Papyri.info

sign in

2 268 = Trismegistos 59665 = LDAB 767 = berkeley.apis.314Introduction

This papyrus has been digitally edited by Eugenia Chetta (Università di Parma) and revised by Vincenzo Damiani and Holger Essler as part of the Project Anagnosis and the Würzburger Zentrum für Epikureismusforschung

DCLP transcription: 59665 [xml]

fragment 1

column 1
[- ca.22 -]  ̣υ̣σ̣ε̣ συ(*) τ̣ού̣τ̣οις ἀλκή. ἡμε-
[ρῶν δὲ διαδραμουσῶν οὐ πά]νυ̣ πολλῶν̣ οἱ Ἕλληνες κα-
[θωπλισμένοι- ca.9 - εἰ]ς̣ τὸ παιδιον(*) ἔρχονται προ-
[καλούμενοι- ca.12 -]  ̣  ̣ς̣ ἡγεῖτο δὲ αὖ τῶ\⟦ι⟧/ ν βαρ-
5[βάρων Ἀλέξανδρος Μέμνον]ο̣ς̣ μηκέτι ὄντ̣ο̣ς̣. επωμε(*)-
[νων δὲ τῶν στρατῶν καὶ μήπω] ἐ̣π̣ελθόντων ἑ̣α̣υ̣τ̣ο̣ῖ̣ς̣ τῶν
[βαρβάρων φυγόντων βαλλόν]τ̣ε(*) πολλο[ὶ] π̣ά̣ν̣υ̣ αὐτ̣ῶν εἰς
[ποταμὸν Σκάμανδρον ζῶντ]ε̣ς̣ δὲ λαμ[  ̣]ανοντε(*) τῶν πα̣ί̣-
[δων Πριάμου Λυκάων τε καὶ] Τρώϊλος, οὓς ἐν μέσῳ τῶν Ἀ-
10[χαίων εὐθὺς προηγημένους Ἀ]χιλλεὺς σφάζει μ̣η̣δ̣έ̣-
[πω αὐτῷ - ca.13 - τοῦ] π̣α̣τρ̣ὸς πέμψαντος, [ὑ]π̣ὲ̣[ρ]
[ὧν συνωμολόγησεν. πένθος δ]ὲ οὐ μικρὸν τοῖς ἐν [Ἰ]λ̣ί̣ῳ̣
[ἐγένετο Τρωΐλου ἀπολομέ]νου· ἦν γὰρ ἔτι νέος [κ]αὶ γ̣[εν-]
[ναῖος καὶ - ca.14 -]  ̣  ̣  ̣τ̣ο̣υ̣ ἁ̣π̣άν̣τ̣ω̣ν̣ [τ]ῶν̣
15[- ca.22 -]  ̣  ̣ι̣κ̣ω̣νε̣[  ̣]α̣ν̣[  ̣]α̣λ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣σ̣
[- ca.22 -]εσεν οὔτε̣ ετ̣ω̣σ̣  ̣τ̣  ̣  ̣  ̣
[- ca.22 -]  ̣ε τοὺς νε[κ]ροὺς   ̣ε  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[- ca.18 - διαγ]ε̣ν̣ομένων δὲ ὀ̣λ̣[ίγων]
[ἡμερῶν ἐνίσταται ἑορτὴ   ̣  ̣  ̣]λλονος(*) Θυμβ[ρ]α[ί]ο[υ καὶ ἀ-]
20[νοχὴ γίνεται τοῦ πολέμου ἐ]ν δὲ τῷ θύ̣<ε>ι̣ν̣ [  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣
[- ca.21 - Π]ρίαμος ὑπὲρ [Πολυξένης]
[Ἰδαῖον πέμπει λόγους φέ]ρ̣οντα πρὸς Ἀχι[λλέα οὐ ἐν]
[ἄλσει πρὸς τοῦτον ἰδιάζο]ν̣το̣ς θόρ[υ]βος [πολὺς ἐν τοῖς]
[Ἕλλησι ἐγένετο ὡς Ἀχιλλέως] προδ[ι]δόντος τ[ὸν στρατὸν]
25[- ca.22 -]τ̣ου̣ πολὺ Ἀ̣λ̣ε̣ξα̣[νδρ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.22 -]  ̣  ̣εχων συν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]
[- ca.22 -]  ̣ο̣ν̣[  ̣  ̣] Α̣[ἴ]α̣ς̣ σὺν̣ Δ̣ι̣ο̣[μή]δ̣ε̣ι̣
[καὶ Ὀδυσσεῖ - ca.11 - τ]ὸν λ̣όγ̣ο̣[ν] ἔμ̣<ε>ι̣να̣[ν] α̣ὐ̣τ̣ὸ̣[ν  ̣  ̣  ̣]
[- ca.12 - ἔξω τοῦ ἄλσο]υ̣ς ὡς̣ π̣α̣[ρ]α̣γ̣[γ]ε̣ί̣[λ]ω̣σ[ι]ν̣ αὐ[τῷ](*)
30[- ca.19 - μὴ] τοῖς βαρβάροις [π]{ε}ιστ[εῦ]σαι
[- ca.25 -] κ̣αὶ̣ μ̣α̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣]α̣π̣ο̣[  ̣  ̣]ε̣  ̣  ̣
[- ca.18 - παραγ]ίνε[τ]αι Ἀλέξα̣ν̣δ̣ρ̣ο̣[ς   ̣]σ̣τ̣  ̣  ̣
[- ca.24 -]ν[  ̣]ο̣υ βωμ̣ὸ̣ν̣   ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣ν̣ι̣
[- ca.20 - Δηιφ]ό̣β̣ου Ἀ[χ]ιλλε  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
35[- ca.24 -]  ̣  ̣  ̣ο̣ς̣⟦δ̣ε̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣τ̣  ̣  ̣  ̣
[- ca.26 -]  ̣τ̣ρ̣ον⟦  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ευ
[- ca.24 -]ι̣ρ̣  ̣  ̣  ̣ι̣αν σ̣[  ̣]  ̣ν̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣
[- ca.26 -]υ̣  ̣[  ̣]  ̣η̣σ̣τ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣Ἀ]χ̣ι̣λ̣
- ca.25 -]υ̣κ[  ̣]δ̣η[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣ ἄλ]σ[ο]υ̣ς̣
40[- ca.26 -]  ̣χ[  ̣]  ̣σα  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣  ̣ι̣
[- ca.10 - οὓς ἰδὼν εἶπεν Ὀδυσσ]εύ[ς]· 'οὐκ [ἀγαθόν] οὗτοι
[- ca.23 -]'[ἐπι]χ̣ειρεσάμε[νοι εἰ]σ̣ε̣λ̣θ̣[ό]ν̣-
[τες εἰς τὸ ἄλσος καὶ τὸ ὅλ]ον περισκοπο[ύ]μενοι ωρω(*)-
[σι τὸν Ἀχιλλέα κείμενον ἐντὸς] τῆς εἱρκτῆς [τ]οῦ βωμοῦ
45[καθημαγμένον μέν, ἔτι δὲ ἐμ]πνέοντα. πρ[ὸ]ς [ὃ]ν Αἴας εἶ-
[πεν·] '[ἦν ἄρα ἀληθές, ὅτι οὐδείς ἄ]λλος σε ἀνθρώπων ἠδύνα-
[το κτεῖναι ἀλκῇ διαφέροντα πά]νταν(*), ἀλλ' ἡ σὴ προπέτεια(*)
[ἀπώλεσεν.]' [ὁ δέ·] '[διὰ Πολυξέν]ην ταῦτά με εἰργ[ά]σαντο Ἀλ̣έ̣-
[ξανδρος καὶ Δηίφοβος.]' [δόλῳ συμ]πλακέντες δ'αὐτ[ῷ] ἠσπ̣[ά]σ̣αν̣το̣
50[αὐτὸν τὸ τελευταῖον οἱ ἡγεμόν]ες. νεκρὸν δὲ̣ [γε]ν̣όμε̣νον̣
[ὁ Αἴας - ca.19 - ἐ]π̣' ὤμῳ φέρειν α[  ̣  ̣]  ̣ε̣υ̣κ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ οἱ δὲ Τρῶες ἰδόντες ταῦτ]α̣ τὸν νεκρὸ[ν   ̣]  ̣λ̣η̣  ̣[  ̣  ̣]ι̣τ̣  ̣
[- ca.20 -αἰκίσ]ω̣σιν οἱ Ἕλλη[νες] δ̣ὲ̣ συνιδόν
column 2
τες τὸ γενόμενον ἀναλαμβάνουσιν τὰ ὅπλα καὶ τοῖ[ς]
τὸν Ἀχιλλέα κομίζουσιν συναψάντων δ' ἀλλήλοις παρα-
δοὺς Αἴας τοῖς περὶ τὸν Δ̣[ι]ομήδην φυλάσσ<ε>ιν τὸν νεκρ[ὸν]
βάλλει πρῶτον Ἄσιο̣ν Ἀδ̣ύμαντος Ἐκάβης ἀδελφὸν μ̣[ε-]
5τὰ δὲ τοῦτο Νάστην καὶ Ἀμφίμαχον Κάρων ἡγεμόνας
παρίστανται δ' αὐτῷ Αἴας καὶ Σθένελος κτείν̣ο̣ν̣τ̣[ες τοὺς]
πρωτοστάτα̣ς̣ γ̣ειτό̣ν̣ω̣ν δὲ ἀκόσμως πολλῶ̣ν̣ φυ̣γ̣[όντων]
τε(*) τῶν βαρβάρων καὶ αμαμαχη(*) ἀν̣η̣ρ̣[η]μ̣έ̣ν̣[ων καὶ]
μηκέτι ανι̣[  ̣]τ̣ασθαι(*) δυναμένω̣ν διώκου̣σ̣[ιν αὐ-]
10[τ]οὺς ἕως̣ [ἐν] τ̣ε[ί]χ̣ε̣σ̣ι(*) ἐγένοντο ἐπ̣εὶ δ' ἐνε[γκόν-]
τες ἦλθον [εἰς] τὰς σκηνὰς τὸν νεκ̣[ρὸ]ν̣ Ἀ̣χιλ[λέως οὐ-]
δ̣<ε>ὶς τῶν λαῶ̣[ν] π̣ά̣θ̣ου̣ς σύν̣εστε   ̣ ν[αξε  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣]  ̣  ̣ο[υ]δ ε  ̣[  ̣]  ̣[  ̣]αντο ὑποπτεύσαν[τες ὅτι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣]  ̣  ̣  ̣ν̣τι[  ̣]  ̣α̣ρ̣  ̣ς εἶχεν̣[  ̣]  ̣ κατ' αὐτοῦ [  ̣]φ̣η[- ca.9 -]
15[  ̣  ̣]  ̣  ̣ε̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]χ̣α̣[  ̣]η̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]ες τοῦ ἀνδρ[ὸς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ν̣η̣  ̣ε  ̣νε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣ιν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣η  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣] ἐ̣ξ̣απ̣έφ[ε]ρ̣ο̣[ν   ̣  ̣] τὸν Ἀχιλλέα ἐφ' [ὃν καὶ τὸν]
[Πάτ]ρ̣οκλ̣ον ἐ̣ξ̣έφ[ε]ρ̣ο̣[ν κα]ὶ̣ ἐπὶ τρεῖς ἡμέρα[ς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
β̣α̣λ̣λ̣ο̣  ̣  ̣  ̣φ̣ο̣ς τ̣ῇ δὲ π̣υρᾷ παρήδρευσεν Αἴ[ας] κ̣α̣[ὶ   ̣  ̣]
20[  ̣  ̣]υδ  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣ διανυκτε̣ρ̣εύσ[α]ς τ̣ὰ̣ς̣ π̣άσας ἡμέ[ρας   ̣  ̣  ̣]
π̣  ̣  ̣α̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ι̣τιτω κα̣[ὶ] φίλον κ̣[α]ὶ̣ συνετη(*)[  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣] π̣ά̣ν̣τ̣[α]ς τοὺς λο[ι]ποὺς ἥ̣ρω̣α̣ς ἀ̣λκῇ [ὑ]π̣ε̣ρ̣[βάλ-]
[λο]ν̣τ̣α χ̣α̣[ρὰ] δ' ἦν πολλὴ{ν} ἐπ̣ὶ τοῖς Τρωσὶν̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]  ̣  ̣ Ἀχ̣[ι]λ[λέω]ς πεσόντος οὐ γὰ̣ρ ἤλπιζον ε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
25[  ̣  ̣  ̣]α̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣]υ̣ μηδ[ὲ] π̣ερ̣ι̣οντ[- ca.16 -
[τ]ὴ̣ν̣ Ἀ̣λ̣ε̣[ξάνδ]ρου ἐ̣π̣[ί]ν̣οιαν ον̣[- ca.15 -]
αν̣   ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] μὴ δυν[ά]μενος επ[- ca.15 -]
δρ̣ο̣ν̣[  ̣  ̣]μ[  ̣]ν̣των ἄ[γ]γελοι π̣α̣ρα[γίνονται Πριάμῳ]
ἀπαγγέλλ[ο]ντε[ς] Ε[ὐ]ρύπυλον̣ τὸ[ν Τηλέφου παρεῖναι.]
30Πρίαμος γ[ὰ]ρ αὐτ[ὸ]ν πρὶν Ἕκτορα π̣[εσεῖν παρεκάλεσε]
ὁμολογήσ[α]ς καὶ Κ[α]σσάνδραν [αὐτῷ δοῦναι καὶ πεμ-]
ψ̣ας αὐτῷ τὴν χρυσὴν ἄμπελον. [- ca.15 -]
ἐπ' ἀνδρείᾳ καὶ παραγ<ε>ίνεται ετ̣[- ca.9 -] τοὺς Μύ-
σ̣ο̣υ̣ς̣ καὶ Κ[η]τέ̣ο̣υ̣ς̣   ̣, ε<ἶ>χον{το} δὲ̣   ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]γ̣[  ̣]  ̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣ ευ-]|φ̣ρο̣νος(*) ὑπαντή̣σαντες τ̣ῶ̣ν̣ με̣λλωντων(*) ἀμείνο̣[υς]
ἐλ̣[πί]δ̣ας Ἀχιλλέω[ς] καταβληθεντες(*). Oἱ δὲ Ἕλληνες
συ[νλ]έ̣ξαν[τ]ες τὰ̣ ο̣σ̣ταια(*) \Ἀ/χιλλέως εἰς ὑδρίαν φέρου-
σιν θ[ά]πτοντες ἐν Σιγ<ε>ίῳ σὺν δ' αὐτῷ καὶ Πάτροκλουν
νε̣υ̣  ̣ κ̣ι̣μ̣ε̣ο̣[  ̣  ̣]ν̣τ̣ο̣ς̣ τοὺς λαοὺς Αἴαντος ἐπὶ <τῷ> μηδὲ̣ν̣(*)
40α[  ̣  ̣]  ̣  ̣λ  ̣[  ̣]η̣στου  ̣  ̣  ̣  ̣ αχειλλι(*) π̣ο̣ι̣ήσασθαι θανόντ[ι]
[γεί]νε̣⟦σ̣θ̣⟧αι ἐκδό̣[σ]ε̣ι̣ς ναοῦ Ἀχιλλέως ὑπὸ Αἴαντος
τῶ̣ν̣ ἐν̣ Σ[ι]γ<ε>ί̣ῳ̣ κ̣ατασκευάσαι μισθὸν λαβόντων, ἐν
δὲ̣ τῷ αὐτῷ χρόνῳ Πύρρος ὃν Νεοπτόλε[μ]ον ἐκάλουν̣
κα̣τ̣α̣ν[τ]ή̣σ̣ας εὑρίσκ<ε>ι τὸν τάφον καὶ τὸ[ν] ναὸν γινό-
45μ[ε]νον κ̣α̣ὶ̣ πάν[τ]α̣ πυθόμενος τὸν γεν[ό]μενον αὐ-
το[ῦ θ]ά̣νατ[ο]ν̣ κα̣θοπλίσας τοὺς σὺν αὐτῷ λαοὺς ἦσ̣α̣ν̣
δὲ Μυ̣ρ̣μ̣ι̣δ̣ό̣νε[ς ο]ὗτοι μάχιμόν τι ἔθ[νος] ἀπο[λ]ί[πει]
ἐπιμελητὴν [τ]ῶ̣ν ἔργων Φοίνικα ἐλθ̣ὼ̣ν̣ [δὲ εἰς]
τὰς τοῦ πατρὸς νηὰς καὶ τὴν σκηνὴν [εὑρίσκει Ιπ-]
50πο[δ]αμίαν φύλακα τῶν Ἀχι[λ]λέως π̣  ̣[- ca.9 -]
Εἰδ̣ό̣ντε̣ς̣ δ΄οἱ β[α]σιλ<ε>ῖς πάντε[ς] παρακ[αλοῦσι τὸν]
Νεοπτόλεμον γενναίως, φέρ<ε>ιν ὁ δ̣[ὲ τοὺς αὐ-]
τὸ̣ν̣ πο̣ι̣κ̣ίλως παραμυθησαμένου[ς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]

Apparatus


^ 1.1.1. Eisenhut : ου prev. ed.
^ 1.1.3. l. πεδίον (corr)
^ 1.1.5. l. ἑπομε (corr)
^ 1.1.7. l. τ̣αι (corr)
^ 1.1.8. l. λαμ[β]άνονται (corr)
^ 1.1.19. l. [Ἀπό]λλωνος (corr)
^ 1.1.29-30. Luppe, AfP 57 (2011) 15 : ἑ̣αυ̣ |[τὸν] prev. ed.
^ 1.1.43. l. ὁρῶ (corr)
^ 1.1.47. l. ν̣των (corr)
^ 1.1.47. corr. ex
^ 1.1.47. or προπετια
^ 1.2.8. Eisenhut : ται prev. ed.
^ 1.2.8. l. ἀμαχεὶ (corr)
^ 1.2.9. l. ἀνθί̣[σ]τ̣ασθαι (corr)
^ 1.2.10. ed. princ., Eisenhut : τ̣ε[  ̣ ]χ̣ε̣σ̣σ prev. ed.
^ 1.2.21. l. συγγενῆ (corr)
^ 1.2.34-35. l. [εὐ] |φ̣ρό̣νως (corr)
^ 1.2.35. l. με̣λλόντων (corr)
^ 1.2.36. l. καταβληθέντος (corr)
^ 1.2.37. l. ὀ̣σ̣τέα (corr)
^ 1.2.39. Luppe, AfP 57 (2011) 22 : μηδε̣ν̣ prev. ed.
^ 1.2.40. l. Ἀχιλλεῖ (corr)

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Image [open in new window]

Notice: Each library participating in APIS has its own policy concerning the use and reproduction of digital images included in APIS. Please contact the owning institution if you wish to use any image in APIS or to publish any material from APIS.