αὑτῷ σ]υ̣ν̣ῄ̣δ̣ε̣ι̣ πεπραγμ̣[ένα, καὶ]
[δοῦλος ἦν τῶν ῥημά]τ̣ων̣ τ̣ο̣ύ̣τ̣ων̣. οὔκουν̣ π̣ρ̣[οσῄει πρὸς]
[ταῦτα ἡ διάνοια, ἀλλὰ] ἀ̣ν̣[ε]δ̣ύετο· ἐπελ̣α̣μ[βάνετο γὰρ αὐ-]
[τῆς τὸ συνει]δ̣[έναι. λοιδορεῖσθα]ι̣ δε  ̣αλλ   ̣  ̣ ο̣ὐ̣δ̣[ὲν]
[ἐκώλυεν αὐτὸ]ν οὐδ[ὲ βλασφημ]ε̣[ῖ]ν. ὃ τοίνυν μέγιστ̣[ον]
20[ἁπάντων, κα]ὶ̣ οὐ̣ λόγ̣[ος ἀ]λ̣λ̣’ [ἔργον·] β̣ουλομέ̣ν[ο]υ γὰρ ἐμ̣[οῦ]
[τὰ δίκαια,] ὥ̣σ̣π̣ε̣ρ̣ ἐπ̣ρ̣έ̣σ̣[βευσα δίς, οὕτω] καὶ λόγον ὑμῖ[ν δοῦ-]
[ναι δίς,] προ̣σελθ[ὼν Αἰσχίνης οὑτοσὶ] τοῖς λογιστα[ῖς ἔχων]
[μά]ρ̣τ̣[υρ]ας πολλ̣[οὺς ἀπηγόρευε μ]ὴ̣ κα̣λεῖν̣ ἔμὲ εἰ[ς τὸ]
[δι]κ̣α̣στ̣ή̣ρ̣ιον. τί οὖν ἦν̣ [τοῦτο; τῆς προτέρας ἐκείνης]
25[πρε]σβείας̣, ἧς οὐδεὶς κ̣[ατηγόρει, δοὺς] λ̣ό̣γ̣[ον οὐκέτι ἐβού-]
[λε]το αὖθ̣ις εἰσ̣ι(*)έναι πε̣[ρὶ ταύτης ἧς] ν̣ῦ̣[ν εἰ]σ̣έ̣ρ̣χ̣[εται,]
[ἐν ᾗ] πάντ̣α̣ τὰ ἀδικήμα[τα ἐνῆ]ν· [ἐκ] δ̣ὲ τοῦ̣ δὶς ἔ[μ’ εἰσ-]
[ελθεῖ]ν̣ ἀνάγκη περιέσ̣[τατο](*) [κ]α̣ὶ̣ τ̣ο̣ύ̣τ̣ωι πάλ̣ιν̣ [εἰσιέ-]
[ναι· διὰ] ταῦτα οὐκ εἴα με κ̣[αλ]ε̣[ῖν.] κ̣α̣ί̣τ̣ο̣ι̣ τοῦτο τὸ [ἔργον,]
30[ὦ ἄν]δρες Ἀθηναῖοι, ἀμφ[ό]τε̣[ρα ὑμῖ]ν̣ ἐ̣πιδείκ[νυσιν σα-]
[φῶς, καὶ] κατεγνωκότα ἑα̣[υτ]ο̣ῦ̣ τοῦ̣τ̣ο̣ν̣ ὥσ̣τε μ[ηδενὶ νῦν]
[ὑμῶν] εὐσεβῶς ἔχειν̣ [ἀ]π̣οψηφ̣ί̣σ̣ασθαι αὐτ̣[οῦ, καὶ]
[μηδὲν] ἀλεθὲς(*) ἐροῦντ[α περὶ ἐμοῦ· εἰ γ]ὰ̣ρ̣ ε̣ἶ̣χε, τ̣[ότε ἂν]
[καὶ λέγων κ]α̣ὶ κατηγορῶν̣ [ἐ]ξ̣[ητά]ζ̣ε̣το, ο̣ὐ̣ μὰ Δ̣ί̣[α οὐκ ἀπη-]
35[γόρε]υ̣ε̣ καλεῖν. ὡς τοίν̣υ[ν ταῦ]τα̣ ἀ̣λ̣η̣[θῆ λέγω, κάλει]
[μ]οι [τ]ούτων τοὺς μάρ̣[τ]υ̣ρας̣. [vac.ca⁦ -ca.?- ⁩]
[ἀ]λλὰ μὴν ἐά̣ν̣ [γέ τι ἔξω τῆς πρεσβεία]ς̣ βλ̣α[σ]φ̣η[μῆι]
[π]ε̣ρ̣ὶ ἐ̣[μ]ο̣[ῦ, κατὰ πολλὰ οὐκ ἂν εἰκ]ό̣τ̣ω̣ς ἀκούοιτε α[ὐ-]
[τ]ο̣ῦ̣. [οὐ γὰρ ἐγὼ κρίνομαι τήμερον,] ο̣ὐ̣δ̣’ ἐ̣γχεῖ̣ μετὰ̣ [ταῦ-]
40τα ὕ[δωρ οὐδεὶς ἐμοί. τί οὖν ἐστι τ]α̣ῦ̣τα πλὴν δικαίων̣
λόγων̣ [ἀπορία; τίς γὰρ ἂν κατηγο]ρ̣ε̣ῖ̣ν̣ ἕλοιτο κρινόμε-
νος, ἔχ̣[ων ὅ τι ἀπολογήσεται; ἔτι] τ̣ο̣[ί]ν̣υ̣ν̣ κἀκεῖνο σ̣κ̣ο-
πεῖτ[ε, ἄνδρες δικασταί. εἰ ἐκρ]ι̣ν̣ό̣μ̣η̣[ν] μ̣[ὲ]ν ἐ̣γ̣ώ, κα̣τ̣η̣-
γ[ό]ρ̣ε[ι] δὲ Αἰ̣σχ[ίνης οὑτοσί, Φίλι]ππος δ’ ἦ̣ν ὁ κρίνων̣,
45εἶτ’ ἐγὼ μηδὲν [ἔ]χ[ων εἰπεῖν ὡς οὐκ ἀ]δικῶ κακῶς
ἔλεγον το̣υτονὶ(*) κ̣[αὶ προπηλακίζειν] ἐ̣πεχείρου̣ν̣,
ο̣ὐκ ἂν̣ οἴεσθε κ[αὶ κατ’ αὐτὸ τοῦτο ἀγανα]κ̣τῆ[σαι] τ̣ὸ[ν]
Φίλιππ[ο]ν, εἰ πα[ρὰ ἐκείνωι τοὺς ἐ]κ̣ε̣ί̣ν̣ο̣υ̣ [τις εὐεργέ-]
τ̣α̣ς̣ ε̣ἰ κακῶς λ̣έ̣γε̣ι; μ̣[ὴ τοίνυν ὑμεῖς χείρους γέ-]
50νησθε Φιλίππου, ἀλλ̣’ ὑπ[ὲρ ὧν ἀγωνίζεται, περὶ τού-]
τ̣ων ἀναγκ̣ά̣ζετε ἀπολ[ο]γ̣[εῖσθαι. λέγε τὴν μαρτυρίαν.]
>---
ο̣ὐκοῦν ἐγ̣ὼ μέν, ἐκ τ[ο]ῦ̣ μ̣[ηδὲν ἐμαυτῷ συνειδέναι,]
κ̣α̣ὶ λ̣[ό]γον̣ δ̣ι̣δ[όν]α̣ι καὶ π̣ά̣ν̣τ̣[α τὰ ἐκ τῶν νόμων ὑπέ-]
χ̣ε̣ι̣ν̣ ω̣ιμο̣ση̣ν̣(*), [ο]ὗ̣τος δ[ὲ] τ̣ἀ̣[ναντία. πῶς οὖν ταὔτα ἐ-]
55μοὶ κα̣ὶ̣ τ̣ούτωι πέ[π]ρακ[ται; ἢ πῶς ἔνεστι τούτωι ταῦ-]
τα πρὸς ὑμᾶς λέγειν, ἃ μη̣[δὲ ᾐτίαται πρότερον πώποτε; οὐδαμῶς]
δήπου. ἀλλ’ ὅμως ἐρεῖ, κ[αὶ νὴ Δία εἰκότως γε. ἴστε γὰρ δ]ή-
που τοῦθ,’ ὅτι ἀφ’ οὗ γ̣εγ̣ό̣[νασιν ἄνθρωποι καὶ κρίσ]εις γ̣ί-
γνονται, οὐδεὶς πώποτε [ὁμολογῶν ἀδικεῖν ἑ]ά̣λ̣ω̣, ἀ̣λ̣λ̣ὰ̣
60ἀναισχυ̣ν̣τοῦσιν, ἀρνοῦ[νται, ψεύδονται, πρ]ο̣φ̣ά̣σ̣ε̣ι̣ς̣ [π]λ̣ά̣τ̣-
τονται, πά[ντ]α̣ ποιοῦσιν ὑπ̣[ὲρ τοῦ μὴ δοῦναι δ]ί̣κ̣η̣[ν.] ἐ̣φ̣’ ὧν
[ο]ὐ̣δ̣ε̣νὸς δεῖ τήμερο̣ν̣ ὑ(*)μᾶ̣[ς] π̣[αρακρουσθῆναι,] ἀ̣λλ’ ἀφ̣’ ὧ̣ν̣
v
[ἴστ]ε αὐτοὶ τὰ π[ρ]άγματα κ̣[ρῖναι, μὴ τοῖς ἐμοῖ]ς λ[ό]γοις μ[η-]
[δὲ τ]ο̣[ῖ]ς̣ τούτ[ο]υ πρ̣[οσ]έ̣χε̣ι̣ν̣, [μηδέ γε τοῖς μά]ρ̣τ̣υσιν, οὓς
[οὗτ]ο̣ς ἑτ[οί]μους ἕξει μα̣ρ̣τ̣υ̣[ρεῖν ὁτιοῦ]ν̣, Φ[ι]λίππω̣[ι]
χορηγῶι χρώμενος· ὄ̣ψ̣ε̣σ̣[θε δὲ ὡς ἑτο]ί̣μ̣ως αὐτῶ[(ι)]
5μαρτυ̣ρήσουσιν· μ̣η̣δ̣έ̣ γ̣ε̣ [εἰ καλὸν καὶ] μ̣έγ̣α οὗτ[ο]ς̣ φθ[έγ-]
ξεται, μ̣η̣δ̣’ ε̣ἰ̣ φα̣ῦλο̣ν̣ ἐ̣γ̣ώ̣. [οὐδὲ γὰρ ῥητόρων οὐδὲ λό-]
γων   ̣ [ὑμᾶς] κ̣ρίσιν̣ τήμ̣ε̣ρ̣ο̣[ν, εἴπερ εὖ φρονεῖτε, προσή-]
κ̣ε[ι] π̣οιεῖσθαι, ἀλλ’ ὑπ̣ὲ̣[ρ πραγμάτων αἰσχρῶς καὶ]
δ̣ε̣ι̣ν̣ῶ̣ς ἀ̣π̣ολωλότων̣ τ̣ὴ̣[ν] ὑ̣[πάρχουσαν αἰσχύνην]
10εἰς τ̣ο̣ὺς αἰτίους ἀπώσασ[θαι, τὰ πεπραγμένα, ἃ πάν-]
τες̣ ἐπίστασθε̣, ἐ̣ξετ[άσαντας. τί οὖν ἐστι ταῦθ’]
ἃ ὑμεῖς ἴ(*)στε κ̣α̣ὶ̣ [οὐ] π̣αρ̣[ὰ ἡμῶν ὑμᾶς ἀκοῦσαι δεῖ; εἰ]
μ[ὲ]ν ἅπαντα   ̣ [ὅ]σα ὑ̣π̣έ̣σ̣χ̣ο̣[νθ’ ὑμῖν ἐκ τῆς εἰρήνης]
γέγονεν, κ̣α̣ὶ̣ τ̣οσαύτ̣η̣ς̣ [ἀνανδρίας καὶ κακίας]
15[ὑ]μεῖς ὁμολογησα̣  ̣ [εἶναι μεστοί, ὥστε μήτ’ ἐν τῆι]
[χ]ώ̣ρ̣α̣ι̣ τῶν π̣ο̣λεμί[ων ὄντων μήτε ἐκ θαλάττης]
[πολ]ιορκούμενοι μή̣[τε ἐν ἄλλῳ μηδενὶ δεινῷ τῆς]
π̣ό̣λ̣εως οὔσης, ἀλλ̣ὰ̣ κ̣α̣[ὶ σῖτον εὔωνον ὠνούμε-]
ν[ο]ι̣ κ̣αὶ τἄλλα οὐδὲν̣ [χ]ε̣ῖ̣[ρον] π̣[ράττοντες ἢ νῦν, προ-]
20ε[ι]δ[ότ]ε̣ς̣ κ̣αὶ προακ̣[η]κ̣ο̣ό̣[τ]ε̣[ς παρὰ τούτων καὶ]
[τ]ο̣ὺς συμμάχ̣[ο]υ̣ς̣ ἀπ[ολουμέ]ν̣[ους καὶ Θηβαίους ἰσχυ-]
ρ̣οὺς γενησο[μέ]ν̣[ους καὶ τὰ ἐπὶ Θρᾴ]κ̣η̣[ς Φίλιππον]
[λ]η̣ψ̣ό̣[με]νον κα̣ὶ̣ ἐ̣[ν Εὐβοίᾳ κατασκε]υ̣α̣σ̣[θη]σ̣[όμενα]
[ὁρμητήρι]α̣ ἐφ’ ὑμᾶς̣ [καὶ πάνθ’ ἃ π]έ̣πρακτ̣αι γε[νη-]
25[σόμενα, εἶτ]α τὴν εἰρήν̣[ην ἐποιήσα]σ̣θ̣ε̣ ἀ̣γ̣[α]π̣η̣τ̣[ῶς,]
[ἀπο]ψηφί[σ]α̣σ̣θ̣ε̣ Αἰ̣σχί̣[νου, καὶ μὴ πρὸς] τ̣ο̣σ̣[ο]ύτοις α̣[ἰσ-]
[χρ]οῖς καὶ ἐπιορκί̣α̣ν̣ [πρ]ο̣σ̣κτ̣[ήση]σθε· οὐ γ̣ὰρ ὑμ[ᾶς]
[ἀδικεῖ,] ἀλ̣λ̣’ ἐγὼ μαί̣[νο]μ̣αι καὶ τ̣[ε]τ̣ύ̣φ̣ωμα[ι νῦν]
[κατ]ηγορῶν α[ὐ]τ̣οῦ. ε̣ἰ δὲ̣ [πάντα τἀ]ν̣α̣ν̣τ̣ία τ̣[ούτων]
30[καὶ] π̣ο̣λλὰ καὶ φιλά[ν]θρωπα̣ ε̣[ἰπόντες,] Φ̣ί̣λ̣ι̣π̣π̣ο̣ν̣ [φιλεῖν]
[τὴν] π̣όλιν̣, Φωκέας σώ̣σ̣[ε]ι̣ν̣, Θ̣η̣β̣α̣ί̣ο̣υ̣ς̣ παύ̣σ̣[ειν]
[τῆς ὕ]β̣ρ̣ε̣ως, ἔτι πρὸ̣ς̣ τ̣[ούτοις μείζο]ν̣’ ἢ̣ κ̣α̣[τὰ Ἀμφί-]
[πολιν] ε̣ὖ̣ ποιήσειν ὑμ̣[ᾶς Εὔβοιαν, Ὠρω]π̣ὸ̣ν̣ [ἀποδώσειν·]
[ἐὰν τύχη]ι̣ τ̣ῆς εἰρή[νης, εἰ ταῦ]τ̣α̣ ε̣ἰ̣[πόντες καὶ]
35[ὑποσχόμενοι πάντα ἐξηπατ]ή̣κ̣α̣σι κ[αὶ πεφε-]
ν[α]κ̣ί̣κ̣α̣[σι καὶ μόνον οὐ τὴν Ἀτ]τ̣ικὴν ὑ̣μ[ῶν]
περιῄρη[ν]τ̣αι̣, [καταψηφίσασ]θ̣ε̣, κ̣α̣ὶ̣ μ̣ὴ̣ [πρὸς]
τοῖς ἄλλοι̣ς̣ οἷς [ὕβρισθε, οὐ γὰρ ἔγωγ’ οἶδ’ ὅ τι χρὴ λέ-]
γειν ἄλλο, καὶ ὑ̣π̣[ὲρ ὧν οὗτοι δεδωροδοκ]ήκα[σιν]
40ὑμεῖς τὴν ἀρὰν̣ [καὶ τὴν ἐπιορκίαν οἴ]κ̣α̣δ̣ε̣ ε̣ἰ̣σ̣-
ενέγκησθε. ἔ[τι τοίνυν κἀκεῖνο σκο]π̣ε̣ῖ̣τ̣’, ὦ̣
ἄν[δ]ρε̣[ς] δ̣ι̣καστα̣[ί, τίνος εἵνεκα ἐγὼ μηδὲ]ν ἠδ̣[ι-]
κηκ̣ό̣[τω]ν̣ τού̣[των κατηγορεῖν ἂ]ν̣ π̣ρ̣ο̣[ε]ι̣λ̣[ό]μ̣η̣ν.
οὐ γὰρ ε̣[ὑρή]σ̣[ετε. ἡδὺ πολλοὺς ἐ]χ̣θ̣ρ̣ο̣ὺ̣ς̣ ἔχειν; οὐ-
45δέ γ’ ἀ̣[σφαλές. ἀλλὰ ὑπῆρχ]έ̣ μ̣ο̣ι̣ πρὸ̣ς̣ τοῦτον
[ἀ]π̣έ̣χ̣θ[ει]ά̣ τ̣[ις; οὐδεμία. τί οὖν; ἐ]φ̣ο̣β̣ο̣ῦ̣ π̣ε̣ρὶ σαυτοῦ,
[καὶ] δ̣[ιὰ δ]ε̣ι̣[λίαν ταύτην ἡγήσ]ω̣ σ̣ω̣τ̣η̣ρ̣ίαν· καὶ
[γὰρ ταῦτα ἀκήκοα αὐτ]ὸ̣ν̣ [λέγε]ι̣ν̣. [κ]α̣ί̣τ̣ο̣ι̣ [μη]δενός̣
[γε ὄντος, Αἰσχίνη, δεινοῦ μηδὲ ἀδι]κ̣ή̣μ̣[ατο]ς̣, ὡς
50[σὺ φῄς, εἰ γὰρ αὖ ταῦτ’ ἐρεῖ, σκοπεῖτε, ἄ]νδρες δικαστα[ί,]
[εἰ ἐφ’ οἷς ὁ μηδ’ ὁτιοῦν ἀδικῶν] ἐ̣φ̣ο̣β̣ο̣ύ̣μην ἐγὼ μ̣[ὴ]
[διὰ τούτους ἀπόλωμαι, τί τούτους] π̣ρ̣[ο]σ̣ήκε[ι π]αθ[εῖν]
[τοὺς αὐτοὺς ἠδικηκό]τ̣α̣[ς; ἀλ]λ̣’ ο̣ὐ̣ δ̣ι̣ὰ τα̣[ῦ]τ̣α̣. ἀλλὰ̣
[διὰ τί σου κατηγορῶ; συ]κ̣ο̣φ̣α̣ν̣τ̣ῶ νὴ Δία, ἵ(*)να ἀργ̣[ύ-]
55[ριον λάβω παρὰ σοῦ. καὶ] π̣ό̣τ̣[ε]ρ̣ο̣ν ἦν μοι κρεῖττ[ον]
π̣[αρὰ Φιλίππου λαβεῖν,] το[ῦ διδ]όντος πολὺ καὶ μη̣-
[δενὸς τούτων ἔλαττο]ν̣, κ̣[αὶ φίλ]ο̣ν̣ κἀκεῖνον ἔχ[ειν]
κ̣[αὶ] τ̣[ούτους, ἦσαν γὰρ ἄν, ἦσα]ν̣ φ̣ί̣λ̣οι τῶν αὐτῶ[ν]
κε̣κ̣ο̣ι̣ν̣ω̣[νηκότι· οὐδὲ γὰρ ν]ῦ̣ν̣ ἔ̣χ̣θ̣ρ̣αν π̣α̣τρι̣κ̣[ὴν]
60ἔχο̣[υ]σ̣ι̣ πρός [με,] ἀ̣λ̣λ̣ὰ̣ [ὅτι] τ̣[ῶν] π̣ε̣π̣[ρ]α̣[γμ]έν[ων]
fragment 3

r
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[  ̣]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩ ἤ-]
[γαγεν, πάντας ὑμᾶς] ε̣ἰδέν̣αι [καὶ] τ̣[ο]ὺ̣ς̣ π̣[ε]ρ̣[ιεστη-]
[κότας τὰ μετὰ ταῦτα, καὶ ἐλ]ε̣εῖν ε̣ὖ οἶδ’ ὅτ̣[ι] τὰς̣ ἀτυχεῖ̣[ς]
[καὶ ταλαιπώρους ἀνθρ]ώπους, ἃς οὐκ ἠλέ̣ησ̣[ε]ν Αἰσ̣χ̣ί̣-
5[νης, οὐδ’ ἐδάκρυσεν ἐπ]ὶ̣ τούτο̣[ις] τ̣ὴν̣ Ἑλλ̣άδα, εἰ παρὰ
[τοῖς συμμάχοις ὑπὸ τῶ]ν π̣ρ̣έσβεων ὑβρί̣[ζ]οντ̣αι. ἀλλ’ ὑ-
[πὲρ αὑτοῦ κλαήσει] τ̣οῦ τὰ [τ]ο̣ιαῦτα πεπρεσ̣βευκότος̣,
[καὶ τὰ παιδί’ ἴσως παράξει κα]ὶ ἀ̣ν̣αβ̣ιβᾶται. ὑμεῖς δὲ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] τ[ο]ύ̣του̣ [π]α̣ι̣δ̣ί̣α̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ πεπον]θότ̣[ε]ς
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[.]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩ φυ-]
σ̣ῶν̣, [τ]ῶ̣ν̣ Φ̣ι̣λίπ̣[π]ο̣υ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
βουλομένων καὶ κλύδ̣[ωνα καὶ μανίαν τὰ κα-]
5θε̣[σ]τ̣[η]κ̣[ό]τ̣α πρά̣γ̣μ̣ατα
π̣ροσ[κ]υ̣νῶν τὴν̣ θ̣[όλον.]
——
ἐ̣π̣[α]νελθε̣ῖ̣ν̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣α  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10[  ̣  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 1.r.2. ποιῆτε.· papyrus
^ 1.r.8. περιϊων, papyrus
^ 1.r.13. or ἐξελ[έγξειν], or ἐξελ[έγχειν]
^ 1.r.14. τουτονϊ papyrus
^ 1.r.30. or ἑκάστο[υ], or ἕκαστο[ν]
^ 1.r.31-32. or β̣[ο]υλε[υ]|ε̣[σθαι]
^ 1.r.33. or ἐ̣[άν]
^ 1.r.34. or [ἐάν]
^ 1.r.37. or [ὑμ]ε̣ῖ̣ς
^ 1.r.37. or δίκαιο[ς], or δίκαιο[ν]
^ 1.r.46. τ’ papyrus
^ 1.r.53. or [δοκεῖ(ν) τόν]
^ 1.v.5. or ἄ̣φ̣ε̣[τε], or ἀφ̣ί̣[ετε]
^ 1.v.7. ἔσθ’ papyrus
^ 1.v.8. l. μισήσειεν
^ 1.v.13. ϊν’ papyrus
^ 1.v.19. ϊσχανδρο̣ν papyrus
^ 1.v.20. προσϊων papyrus
^ 1.v.20. or δημ̣ω̣[ι]
^ 1.v.21. ϊων papyrus
^ 1.v.30. ϊδ̣ι̣[ασ] papyrus
^ 1.v.32. l. τα̣ῦ̣τα (corr)
^ 2.r.6. [εἰσαγγ]ε̣λ̣εῖ papyrus
^ 2.r.26. σ̣ϊεναι papyrus
^ 2.r.28. or περιει̣[στατο]
^ 2.r.33. l. ἀληθές
^ 2.r.45. εἶτ’ papyrus
^ 2.r.46. ο̣υτονϊ papyrus
^ 2.r.54. l. ὤμωσεν
^ 2.r.58. τοῦθ,’ papyrus
^ 2.r.62. ϋμα̣[σ] papyrus
^ 2.v.12. ϊστε papyrus
^ 2.v.45. γ’ papyrus
^ 2.v.54. ϊνα papyrus
^ 3.r.3. οἶδ’ papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.