Papyri.info

sign in

= P.Herc. Stub = Trismegistos 59744 = LDAB 848



Introduction

This papyrus has been digitally edited by Christian Sailer and revised by as part of the Project Anagnosis and the Würzburger Zentrum für Epikureismusforschung

DCLP transcription: 59744 [xml]

fragment 1
[⁦ -ca.?- ⁩] δι[ὰ τ]ῆ̣ς̣ δυνάμ[εως]
δυνήσ[  ̣  ̣  ̣  ̣] νικᾶν [⁦ -ca.?- ⁩]
θηναι [  ̣  ̣  ̣]ειζειν
[3 lines missing]
7[το]ύ̣του   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]γισμ[ῶ]ν τῶν τοῦδε
[τοῦ] φιλοσόφο[υ]
10[αὐ]τ̣ο̣ῦ π  ̣  ̣να̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣υ̣ πλεον[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]. π̣ε̣ρὶ α[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 2
[⁦ -ca.?- ⁩]τι οὐ [το]ι̣οῦτον
[εἶναι] οὐδ’ οἷον ὅλω[ς]
[τῶ]ν ὄντων τις ἔνια.
[οὐ δεῖ], φημί, ζητεῖν
5[ταῦτα] διάνοιαν, ἀλ-
[λὰ μόν]ον τις, ἐπεὶ
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣οι̣ο̣υ̣ς [  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣π̣ο̣υ
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ενα [πε]ρ̣ὶ τοῦ
fragment 3
δον̣ [αὐ]τὸν οὐδ[ὲ δυνά-]
μενον νοεῖσθα[ι ὅτι]
χρόνος οὐκ ἂν εἴη πο̣-
τέ, ἀλλ’ εὐθὺς ἐπιβ̣λε̣-
5πόμενον ὅτι τ[οῦ-]
τό τι νοεῖ ἐξ ἀν[ά̣γ-]
κης εν   ̣  ̣ι χρόνον
[⁦ -ca.?- ⁩]δι  ̣
fragment 4
[⁦ -ca.?- ⁩]⁦ -ca.?- ⁩[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣ι̣ πολ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
α  ̣  ̣π[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τον[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 5
μνηι διὰ λ̣έξε[ως ἐθισ-]
μούς, ὦ πρὸς θε[ῶν, ὅ-]
τι ταῦθ’ ὁρᾶις θη[  ̣  ̣  ̣
κατὰ δόξας ἰών· [πα]ν-
5τοδαπῶς {πως} γινο-
μένων πραγμάτ̣[ων]
[τί]ς ταράττοι [ἂ]ν ἀ̣-
ε̣ὶ̣ γὰ[ρ] ὄν[τ]α κεν[ὰ]
fragment 6
[⁦ -ca.?- ⁩]ουσ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣ πᾶσιν α[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν ὁ χ[ρόνος]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 7
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ρο̣ς ἂν
[⁦ -ca.?- ⁩]ο καὶ τὰ
[⁦ -ca.?- ⁩]λων ἐσ
[⁦ -ca.?- ⁩] ὁπόταν
5[⁦ -ca.?- ⁩]ξα ἐχαρ
[⁦ -ca.?- ⁩]χενα
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ν̣υ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ξι δὲ
[⁦ -ca.?- ⁩ε]ὐθ̣ύς τι
fragment 8
ὅτι χ[⁦ -ca.?- ⁩]
——
γὰρ ἐχ[⁦ -ca.?- ⁩διὰ τὸ ὀλί-]
γον τὸ μέγα [μετρεῖν]
μὴ προστιθέντο̣[ς ἤ]
5τι ξύλον ἢ ζῶιόν [τι]
ἐζή[τη]σεν [⁦ -ca.?- ⁩]
τις [  ̣  ̣  ̣]οντ  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[ὑ]πὸ [τ]ο̣ῦ[δ̣]ε̣ κ̣α̣ὶ̣   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 9
[⁦ -ca.?- ⁩]ειν ὅτε καὶ τῆς
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ ὑπ[  ̣  ̣]ανησ  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣ τὸ [π]ερὶ χ[ρ]ό̣-
[νου]  ̣  ̣  ̣ν̣α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 10
[⁦ -ca.?- ⁩] τοὺς ἀνθ̣ρώπους
[γι]νώσκοντας πε-
[ρὶ ταὐ]τοῦ τούτ̣ου,
[ἀ]λλὰ ταὐτῶι μὲν α-
5[⁦ -ca.?- ⁩]εν περὶ οὐδε[νὸς]
[⁦ -ca.?- ⁩]μεθα π[α]ν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 11
οὐ γὰρ τοιού[τοις τισὶν]
ἐγχειρήμασι π̣[ρὸς διά-]
νοιαν λόγοι γίνοντ[αι],
ἀλλ’ ὅταν τόδε τ[ὸ]
5προειλημμένον δει-
κνύηι τις κατὰ̣ τὸ ἴδι-
[ο̣ν̣] ὄνομα, εἶτα ἐξ ἀποστή-
[μ]ατος κ̣άτ[ω̣] προσυ[πο-]
μένοντο̣[ς⁦ -ca.?- ⁩]
10το̣ῦ̣τ̣ο̣ μεν[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 12
[⁦ -ca.?- ⁩οὐ]δέ τίς [ἐσ]τι τόδε τι ἄλ-
λο νομίζειν δίκαιος·
καὶ μά[λ]α εὖ, ἔφη, μοὶ δο-
[κ]εῖς ἅπαντα τὰ προ-
5[ειρη]μένα διειλέχθαι,
[καὶ οὐ]κ ἀνυποπτευ-
[⁦ -ca.?- ⁩]η ποτὲ οὐ
[⁦ -ca.?- ⁩] πολλὰ βα-
[⁦ -ca.?- ⁩τ]ὰς ἡμ[έ]ρας
10[καὶ τὰς νύκ]τας [  ̣  ̣]οδι
fragment 13
  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
με  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
σιν εἰς ὅλα̣ [βλέπον-]
τες [κ]ρίνομεν [τὸν]
5βραχ[ὺ]ν καὶ μ[α]κ̣ρ̣ὸ̣ν̣
[χρ]όνο̣[ν] οὐκ ἄ[λλως]
[λογίζοντες·] ἀλ[λ’] ὅσα
fragment 14
ἀλλ’ ἐκ[⁦ -ca.?- ⁩]ερα  ̣
ἀπο  ̣  ̣λ[⁦ -ca.?- ⁩] βρα̣-
χ̣ὺ̣[ν⁦ -ca.?- ⁩]ν ἐν α
[⁦ -ca.?- ⁩] μακ[ρὸν⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 15
[μ]ατος τεκ̣μα[ιρόμε-]
νοι, τὰς δὲ γινομ̣[έ-]
νας φαντασίας ἡ-
μῶμ περὶ μεγέθους
5χρόνου μὴ συμφώ-
νους τῶι πλήθει̣ τοῦ
[παν]τὸς ὡς ψευδε̣[ῖς, μη-]
[δὲ πρὸς] τὸ ἄλλο μέγε-
[θο]ς προστυ[πουμένας·]
10[τ]ουτ[ο]νὶ ἔφη [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ον ὅλω̣[ς] βλε[⁦ -ca.?- ⁩]
παρενο[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 16
  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
νοσ[⁦ -ca.?- ⁩]
νον[⁦ -ca.?- ⁩]
τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5ταυ[τ⁦ -ca.?- ⁩]
προ[⁦ -ca.?- ⁩]
ο̣ὐ̣δ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 17
[⁦ -ca.?- ⁩ἔ]χ̣ομέν [τινα φαν-]
τα[σ]ίαν τ[ῶ]ν ἡμε-
ρῶν καὶ νυκτῶν,
καθ’ ἣμ μῆκός τι νο-
5[ο]ῦμεν περὶ αὐτὰς
[κατα]μετρητικὸν
[πασ]ης κεινήσεως· οὐ
[γὰρ] θέλομεν αὐτο[ὶ]
[ταῖς] αὐταῖς μετ[ρεῖ-]
10[σθαι̣] τό[γ χρό]νον ὡ̣[ς]
[ἡμερῶ]ν̣ [καὶ] νυκ[τῶν]
fragment 18
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ὄντω̣[ν]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ναι[⁦ -ca.?- ⁩]εν  ̣  ̣
5[⁦ -ca.?- ⁩]υν χρ[όνον]
θ̣αι τὸγ κ̣  ̣  ̣  ̣ου  ̣
λαβομεν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩].αι χρό[ν⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 19
[τῶι] χρόνω(*) π̣ω[ς] ἅμα
[λαμβά]νεσθαι τ[ὰ] συ[ν-]
[α]μφότερα, τὸν πο-
[λὺν χρόν]ομ μετρεῖ-
5[σθαι καὶ τὸ]ν δια
fragment 20
κον καὶ το[⁦ -ca.?- ⁩]
εἰ ἄρα σοι [π̣ερὶ] τα[ῦτα]
ἐκ τῆς ἐκκειμ[ένης]
λέξεως ὁ λό̣γο̣ς ἦ̣ι̣,
5οὐδ’ ἂν ὀκνήσα[ι]μι οὐ̣
χρόνον εἶναι τὰς ἡ-
μέρας φῆσαι καὶ τὰς νύ-
[κτας οὐ]δ’ ἄμετρον
fragment 21
[⁦ -ca.?- ⁩]ον  ̣  ̣ [παρα-]
[σκ]ε̣υάσ̣α̣ς καὶ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ενος τ[⁦ -ca.?- ⁩]
αιτο[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 22
[⁦ -ca.?- ⁩] τοῦτο μὲν [ὁμο-]
[λογοῦ]μεν, τὸ δ’ ἐναν-
[τί]ον κατασκευάζο-
μεν ἵνα δὴ ἡμῖν
5ἀμφότεροι οἱ λόγοι
περὶ [ἕ]καστον ὑπάρ-
χωσιν· ἀλλὰ προφά-
[σει]ς οἰόμεθ[α εἶ-]
[ναι] τῶ̣[ν] τάσ[δε τὰς]
fragment 23
[τὸ]ν οὐ νοο̣ύ̣μεν[ον]
[χρό]νον δὴ ὁπόταν
[ὑμ]ᾶς εἴπωμεν νοεῖν,
τὸγ̣ χ̣ρόνον ὡσαν[εὶ]
5[συ]μβεβηκός τινι
[φαντ]ασία[ι τ]ῆι τῶ̣ν
[⁦ -ca.?- ⁩]μειμ
fragment 24
[⁦ -ca.?- ⁩]δει
[⁦ -ca.?- ⁩]χ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]νκα
[⁦ -ca.?- ⁩κα]ὶ μέ-
5[τρον λέγον]τος ἢ μαι
[3 lines missing]
9[⁦ -ca.?- ⁩]νο
10[⁦ -ca.?- ⁩] ἀρχ̣[η  ̣⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ν
[⁦ -ca.?- ⁩]αν  ̣
fragment 25
κἀκε̣ίν̣ων [οὐχὶ ο]ὐθὲν̣
τοδὶ πρ[οσμ]ετρεῖς
ἐπειδάν τις λέγ̣η̣ι,
τὴν τοῦ ἡλίου κίνη-
5σιν παραθεω̣ρ̣ῶ̣ν̣ πλε[ί-]
ω ἢ ἐλάττω χρόνον
γιγνομένην, κα̣τ̣α-
δοξάζειν [αὐ]τὸ καὶ
τὸγ χρό[νον] διὰ το[ὺ]ς [⁦ -ca.?- ⁩] 10.⁦ -ca.?- ⁩μ̣ενα[⁦ -ca.?- ⁩]
αὐ̣τ̣ο̣ῦ̣   ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 26
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ς τῶ̣ν εἰθι-
[σμένων δι]α̣μ̣έ̣ν̣οντα
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ [κα]ὶ̣ τῶνδε
[⁦ -ca.?- ⁩] ο̣ἷ̣ο̣ν τὰ εὐθὺς
fragment 27
ταὐτοῦ πλέον[ος]
αὐτῶν ὄντος, ἕ-
τερον δὲ καὶ οὐ ταὐ-
τὸ πάλιν, ὅτι ⟦δ⟧ τὸ π̣ε̣ρ̣ὶ
5[τ]ῶν οὐχ ὑπ̣ὸ νοῦ̣ν
σ̣υμ̣π[ιπτ]όντων αὖ
[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣ου̣ς μὲν
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣ον
fragment 28
[⁦ -ca.?- ⁩]⁦ -ca.?- ⁩ν
[⁦ -ca.?- ⁩]ην̣[  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣ε  ̣  ̣ν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣αμ  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]⁦ -ca.?- ⁩[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣κα
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ημα
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ταυ
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣νκαι
10[⁦ -ca.?- ⁩] χρόνου
[⁦ -ca.?- ⁩]⁦ -ca.?- ⁩
[⁦ -ca.?- ⁩]⁦ -ca.?- ⁩
fragment 29
καὶ τ[ῶ]ν λοιπῶν πρα-
γμάτων ἀτάρα̣κ̣τ̣α̣
[ἐ]πὶ τοῦ χρ[όνου ο]ὐχ ὅ-
τι ἤ[ρ]ξαν[το]   ̣  ̣.οσ
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣α  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣τι
[⁦ -ca.?- ⁩]ὄψει
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣
fragment 30
εἶνα[ι⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣πα[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣ονα  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ἐνα̣ρ[γ⁦ -ca.?- ⁩]
5δ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 31
[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣οις, καὶ φαντασ[ί-]
[α τ]ίς ἐστιν ὁ χρόνος
[κι]ν̣ήσεως πάσης κα-
[τα]μετρητικὴ καὶ
5[οὐ τ]ῆ(*) κειν̣[ήσει]
[συμ]μετρουμένη
[μέ]γεθος, ἀν[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 32
κα[⁦ -ca.?- ⁩]⁦ -ca.?- ⁩
ταῦ̣[τα .]α̣[λαμ-]
βάν[οντ]ες τε[⁦ -ca.?- ⁩]
τοῦτο [θ]έ̣λου̣[σιν]
5κατη[γο]ροῦ[ντες]
ταῖσδέ τισιν ἑρ[μη-]
[νε]ί̣αις· κ̣[αὶ] π[άλι]ν
[πρὸ]ς ὅλον [τρ]έποντος
[τὸ προειρη̣]μένον [⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]ασε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ν μηδ⁦ -ca.?- ⁩
[⁦ -ca.?- ⁩]⁦ -ca.?- ⁩
fragment 33
κ̣ε̣ξαι[⁦ -ca.?- ⁩]
πασῶν δι[α]ληφθέν-
[τ]ος[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣να̣τε
βαν[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣τ̣α̣ι̣
5ινο[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣ν
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
δει[ν]ὸς [⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣
κος ου[  ̣  ̣  ̣]⁦ -ca.?- ⁩
  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]⁦ -ca.?- ⁩
10ν̣οπ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 34
[⁦ -ca.?- ⁩ἑρ]μηνείαις χρῶ[νται·]
——
ἀλλὰ γοῦν οὐ[δεπώ-]
ποτε οἱ τ̣όδ’ ἡμ[ῶ̣ν]
γενεᾶς [τ̣ὸ̣ κ̣]ῦδο̣[ς ἐ-]
5πὶ τοῦτο τὸ παράλ-
λαγμα φέροντες
[⁦ -ca.?- ⁩]ν οἷς ὁ τοῦ
[⁦ -ca.?- ⁩]νον
fragment 35
[⁦ -ca.?- ⁩]⁦ -ca.?- ⁩ὑ̣πὲρ
[τ]ῶν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ότητα
[κατ]αλαμ[βανόντων]
lost1lin 5.⁦ -ca.?- ⁩ηι̣ο̣ι̣
[⁦ -ca.?- ⁩τῶν νυκτ]ῶν ἅμα
τ[ε καὶ τῶν ἡ]μερ[ῶν]
βλέπων̣ [παραλλαγὰς]
[ἱκα]ναῖς λέξεσιν
10ὀκνεῖς χρῆσ[θ]αι·
——
εἰ δὴ ἐμ φύσει μ[έ-]
[τρον] μὴ ἔστι, κ[αθὰ]
[ὑ]με[ῖ]ς ὑμν̣[εῖτε, οὐ-]
[δὲ] χρόνον ε[ἶναι]
15[δεῖ νομίζειν⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 36
[⁦ -ca.?- ⁩]ν κατηγοροῦ-
μεν, καὶ τὴν ἡμέραν
ἔχοντες, κατ’ αὐ-
τῶν τοιαύτην τ[ήν-]
5[δε] φαντασίαν, ἧι
[ὡς μῆ]κός τι {ν̣} ἄλλο,
[κα]ὶ ὁμοία[ν τῶι] πλή-
[θει], εἰ ὑφ’ ἡμ[ῶν⁦ -ca.?- ⁩]
[πλή]θει κ[αὶ] εἰς ο[⁦ -ca.?- ⁩]
10τὸ νῦν⁦ -ca.?- ⁩α[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩⁦ -ca.?- ⁩[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 37
[εἰ δ]έ ποτ’ ἐκ πρ[οτέρων]
θε̣ω̣ρ̣[ιῶν τοῦ]τό μ̣ο[ι λεί-]
ψει ἐξ ἀνάγ[κ]ης, [ἀλλ’]
ὅμω̣[ς λέγομε]ν̣ ὅτι,
5ὅταν ὁ λό[γος περὶ τὸγ]
[χ]ρόνον πρὸς α[ὐτὰς ἀν-]
[έλθηι], ταύταις δέ
[τ]οι δοκοῦσιν αἵ τε
[ἑρμην]εῖαι καὶ αἱ φαν-
10[τασ]ί̣α̣ι ἐνδιαμ̣έ̣[νειν]
[ὡς ἀπ]ὸ τοῦ ὅλου κα-
[τὰ ταύτα]ς τὰς ενχη
[⁦ -ca.?- ⁩]ι̣ φ̣ύσεως
fragment 38
[⁦ -ca.?- ⁩οὐχ ὁμοίως ἐν]διαμέ̣[νει] σ̣ώ̣ματι τὸ
[κ]α̣θ̣’ ἑ[αυ]τὸ μὲν καὶ τὸ
[κα]τὰ [τὴ]ν ἰ̣δ̣ι̣ό̣τροπον
[πρόλ]ηψιν νοούμε-
5[νον καὶ] οὐκ ἔχον δ[ἰ] αὑ-
[τὸ οὐδὲ]ν τοῦτο ἄλ-
λο{ν}, ὡς μία ἡμέ-
[ρ]α διαφορᾶι καλεῖ-
[ται, κ̣]α[ὶ ο]ὐ μό[νον]
10[λέγομεν ἐν αὐτῆι] ταύ-
[την διαφο]ρ̣ὰν ἐν[υπ-]
[άρ]χειν· ὃ θεωρῶ[ν]
[καὶ] τ̣ὸ ὑπὸ ταύ[της]
fragment 39
εἰ εκ[⁦ -ca.?- ⁩]
σεις γν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τὸ γὰ[ρ τ]οῦ̣το χαιρ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
εἰς τασ[  ̣]κα  ̣  ̣ [πε-]
5πλεγμένον[  ̣  ̣  ̣  ̣]ηαι
εἰ ἄρα καὶ τὸ ἕ[τερον]
ε̣ἶ̣ν̣[αι κα]τ’ ἐ̣[ν̣]α̣[ν]τίαν
[θεωρίαν πεπλεγ]μ̣ένον̣
[λέγομεν, ὅμως] ζητεῖ-
10[ται⁦ -ca.?- ⁩] δ̣ιὰ τό-
[δε τοῦ πεπλεγ]μέ̣ν̣ο̣υ
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣αυ
[⁦ -ca.?- ⁩]νερ
fragment 40
φωνὰ̣ς̣ [περὶ] τοιαύ̣[την]
[φ]ύσιν ἀπὸ τοῦ ὄν-
[τως εἶ]ναι τὸγ χρό-
[νον] παρὰ τὸ μηθὲν
5εἶ[ναι μ]ῆκος τοιοῦτο
[μᾶλλον ἢ ἐ]κ̣εῖνο· οὕτως
[⁦ -ca.?- ⁩]εκτα[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 41
πολλ[⁦ -ca.?- ⁩]
μου η[⁦ -ca.?- ⁩]ενας
τὰς λα[μβ]α[νο]μ̣έ̣ν[ας]
ὑφ’ ἑκα[τ]έρων [τῶν]
5ἑρμην̣[ειῶν] κ̣αν  ̣  ̣  ̣ [ἁ-]
πλῶς ταῦτα [⁦ -ca.?- ⁩]
τες οὐθὲν ε[  ̣  ̣
μ̣[  ̣]τ̣α̣ι̣ ο̣υ̣τ̣[  ̣  ̣]φορ[⁦ -ca.?- ⁩]
[τὰς ἑ]ρμη[νεί]ας δ[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]ερ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 42
[⁦ -ca.?- ⁩]ν ἅμα κ̣αὶ κα-
[τὰ τ]ὴν ἑτέραν βρα-
[χύ] τι νο[ῆ]σαι τοῦ
[ὅλ]ου [πρ]άγματος
5γεν[ομέ]νου· ὥσ-
τε [καὶ ἄλ]λο πως
π̣α[ρ’ ἑτέ]ραν ὀνο-
[μασίαν ἅ]μα τι ἴδι-
ον[⁦ -ca.?- ⁩]τ[⁦ -ca.?- ⁩] ὅθεν
10[⁦ -ca.?- ⁩]ιεντο
[⁦ -ca.?- ⁩]κ̣α̣ι̣ερα
[⁦ -ca.?- ⁩]να τῶ̣ι̣ κα
[⁦ -ca.?- ⁩] ὄν[ο]μα
fragment 43
εκ[⁦ -ca.?- ⁩]
ἐν ὧι τόδ[ε]
τ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]ον[  ̣  ̣  ̣]ραι τὸ
ἄλλο ὑφ’ ἑκ[ατέρ]ων
5τῶν ἑρμ[ηνειῶν]
φάσμα [⁦ -ca.?- ⁩]
ἄγοιτο̣ σ[⁦ -ca.?- ⁩]
στ[ό]ματο[ς] α[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣ο̣ι̣ς̣ [  ̣]νη[⁦ -ca.?- ⁩]
10του[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
καὶ δ[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣τ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 44
[⁦ -ca.?- ⁩] ζ̣η̣τ̣ο̣ῦσ̣ιν ἅ[μ]α πο-
[σά]κις μ̣ὲ̣ν [ἐ]πὶ τὸ α
ποτευσι.ν ἀνάγ-
κη τὸ[ν ἐπι]νοού-
5μενον [κ]α[ὶ] παρε-
π̣όμε[νον δια]λαμ-
[βάνειν χρ]ό̣ν[ον] λα
[⁦ -ca.?- ⁩]λο[  ̣  ̣]του
  ̣ειοσ[⁦ -ca.?- ⁩]α[  ̣  ̣]αν
10θ̣ηναι[⁦ -ca.?- ⁩]λευ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]αιτο[⁦ -ca.?- ⁩]ων[⁦ -ca.?- ⁩]
επ[⁦ -ca.?- ⁩]παρ[⁦ -ca.?- ⁩]
δο  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]ημαυ
fragment 45
ε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
κ[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
φα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5τα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 46Multi-spectral image captured 1999-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[χ]ρ̣όνον [  ̣]  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]ων τῶι τῆς
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣υ[  ̣  ̣]ω̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ τὸν ἄ[λλ]ον
[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣  ̣ κατ’ α̣ὐ̣[τὸν]
[λαμβ]άνο̣ι̣μ̣ε̣ν̣ [  ̣]  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]νδη[  ̣  ̣  ̣]ν̣
[⁦ -ca.?- ⁩]λε
10[⁦ -ca.?- ⁩
[⁦ -ca.?- ⁩]π̣ερ
fragment 47Multi-spectral image captured 1999-2015 by [unidentified responsible individual]

[τ]ὸν συνκείμε-
[νον] χρόνον [ἐξ ἁπ]άν-
[των μερῶν⁦ -ca.?- ⁩]ων
[⁦ -ca.?- ⁩χρ]όνο[ι⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩ἡμε]ρινοὶ
[⁦ -ca.?- ⁩]ισ̣
νοού[μεν τε καὶ]
προσεπινο[ούμεν]
ἀφήσομεν [οὖν ἡ]με[ῖς]
10τὸ ἐπινοη[θὲ]ν ε[ἶναι]
χρόνον, χ̣ρ̣ό̣[νον δὲ]
κατὰ τι[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 48Multi-spectral image captured 1999-2015 by [unidentified responsible individual]

τοῦτο [γὰρ οὐ μόνον]
νοοῦμεν θεω[ροῦντες]
ἐπὶ τ[ῶ̣ν̣δ̣ε̣ τ̣ῶ̣ν̣] κι̣[νη-]
τῶν, ἀλλὰ πᾶ[ς ὁ δι-]
5ειλημμένος [ἡμῖν]
χρό̣ν[ος] ἄλλος τα[⁦ -ca.?- ⁩]
κ̣οσ[  ̣  ̣  ̣]του[  ̣  ̣]να[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] πλὴν [ὅτι]
[ἐμ φ]ύσει [⁦ -ca.?- ⁩]
10ἀπὸ τ̣ο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τος κεκρυ[μμένου εἴ-]
πο̣ι̣ ἑκαστο[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 49Multi-spectral image captured 1999-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]ων καὶ   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[ο]ὐχ ἑκαστο̣  ̣ [λέγον-]
τες μήτε   ̣  ̣  ̣τ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ηα[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]τ[  ̣  ̣  ̣]ανα[⁦ -ca.?- ⁩]
[π]ᾶσαν ο[⁦ -ca.?- ⁩]
ἦι ὀ τ̣ρ̣[όπος⁦ -ca.?- ⁩]
[1 line missing]
9[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣ ἡ του[⁦ -ca.?- ⁩]
10ταὐτὸ σ̣ημ[ειουμένη]
ο̣ὐ̣ τ̣ὸ̣ν μι̣κ̣[ρὸν χρό-]
[νον] δια̣λ̣α̣βο̣[ῦσα⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ελ̣[  ̣  ̣]τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 50
[⁦ -ca.?- ⁩]τουτ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ερ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] τοῦ νο[εῖν]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩μ̣ι̣]κ̣[ρ]ο̣ῦ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩μέγ]εθοσ[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]εται  ̣  ̣  ̣  ̣τη
  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]σι
α̣σο[⁦ -ca.?- ⁩κατ]ὰ τάδε τὰ
10αὐ[τ⁦ -ca.?- ⁩τ]ο̣ὺ̣ς̣
ἀνα[λαβόντας] τ̣ο̣δ̣ὶ̣
fragment 51
τὰ [τῆς] φύσεως· τῆς γὰρ
[⁦ -ca.?- ⁩]ημε[  ̣  ̣] ἐξ ἐκείνων
[⁦ -ca.?- ⁩]πον̣[  ̣  ̣  ̣]σαι πρὸς τά-
[δε] τοῦ σ̣[⁦ -ca.?- ⁩] μόνον
5[λέγ]ομεν ὅ[τι μέ]μ̣νηται ο
τῶ̣ν[δ’ ἀλλὰ τ]οῦ λοιποῦ
[⁦ -ca.?- ⁩]υ̣ουσιν ἀπὸ
[⁦ -ca.?- ⁩]ανιαν
[⁦ -ca.?- ⁩]αις υ
10[⁦ -ca.?- ⁩ἄλ]λο π[ρ]ολε-
[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣υ̣μεν
[⁦ -ca.?- ⁩]μενε[⁦ -ca.?- ⁩]
ε[⁦ -ca.?- ⁩]δείξει ὅτι
θ̣ε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 52
[⁦ -ca.?- ⁩λέγο]υσι χρ[ό-]
[νον⁦ -ca.?- ⁩] τ̣ο[ῦ]τ̣ο μό-
[νον⁦ -ca.?- ⁩]λ̣η̣μ̣’ ἄλ-
[λο⁦ -ca.?- ⁩]ουση̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]⁦ -ca.?- ⁩γν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]⁦ -ca.?- ⁩α[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]⁦ -ca.?- ⁩[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]⁦ -ca.?- ⁩γὰρ με  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]⁦ -ca.?- ⁩ο̣υ̣σ̣π̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]⁦ -ca.?- ⁩κ̣α̣τ̣ὰ̣   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]⁦ -ca.?- ⁩με  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]⁦ -ca.?- ⁩νε[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 53
[⁦ -ca.?- ⁩]υσ̣[⁦ -ca.?- ⁩ἐ-]
[κ]ε̣ίνου αὐ  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣ου καὶ τα[⁦ -ca.?- ⁩δη-]
λονότι ἀνα[⁦ -ca.?- ⁩]
5παντὸ̣ς χ̣[ρόνου]
[⁦ -ca.?- ⁩τὴ]ν̣ τ̣αχ̣[υτῆ-]
[τα⁦ -ca.?- ⁩]ησ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[3 lines missing]
11[πα]ρ̣ὰ τ̣οὺς [⁦ -ca.?- ⁩]
συ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 54
ρ̣η̣μ[α⁦ -ca.?- ⁩]
τε ὁ χρ̣[όνος⁦ -ca.?- ⁩]
ἔχουσιν
καταδ[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 55
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ ἔχουσιν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ ὑπὲρ αὐτο[ῦ⁦ -ca.?- ⁩]
οἱ παρ’ α[ὐ]τοῦ ανα[⁦ -ca.?- ⁩]
τότε καὶ τού[του]
5[⁦ -ca.?- ⁩] λ̣ε̣[γομέ]νου [τ]ὸν χ[ρό-]
[νον⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 56
[⁦ -ca.?- ⁩] τ̣[ο]ὺ̣ς κ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣δη̣ι̣κ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣οισ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ει̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣γα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣μ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 57
τοιοῦτος   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
καὶ μὲν ὁ χ̣[ρόνος⁦ -ca.?- ⁩]
ἐπ[ὶ] τ̣ὸ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
ἐνα̣ν[τίον]
5λέξεων⁦ -ca.?- ⁩[⁦ -ca.?- ⁩]
φέρον[τες]   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣ην  ̣σ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 58
[⁦ -ca.?- ⁩]⁦ -ca.?- ⁩
[⁦ -ca.?- ⁩]⁦ -ca.?- ⁩η̣ν̣
[⁦ -ca.?- ⁩]⁦ -ca.?- ⁩τότε
[⁦ -ca.?- ⁩] βούλη-
5[μα ὁ] χρό[νος ἀπα]ντᾶι
[⁦ -ca.?- ⁩τ]άδε καὶ
fragment 59
[τ]ουτ[  ̣  ̣]δι  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[ἐπ]ελθὸν ἂν [οὐδὲν]
ἀντιμαρ[τυρεῖ, οὐδέ τι]
[ἄλ]λο τῶ̣ν [τοιουτοτρό-]
5[πων] ἀναλ̣[όγως] τῆι χ[ρό-]
νου β[ραδυτῆτι ἢ τα-]
[χυτῆτι, ἂν μόνον] τά[δ]ε̣
[διαμέ]νη[ι τὰ σ]υμπί-
[πτοντα ὡς ἐ]ν τῆ(*) ἄλ-
10[ληι⁦ -ca.?- ⁩]  ̣τ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣κ[·]
fragment 60
[⁦ -ca.?- ⁩δι]α[φ̣]ορὰ τοιαύ-
[τη τὸ γ]ιγνόμεν[ο]ν
[πρᾶγμα] τάδε καὶ τ̣ὰ
[ἄλλα] τινὰ β[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩τὸ] αὐτὸ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 61
[⁦ -ca.?- ⁩]ο πε[ρ]ὶ
[⁦ -ca.?- ⁩]μπερ
[⁦ -ca.?- ⁩]ν αὐτὸ
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣
5[δ]ιαλαμ[βάνοντα]   ̣  ̣υ
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣δειεν[⁦ -ca.?- ⁩]
[1 line missing]
8[⁦ -ca.?- ⁩]τε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ητο[⁦ -ca.?- ⁩]
10κεν̣ ἄλ̣λ̣ο̣   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣τα  ̣  ̣α[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣ αὖ βουλ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 62
  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣ον̣τ[⁦ -ca.?- ⁩]
λα  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5α̣[ἱ] δ̣’ ε̣ὐ[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ψ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 63
  ̣  ̣  ̣λυο  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣ [δ]ῆλον  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]του[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ρ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣φαν[τασ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τι  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[καθ]όσον κελευ[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]ειν ἐπὶ σπ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[τοιο]ύτου[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 64
αλ[⁦ -ca.?- ⁩]
γμα[⁦ -ca.?- ⁩]
το ε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ημ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 65
[⁦ -ca.?- ⁩ὑπά]ρχειν [δὲ] τὸ
[⁦ -ca.?- ⁩εὐλ]αβηθῆναι
[⁦ -ca.?- ⁩]δε οἱ τοῦτο
[⁦ -ca.?- ⁩ἐ]πεχρήσασ-
5[θε τοιαύτηι] χρήσει
fragment 66
[⁦ -ca.?- ⁩]ν εὐθ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]μ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]δ̣ε δὲ κα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣νοη[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 67
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ἧ̣ττον[⁦ -ca.?- ⁩]
μει τὸ πρᾶγμ[α πρὸς]
τὸ τὴμ ψυχὴ[ν⁦ -ca.?- ⁩οὐ-]
5δὲ εἶναι τὸ αὐ[τὸ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣νε  ̣  ̣α[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ο  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 68
[⁦ -ca.?- ⁩]νε ἐν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ον̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣α  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣ερω̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[1 line missing]
6[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣ματος  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ησο̣υ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣λ̣ε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ε[ἰ] γὰρ [τ]ὰ πρὸς τ[αύ-]
10[τα]ς τὰς τ̣οῦ βίου β[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 69
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν ὑπὲρ το[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩τὸ]ν λοιπὸν [⁦ -ca.?- ⁩]
[δ]υνάμεσιν εἴτε [ἐν]
5οἷς δήποτε πα[λαι-]
οῖς̣ εἴτε ἧ[ι] διὰ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ι ἐκ τ̣ο̣υ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ι [τ̣]ἄλλα α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]νοη[μ⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 70
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣δ  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩δυν]άμεσι
[⁦ -ca.?- ⁩]νται
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣ρα[  ̣  ̣] καθό-
[σον τ]ῆ̣ς φύσ[εως  ̣  ̣]ο̣
[ἱ]κ̣α̣ναὶ ε[ἶε]ν ἅπαν-
τα τρόπον τ[ῆ]ς [β]ρα[δυ-]
[τῆ]τ[ος π]αρ[ὰ τ]ὴ̣[ν πε]π̣ο̣ι̣[η-]
10[μέ]ν̣η̣ν̣ τα  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ εἰ βο̣[υλ⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 71
τοῦ λεγομέ[νου⁦ -ca.?- ⁩]
τειν τ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 72
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣οσα
[⁦ -ca.?- ⁩]σδε
5[⁦ -ca.?- ⁩]λ̣ο̣υ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ται
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣αμ
[⁦ -ca.?- ⁩ὑ]μ̣ᾶς αὐ-
[τοὺς⁦ -ca.?- ⁩]  ̣τες
10[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ι̣ο̣υ̣
fragment 73
  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣σ̣
  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣λετε  ̣  ̣
τ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣
5  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣] φ̣ύ̣σιν̣   ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀ̣ο̣ρ̣α̣[τ⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣ετα̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ ο̣ὐ̣ γὰρ ἀν[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣α[  ̣] ἄλλην
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ατ  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 74
  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ὑπ[⁦ -ca.?- ⁩]
βαν[⁦ -ca.?- ⁩]
μενο[ν· εἰ γὰρ ὀ] χρό-
5νος, φήσα[ι τις, ἐστὶ]
τὸ̣ αὐτ̣ὸ̣ εἶν[αι⁦ -ca.?- ⁩]
αιο[ν]
[μ]ὴ [⁦ -ca.?- ⁩]
[1 line missing]
10[⁦ -ca.?- ⁩].ερ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩οὐ]χ̣ αἱ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣η[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩συμπ]ῖπτο[ν⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 75
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[ὦ] φίλτα[τε⁦ -ca.?- ⁩]
[ὡσ]περεὶ γὰ[ρ τῶι ὑπ-]
[α]ρχθέντι  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣ βούλετα[ι⁦ -ca.?- ⁩]
[τ]οῦ χρόνου   ̣  ̣εκτο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[κ]ατ’ ἀλ-
[⁦ -ca.?- ⁩]π̣ο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
κοσ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ οὖν ἐμοὶ
10τα  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣νη π̣ε-
ρὶ χρόν[ου  ̣  ̣] ὅσον ἐ[ν-]
ῆ̣σ̣αν[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ανο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩συμπιπ]τ̣ο̣ντ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 76
[⁦ -ca.?- ⁩]⁦ -ca.?- ⁩[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]⁦ -ca.?- ⁩ε̣ι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
π̣[  ̣]⁦ -ca.?- ⁩εἰπεῖν ὃ̣ς̣ τ̣ου[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] δὲ οἱ τοιοῦτο [⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ τις εἰπ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩τὸν] χρόνο[ν τὸν κα-]
[ταλαμ]β[ά]νοντ[α⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν ὑπ̣ὲ[ρ⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 77
[⁦ -ca.?- ⁩].αιλε  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] δηλονότι   ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩] ἐ̣ν̣ ἡμῖν ἧι   ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣α̣ς̣ ἂ̣ν̣ ἡμεῖ[ς⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]α ν̣ό̣μ̣ο̣ν
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ κ̣ατὰ
fragment 78
[⁦ -ca.?- ⁩]λ̣α[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]σ̣ειε̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[το]ὺ[ς τ]ρόπους ο  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[βου]λ̣ετέον κα̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩βρ]αχέ[ω]ν̣ κ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] βουλόμενο̣ς̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]νε  ̣α
τ  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣υ̣
κατὰ σ[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣
10προσχ[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ι
[ο]ὔ̣τε̣   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣α
fragment 79
  ̣  ̣  ̣μεν  ̣  ̣  ̣αν[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ παρα[⁦ -ca.?- ⁩]
φ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ερας̣ π[⁦ -ca.?- ⁩]
α  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]τες οἱο[⁦ -ca.?- ⁩]
5νο  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣σ̣
[⁦ -ca.?- ⁩ο]ὐ[δ’ ἐ]λέγ-
⁦ -ca.?- ⁩τῆς] ὄ̣ψεω̣ς
κατ[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ν̣
ταῦ[τα⁦ -ca.?- ⁩λαμβά]νον-
10τες[⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ 19.1. l. ωι
^ 31.5. l. ῆι
^ 59.9. l. ῆι

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.