Papyri.info

sign in

Trismegistos 59822 = LDAB 927Introduction

This papyrus has been digitally edited by Eugenia Chetta (Università di Parma) and revised by Vincenzo Damiani as part of the Project Anagnosis and the Würzburger Zentrum für Epikureismusforschung

DCLP transcription: 59822 [xml]

fragment 1Imaged 1998-2015 by [unidentified responsible individual]

[Ἀλέξαν]δ̣ρ̣[ος, οὗ ἀρχή·]
[ -8-13- ]καὶ τὸ κλεινὸν [ Ἴ]λ̣ιον
[ἡ δ'ὑ]πόθεσις·
[ -8-13- ]Ἑκάβης καθ' ὕπνον ὄψεις
5[ -7-12- ἔ]δ̣ωκεν ἐκθεῖναι βρέφος
[ -8-13- ]ν ἐξέθρεψεν υἱὸν Ἀλέ-
ξανδρ[ον Π]άριν προσαγορεύσας· Ἑκά-
βη δὲ̣ τ̣ὴ̣[ν ἡ]μέραν ἐκείνην πενθοῦ-
σα ἅ̣μ̣α κ̣[αὶ] τιμῆς ἁξιοῦσα κατωδ̣ύ̣-
10ρατ̣ο̣ μ̣ὲ̣ν̣ [τὸ]ν ἐκτεθέντα, Πρία̣μ̣ο̣ν̣ [δ' ἔ-]
πε[ι]σ̣εν̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]ε̣λεις ἀγῶνας ἐπ' α['ὐ]τ̣ῷ κα-
ταστή̣σ̣[ασ]θ̣α̣[ι]· διελθόντ̣[ων δὲ ἐτῶ]ν εἴ-
κοσι̣ ὀ̣ μὲ̣ν π̣α̣ῖ̣ς̣ ἔ̣δ̣ο̣ξ̣ε̣ [κρείττων τ]ὴν
φύσιν εἶναι βουκόλο̣[υ τοῦ θρέψα]ντος,
15οἱ δ' ἄλλοι νομεῖς διὰ τ̣ὴ̣ν ὑπ̣ερήφανον
συμβίω̣σιν δ̣ή̣σαντες ἐπ̣[ὶ] Πρία̣μον ἀνήγα-
γον αὐτ̣όν̣·   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ηθεὶς [δ]ὲ ἐπὶ τοῦ δυνά-
στο̣υ̣  ̣  ̣[  ̣] ι̣ω̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣η̣[  ̣  ̣]ρειτο καὶ τοὺς δι-
αβάλλ̣ο̣ντα̣ς ἑκ̣ά̣σ̣τ̣[ο]υς ἔλαβε καὶ τῶν
20ἐπ' αὐτῶι τελ[ο]υ̣μέν̣[ων] ἀγώνων εἰάθη
μετασχ̣εῖν̣· δ̣ρ̣ό̣μον̣ δὲ καὶ πένταθλον,
ἔτι ((dagger)) δαπα  ̣η̣  ̣ηντ̣τεφ  ̣  ̣  ̣  ̣ἀ̣π̣ε̣θηρίωσε
τοὺς περὶ Δηίφοβον· οἵτινες ἡττᾶσθαι δια-
λαβ̣[ό]ντες ὑπὸ δούλου κατεξίωσαν τὴν
25Ἑκάβην, ὅπ̣ως̣ ἂν αὐτὸν ἀποκτείν̣η̣<ι>· πα-
ραγενη̣θ̣έ̣ν̣τ̣α δὲ τὸν Ἀλέξανδρον
Κασ[σάν]δρ[α μ]ὲν ἐμμανὴς ἐπέγνω
κα̣ὶ̣ π̣[ερὶ τῶ]ν̣ μ̣ελλόντων ἐθέσπισεν,
Ἑκάβη̣ [δὲ ἀπο]κ̣τ̣εῖναι θέλουσα διεκω-
30λύθε· π̣[α]ρ̣α[γενό]μενος δ' ὁ̣ θ̣ρέψας αὐτὸν
διὰ τὸν κίνδυνον ἠναγκάσθη λέγειν τὴν
ἀλήθ̣ειαν· Ἑκάβη μὲν οὖν υἱὸν ἀνεῦρε

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.