Papyri.info

sign in

= P.Herc. 154 = Trismegistos 59748 = LDAB 852Introduction

This papyrus has been digitally edited by Marcel Moser and revised by Vincenzo Damiani as part of the Project Anagnosis and the Würzburger Zentrum für Epikureismusforschung

DCLP transcription: 59748 [xml]

column 1
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ομ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣ υ ἥδε ποτ[ε]   ̣  ̣ σ   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ εναμ   ̣  ̣  ̣  ̣ η   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣  ̣ [λ̣]επτό[τη]τα[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣ αρα   ̣  ̣ ην   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣ χ̣ε   ̣  ̣  ̣  ̣ να   ̣  ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
column 2
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]υ̣ομ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]λλη   ̣  ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩τ]ὸ α̣ὐτ[ὸ]   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]σ̣υ ἄπειρο[ν̣⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]υαιον γὰρ   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ περασμ   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ἀ]πειρο   ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
column 3
το   ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
ον   ̣ τ   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
πέρας ὃ   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
——
οὐδ[ὲ]   ̣ α[⁦ -ca.?- ⁩]
5θ’ ὅ̣σοι̣ τ[⁦ -ca.?- ⁩]
το[σ̣ε̣]γη[  ̣  ̣]   ̣  ̣ ν̣ ψευδομε
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ε κατά τινα
[⁦ -ca.?- ⁩]τῶν το   ̣  ̣ οτο[μ̣⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ τεινε   ̣  ̣  ̣  ̣
10[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ αγο   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
column 4
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣   ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ἀ]πειρο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τω[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]λ̣α γῆν[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]καὶ μη[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ἀ]πειρο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ιδ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]η[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]υ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
column 5
[⁦ -ca.?- ⁩]μεντ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν κατα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]λα [γ]ῆν βαδίζω[ν⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]καθ[⁦ -ca.?- ⁩]
column 6P.Herc. 154 fr. 1
Engraved 1843-1864 by Francesco Biondi

φο [  ̣]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
ἀλλ’ εὖ εἰ[⁦ -ca.?- ⁩]
μενον ε[⁦ -ca.?- ⁩]
δόξα η   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩ἀ-]
5ναδιδω[⁦ -ca.?- ⁩ἐ-]
γ λείμμα[τος⁦ -ca.?- ⁩]
α̣ναμεω̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τὴν δ’ ὅλην[⁦ -ca.?- ⁩]
φ̣ην λαμβαν[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩] οὐχ ὅταν μ[⁦ -ca.?- ⁩]
νος ἀκριβῶς   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
θησιν λαμ[βα⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣ δελοι   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
ρωμεν̣   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
15  ̣ συ̣οει   ̣ ν̣γ[⁦ -ca.?- ⁩]
η̣με   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
column 7P.Herc. 154 fr. 2
Engraved 1843-1864 by Francesco Biondi

[⁦ -ca.?- ⁩]ὡσπ   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣ατως   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]θαιπ   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]οκα   ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩φ]ύσει   ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ιτο   ̣  ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ειχ   ̣  ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]μη   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]μ̣ον   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣μ   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
column 8P.Herc. 154 fr. 3
Engraved 1843-1864 by Francesco Biondi

[⁦ -ca.?- ⁩]ἐστιν κα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ εικος δ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩τ]ὴν δόξ[αν⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ε̣ῖσθαι τ[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ υασε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]φερομε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]η ὧν εἰ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]πωνκ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ενονε   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ εωρ   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ἐνέσει ὃ α[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ ροσδ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ στον̣[⁦ -ca.?- ⁩]
column 9P.Herc. 154 fr. 4
Engraved 1843-1864 by Vincenzo Corazza

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣ ελεῖσθα[ι⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ τῶι κό̣[σ]μ[ωι⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ενων καὶ μ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]η̣ διὰ καθα[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]ην̣ ἀποδοσ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ σα μεν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]λειους τ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣τ̣ες φα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ νέως[⁦ -ca.?- ⁩]
column 10P.Herc. 154 fr. 5
Engraved 1843-1864 by Vincenzo Corazza

ἐν συγκ[ρίσει⁦ -ca.?- ⁩]
ὅπη λ[⁦ -ca.?- ⁩]
δελ   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
ἐπὶ τα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5το ἐπ[⁦ -ca.?- ⁩]
τη πε[⁦ -ca.?- ⁩]
την̣   ̣  ̣ εφ[⁦ -ca.?- ⁩]
[α̣ρ̣]ι̣σ̣   ̣ νπλ[⁦ -ca.?- ⁩]
column 11P.Herc. 154 fr. 7
Engraved 1843-1864 by Ferdinando Ventrella

κατὰ τὸ̣ν {τ̣}α̣ὐ̣τ̣ὸ̣ν τρό̣-
πον τὴν ἀτελὴ̣ν ἀπό-
φασιν νομι   ̣  ̣ αι   ̣ κατὰ
μέν̣τοι τ̣ὴ̣[ν]   ̣  ̣  ̣  ̣ ν̣ πρὸς
5αὐτὸ[ν] φαν̣τ[α]σίας ε[ἴ]
τις ἦν ἰδιότη[τ]ο[ς]   ̣ πι
ου   ̣ ν   ̣ ιδα   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣] τοῦτο
ε   ̣  ̣  ̣  ̣ τεπ   ̣  ̣ [  ̣]   ̣  ̣ τιυ   ̣  ̣
  ̣  ̣ ο   ̣  ̣ ι̣ν̣ μενο   ̣ [  ̣]   ̣  ̣ [ἐ]κώ-
10[λ̣]υεν ἀπόφα̣[σιν ἄ]λ̣λ̣ης
  ̣  ̣  ̣ λ̣ι̣ν̣ ⁦ -ca.?- ⁩ προσ
⁦ -ca.?- ⁩ [μ]α[ρ]τυρη
column 12
[⁦ -ca.?- ⁩]οὐδὲ ὅτ[αν·⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]χ̣ρησιμο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τοῦτο[⁦ -ca.?- ⁩]
column 13P.Herc. 154 fr. 6
Engraved 1843-1864 by Vincenzo Corazza

[⁦ -ca.?- ⁩]ούσ[ε]ις ἡμῖν
[⁦ -ca.?- ⁩]δ̣είξει ὑπαρχου
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ νας ὡς ταυ
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ κ̣ατὰ τ[⁦ -ca.?- ⁩]
column 18
πα [βεβ]αιώσασθ[α]ι δ[υ]να-
[τ]όν· τὸ γὰρ κ[ατ’] αὐτὸ
τοῦτοο πότερον ἐν[δέ-]
χεται ἢ [ο]ὐκ ἐνδέχ[ετ]αι
5πα[ντελ]ῶς γίνε[σθαι]
column 19
⁦ -ca.?- ⁩ α̣ς̣ ἐπὶ π[⁦ -ca.?- ⁩]
⁦ -ca.?- ⁩ ας καὶ λαμ[βά-]
[νει]ν παραλ̣[λαγ]ὴν
[δ]ι’ ἀπειρία[ν], εἰ πρὸς
5[ἐ]κεῖνο περὶ μυρια[  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣ ο   ̣  ̣  ̣ ον   ̣ ε ⁦ -ca.?- ⁩
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣ πρ[ὸς] ἐμαυτὸν
[⁦ -ca.?- ⁩]ἀναγκ ⁦ -ca.?- ⁩
  ̣  ̣ την λα ⁦ -ca.?- ⁩
column 23
τα παρ’ ἡμῖν τά
τι ὀχεῖσθ’ ἐπὶ τοῦ ἀ[έρος]
δυνάμενα καὶ με-
τεωρίζεσθαι κ̣α̣[ὶ] μα-
5  ̣  ̣  ̣  ̣ μεν πα̣   ̣  ̣  ̣  ̣ γ̣α̣
μη   ̣  ̣ ν ἴ[σ̣η̣ σ̣τ̣]ολ[ὴ]   ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ο   ̣  ̣ κ̣α̣   ̣ α   ̣  ̣  ̣
να̣ ⁦ -ca.?- ⁩
η   ̣  ̣  ̣ ους πα   ̣ λ   ̣  ̣  ̣
10μ ⁦ -ca.?- ⁩
με̣γ[ά̣λ]ην ἃ δια   ̣  ̣  ̣
  ̣ ο   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ νο̣υ α̣ ⁦ -ca.?- ⁩
  ̣  ̣ [τὴ]ν γῆ[ν̣] ⁦ -ca.?- ⁩
  ̣ ον̣   ̣  ̣  ̣  ̣ πε ⁦ -ca.?- ⁩
15γ̣ε̣ωσ   ̣  ̣  ̣ αρ ⁦ -ca.?- ⁩
[τ]οῦτο [σώ]ζει   ̣  ̣ και   ̣  ̣  ̣
τῆι ἐκ το̣[υ]   ̣  ̣  ̣ ν   ̣ χ   ̣  ̣
νων   ̣  ̣  ̣ ε   ̣  ̣  ̣ τοσυ   ̣  ̣
δον   ̣ να   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ σα   ̣  ̣
20ἐπιδ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ν   ̣ ω   ̣  ̣  ̣
column 26
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ δ   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
να ἀλ[λ]’ ὡς π[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]κεπα   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]οις πα[ρ]ασκ[⁦ -ca.?- ⁩]
5ζ̣[  ̣  ̣  ̣]ων τ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
κ̣[  ̣  ̣  ̣]ω̣ν [τ̣ο̣κ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]οση   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]η̣π   ̣  ̣ ν̣δ̣οι[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ⁦ -ca.?- ⁩ [⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]ναπαν   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ου   ̣ αρ[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣ εξ [  ̣  ̣]σμακ   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]υχ[  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
column 27
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣ ω[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]εν[  ̣  ̣]ιδ’ ἀμέλει
[⁦ -ca.?- ⁩]ου   ̣  ̣  ̣ [  ̣]μ[  ̣  ̣]τος
[δια]τηρητ[ι]κοὶ ε[ἶ]ν[α]ι
5[τοῦ] ὡμοιωμ[ένου τῶι]
[τοῦ τυμ]πά[ν̣]ου [ἐκτ]μή-
[μα]τι. οἳ μ[ὲ̣ν γὰρ οἱο]ν[ε]ὶ
[τοί]χους το[ὺς κύκλ]ω[ι]
[ἐπε]νόησαν̣ [ὑ]πάρχον-
10[τας τῆ]ι γῆι [τοι]αύτ̣ης [δί-]
[νης] ε   ̣  ̣ μα [  ̣  ̣]   ̣ μα   ̣ σ   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
column 29
ἀνὰ μ̣[έρος⁦ -ca.?- ⁩]
τ̣όπο[⁦ -ca.?- ⁩]
ταβα   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
εἰς ἄπ[ειρον⁦ -ca.?- ⁩]
5πόδα[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣ οωκ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ὑπὲρ κ[εφαλῆς⁦ -ca.?- ⁩]
καὶ μὴ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[τα]ῦτα[⁦ -ca.?- ⁩]
10[μ]ὲν εἰπ[εῖν]
ἄνω[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣ τ   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
column 31
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ ιαν   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣ λ̣λ̣   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣ υκ   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣τ̣οσ   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ιοτουσ   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ἀ]λ̣λὰ κα   ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ω̣ν ν̣οτ   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣ τω   ̣  ̣ δ[⁦ -ca.?- ⁩]
η   ̣  ̣ οπ   ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
10ὑπ[ὲ]ρ κεφ[αλῆς⁦ -ca.?- ⁩ὑ-]
πὸ ποσ[ὶ]ν ε   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
γε [τ]οῦτο   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
15[⁦ -ca.?- ⁩]ιφα̣ιν[⁦ -ca.?- ⁩]
column 32
⁦ -ca.?- ⁩ νφε   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]εν τ̣[  ̣]υ̣νει   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ἐν ταύτηι οὐ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ἀφ[ί]κονται[⁦ -ca.?- ⁩]
25[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ σ   ̣  ̣ [ἀ]λλα τ̣ο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ἀπορία του[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ εσ   ̣  ̣ σται[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]κάτω καρ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ υσκαι   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
30[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ν   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
column 39P.Herc. 154 [26.39]
Sketched 1803-1806 by Carlo Orazi

[⁦ -ca.?- ⁩τινὰ]
αἴσθησ[ι]ν α   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
⁦ -ca.?- ⁩ τοσαυτ[⁦ -ca.?- ⁩]
25  ̣  ̣ τοιαυτ[⁦ -ca.?- ⁩]
⁦ -ca.?- ⁩ υτια[⁦ -ca.?- ⁩]
column 40P.Herc. 154 [26.40]
Sketched 1803-1806 by Carlo Orazi

[μά]των καὶ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]ν ουδ[ε]κτ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]ην α[⁦ -ca.?- ⁩]νμ[⁦ -ca.?- ⁩]
25[  ̣  ̣]ρ ἐκ τη[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣φ]αινο[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]την[⁦ -ca.?- ⁩]
column 41P.Herc. 154 fr. 11
Engraved 1843-1864 by Raffaele Biondi

τάξεις [τ]ούτων. καὶ
——
20περὶ μὲν τούτου <τοῦ> μέρους
οὕτω διαληπτέον. τὰς
——
δ’ ὑπερεί[σ]εις τὰς κάτω-
θεν τῆς γῆς, ἅς φα[μ]εν
[τ]ὴν [ἀρ]αιὰν φύσ[ιν ὑ]πὸ
25[⁦ -ca.?- ⁩]τε[⁦ -ca.?- ⁩]
column 42P.Herc. 154 fr. 12
Engraved 1843-1864 by Raffaele Biondi

τούτων δύναται γίγνε-
σθαι συνθεωρῶμεν,
25τῶν δ[ὲ τὰς] ἰσότητας
[α]ὐ̣τὰς [αἰτί]ας εἶναι [τοῦ]
μὴ κο[ιν]ωνε̣[ῖν⁦ -ca.?- ⁩]
[τ]ὴν γ[ῆν⁦ -ca.?- ⁩]
column 43P.Herc. 154 fr. 13
Engraved 1843-1864 by Raffaele Biondi

[⁦ -ca.?- ⁩] ὁμοία οὖσα, παρεσκε[ύ-]
ακεν, ὡς [ἔφη] τις τ[ῶ]ν δίων,
τὸ δὴ παρασκευάσας ἐν̣ [μέ-]
25[σωι] τοῦ τρ[οχ]οῦ παντα-
[χόθ]εν ὁμ[οί]ω[ς στ]ε̣λλο-
[μέ]ν̣ην̣ μέν[ειν ἐ]ν τῶι
[κόσμωι κ]ατ[ὰ⁦ -ca.?- ⁩]
column 44P.Herc. 154 fr. 14
Engraved 1843-1864 by Raffaele Biondi

[⁦ -ca.?- ⁩] νομίζειν τῶν
ἀνδρῶν ἐν πολλοῖς, ἐν
πολλοῖς [δὲ κ]αὶ μάλιστα
τῶι ὅλωι τρόπωι πολ-
25λῶι βελτίους, τινὰς δ[ὲ]
καὶ παντελῶς ἄπλατ[ο]ν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.