Papyri.info

sign in

190 = Trismegistos 59658 = LDAB 760DCLP transcription: 59658 [xml]

column i
σεσθε, ἄρχειν γὰρ εἰώθατε, πρά[γ]μα-
τα δ’ α̣ὐτῶι παρασχεῖν, ἐὰν κ̣αιρὸν
λάβητε, πλείω τῶν [ἄλλων ἀνθρώπων ἁπάν-]
των δυνήσ[ε]σθε. ὡς οὖν̣ [ὑπὲρ τῶν]
5ἐσχάτων ὄντος τοῦ ἀγῶνος   ̣[  ̣]  ̣
ἐκεῖνον οὕτω{ι} δεῖ γεινώσκειν̣(*) [καὶ]
τοὺς πεπρακότας αὑτοὺς ἐκείν[ῳ]
μει̣σεῖν(*) καὶ ἀποτυπανίσαι(*)· οὐ γὰρ
ἔστιν, οὐκ ἔστιν τῶν ἔξω τῆς πόλ-
10εως ἐχθρῶν κρατῆσαι, πρεὶν(*) ἂν τοὺς
ἐν αὐτῇ τῇ πόλι(*) κολάσητε ἐχθρούς·
[ἀλ]λ’ ἀνάγκη τούτοις ὥσπερ προβό-
[λοις προσπταίο]ντας ὑ[στερίζει]ν
[ἐκείνων. πό]θ̣εν [οἴεσθε νῦν αὐτὸν]
15[ὑβρίζειν ὑμᾶς,] οὐδὲν γὰ̣ρ̣ [ἄλλ’ ἔμο]ι̣-
[γε δοκεῖ πο]ιεῖν ἢ τοῦ̣[το, καὶ τοὺς μὲ]ν̣
[ἄλλους εὖ πο]ιοῦντα, [εἰ μηδὲν ἄλλ]ο,
[ἐξαπατᾶν, ὑ]μ̣εῖν(*) δὲ [ἀπειλεῖν] ἤ̣-
[δη; οἷον Θετταλο]ὺ̣ς πολ[λὰ δοὺς ὑπ]η̣γά-
20[γετ’ εἰς τὴν νῦν παροῦσαν δουλεία]ν·
[οὐδ’ ἂν εἰπεῖν δύναιτ’ οὐδεὶς ὅσα]
[τοὺς ταλαιπ]ώρους Ὀλυνθί[ους πρό-]
[τερον δοὺς] Π̣οτείδαιαν ἐ̣ξ̣η̣πά[τησε]
[καὶ πολ]λ̣ὰ δ’ ἕτερα· Θηβαίους νῦν
25[ὑπάγει τὴν Βοι]ω̣τίαν αὐτοῖς παραδοὺς
[καὶ ἀπαλ]λ̣άξας πολέ̣μου πολλοῦ̣
καὶ̣ χαλεποῦ̣· ὥστε κ̣αρπωσάμενοί
τινα̣ ἕκαστοι τούτων πλεονεξ[ί]α̣ν̣
οἱ μὲν ἤδη̣ π̣επόνθ̣ασιν ἃ δὴ̣ π̣άν-
30τες ἴσασιν, [ο]ἱ δ’ ὅταν ποτὲ συμβῇ πεί-
σονται. ὑμεῖς δ’ ὧν μὲν ἀπεστέρη{ι}-
σθε, σιωπῶ{ι}· ἀλλ’ ἐν αὐτῶι τῶι τ̣[ὴν]
εἰρήνην ποιήσασθαι, πόσ’ {ποσ} ἐξ[ηπά-]
τησθε, πόσων ἀπεστέρησθε. οὐ̣χ̣ὶ̣ Φω-
35κέας, οὐ Πύλας, οὐχὶ τἀπὶ Θρᾴκης, Δορίσ-
κον, Σέρριον, τὸν Κερσοβλέπ̣την
αὐτόν; οὐ νῦν τὴν πόλιν τὴν Καρ̣-
διανῶν ἔχει καὶ ὁμολογεῖ; τί ποτ’ οὖν
ἐκείν̣[ω]ς̣ τοῖς ἄλλο̣ις καὶ οὐ τὸν [αὐτὸν]
40τρόπον ὑμεῖν(*) προσφέρεται; ὅτι ἐν
μόνῃ πασῶν τῶν πόλεων τ̣ῇ̣ [ἡ-]
μετέρᾳ ἄδε̣ια ὑπὲρ τῶν ἐχθρῶν̣
column ii
[λέγειν δέ]δ[ο]ται, καὶ λ[αβόντα χρή-]
ματα α̣ὐ̣[τὸν] Traces [⁦ -ca.?- ⁩]
[1 line missing]
46ἐν [Ὀλ]ύ̣ν̣θ̣ῳ τὰ Φιλίπ[που μὴ σὺν]
ε̣ὖ̣ π̣ε̣[πον]θ̣ότων τῶν πολλῶν [Ὀλυν-]
θ̣ί̣[ω]ν τ̣[ῷ Ποτείδαι]αν καρποῦ̣[σθαι·]
ο̣ὐ̣κ ἦν ἀ̣σ̣φαλ̣[ὲς λέγ]ε̣[ι]ν ἐν Θετ[τταλίᾳ]
50[τ]ὰ Φιλὶππου μηδὲν̣ εὖ πε[πονθό-]
τος τοῦ [π]λ̣ή̣θους τῶ̣ν̣ Θε[τταλῶν]
τ̣ῷ̣ τ̣ο̣ὺ̣[ς τυρ]ά̣ν̣νου̣ς ἐκβάλλ[ειν Φίλιπ-]
π̣ο̣[ν αὐτοῖς] κ̣αὶ τὴν Πυ{π}[λαίαν]
ἀπ[οδοῦναι· οὐκ] ἦ̣ν ἐν Θ[ή]βαι[ς ἀσφα-]
55λ̣έ̣[ς, πρὶν τὴν Βοιωτ]ίαν ἀπο[δέδω-]
κεν [καὶ τοὺς Φοκέας ἀνεῖλεν.]
ἀλλ̣’’ [Ἀθήνησιν, οὐ μόνον] Ἀμφ̣[ίπολιν]
[καὶ τὴν Καρδιανῶ]ν̣ χ[ώ]ρ̣α̣ν̣ [ἀπεστε-]
[ρηκότος Φιλίππου, ἀ]λλ[ὰ καὶ κατα-]
60[σκευάζοντος ὑμῖν ἐπιτείχισμα]
[τὴν Εὔβοιαν καὶ νῦν ἐ]π̣[ὶ] Β̣υ̣ζ̣[άντιον]
[παριόντος, ἀσφαλέ]ς ἐστι λ[έγειν]
[ὑπὲρ Φιλίππου. κ]αὶ γάρ τ[οι τού-]
[των μὲν ἐκ πτωχ]ῶ̣ν̣ ἔ̣ν[ιοι ταχὺ πλού-]
65[σιοι γίγνονται καὶ ἐξ] ἀ̣ν̣ω̣νύμ[ων]
[καὶ ἀδόξων] ἔ̣ν̣δο̣ξ̣οι καὶ γν[ώριμοι.]
ὑμεῖς δὲ τοὐναντίον ἐγ(*) μὲν [ἐνδό-]
ξων ἄδοξοι, ἐγ(*) δ’ εὐπόρων ἄπ[οροι·]
πόλεως [γ]ὰρ ἐγὼ πλοῦ[τ]ον ἡγοῦ[μαι]
70συμμάχους, πίστιν, ε[ὔν]οιαν, ὧ[ν]
π̣ά̣ντων ὑ̣μεῖ̣ς ἐ[στ’ ἄποροι. ἐκ δὲ τοῦ τού-]
των ὀλ̣ιγώρως ἔχει̣[ν καὶ ἐᾶν ταῦ-]
τα φέρεσθαι, ὁ μὲν̣ ε̣[ὐδαίμων καὶ]
μέγας καὶ φο̣βερὸ[ς πᾶσιν Ἕλλησιν]
75καὶ βαρβάροις, ὑμεῖ̣[ς δ’ ἔρημοι καὶ]
ταπεινοί, τῇ [τῶν ὠνίων ⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ i.6. l. γιγνώσκειν
^ i.8. l. μισεῖν
^ i.8. l. ἀποτυμπανίσαι
^ i.10. l. πρὶν
^ i.11. l. πόλει
^ i.18. l. [ὑ]μῖν
^ i.40. l. ὑμῖν
^ ii.57. ἀλλ̣’ papyrus
^ ii.67. l. ἐκ
^ ii.68. l. ἐκ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.