Papyri.info

sign in

4557 P. Oxy. 67 = Trismegistos 59838 = LDAB 943DCLP transcription: 59838 [xml]

column i
[Λάκαινα πολυδά]κρυ̣τ[ος ἐ]ν δ[όμ]ο̣ις κ̣[ό]ρ[α,]
[πολιόν τ’ ἐπὶ] κρᾶτα [μάτηρ]
[τέκν]ω̣ν θα[νόντων]
[τίθεται χέρα δρύπτε]τ̣α̣[ι παρ]ε̣[ιάν,]
5[δίαιμον ὄνυ]χ̣α τι[θ]ε̣μ[έ]να.
[γυναῖκες, Ἑκάβη] ποῦ ποθ’ ἡ πα[ναθ]λ̣ία,
[ἡ πάντα νικῶσ’ ἄνδ]ρα καὶ θ[ῆ]λ̣υν̣ [σπο]ρ̣ὰν
[κακοῖσιν; οὐδεὶς στέ]φα̣νον ἀνθα̣[ιρή]σ̣ε̣[τ]αι.
[τί δ’, ὦ τάλαινα σῆς κ]ακ̣[ογ]λ̣ώ[σσου] βοῆ̣[ς;]
10[ὡς οὔποθ’ εὕδει λυπ]ρά σου κ[η]ρύ̣γ̣[μ]α̣τ̣α̣.
[Ἑκάβῃ φέρω τόδ’ ἄλγος] ἐ̣ν κ̣[ακ]οῖ[σ]ι γὰρ
[οὐ ῥᾴδιον βροτοῖσιν εὐ]φ̣η[μεῖν σ]τόμα̣.
[καὶ μὴν περῶσα τυγχά]ν̣ει δ̣[όμ]ω̣ν̣ [ὕ]π̣ερ
[ἥδ’, ἐς δὲ καιρὸν σοῖσι φαί]ν̣εται λό̣[γοις.]
15[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[ἄπαις ἄνανδρος ἄπολις ἐξ]ε̣φ̣θ̣[αρμένη.]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
column ii
(added at left: [Ἑ]κ̣(άβη)) ((eisthesis)) ἐμ[ὸ]ς ἐμὸς ξέ̣νος̣, [Θρ]ῄ̣[κιος ἱππότας,]
ἵν’ ὁ [γ]έρων [πα]τ̣[ὴρ ἔθε]τ̣[ό νιν κρύψας.]
——
οἴμοι, τί λέξεις; χρυ̣[σὸν ὡς ἔχοι κτανών;]
——
ἄ̣ρρητ̣’ ἀ̣νωνόμ[αστα, θαυ]μ̣άτ[ων πέρα,]
5[οὐ]χ̣ [ὅσι]α οὐδ’ [ἀ]νε̣[κτά. ποῦ δί]κ̣α̣ ξ̣[ένων;]
ἰὼ κ̣ατά̣ρα̣τ̣’ ἀ[νδ]ρ̣ῶ̣ν̣, [ὡ]ς̣ [διεμοιράσω]
χρό[α,] σιδαρ̣έ̣ῳ̣ τεμὼ̣[ν φα]σ̣γ̣ά̣ν̣[ῳ]
μέλε̣α τοῦδε̣ π̣α[ι]δὸ̣ς̣ [ο]ὐ̣δ’ οικ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
——
(added at left: χ\ο/(ρός)) ὦ τλῆ̣μον, ὥς σε π̣[ο]λυ[π]ο̣[ν]ω̣τ̣ά̣τ[ην βροτῶν]
10δ̣αίμ̣ων ἔθηκεν [ὅ]σ̣τι̣[ς ἐστί σοι β]αρ̣[ύς.]
[ἀ]λ̣λ’ ε̣ἰσο̣ρῶ γὰρ τοῦδ̣[ε] δ̣εσ̣[πότου] δ̣[έμας]
[Ἀγ]αμ̣έμνονος, τοὐν̣θέ[νδε σι]γ̣ῶ̣[μεν, φίλαι.]
——
(added at left: [Ἀγ(αμέμνων)]) [Ἑκ]άβη, τί μέλλεις [π]α̣ῖδ̣α̣ σ̣[ὴν κ]ρ̣[ύπ]τ̣[ειν τάφῳ]
ἐλθο̣[ῦ]σα, ἐφ’ οἷσ̣π̣ερ Τ̣[α]λ̣θ̣ύβιος ἤ̣γ̣γ̣ε̣[ιλέ μοι]
15μὴ θ̣ι̣νγάνειν(*) σ̣ῆς μ[η]δ̣ένα Ἀ̣ργε̣ίω[ν κόρης;]
ἡμεῖς μὲν οὖν ἐῶμ[εν] ο̣[ὐ]δ̣[εψ]α̣υ̣ο̣μ̣[εν](*)·
σ̣ὺ̣ δ̣ὲ σ̣χ̣ο̣λάζε̣ι̣ς̣, [ὥ]σ̣τ̣[ε θ]α̣[υμάζ]ε̣ιν ἐ̣[μέ.]
[ἥ]κ̣ω̣ [δ’] ἀ̣ποσ[τε]λ[ῶ]ν̣ [σε· τἀκεῖ]θ̣[εν γὰρ εὖ]
[π]ε̣[πρ]αγμέν̣’ [ἐ]σ̣τ̣ί̣ν̣· ε̣[ἴ τι τῶν]δ̣’ ἐ̣[στὶν καλῶς.]
20[ἔα· τίν’] ἄ̣ν̣δρα̣ τ̣[ό]ν̣[δ’] ἐ̣π̣[ὶ σκηναῖς ὁρῶ]
[θανόντ]α Τρώων̣; [οὐ γὰρ Ἀργεῖον πέπλοι]
[δέμα]ς̣ περιπτ̣ύσ[σοντες ἀγγέλλουσί μοι.]
[δύστην’,] ἐμα[υ]τ̣[ὴν γὰρ λέγω λέγουσα σέ,]
[Ἑκάβη, τί] δράσ̣[ω; πότερα προσπέσω γόνυ]
25[Ἀγαμέμ]ν̣ονο[ς τοῦδ’ ἢ φέρω σιγῇ κακά;]
[3 lines missing]
29[γο]ν̣άτ[ων ἀπώσ]αιτ’, [ἄλγος ἂν προσθείμεθ’ ἄν.]
30[οὔ]τ̣οι π[έ]φ̣[υκα μά]ν̣τ̣ι̣[ς, ὥστε μὴ κλύων]
[ἐξ]ι̣στορῆσ̣α̣[ι σῶ]ν ὁδὸ̣ν̣ [βουλευμάτων.]
[ἆ]ρ̣’ ἐκλογίζ[ο]μ̣αί γε πρ̣[ὸς τὸ δυσμενὲς]
μᾶλ̣λον φρέν̣α̣ς τοῦδ’, ὄν̣[τος οὐχὶ δυσμενοῦς;]
——
εἴ τ[ο]ί μ̣ε βού̣[λῃ] τ̣[ῶν]δ̣ε̣ μ̣[ηδὲν εἰδέναι,]
35ε̣ἰς [τ]α̣ὐτὸν ἥ[κεις·] κ̣[α]ὶ̣ [γὰ]ρ̣ ο̣[ὐδ’ ἐγὼ κλύειν.]
——
[ο]ὐ̣[κ ἂ]ν̣ δ̣[υναί]μ̣η̣[ν το]ῦ̣[δε] τ̣[ιμωρεῖν ἄτερ]
[τέκνοισι τοῖς ἐ]μ̣οῖ[σι. τί σ]τ̣ρ̣έ̣φ̣[ω τάδε;]
[τολμᾶν ἀνάγκ]η̣, κ̣[ἂν] τ̣[ύ]χ̣ω κ̣[ἂν μὴ τύχω.]
[Ἀγάμεμνον, ἱ]κ̣ετεύω σε τῶ̣[νδε γουνάτων]
40[καὶ σοῦ γενείου] δεξι̣ᾶ̣ς τ’ ε̣[ὐ]δ̣α̣[ίμονος.]
[τί χρῆμα μασ]τ̣εύουσα; μῶ[ν ἐλεύθερον]
[αἰῶνα θέ]σθ[αι;] ῥ̣ᾴδιον γάρ ἐ̣[στί σοι.]
[ὁρᾷς νεκ]ρ̣ὸ̣ν̣ τ̣[ό]ν̣δ̣’, ο̣ὗ̣ κ̣α̣[ταστάζω δάκρυ;]
[ὁρῶ τὸ μ]έ̣ντο̣[ι μέλλ]ο̣ν̣ [οὐκ ἔχω μαθεῖν.]
45[ἔστιν δὲ τ]ίς σ̣ῶ̣[ν οὗτος,] ὦ̣ τ̣λ̣[ῆμον, τέκνων;]
[οὐ τῶν θα]νόντω̣[ν Πριαμιδ]ῶ̣[ν ὑ]π̣’ [Ἰλίῳ.]
[ἦ γάρ τιν’ ἄλ]λ̣ον̣ ἔτ[εκες ἢ κείνους, γύναι;]
[ἀνόνητά] γ̣’, ὡς ἔο[ικε, τόνδ’ ὃν εἰσορᾷς.]
50[ποῦ δ’ ὢν] ἐτύ̣γχαν̣’, [ἡνίκ’ ὤλλυ]τ̣ο̣ [πτόλις;]
[πατήρ νιν] ἐ̣ξέπ̣εμψεν ὀρρωδῶ̣ν̣ [θανεῖν.]
[ποῖ τῶν τότ’] ὄ̣ντ̣ων χωρίσα̣ς̣ [τέκνων μόνον;]
[ἐς τήνδε χ]ώ̣ρα̣ν, ο[ὗ]περ εὑ̣ρ[έ]θ̣[η θανών.]
[πρὸς ἄνδ]ρ̣’ ὃ̣ς ἄρ̣χει τῆσ̣δ̣[ε] Π̣ο̣λ̣υμ̣[ήστωρ χθονός;]
55[ἐνταῦθ’ ἐπέμ]φ̣[θ]η̣ πικροτά̣[τ]ο̣υ̣ χρυ[σοῦ φύλαξ.]
[θνῄσκει δὲ πρὸς τ]οῦ καὶ τίνος̣ π̣[ότμου τυχών;]
56a[τοῦτόν ποτ’ ἔτεκο]ν κ̣α̣ὶ̣ ἔ̣φε̣ρ̣ο̣ν ζώ̣[νης ὕπο.]

Apparatus


^ ii.4. α̣ρρητ̣’ papyrus
^ ii.15. l. θιγγάνειν
^ ii.16. or ο̣[ὐ]δ̣[ὲ ψ]α̣ύ̣ο̣μ̣[εν], or ο̣[ὐ]δ̣’ [ἐψ]α̣ύ̣ο̣μ̣[εν]
^ ii.54. ανδ]ρ̣’ papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.