Papyri.info

sign in

= P.Herc. 1148 = Trismegistos 59752 = LDAB 856Introduction

This papyrus has been digitally edited by Marcel Moser and revised by Vincenzo Damiani as part of the Project Anagnosis and the Würzburger Zentrum für Epikureismusforschung

DCLP transcription: 59752 [xml]

column aP.Herc. 1148 col. a
Sketched 1803-1803 by Carlo Orazi

[⁦ -ca.?- ⁩]ται καὶ ἐν ταύτη[ι⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ει περιφερείας κε[νὰς⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ηκεναι· τὰ μὲν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]λην ἢ ταχεῖαν εἰ[ς]
5[τὸ το]ῖς ἀπαντῶσιν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩πε]ριπλοκὴν κτᾶσθαι[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩στρο]γ̣γ̣ύλα εἶναι, τὰ [δὲ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]σεις μ[⁦ -ca.?- ⁩]
column bP.Herc. 1148 col. b
Sketched 1803-1803 by Carlo Orazi

[⁦ -ca.?- ⁩]α δήποτε· ἐκεῖνα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩λ]έγω τὰ ἐκκρείνο̣ν[τα⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ὅμ]οιον εἰπεῖν ἐκ[  ̣]η[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]λ̣' εἶναι ἀλ[  ̣  ̣]τ[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]ν ἐξ ὧν δ' ἓν ἂ̣[ν⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩συ]σταίηι· τὰς δ' ἐξ ὧ[ν⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν φυτὴν [⁦ -ca.?- ⁩]
column 1P.Herc. 1148 col. 1

[  ̣  ̣τὸ] ὑφ' ἡμῶν λε[γόμενον]
[οὕτ]ω̣ πᾶν· ἡ γὰρ τ̣[οσαύτη δ' ἐμ]
[βρα]χ̣εῖ φωνὴ ἐξα̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]ἐφ' οὗ[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]αλ̣   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 1P.Herc. 1148 fr. 1

[⁦ -ca.?- ⁩σ]υ̣γκ[ρισ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]αγ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ων μ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]υ[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]λε[⁦ -ca.?- ⁩]
column 2P.Herc. 1148 col. 2

[  ̣  ̣  ̣τὸ θε]ω̣ρούμεν[ον  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τὴ]ν αὐτὴν ἔχον
[  ̣  ̣  ̣  ̣]σ̣τίαν φαίνεται
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ α̣ὔξης παραλ̣-
5[λάγμα]τα μείζω τ[ῶν]
[σωμάτω]ν ταῖς αἰθή[σε-]
[σι⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 2P.Herc. 1148 fr. 2

[⁦ -ca.?- ⁩]με[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ει [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣ι ἐ̣πι[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ον[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 3P.Herc. 1148 fr. 3

[⁦ -ca.?- ⁩ἐξ] ὧν φάσκω[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩συ]ν̣ίστασθαι̣ τὰ [ἀθροίσματα⁦ -ca.?- ⁩]
column 3P.Herc. 1148 col. 3

  ̣ θων, κ̣αθὸ τὰς μ[ε]τ̣αβά̣σ̣εις
ἐ̣ν α̣ὐταῖς ἂν νο[ή]σωμεν
διὰ λόγου· ἀλλὰ π̣αρα[  ̣  ̣  ̣  ̣]
νον̣ [  ̣  ̣]α̣ν τινα φύσιν̣[  ̣  ̣  ̣]
5[  ̣]ε̣ιν· ἢ̣ [  ̣  ̣  ̣] τ̣ε̣ τ̣ὸ ὅμοιον ε[  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]π̣ρ̣[  ̣  ̣]ημα πρ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 4P.Herc. 1148 fr. 4

[⁦ -ca.?- ⁩]μενω̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ε[⁦ -ca.?- ⁩]
column 4P.Herc. 1148 col. 4

[⁦ -ca.?- ⁩]φή̣σει
[⁦ -ca.?- ⁩]κα   ̣  ̣  ̣ τα
[⁦ -ca.?- ⁩]καὶ   ̣  ̣ ο̣ὐκ ο̣   ̣
[⁦ -ca.?- ⁩] ὅμοιον
5[⁦ -ca.?- ⁩]ατο̣
[⁦ -ca.?- ⁩ἐ]πινο
[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣ων
[⁦ -ca.?- ⁩]δ̣ιο̣
[⁦ -ca.?- ⁩]ην α
10[⁦ -ca.?- ⁩]
column 5P.Herc. 1148 col. 5

σθ̣[αι] τὰς[⁦ -ca.?- ⁩]
νος τινο̣[ς⁦ -ca.?- ⁩]
——
τ̣ηι τη[⁦ -ca.?- ⁩πα-]
ρὰ τ̣ὸ̣ πλ[εῖον⁦ -ca.?- ⁩]
5τα[⁦ -ca.?- ⁩]
τω̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 5P.Herc. 1148 fr. 5

[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ σ   ̣ ο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣ης̣ γρ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣ α[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ναις· σ[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩δ]υναμε̣ν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]των[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 6P.Herc. 1148 fr. 6

[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ ιεκ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]οιμ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣ υς τα̣υ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]δ̣οσ̣ιν[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩δι]άν̣οι̣α το[⁦ -ca.?- ⁩]
column 6P.Herc. 1148 col. 6

[διά]νοια· τὸ μὲν[  ̣  ̣  ̣]λ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣ἐξ] ὧν [τ]ὰς συγκ̣ρ[ίσεις]
[συ]ν[ίστ]ασθ̣α[ι φάσκομεν]·
καὶ ο̣[ὐ]κ τ̣ισ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5  ̣  ̣ σε   ̣  ̣ εκ̣φθ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣ φορησ̣   ̣ σφ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]κ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ων το̣   ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣] σ   ̣ υ[⁦ -ca.?- ⁩]
10[  ̣  ̣  ̣  ̣]ατ   ̣ π̣οσ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]  ̣  ̣ σ   ̣  ̣ τ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]σεων σ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]  ̣ αὐτῶ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]κ̣   ̣ ι ν[⁦ -ca.?- ⁩]
15[  ̣  ̣  ̣]κατα̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ω[⁦ -ca.?- ⁩]
column 7P.Herc. 1148 col. 7

[⁦ -ca.?- ⁩]υ· οὐ μὴν̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ θείηι·
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ ον ἐφα
[⁦ -ca.?- ⁩]ψ̣ις η  ̣
5[⁦ -ca.?- ⁩γὰ]ρ π[α]ρὰ
[⁦ -ca.?- ⁩]λ[α]μβα-
⁦ -ca.?- ⁩] να
[⁦ -ca.?- ⁩]λ̣αβε̣[ῖ]ν·
[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]εν
[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣α ταυ
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ θ̣η̣
[⁦ -ca.?- ⁩] μετα
15[⁦ -ca.?- ⁩] αν
[⁦ -ca.?- ⁩] υ̣ε
[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 7P.Herc. 1148 fr. 7

[⁦ -ca.?- ⁩]ναφ   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩προσα]γ̣ορευ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]γινομε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ τ̣ικη̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]ισ   ̣ τη[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 8P.Herc. 1148 fr. 8

[⁦ -ca.?- ⁩]μεν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ἀλ]λ̣ὰ κα̣[ὶ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣τα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]οστα[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 9P.Herc. 1148 fr. 9

[⁦ -ca.?- ⁩]προσ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]παρ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] γι[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 10P.Herc. 1148 fr. 10

[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ ια[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]η ο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ασυ   ̣ α[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ωι ο[⁦ -ca.?- ⁩]
column 8P.Herc. 1148 col. 8

[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ω[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ α[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]σθα[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]νενα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ην ἐλαχισ[τ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]μεταβασ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]αὐτ̣ῶ[⁦ -ca.?- ⁩]
column 9P.Herc. 1148 col. 9

[⁦ -ca.?- ⁩]διατρ[  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]ζευγνυσ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]σεως καὶ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]τα οὖν πε̣ρ̣ιλη-
5[φθέντα τ]ῆ̣ι διανοίαι   ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]αντασ̣[  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]φα[  ̣  ̣]
10[⁦ -ca.?- ⁩]τιν[  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣ κ[  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]του[  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]υο[  ̣  ̣]
15[⁦ -ca.?- ⁩]
column 10P.Herc. 1148 col. 10

[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩τ]ὴν̣ αὐτὴν
5[⁦ -ca.?- ⁩ἀ]λλὰ συμ
[⁦ -ca.?- ⁩]σι γε
[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 11P.Herc. 1148 fr. 11

[⁦ -ca.?- ⁩]ι̣δο
[⁦ -ca.?- ⁩λ]όγου
[⁦ -ca.?- ⁩πρᾶ]ξις·
[⁦ -ca.?- ⁩π]ρᾶξ̣ι   ̣
5[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 12P.Herc. 1148 fr. 12

[⁦ -ca.?- ⁩]αι[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]σεπ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]σι[⁦ -ca.?- ⁩]
column 11P.Herc. 1148 col. 11

[⁦ -ca.?- ⁩]μέν̣η̣ν ὑπ' αὐτῆς φα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣ ἰσχυ̣ρ̣ο̣   ̣  ̣  ̣  ̣ α[  ̣] μ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν· οὐ πρὸς ἐπίδει̣ξιν   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ως τοῦ [  ̣  ̣  ̣]ε̣ι̣ν ἢ τῶ[ν⁦ -ca.?- ⁩]
5[εἰ]δι̣κῶν̣ λόγ̣ων ἐκ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ ο· ἀλλὰ πρὸ̣[ς⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ρ [τ]ῶνδ[ε⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τησιν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ων̣[⁦ -ca.?- ⁩]
column 12P.Herc. 1148 col. 12

[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σ̣ητι οὐ πρ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣τῶ]ν̣ αὐτῶν̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]μ[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] η̣ς πρὸς ἑκάστ̣ας τῶ[ν]
[κενῶν] ἐπ̣ιφορῶν̣ καὶ τάρα-
5[χον παρα]σκευαζουςῶν·[  ̣  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]ητα̣[  ̣  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]ωι̣ ἔκθ̣εσ̣ιν
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ ναν π̣ρα
[⁦ -ca.?- ⁩]ι̣α κα̣θ' ὧ[ν]
10[⁦ -ca.?- ⁩]ηρησ̣[  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]ομένωι[  ̣  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]
column 13P.Herc. 1148 col. 13

[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣ι[νος] σχ[ήματος⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣ ψε̣   ̣ α̣υτ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩σ]χημάτ[ω]ν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]φ̣ά[σκομεν⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩τὰς συγκ]ρίσεις ἀπ̣[οτελεῖσθαι⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]καὶ παρὰ τοῦτ̣[ο⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 13P.Herc. 1148 fr. 13

[⁦ -ca.?- ⁩]ατ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ξ̣ας[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 14P.Herc. 1148 fr. 14

[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ γα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]μοι[⁦ -ca.?- ⁩]
column 14P.Herc. 1148 col. 14

ξει ὃς̣ σ̣φό[δρα⁦ -ca.?- ⁩]
κειμε[⁦ -ca.?- ⁩]
——
δε[⁦ -ca.?- ⁩]
α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
column 15P.Herc. 1148 col. 15

0[τῆς συγ-]
κ[ρ]ίσεως [⁦ -ca.?- ⁩]
——
τ   ̣ ημ   ̣ ἐλθ̣εῖν [⁦ -ca.?- ⁩]
ὰν κα[ὶ⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣ αι̣ γ[ί]γνε̣σθα̣ι[⁦ -ca.?- ⁩]
5οτη   ̣  ̣ ξ̣εα[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 15P.Herc. 1148 fr. 15

[⁦ -ca.?- ⁩]ανο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣ιμ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
column 16P.Herc. 1148 col. 16

[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ ι̣σθαι· ὅλως̣ [δὲ πᾶ-]
[σα⁦ -ca.?- ⁩π]αραλλαγή̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]μό̣νον δ̣ὲ α   ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣   ̣ μ[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩δι]αθεσ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]οντ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ανο[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 16P.Herc. 1148 fr. 16

[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[  ̣] κ̣ε
[⁦ -ca.?- ⁩ἐξ] ἀνάγκ̣ης τόδε
[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣ὸ σχῆμα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]ον[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
5[⁦ -ca.?- ⁩] τω[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
fragment 17P.Herc. 1148 fr. 17

[⁦ -ca.?- ⁩]κε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ατ[α] ἐσ̣τ[ὶ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ατα[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 18P.Herc. 1148 fr. 18

[⁦ -ca.?- ⁩]η τῆς [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ ωτερον [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩διαφ]ό̣ρους φύσεις [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ἐ̣ξεθέ̣μην[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 19P.Herc. 1148 fr. 19

[⁦ -ca.?- ⁩]νε μᾶλλ[ον⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]γων τι του[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]π̣εριλή̣ψει γὰρ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩δ]ι̣άθεσιν [⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩σ]χ̣ήματος [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣ῶν γ̣ινομ̣[ένων⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]η τῶν [⁦ -ca.?- ⁩]
column 17P.Herc. 1148 col. 17

[⁦ -ca.?- ⁩]α̣ς συν
[⁦ -ca.?- ⁩]θις
[⁦ -ca.?- ⁩] το   ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]εισ   ̣ ο
5[⁦ -ca.?- ⁩]δε
[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 20P.Herc. 1148 fr. 20

[⁦ -ca.?- ⁩]μ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]αρ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ου[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τημ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]η ἐχ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ησφ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 21P.Herc. 1148 fr. 21

[⁦ -ca.?- ⁩]των κα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣οῦ εἶν[αι⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩τ]ὰς ἀναλύσε[ις⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]αἱ α̣ὐτα[ὶ⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]σεν̣ ὅτ̣ι ε[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 22P.Herc. 1148 fr. 22

[⁦ -ca.?- ⁩]τω[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ατα[⁦ -ca.?- ⁩]
column 18P.Herc. 1148 col. 18

[⁦ -ca.?- ⁩]ομ̣ένη[  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀλ[λ]ὰ π[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ατον̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τὸ]ν τρόπο[ν  ̣  ̣  ̣  ̣]με
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ο]ὐ φαινε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]υνη
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σις [ο]ὐδὲ τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σι
[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ησ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]φ̣υσι[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]επ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 23P.Herc. 1148 fr. 23

[⁦ -ca.?- ⁩]αρχ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣ν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣το̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 24P.Herc. 1148 fr. 24

[⁦ -ca.?- ⁩]α[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩στοι]χεῖα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]αι λ̣έγω̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]γινομ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]αλλο[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 25P.Herc. 1148 fr. 25

[⁦ -ca.?- ⁩]υσκο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τοις[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 26P.Herc. 1148 fr. 26

[⁦ -ca.?- ⁩]
φιλ[⁦ -ca.?- ⁩]
ατ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 27P.Herc. 1148 fr. 27

ηστ[⁦ -ca.?- ⁩]
ταν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣ ν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]
κε[⁦ -ca.?- ⁩]
κα[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 28P.Herc. 1148 fr. 28

[⁦ -ca.?- ⁩]νε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ηι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ηκ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τω[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]α[⁦ -ca.?- ⁩]
column 19P.Herc. 1148 col. 19

[⁦ -ca.?- ⁩ἄ]λλος
[⁦ -ca.?- ⁩] ἐστρε
[⁦ -ca.?- ⁩] ἀρχὴν   ̣ νη
[⁦ -ca.?- ⁩]τελ̣   ̣ π[  ̣]ρειν
5[⁦ -ca.?- ⁩]δυ   ̣ α ἐξ
[⁦ -ca.?- ⁩]εν γε
[⁦ -ca.?- ⁩]επε̣ιρα τ̣ε
[⁦ -ca.?- ⁩]ων πα
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ αρτ   ̣  ̣
10[⁦ -ca.?- ⁩]
column 20P.Herc. 1148 col. 20

ε[⁦ -ca.?- ⁩]
μο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τας ε[⁦ -ca.?- ⁩]
δεδ[⁦ -ca.?- ⁩]
5λειπ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
δε[⁦ -ca.?- ⁩]
αἰεὶ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
πωι [⁦ -ca.?- ⁩]
μον[⁦ -ca.?- ⁩]
10μα· δ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]
15ε̣σ̣α [⁦ -ca.?- ⁩]
μ   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τασ[⁦ -ca.?- ⁩]
με[⁦ -ca.?- ⁩]
δε[⁦ -ca.?- ⁩]
20ρω[⁦ -ca.?- ⁩]
π̣α [⁦ -ca.?- ⁩]
ν̣η[⁦ -ca.?- ⁩]
π̣α[⁦ -ca.?- ⁩]
column 21P.Herc. 1148 fr. 1
Engraved 1804-1864 by Salvatore Ventrella

[μ]έχρι δὲ πα[⁦ -ca.?- ⁩τού-]
[τ]ων οὐ προσδ[εόμεθα τῶν πα-]
ρὰ τοῦ πέλας [δοξαζομένων·]
ἀ[λ]λὰ ταῦτα [σαφῶς εἴρηκα·]
——
5β̣αδισ̣τέον δ[ὲ νῦν εἰς τὸ]
ὅλως ἀπ[ο]φα[ίνεσθαι  ̣  ̣  ̣  ̣]
ε   ̣ ηκεν̣α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 29P.Herc. 1148 fr. 29

[⁦ -ca.?- ⁩]ορου
[⁦ -ca.?- ⁩]ντι̣
[⁦ -ca.?- ⁩]ν εἰς τ̣ὸ
[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 30P.Herc. 1148 fr. 30

[⁦ -ca.?- ⁩σχη]μάτω[ν⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]το[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ξα[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]ν ποτε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]με[⁦ -ca.?- ⁩]
column 22P.Herc. 1148 fr. 2
Engraved 1804-1864 by Salvatore Ventrella

[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ [ἄ]θλ̣ιον[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩παρα]λ̣λ[α]γ̣ῶν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν ὃ π̣οιήσα[ς⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ νε̣τη̣κ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]μενος φέρει̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣α· λέγειν α[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]το δή τι   ̣  ̣ τ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩τι]νος σχήμ[ατος]
fragment 31P.Herc. 1148 fr. 31

[⁦ -ca.?- ⁩
[⁦ -ca.?- ⁩ἐ]μαυ-
⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 32P.Herc. 1148 fr. 32

[⁦ -ca.?- ⁩]
κ[⁦ -ca.?- ⁩]
τ[⁦ -ca.?- ⁩]
——
ω[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 33P.Herc. 1148 fr. 33

[⁦ -ca.?- ⁩]ην εἰλη[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]κ̣α[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]λ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]φαν[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 34P.Herc. 1148 fr. 34

[⁦ -ca.?- ⁩]καὶ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ς̣ τιθέσθω[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 35P.Herc. 1148 fr. 35

[⁦ -ca.?- ⁩]
αἱ[⁦ -ca.?- ⁩]
——
κ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 36P.Herc. 1148 fr. 36

[⁦ -ca.?- ⁩]ει[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ω̣ν ἀλ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 37P.Herc. 1148 fr. 37

[⁦ -ca.?- ⁩]ζ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ἔφλεγε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣αι· μ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]εντ   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]γ̣εν[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 38P.Herc. 1148 fr. 38

[⁦ -ca.?- ⁩]δια[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]παρ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 39
[⁦ -ca.?- ⁩]μενα [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩δια]φόροις δ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩τῆς] συγκρίσεω̣[ς⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]η εἰς τ[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]γωγ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]νουρ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 40P.Herc. 1148 fr. 40

[⁦ -ca.?- ⁩]αιδ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩υτ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ τ̣ου   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 41P.Herc. 1148 fr. 41

[⁦ -ca.?- ⁩]π[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ριζ̣ο[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 42P.Herc. 1148 fr. 42

[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]εω   ̣ α   ̣ σε[  ̣  ̣ πα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣ ος ἃ μὲν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] αν̣ σ̣υστα[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣ ων[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]σ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 43P.Herc. 1148 fr. 43

[⁦ -ca.?- ⁩]τεγ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ικ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν· ὅτ[ι⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] πᾶσα̣ν̣ σ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]κ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]αν· ε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ἀν]αλυσ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 44P.Herc. 1148 fr. 44

[⁦ -ca.?- ⁩]μ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]κρ̣ον[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ησομε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣ ρ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 45P.Herc. 1148 fr. 45

[⁦ -ca.?- ⁩]απ̣[  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]συν
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣φ[  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]τ[  ̣  ̣]
5[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 46P.Herc. 1148 fr. 46

[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ τὸν ε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]αιφα   ̣ ω[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]αρτετ̣   ̣ μ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 47P.Herc. 1148 fr. 47

[⁦ -ca.?- ⁩]ν τι̣ν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣φ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]α[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ου[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]μ̣ε[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 48P.Herc. 1148 fr. 48

[⁦ -ca.?- ⁩]κι̣ο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]μὴ γ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ὥσθ' [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ουσα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]ε[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 49P.Herc. 1148 fr. 49

[⁦ -ca.?- ⁩]
πα[⁦ -ca.?- ⁩]
λον[⁦ -ca.?- ⁩]
τη[⁦ -ca.?- ⁩]
5τα[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 50P.Herc. 1148 fr. 50

[⁦ -ca.?- ⁩]η̣σ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ἐστὶ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 51P.Herc. 1148 fr. 51

[⁦ -ca.?- ⁩]ων
[⁦ -ca.?- ⁩]μὲγ
[γὰρ⁦ -ca.?- ⁩]α̣ε
[⁦ -ca.?- ⁩
5[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 52P.Herc. 1148 fr. 52

[⁦ -ca.?- ⁩]ν· ἀλ̣λὰ του[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ἄθ]ροισμα τ̣όδε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ ώδης τις· κ[αὶ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]το ἥπερ η[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]ας οὔτε λ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ὅ]μοια τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]εχητ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 53P.Herc. 1148 fr. 53

[⁦ -ca.?- ⁩]μηδ   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ελ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]οδειν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣ντας· [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]σ̣χ<η>ματ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]οια[⁦ -ca.?- ⁩]
column 23P.Herc. 1148 fr. 4
Engraved 1804-1864 by Salvatore Ventrella

[⁦ -ca.?- ⁩οἱ ἐπιφ]έ̣ροντες ὡς
[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣ι ταύτης τῆς
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ ἰατρε̣ίας τῆς
[⁦ -ca.?- ⁩ἐπ]ι̣τεινούσης
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ ὥστ' οὐδὲ τοῖς
[ὅλοις  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σεχει τὴν
[παντελῆ εὐ]ετηρ̣ία̣[ν]
[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣ου γὰρ ο̣
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣ν̣[  ̣]ω̣μ̣   ̣
10[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]μ̣ο[⁦ -ca.?- ⁩]
column 24P.Herc. 1148 col. 24
Sketched 1803-1803 by Carlo Orazi

0[ἀ-]
γ̣απητ[ὸν] καὶ τοῦτ[ο], τὸ
δὴ πάντα τὸν συνε̣[χό]με-
νον̣ [ταῖς] τοιαύταις περι-
εργ[ε]ίαις ἔχειν οἱονὶ φάρ-
5μακ̣ον δι' οὗ κα̣τα̣στάσεις
ἁ̣πλ[ᾶς ἔστι]ν ἐν τῆι περὶ φύ-
σε[ως θεωρί]αι ἀπαλλαγή-
σε[σθαι τῆς σ]υμφύτου αυ-
τα̣[ῖς ταραχ]ῆς ἣ καὶ ὕσ̣τε-
10ρον̣ [  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ η̣πο   ̣  ̣ σιτ   ̣  ̣
γε [  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ὥστε   ̣  ̣  ̣ υ̣   ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τοιού̣[τοι]ς   ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ον̣ [  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]
column 25P.Herc. 1148 col. 25

[⁦ -ca.?- ⁩]ου[  ̣]αν̣
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣ότητα
[⁦ -ca.?- ⁩] ἀκ̣ολου
[⁦ -ca.?- ⁩]αις κο̣ι
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣ ασι
[⁦ -ca.?- ⁩]καὶ   ̣ οι
[⁦ -ca.?- ⁩]ρι   ̣ αμ   ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ π̣οι
[⁦ -ca.?- ⁩]
column 26P.Herc. 1148 fr. 5
Engraved 1804-1864 by Salvatore Ventrella

ἀπορίαν̣ σ̣υνε[χῶς οὐκ ἂν]
προφέροι, κ̣α[ὶ παρασκευά-]
ζοι κούφισιν ὁ [λόγος ἡμῶν],
ὡς ἔοικε̣[ν] ἀνθρ[ώποις  ̣  ̣  ̣]
5θηι [  ̣  ̣]ατα οὐκ ἂ̣[ν παρασκευ-]
άζο̣[ι  ̣]ε̣ιδ[  ̣] δ̣ὴ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣] ε[  ̣]φο[  ̣]εσ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τη̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τ]αρ̣αχ[⁦ -ca.?- ⁩]
10[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ρας δ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε[⁦ -ca.?- ⁩]
column 27P.Herc. 1148 fr. 6
Sketched 1803-1803 by Carlo Orazi
Engraved 1804-1864 by Francesco Biondi

π̣ρὸς τ̣[ο]ὺ̣ς ἐ[κ τ]ῶν νεφῶν
[φ]άσκοντας πυκνουμέ-
[ν]ων τὴν τοῦ ὕδατος φύ-
σιν ἀποτελεῖσθαι, καὶ νομί-
5ζοντας καὶ τοῦτο σημεῖ-
[ον εἶ]ναι ὡς ἐκ̣ μιᾶς φύσε-
[ως ἅ]παντα̣ γίνεται π̣υ̣-
[κνώ]σ̣ει̣ καὶ ἀ̣[ρ]αιώσε̣ι παρ[ε-]
[ξαλλα]τ̣τούσ̣ης̣ τὸ̣ν̣ [ἀέ]ρα
10[  ̣  ̣  ̣  ̣]ιθ̣[⁦ -ca.?- ⁩
[  ̣  ̣  ̣]ο[⁦ -ca.?- ⁩]
column 28P.Herc. 1148 fr. 7
Engraved 1804-1864 by Francesco Biondi

κἂν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]α̣ι το[ιού-]
τω[ν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ὕδ]ωρ συνί[στα-]
ται· κ   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣τ]ῆ̣ς σχημά-
των [  ̣  ̣  ̣]οτητος τῶν κα-
5ταλ̣α̣μβαν̣ο̣μένων [  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ ερι̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἐξ ὧ[ν] ὕ-
δ[ω]ρ [τ]όδε   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τ [  ̣  ̣  ̣  ̣] ὕ-
δατο[ς  ̣]οτ [⁦ -ca.?- ⁩]
ἀποτ̣[ε]λ̣εῖσ[θαι⁦ -ca.?- ⁩]
10ρω[  ̣  ̣  ̣]ὅθεν[⁦ -ca.?- ⁩]
με[ν α]ἰ̣σ̣θητὰ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
νω[  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣ριτ[⁦ -ca.?- ⁩]
ελ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 54P.Herc. 1148 fr. 54

[⁦ -ca.?- ⁩]α̣μ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩δει]κνύε̣ιν β   ̣ ρ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩τ]ῶν αὐτ[ῶν⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣υν[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 55P.Herc. 1148 fr. 55

[⁦ -ca.?- ⁩]τ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ιω[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τι[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣ν[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]ρο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ρι[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 56P.Herc. 1148 fr. 56

[⁦ -ca.?- ⁩]
μον[⁦ -ca.?- ⁩]
θ̣α· τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
——
το̣ιο[⁦ -ca.?- ⁩]
5το πα[⁦ -ca.?- ⁩]
ρο̣υς[⁦ -ca.?- ⁩]
column 29P.Herc. 1148 fr. 8
Engraved 1804-1864 by Salvatore Ventrella

  ̣  ̣ τ̣α   ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [παρὰ]
τὰς ὁμοίας [φα]ντασ[ί]ας [αὑ-]
τοὺς πα̣ραλο̣[γίζ]ονται·
[  ̣  ̣  ̣]σδοτ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ υ τοῦτ[ο]
5[  ̣  ̣] κ̣τη   ̣  ̣  ̣  ̣ ν τῶν [⁦ -ca.?- ⁩]
[ἡ α]ἴσθησ[ι]ς τουτ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]μαρτυρεῖ [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣] αιρει· αυτ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]αινω [⁦ -ca.?- ⁩]
10[  ̣  ̣  ̣  ̣]ομενα [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣γ]ὰ̣ρ πρὸς ο[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]το ἐξ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]φος[⁦ -ca.?- ⁩]
15[⁦ -ca.?- ⁩]ειν το[⁦ -ca.?- ⁩]
[αἰσθ]ή̣σεις φ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]νοιθ̣ε[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 57P.Herc. 1148 fr. 57

[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣ος̣ ἐξε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]σχ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]αιδι[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩λ]αμβα[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]β̣λα
fragment 58P.Herc. 1148 fr. 58

[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣ῆς̣ προ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ ρα̣σ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣οις πι[⁦ -ca.?- ⁩]
column 30P.Herc. 1148 fr. 9
Sketched 1803-1803 by Carlo Orazi
Engraved 1804-1864 by Salvatore Ventrella

0[βελτίο-]
νες ἄνδρες πράτ̣[τουσιν, ἀλ-]
λὰ καὶ τῶν προσ̣α̣[γ]ο̣ρ̣ε̣υ̣ομ[έ-]
νων φιλοσόφων, οὕς, ναὶ μὰ τό[ν], ἔ̣λπ[ο-]
——
μαι, εἰ δεῖ, καὶ Δημ̣ό̣κριτο̣[ν]
5ὣς ὀνομάσαι· ἆ̣ρ' ἂν ἐ[νι]στ̣αῖ-
μεν πρ̣[ὸ]ς πας   ̣  ̣ τ̣ [  ̣  ̣] ἐν τ̣ο[ῖς]
μετεώροις κα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εσ̣ιν
ἐπινοίαις; κα[ὶ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τ]οῦ̣-
το [κ]ατα [  ̣] εξ [⁦ -ca.?- ⁩]
10αν ἀπολ[α]βεῖν[⁦ -ca.?- ⁩]
——
δὲ τῆς̣ [  ̣  ̣  ̣]να̣[⁦ -ca.?- ⁩]
μένου[  ̣  ̣]α̣ὐτῶ[⁦ -ca.?- ⁩]
ασ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εκ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]
15[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]
τω̣[⁦ -ca.?- ⁩]
νιτ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
20σειμ[⁦ -ca.?- ⁩]
νο[⁦ -ca.?- ⁩]
ἀλλ̣[ὰ⁦ -ca.?- ⁩]
column 31P.Herc. 1148 fr. 10
Engraved 1804-1864 by Carlo Orazi

0[κατὰ μι-]
κρὸν πολλοὺς ὄγκ̣[ους δε-]
ξομένης, καὶ ἄλλ[ων συγ-]
κ̣ρίσεων· εἰς τὸ̣[  ̣  ̣]αφα̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
τῶν τὸ καθό[λο]υ̣ α   ̣[  ̣συνι]σ̣
5τ̣αμένων· κ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣οὐ]ρα-
νοῦ[  ̣  ̣]μ̣[  ̣]ωμε̣ν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν-
τα π[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αι̣ πυ[  ̣  ̣  ̣]α̣μ̣ε̣ν
ἀραι̣[ώσ]ει̣ [  ̣]ε̣ μι̣α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υ̣
[  ̣]ε ἀρχὴν πε̣   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10ἐ̣πιφέροι το[⁦ -ca.?- ⁩μετα-]
βολὰς δε̣χομεν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
——
ρισε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ὁ γὰ̣[ρ  ̣  ̣]  ̣  ̣ ι̣κν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ν̣οι· το̣   ̣  ̣ ατ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
15δυνασ̣θ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τὴν̣   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
καὶ σ̣   ̣ τ[⁦ -ca.?- ⁩]
οἷον τ [⁦ -ca.?- ⁩]
τοῦ ἀέ[ρος⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 59P.Herc. 1148 fr. 59

[⁦ -ca.?- ⁩]ατ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩πυκν]ώσεως γ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
column 32P.Herc. 1148 col. 32

[⁦ -ca.?- ⁩]
ἐν τῆι φ[ύ]σ̣ει [⁦ -ca.?- ⁩κα-]
τὰ τὴν ἐν τῶ[ι⁦ -ca.?- ⁩ περιέ-]
χ[ο]υσάν π̣οτ[ε⁦ -ca.?- ⁩]
5[  ̣  ̣]ς ἀτμίζειν[⁦ -ca.?- ⁩ ὕ-]
δ̣ωρ γε   ̣ ο̣   ̣ σ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
αὐτῶν ἀπαυ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τ̣ων   ̣  ̣ ν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
δικε[⁦ -ca.?- ⁩]
10ε̣   ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]
σα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 60P.Herc. 1148 fr. 60

[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣ κ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣ςίαις· καὶ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ησει πυκ̣[νωσ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]σει μο[⁦ -ca.?- ⁩]
column 33P.Herc. 1148 fr. 11
Sketched 1803-1803 by Carlo Orazi
Engraved 1804-1864 by Carlo Orazi

0[οὐ γὰρ]
πα[ρὰ τούτου π]ύκνωσιν
ἢ̣ ἀρα̣[ί]ωσιν τὰ πράγματα
γεν[ν]ᾶται, ἀλλὰ παρὰ [σ]χη-
μάτ̣[ω]ν διαφορὰς τὸ ἰσχυ̣-
5ρὸ[ν τῶ]ν̣ παραλλαγῶν
[ἐκγί]νε̣ται· τὸ δὲ [  ̣  ̣  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]τουτ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ α̣[  ̣  ̣]σ[⁦ -ca.?- ⁩]
ον̣ ὡς α̣[  ̣  ̣  ̣]αυ̣[τ]η[⁦ -ca.?- ⁩]
10σα πα[ρὰ τὴ]ν πύ̣κν̣[ωσιν⁦ -ca.?- ⁩]
[ὅ]σον [  ̣  ̣] ε   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ π[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]αι̣ [οὐ]κ ἐστὶ[ν ἰσ]χυ[ρ⁦ -ca.?- ⁩]
ο̣ὐ̣ τοῦ π   ̣ ρ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]  ̣  ̣ στι   ̣  ̣ αρ[⁦ -ca.?- ⁩]
15δ̣[  ̣  ̣]μ[  ̣  ̣]θαι   ̣ α[⁦ -ca.?- ⁩]
θη̣ι τ[⁦ -ca.?- ⁩]
[ὕδ]ωρ γε[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]εμ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]μ[⁦ -ca.?- ⁩]
20[  ̣  ̣  ̣]οσ[⁦ -ca.?- ⁩]
column 34P.Herc. 1148 col. 1
Sketched 1803-1803 by Carlo Orazi
Engraved 1804-1864 by Bartolomeo Orazi

0[πρὸς τοὺς]
ὁρίζοντας σχῆμα π̣[υρ]ὸς ἴ-
διο̣ν ἢ γῆς ἢ ὕδατος ἢ̣ [ἀ]έ̣ρος,
ὅτι γελοιότεροί εἰσι τῶν οὐχ ὁ-
ριζόντων μέν, κατὰ δὲ τὰς
5παραθέσεις ὁμολογησάν-
[τ]ων ἂν ἢ ἑκουσίως ἢ ἀκου-
[σί]ως γίνεσθαί τινα σχημά-
[τ]ων ἴδια εἴδη καθ' ἑκάστην
[οὐ]σιώδη ῥηθεῖσαν ἂν σύγ-
10[κρ]ισιν· ο̣ἱ μὲγ γὰρ τοῖς μὲν
[στ]οιχείο[ι]ς ἁμαρτάνουσιν,
[ἀ]κόλουθ̣ον δέ τι τούτοις
[μ]ᾶλλον, οὕτω λέγοντες,
[λέ]γ̣οιεν ἄ̣ν, καὶ ὅλως δὲ τὴν
15[τα]ῖς μείξ̣εσι[ν] παραλλαγήν·
[οἱ] δὲ πρὸς τὴ̣ν   ̣  ̣  ̣ σ   ̣[  ̣  ̣] δι-
[ὰ σχημ]άτων̣ π[⁦ -ca.?- ⁩]
column 35P.Herc. 1148 col. 2
Sketched 1803-1803 by Carlo Orazi
Engraved 1804-1864 by Bartolomeo Orazi

πῶς ἄν τις ὕδωρ ἢ ἀέ[ρ]α δια-
νοηθείηι ἢ πῦρ, επεὶ οὐδ' ἂν
γῆν στερεὰν καὶ ἀδιάλυ-
τον διανοηθείηι τις, μὴ ὅτι
5ταῦτα ἀποφαινόμενοι τέ-
μνουσιν; εἰ γὰρ μὴ στερεὸν
——
ἕκαστον τούτων νοηθήσε-
τα̣ι, πολλὰς καὶ παντοίας κα-
τ[ὰ] τὰς τομὰς φαντασίας πα̣-
10ρασκευᾶι σχημάτων, καὶ ο[ὐ]
τ[ρ]ίγωνα [ο]ὐδὲ πυραμίδας
οὐδὲ κύβους οὐδ' ἀλλ' οὐθὲν
ὡ[ρ]ισμένον σχῆμα· ο[ὐ]θ̣ὲν
——
γ[ὰ]ρ πιθανὸν ἔχοιεν [ἂ]ν λέ-
15γειν ὡς μᾶλλον τι τ̣ὰ̣ ὁρώ-
μενα ταῦτα [τὰ] τ[έτ]ταρα
[εἴ]δη ἔ[σ]τι [νομίζειν κατὰ τὰς τομὰς λαμβάνειν ἢ παντοδαπά.]
column 36P.Herc. 1148 col. 3
Sketched 1803-1803 by Carlo Orazi
Engraved 1804-1864 by Bartolomeo Orazi

0[συγχωρῶμεν δὲ τό γε νῦν τῶι πυρὶ τὴν πυραμίδα ὑπάρχειν καὶ ἄλλα τινὰ ἐκείνων τῶν]
[σ]χημάτ̣ω[ν] τοῖ[ς] λοιποῖς
στοιχείοις κατὰ τὰ φαινό-
μεν' αὐτῶν εἴδη ταυτεί· ἀλ-
λ' οὐχ[ὶ] μόνον, εἰ ἄρα, ἐπὶ τοῦ πυ-
5ρὸς ἂν τοιαύτη τις φαντα-
σία σχήματος οἵαν ἐκεῖνος
ἀποδίδωσίν ποτε δόξαι
γίνεσθαι, οὐδ' αὕ[τ]η αἰεί, οὐ
——
δὲ περὶ πᾶσαν φύσιν πυρός,
10ἀλλὰ περὶ τὴν αὐτῆς φλ[ο-]
γός, κα[ὶ] ταύτην ἐμ ποιᾶ[ι] τ[ι-]
νι τοῦ̣ [π]εριέ[χοντο]ς κατα-
στάσει· ἐπὶ [δ' ε]ἴδη ταυτ[ὶ]
φερόμενος [ἐν]ίοτε ἔοικε[ν]
15ἀποδ[ι]δ[οὺς τ]ῶι πυρὶ σχ[ῆ-]
μα [διάφορον κ]αί, ἢν̣ ἐγ̣[  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩] τ[⁦ -ca.?- ⁩]
column 37P.Herc. 1148 col. 4
Sketched 1803-1803 by Carlo Orazi
Engraved 1804-1864 by Bartolomeo Orazi

ἐξέφευ̣[γε] τὴν ὑπὸ τοῦ ἀέ-
ρος στο[λ]ήν, λεπτομερὲσ πα[ν-]
τελῶς αὐτὸ ὂν καὶ οὐ δυ-
νάμενου ὑπὸ τοῦ ἀέρος ἐν
5ἀθροισμῶι λαμβάνεσθαι
συναγωγὴν ἐπιδεχομέ-
νωι· οὔτε γὰρ ἐμβρείθεια
——
ποσή τις στολὴν ἐπιδέχε-
ται οὔτ[ε] λεπτομέρεια, ἀλ-
10λὰ συμμετρία τις ποσὴ
καὶ τοῦ τοιούτου συντελεσ-
τικὴ γί[ν]εται· ἀλλὰ γὰρ
——
καὶ τοῦτ̣ο γελοίως ἐκ τῆς
φαντασίας ἀναλελόγισται
15καὶ οὐκ ἐπισταμένως τἀ-
φανὲς δι̣ὰ τοῦ φαινομένου
συλλογί[ζ]εσθαι· καὶ ἡ γῆ δὲ
——
π[ά]λιν̣ οὐ[κ] ἐ[κ τοῦ] αὐτ̣[οῦ τ]ρό-
που δ̣ύν[αται  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἐξ οὗ
20δ[  ̣  ̣  ̣]νη[- ca.9 -]ειονου
μ [  ̣  ̣] απο [- ca.9 -]ην[  ̣]α -
——
σ[  ̣  ̣]κι[- ca.9 -]ειδ[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]ω[- ca.10 -]ι̣α[  ̣  ̣  ̣]
column 38P.Herc. 1148 col. 5
Sketched 1803-1803 by Carlo Orazi
Engraved 1804-1864 by Bartolomeo Orazi

0[⁦ -ca.?- ⁩]
τα αὐτῶι τρίγωνα ἐξ ὧν
καὶ τὰ λοιπὰ συμπλέκει
σχήμα̣τα· εἰ μὲν ἄτομα
ὑφείληπτο εἶναι, τί οὐχὶ
5ἐποιήσατό τινα ἀπόδειξιν
ὡς ἔστιν ἄτομα [σ]ώματα;
——
εἰ δὲ μὴ ἄτομα, τ[ί] ἂν ἐκ τού-
των νομίζοι τις συνίστα-
σθαι τὰ λοιπὰ ἃ συμπηγνύ-
10ει ἐξ ἄλλων ὡνδήποτε;
ἀλλὰ γὰρ αὖθίς που ταῦτα μηκυν-
θήσεται· νῦν δὲ ἐ̣κεῖνο ἱ̣-
[κ]ανὸν εἰπεῖν, ὅτ[ι] συνέβαι-
[ν]ε γελοίως τὸν ἄνδρα τοῦ-
15[τον ἅμ]α μ̣ὲν ὅ̣μοιον ε̣[ἶ]π̣αί
πως τἄ[λλ]α καταζημ[ιοῦν  ̣  ̣  ̣]
τα τ[  ̣  ̣  ̣]ν̣α [τῶ]ν σχημ̣[ά]των̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣α[  ̣  ̣]ε̣γεν[  ̣  ̣]στ̣[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εων̣, ἅμα δὲ κατα-
20[λέγειν π]άθ[η] μη̣θὲν δυ̣[νη]σ̣ό-
[μενον λ]ογί[ζε]σθ̣αι̣ [κα]τὰ̣ τὸ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ζητ̣   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]
column 39P.Herc. 1148 col. 6
Sketched 1803-1803 by Carlo Orazi
Engraved 1804-1864 by Bartolomeo Orazi

0[ὅμοι-]
ον τ[ο]ῖς πάθεσίν ἐστιν τοῖς
ὑπὸ τῶν τεττάρων τού-
των στοιχείων γινομέ-
νοις ὃ ἀποδίδωσιν σχῆμα,
5μάλ[ι]στα μὲν καὶ τὸ πρῶτον
ἑκάτερον, εἰ δὲ μή, τό γε ἤ-
δη τὴν ὁμοιομέρειαν τῶι
φαινομένωι κεκτημέ-
νον· ἀλλὰ γὰρ ταῦτα μὲν
10αὐτοῦ κατεστρέφθω·
——
πρὸς δὲ τοὺς οἰομένους
καταζηλοῦν, ὅταν οὐ-
σίαν τις ὀνομάζηι, τοὺς
ταύταις ταῖς φωναῖς χρω-
15μέ[ν]ους, [καὶ π]άλιν, ὅ[τ]αν λέ-
ξε̣ω̣ς ἀ̣ναγ[κ]αίαν τινὰ
δ[ι]ά̣[θ]εσ̣ιν̣ ποιήσηται, τοὺς
σοφιστεύοντας ἀπὸ τού-
των̣ τῶ[ν] μερῶν, μικρὰ
20βούλομ̣α̣[ι] δια̣λεχθῆναι·
φαςὶ γ[ὰ]ρ δὴ τοὺς μ[ε]τα-
[δ]ο̣ξά̣ζ̣οντ[ας  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τοῖς ο̣
[⁦ -ca.?- ⁩]
column 40P.Herc. 1148 col. 7
Sketched 1803-1803 by Carlo Orazi
Engraved 1804-1864 by Bartolomeo Orazi

0[οἰκεῖον εἶ-]
ναι, τοῦ συνάψαντος τὸ
σύμφωνον αὑτῶι καὶ ἀκό-
λουθον, ἐκείνου δὲ ἀλλότρι-
ον, τοῦ κυκήσαντος μετὰ
5τῶν οὐκ ο̣ἰκείων δογμά-
των τόδε τι ὀρθὸ̣ν δόγμα,
κἂν πρότερος ἐπιπεσὼν
αὐτῶι τύχηι· συμπεφο -
——
ρημένος γάρ ἐστ[ι]ν οὐχ ὃς
10ἂν τὸ δι[ε]σπαρμένον δό-
γμα μεθ' ἑτέρω[ν] ἀλλοτρί-
ω̣ν ἑαυτοῦ δογμάτων εἰς
[τ]αὐτὸ συ̣ν̣άγηι, ἀλλ' ὃς ἂν
ἀ̣ν{ι}ομολ̣[ογ]ούμεν' ἀλ̣λ[ή-]
15λοις τινά, [εἴ]τε παρ' α[ὑτοῦ]
εἴτε π̣αρ' ἄ̣[λλ]ων σ̣υντιθ̣ῆι·
——
κἄν [τις] τό̣[δε] μὲν Ἐμπεδο-
[κ]λέ̣ους λέ[γη]ι πρ̣ὸ̣[ς] νοῦν, τό-
[δ]ε̣ δ' ἄν[ε]υ [νοῦ] τύχηι [  ̣  ̣  ̣  ̣
20τ̣ων [  ̣  ̣  ̣  ̣]ανον [  ̣] ναν̣
γη̣   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣] υτου [  ̣] δι   ̣  ̣ αν̣
[  ̣]ο [  ̣  ̣]ρου[  ̣  ̣ε[  ̣  ̣  ̣]ην̣
[⁦ -ca.?- ⁩]τ[⁦ -ca.?- ⁩]
column 41P.Herc. 1148 col. 8
Sketched 1803-1803 by Carlo Orazi
Engraved 1804-1864 by Bartolomeo Orazi

0[συντί-]
θ̣ησιν· οὔτε γὰρ ἐπαινεῖ
——
ἐξαπίνης τονδεί τινα, [ε]ἶ-
τα πάλιν τὸν ἀντιδοξά-
ζοντα τούτωι, οὔτε τοδί
5τι ἐγκωμιάζει ὃ ὅδε τις
λέγει, εἶτα πάλιν τὸ ἀντ[ι-]
κείμενον τούτωι ὃ ἄλλος
τις λέγει, ἀλλ' ὅταν ἐπαι-
νῆι τὸ τοῦδέ τινος ἐπιφο-
10ρᾶς ὀρθῆς εἶδος, εἶτα πάλιν
τὸ τοῦδε, οὐ τὸ ὑπεναν-
τίον τῶι τοῦδε ἐπαινεῖ,
ἀλλ' ὃ ἂν σύμφωνον ἦι, καὶ
οὕτως̣ [ἐ]π̣ὶ πάντων πράτ-
15τει· ἀρχὴν δέ, ὥσπερ ἔλε-
γον, οὐ̣δ' ἐκείνων οἴετα[ι]
δίκαιον̣ νομίζ̣ειν [τι]ν̣ά,
τούτων οὐθέν, ὥστ̣ε ο[ὐ]κ ἐ-
π̣άγε̣τ̣[αι ποιη]τὰς καὶ σο-
20φ[ι]στὰ̣[ς καὶ ῥήτο]ρας, οἵ γ[ε] πᾶν
[τὸ] τ̣ὴν ὀρθὴν ἔχον ἐπιφο-
[ρὰ]ν̣ ο̣ὐ[⁦ -ca.?- ⁩]
column 42P.Herc. 1148 col. 9
Sketched 1803-1803 by Carlo Orazi
Engraved 1804-1864 by Bartolomeo Orazi

0[τῶν τοῖς προσέ-]
χουσι θορύβους ἐνθυμη-
ματικοὺς καὶ ἀποφθε{γ}-
γματικοὺς παρασκευα
ζόντων· σολοικίζει{ν} τ' ἐν
——
5δόξαις τὸ μὲν ὅλ̣ον ὁ̣ μη-
θ̣ὲν ἀκόλο̣[υ]θον συναρτῶν·
ο̣ὐ μὴν ἀλλὰ κα[ὶ] ὁ ἐπιβα-
λόμενος μὲν̣ κα̣τὰ του-
τον̣[ί] τινα βαδ[ίζει]ν, ἐξαπί-
10ν[η]ς̣ δ̣' ἀ[ρ]χόμε[νος καθ'] ἕτε-
ρον, ἕ̣να καθ' ἕ[ν', ἀλλ'] οὐχ ὃς
——
ἂν τῶι μὲν ὅλω̣[ι τρό]πωι
12bμὴ ἐ̣πι-
12cβάλληται
12dτῶ[ι λ]όγω[ι]
τῶι τούτου χρῆ[σθ]α̣ι, αὐ-
τ̣[ὸν δ]ὲ μόνον τ[ι παρ]αποι-
15ῆ̣[ι ἐ]π̣ι[τηδ]εύ[σας ἅμα]
καὶ [π]ρὸς τὸ̣ ο̣[ἰ]κεῖο[ν δόγμα]
ἀποκαταστήση[ι·⁦ -ca.?- ⁩]
——
τυχόντα[  ̣  ̣] μαι̣ το̣[⁦ -ca.?- ⁩]
μικρόν τι̣ν̣α[⁦ -ca.?- ⁩]
20γ̣ο[⁦ -ca.?- ⁩]
μ̣ιζοντι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]ντ[⁦ -ca.?- ⁩]
column 43P.Herc. 1148 col. 10
Sketched 1803-1803 by Carlo Orazi
Engraved 1804-1864 by Bartolomeo Orazi

αὐτοὺς γὰρ δίκαιον φάσ-
κε[ι]ν σολ[ο]ικίζειν ἢ συμ-
πε̣φορῆσθαι, λελυμασ̣μέ-
νους καὶ τὸ ἀπὸ τύχης
5τ[ῆ]ς φύσ[ε]ως αὐτῶν ὀρθὸν
ἐπ̣[ι]φορᾶς εἶδος· οἱ δὲ δὴ
——
δι[ὰ] τινος ὀνόματος ἢ ὀ-
νο[μασ]ί̣ας ἀδια̣φό̣ρ[ο]υ κοι-
νότ̣ητα, τῶι τε λελογισ-
10μέ̣[ν]ωι κα̣ὶ τῶι τυχόν-
τι γ[ι]νομένην, τῆς δι-
αφο̣ρᾶς οὐκέτι ἐπαισθα-
νόμενο[ι], π̣αντελῶ[ς] ἡ-
συχίαν [ἐ]χέτωσαν.
title subscriptioP.Herc. 1148 subscriptio
Sketched 1803-1806 by Carlo Orazi

Ἐπικούρου
Περὶ φύσεως
ΙΔ
Χ̣ΧΧ̣ΓΗΗΗΗ
5ἐ̣πὶ Κλ̣[εάρ]χ̣ου

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.