Papyri.info

sign in

Trismegistos 59964 = LDAB 1076Introduction

This papyrus has been digitally edited by Marcel Moser and revised by Vincenzo Damiani as part of the Project Anagnosis and the Würzburger Zentrum für Epikureismusforschung

DCLP transcription: 59964 [xml]

folio 1

vImaged 2010-2015 by [unidentified responsible individual]

[ἐμπλέψατε εἰς Ἀ]βραὰμ τὸν π(άτη)ρα ὑ̣[μῶν]
[καὶ εἰς Σάρραν] τ̣[ὴ]ν̣ ὠδίνου[σαν ὑμᾶς.]
[Ταῦτα γὰρ πάντως ὁ λόγος τοῖς ἔξω τῆς]
[ἀρετῆς πλανωμένοις διακελεύεται,]
5[ἵνα, καθάπερ οἱ ἐν πελάγει τῆς] ε̣ὐ̣-
[θείας τοῦ λιμένος πα]ρ̣ε̣ν̣ε̣χθέντες κα-
[τὰ τὸ φανὲν σημεῖο]ν τῆς πλα(*)νῆς ἑαυ-
[τοὺς ἐπανάγουσιν] ἢ πυ(*)ρσὸν ἰ(*)δόν-
[τες ἀπὸ ὕψους αἰρόμενο]ν ἢ κορυφήν τι-
10[νος ἀκρωρείας ἀφαν]εῖσαν τὸν αὐτ(ν)
[τρόπον τοὺς ἀκυβερνήτ]ῳ τῇ διανοίᾳ
[κατὰ τὴν τοῦ βίου θάλασσα]ν πλανωμέ-
[νους τῷ κατὰ τὴν Σάρραν καὶ] Ἀβραὰμ
[ὑποδείγματι πάλιν κατευθύν]ῃ πρὸς [τ(ν)]
Traces 1 line [10 lines missing]
rImaged 2010-2015 by [unidentified responsible individual]

[πῶς ἐστι δυ]ν̣[α]τὸν τῶ\ι/ ἀκλύ̣[στωι τῆς]
[ἀρετῆς λιμένι] τὴν ψυχ[ὴν καθορμίσαι,]
[μηδαμοῦ ταῖς τοῦ βίου ζάλαις ἐγχει-]
[μασθεῖσαν μηδὲ κατὰ τὰς ἐπαλλήλους]
5τ[ῶν παθῶν τρικυμίας τῷ βυθῷ τῆς κακίας ἐνναυαγήσα-]
σα[ν]. Τάχα γὰρ κ[αὶ τούτου χάριν ἡ τῶν ὑψη-]
——
λῶν ἐκείνων π[ολιτεία δι' ἀκριβείας]
(*)στόρηται, ὡς [ἂ]ν [διὰ τῆς τῶν προκατωρ-]
θωκότων μι[μήσεως ὁ ἐφεξῆς βίος πρὸς]
10τὸ ἀγαθὸν ἀπ[ευθύνοιτο.- ca.11 -]
——
ἀφορῶντας̣, [ὅτι καὶ τοὺς μὴ συνδιαβα-]
πτιζομέν[ους ἔτι ταῖς ἀνθρωπίναις ἀπά-]
τα̣ι̣ς αὐ̣τ̣ῶ̣[ν τῶν πραγμάτων ἡ ἄστατός]
τε̣ κ̣α̣ὶ̣ [πεφορημένη κίνησις ἀφ' ἑαυτῆς]
15ἀ̣π̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[10 lines missing]
folio 2

vImaged 2010-2015 by [unidentified responsible individual]

(added at left: Γ̣ρ̣η(γορίου)) Ἡ̣ γ̣ὰ̣ρ̣ δ̣ι̣[δασκαλία] τ̣ῆ̣ς̣ ἀ̣λ̣η̣θ̣είας̣ [πρ]ὸ̣ς̣ τ̣[ὰς]
(added at left: · ρ̣κ̣) [δ]ι̣α̣[θ]έ̣σ̣εις [τῶν δε]χομένων τὸ[ν λόγ]ον [συμ-]
μεταβάλ[λεται. Ἐ]π' ἴ(*)σης γὰρ π[ᾶσι το]ῦ λόγου
τὸ καλὸν [ἢ τὸ κα]κ̣[ὸ]ν προδ[εικνύντ]ος, ὁ μ(ν)
5εὐπειθ[ῶς πρ]ὸς τὸ δεικν[ύμενον] ἔχων
ἐν φωτ[ὶ τὴ]ν διάνοιαν [ἔχει, τῶι δὲ ἀντ]ι-
τ̣ύ̣π̣ω̣ς̣ [διακειμένωι καὶ μὴ καταδεχομέ-]
νωι πρὸ[ς τὴν ἀκτῖνα τῆς ἀληθείας τὴν]
ψυχὴ[ν διαβλέψαι παραμένει τῆς ἀγνοίας]
10ὁ [ζόφος. Εἰ δὴ τὸ καθόλου νοηθὲν ἡμῖν ἐν]
τοῖς τοιούτ[οις ψεῦδος οὐκ ἔστιν, οὐδ' ἂν τὰ]
καθ' ἕκαστον [πάντως ἑτέρως ἔχοι, τῆς ἐπὶ]
μέρους ἐξετά[σεως συναποδειχθείσης]
τ(ι) λόγω(ι). Οὐκο[ῦν οὐδὲν θαυμαστὸν ἀπαθῆ τὸν]
15Ἑβραῖον μ[ένειν τῶν Αἰγυπτίων κακῶν]
ἐν μέσοι[ς το]ῖς ἀ[λλοφύλοις ἀναστρεφόμε-]
νον, ἐπεὶ καὶ νῦ[ν ἐστι γινόμενον τὸ ἴ-]
σ̣ο̣[ν ἰδεῖν. Τῶν γὰρ ἐν ταῖς πολυά(νθρωπο)ν οὔσαις πόλεσι]
πρὸς [τὰς ἐναντίας δόξας διεστηκότων]
20τοῖς [μὲν πότιμόν τε καὶ διειδές ἐστι]
τὸ̣ ν̣[ᾶμα τῆς πίστεως, ὃ διὰ τῆς θείας δι-]
δα̣[σκαλίας ἀρύονται, τοῖς δὲ διὰ τῆς πο]
[3 lines missing]
rImaged 2010-2015 by [unidentified responsible individual]

(added at left: · ρ̣⁦ vac. 2⁩  ̣) καὶ τὸ τ[ῶν] Ἑβ[ρ]αίων π[οτὸν τῷ μολυσμῷ]
τοῦ [ψεύ]δους [αἷ]μα ποι[ῆσαι, τουτέ]στι τὸν ἡμέ-
τερο[ν λόγ]ον καὶ ἡμῖν [δεῖξαι] μὴ τοιοῦτον (ν)-
τα οἷ̣[ός ἐστι]ν· ἀλλ' οὐκ̣ [ἀχρειώ]σῃ̣ καθ' ὅλου
5τὸ [πότον], κ̣ἂ̣ν̣ [ἐκ τοῦ] π̣ρ̣[οχείρου] δι' ἀπάτης
πε[ριφοι]ν̣ί̣[ξ]ῃ̣ τ̣ὸ̣ ε̣ἶ̣δ̣ο̣ς̣. Π̣[ίνει] γὰρ ὁ Ἑβραῖος
τὸ [ἀληθινὸν ὕδωρ οὐδὲν π]ρὸς τὸ εἶδος )
(added at left: () [τῆς ἀπάτης ἐπιστρεφόμεν]ος. ⤚
[τι τὸ ἐσκληρύνθαι παρὰ τοῦ] Θ(εο)ῦ τὸν Φα-
10[ραώ. Πῶς οὖν ἂν εἴη κατάκριτος, τ]ῆ̣\ι/ ἄνω-
[θεν ἀνάγκῃ σκληρῶς τε καὶ ἀντι]τ̣ύ̣π̣ω̣ς̣ δ̣ι̣α̣-
[θέμενος; Λέγει δὲ ὁ Ἀπόστο]λος, ὅτι καθ' ὡς οὐ-
[κ ἐδοκίμασαν τὸν Θ(εὸ)ν ἔχ]ειν ἐν ἐπιγνώσει,
[παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θ(εὸ)ς] εἰς πάθη ἀτιμίας,
15[περὶ τῶν ἀρρενοφθορού]ντων λέγω(*)ν καὶ
[περὶ τῶν ἐν τοῖς ἀτίμοις] τ̣ε̣ καὶ ἀ̣ρ̣[ρήτοι]ς
[τῆς ἀσωτίας τρόποις] ἀσχ[ημονούντω(ν)]·
[Ἀλλ' εἰ καὶ οὕτω λέγεται] παρὰ τῆς θεί[α]ς Γρα-
[φῆς τὰ εἰρημένα οὕτε τ]ῷ πάθει [τ]ῆ[ς] ἀτιμί-
20[ας ὁ Θ(εὸ)ς ἔκδοτον δίδωσι τὸν πρὸς τ]οῦτο φερό-
[μενον, οὔτε Φαραὼ θείᾳ βουλή]σει σκληρύ-
[νεται, οὔτε ὁ βατραχώδης βίος ὑπὸ τ]ῆς ἀρε-
[τῆς πλάσσεται.⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣ καὶ(*)
[2 lines missing]
folio 3

vImaged 2010-2015 by [unidentified responsible individual]

[τ]οῦ βίου [καὶ τ]ῶν μὲν δι' ἀρετῆς κατορθου-
[μ]έν[ων, τῶν δὲ] εἰς κακίαν ἀπορρεόντω(ν).
Οὐκ ἄν τις εὐ[λόγως ὑπερ]κε[ιμ]έναις τισὶν
ἀνάγκαις ταῖς κατὰ τὸ θεῖον βούλημα
5συνισ[τα]μέναις τὰς διαφορὰς τῶν βίω(ν)
λογίσα[ιτο], ὧ̣(*)ν ἡ προαίρεσις ἐφ̣' ἑκάστου
τὸ κρά[τος ἔχ]ει· τίς οὖ(*)ν παραδίδοται τῷ
——
πά[θει τῆ]ς ἀτιμίας, σαφῶς ἔστι παρὰ τοῦ
Ἀποστ[όλ]ου μαθ[εῖν]· [ὁ] μὴ δοκιμάσα[ς τ](ν)
10Θ(εὸ)ν ἔ[χειν] ἒν ἐπιγνώσει· ὃν [οὐ]κ [ἀμυν]ό-
μ[ενος ὁ Θ(εὸ)ς- ca.28 -]τ̣α(*)
[14 lines missing]
rImaged 2010-2015 by [unidentified responsible individual]

Φαραὼ τ[ῆς θ]είας βουλήσεως ἐνθε[ίσης,]
ἀλλ' ὡς [τ]ῆς προαιρέσεως [διὰ τῆ]ς πρὸς τ(ν)
κακία[ν] προσκλίσεως τὸν ἐκμαλάσσοντα
τὴν ἀ[ντι]τυπίαν λόγον μὴ δ[ε]χομένης.
——
5Οὕτως̣ κ̣αὶ ἡ τῆς ἀρετῆς ῥάβ[δος ἐ]ν τοῖς Αἰγυ-
πτίοις φανεῖσα τὸν μὲν [Ἑβραῖ]ον καθαρ(ν)
τῆς βατ[ρ]αχώδους ζωῆς ἀπ[εργάζ]εται, τὸν
δὲ Αἰγυπτίον πλή(*)ρη(*) τῆς το[ιαύ]της δείκνυ-
σ̣ι̣ νόσου. ⁦ vac. ? ⁩ Κ̣α̣ὶ̣ ὥ̣σ̣π̣ε̣ρ̣ ἐκ τῆ[ς ἀ]τακτοτέρας
——
10[δια]ίτη[ς φ]θοροποιός τις χ[υμὸς καὶ] χολώδης
[ἐν τοῖς σπλάγχν]οις σ̣υ̣ν̣[ίσταται, ὃν ὁ ἰατρός]
[14 lines missing]
folio 4

vImaged 2010-2015 by [unidentified responsible individual]

1,msup [Ὁ τῆς] ἔξω παιδείας λόγος χρειώδης εἰς τὴν τῆς εὐσε-
2,msup [βείας] συνηγορίαν τίς ἐστι πλοῦτος Αἰγυπτίων
3,msup ⁦ vac. 1 line⁩
μηδὲν τῶν κακῶν δίχα τῆς ἡμετέρας
προαι[ρέσεως] δύνασθαι συστῆναι· ―
——
(added at left:   ̣  ̣) Τ̣ί̣ς̣ ἐ̣σ̣τ̣ι̣ν̣ [ὁ τῶν] Αἰγυπτίων πλοῦτος, ὃ(*)ν
[οἱ] Ἑβραῖ[οι λαβόν]τ̣ες ὤ(*)ιχον[τ]ο ∶ δεῖ τοὺς
5ἑπομένο̣υ̣ς̣ [τῷ πρὸς] ἀρετὴν [ἡ]γουμένωι
μὴ πένητα[ς εἶναι] τοῦ Αἰγυπτίου πλο(*)ύτου,
μήτ̣ε [τ]ῶν ἀ[λλ]οφ̣ύλων κειμηλίων ἀκτή-
μονας, [ἀλλὰ τὰ] προσόντα τοῖ[ς] ἐναντίοις
πάντα [λα]βόντας ἐν χρ[ή]σει παρ' ἑαυτοῖς
10ἔχε̣ι̣ν̣, [ὅπερ τ]ότε ποιῆσαι παρ[ὰ] τοῦ̣ [Μωϋσ]έ-
ω[ς ὁ λαὸς παραγ]γέλλεται· τοῦτο [δὲ οὐκ ἄν]
[τις ἐκ προχείρ]ου ν̣ο̣ή̣σ̣[ας ἀποδέξαιτο]
[13 lines missing] -
rImaged 2010-2015 by [unidentified responsible individual]

(added at left: Κ̣) ρωθεν τὸ διανοητικὸν τῆς ψυχῆς
ὑπερί̣δ̣ο̣υ̣σ̣αν· τὸν δὲ λ[ογισμ]ὸν ἀμφο-
τέροις ἐπε[ζευ]γμένο[ν συν]έχειν τ̣ε̣
αὐτοὺς καὶ ὑπὸ ἐκε̣ί̣[νων ἀ]ν̣έχεσθαι,
5πρὸς μὲν ἀνδρεί[αν τῷ] θυμῷ στομο(*)ύ-
μενον, πρὸς δὲ τὴ[ν τοῦ ἀ]γαθ[ο]ῦ μετου-
σίαν δι' [ἐ]πιθ[υ]μίας ὑ̣ψ̣[ού]με[νο]ν· ἕως ἂ(ν)
ἡ ψυχὴ [τ]ῷ σχήματι τούτῳ [κατ]ησφαλισμέ-
νη τύχῃ, καθάπερ τισὶ γό[μφοις τοῖ]ς κ̣α-
10[τ' ἀρετὴ]ν νοήμασι τὸ [βέβαιον ἔχο]υσα,
[ἐν πάσῃ δι' ἀλ]λήλων γί[νεται τῇ πρὸς τό]
[14 lines missing]
folio 5

rImaged 2010-2015 by [unidentified responsible individual]

π[λού]τῳ κατ[α]κ[οσ]μήσας τῆς Ἐκκλησίας
τὴν [σκην]ή̣ν. ― ⁦ vac. ? ⁩
——
(added at left:   ̣) Τί ἐ̣[στιν   ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]ε̣ν̣  ̣  ̣(*) τῷ Μωΰ(*)σει 'τ̣ὶ βοᾶ\ι/ς'
(added at left:   ̣  ̣) πρὸς αὐ[τοῦ Θ(εο)ῦ] μαρτυρεῖται. Μηδεμίαν
5κατὰ τὸ [φαινό]μενον φωνὴ[ν] πρὸς τὸν
Θ(εὸ)ν ποι[ησάμε]ν̣ο̣ς̣· ἐκείνη ἡ φωνὴ εὔηχός
ἐστι κ̣[αὶ μέχρι] τῆς θείας ἀκοῆς ἀναβαί-
νουσα [οὐχ ἡ] μετά τινος διαστάσεως γιν[ο-]
μένη [κραυγή], ἀλλ' ἡ ἐκ καθαρᾶς συνειδή-
10σεως [ἀναπε]μπομένη ἐνθύμησις· ⤚
——
(added at left:   ̣  ̣) τ̣ι̣σ̣  ̣[- ca.12 -]ανεισα(*)[⁦ -ca.?- ⁩]
(added at left:   ̣)   ̣  ̣[- ca.15 -]αιεπι[⁦ -ca.?- ⁩]
Traces 1 line [12 lines missing]
vImaged 2010-2015 by [unidentified responsible individual]

(added at left:   ̣  ̣  ̣) Τί ἐστι τὸ ἐναφανισθ[ῆνα]ι τῷ ὕ(*)δατ̣ι̣ [τ(ν)]
Αἰγύπτιον τ[ύ]ραννον σὺν̣ [τ]ο̣ῖ̣ς̣ [  ̣  ̣]  ̣  ̣ ἀνα-
βάταις καὶ τριστά(*)ταις. Ὁ̣ τ̣[α]ῦ̣τ̣[α ἀκο]ύω̣(ν)
οὐκ ἀγνο̣ή̣σ̣ε̣ι̣ τὸ κατὰ̣ [τὸ ὕδωρ] μυστή-
5ριον· ἐν ὧ̣(*)ι̣ τ̣ι̣ς̣ μετὰ π[άσης τῆς σ]τ̣ρ̣ατιᾶ̣ς̣
τοῦ ἐχθροῦ κ̣αταβὰ̣ς̣ μόν[ος ἀναδύ]σ̣εται,
ἄ̣λ̣λ̣ο̣
τοῦ πολεμίου στρατοῦ κ[αταδυ]ομένου
τῷ ὕ(*)δατι. Τίς γὰρ οὐκ οἶ(*)δεν [ὅτι στρ]ατὸς
——
10Αἰγύπτιός ἐστι τὰ ποικίλα [τῆς ψυ]χῆς πά-
θη· οἷ(*)ς καταδουλοῦται [ὁ] ἄ̣ν̣(θρωπ)[ος; Ἐκεῖ]ν̣ο̣ι̣
[- ca.9 -ἅ]ρματα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]κ̣α̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Traces 2 lines [12 lines missing] -
folio 6

rImaged 2010-2015 by [unidentified responsible individual]

[τα] καὶ ὅ(*)σα το[ύτοις ὁ]μόφ[υ]λ[α τ]ῷ καθηγου-
μέν[ῳ τῆς πονηρᾶς ἐφόδου συ]νεισπίπτει
τῷ Ἰσρα[ηλίτῃ ἐπὶ τὸ] ὕ̣δ̣ωρ· [ἐφ' ὧ]ν ἡ τοῦ ὕ(*)δα -
——
τρ̣ς(*) φ[ύσις, ἡγου]μ̣ένης τῆς [κατὰ τὴ]ν βα-
5κτηρ[ίαν πίστεω]ς καὶ τῆς [φωτι]ζο(*)ύσης
νεφ[έλης, ζωο]ποιὸς μὲν γίνεται τῶν εἰς
αὐτὴ[ν κατα]φευγόντων, ἀναιρετικὴ
δὲ τῶ[ν δι]ω̣κόντων· το̣[ῦ]το δ' ἐστὶ
——
τὸ δ̣ε̣ῖ̣[ν τοὺς] διερχομένου[ς τὸ μυσ]τικ(ν)
10(*)δ[ωρ ἐν τῷ βαπτίσματι πᾶσαν τὴ]ν τῆς
κ[ακίας παρεμβολὴν νεκρὰν ποιεῖ]ν ἐ(ν)
[14 lines missing] -
vImaged 2010-2015 by [unidentified responsible individual]

εσθαι τ[ὸ ἐχθρὸν καὶ τὸ] φίλον· τοῦ [μ]ὲν
ἐχθρο[ῦ φθειρομένου, τοῦ δὲ] φίλου ζω-
ογονο[υμέ]νου· ―[―]  ̣ ⁦ vac. ? ⁩
——
(added at left:   ̣) Τί ἐ̣σ̣τ̣[ιν τὸ ἄ]ζυμο̣ν̣ ἄρτο[ν ἐπ]εσθίει(ν)
5τῶ\ι/ Πά[σχ]α κελε(*)ύει· ἄ[ζυμος ἂν] εἴη ὁ
——
(added at left:   ̣  ̣  ̣) τῆς ἑωλοτέρας [ἀνεπίμικτος ζ]ύμη[ς·]
νοεῖν τ̣ε̣ δ̣ί̣δ̣ω̣σ̣ι̣ [διὰ τούτων ὁ] νόμος
τὸ μη[δ]ὲν τῆς κακίας λε̣[ίψανο]ν τῶ/ι\ ἑ-
ξῆ[ς κατα]μιγνύειν βί[ῳ, ἀλλ' ἀπὸ ἰδί]α̣ς̣
10ἀρ[χῆς τῆς μετὰ ταῦτα ζωῆς ἄρξασ]θ̣α̣ι̣,
τ[ὸν τὸ συνεχὲς τῆς τῶν καιρῶν ἀκολου-]
[14 lines missing] -
folio 7

rImaged 2010-2015 by [unidentified responsible individual]

[λιζοντος γλυκύτε]ρ̣ό̣[ς τε] κ̣[αὶ] π̣ο̣λ̣υ̣τιμώ-
[τερος ὁ κατ' ἀρετὴν γίνεται βίος, τῇ] ἐλπίδι
τῶν μελλόντων ἐφηδυνόμενος. ⤚
[Τίς ἐστιν ἡ ἐφεξῆς καταγωγὴ τῆς ὁ]δοῦ
5[ἣ διαναπαύει τὸν κόπον τῶν ὁδοιπορο]ύντω(ν).
[Εἰσὶ δυοκαίδεκα μὲν αἱ πηγ]α̣ὶ̣ ἀρί-
[στου καὶ καθαροῦ] κ̣α̣ὶ̣ ἡ̣δ̣[ίστου ν]ά̣μ̣α̣τ̣ο̣ς̣·
[ἑβδομήκοντα δὲ οἱ] φοίνικ[ες, εὐ]μεγέθεις
[καὶ ὑψίκομοι, το]ῦ χρόνου τὰ δ[ένδ]ρα πρὸς
10[ὕψος ἄραντος.] ⁦ vac. ? ⁩ Tὸ τοῦ ξύλου [μ]υστήριο(ν)
[δι' οὗ πότιμον τ]ῆς ἀρετῆς [τὸ ὕδωρ τοῖς]
Traces 1 line [13 lines missing]
vImaged 2010-2015 by [unidentified responsible individual]


—— (added at left:   ̣  ̣) Τίς ἡ πέτρ[α, ἧς ἡ φύσις ἡ ἀντιτυπὴς καὶ]
στ̣ε̣ρ̣[έμνιος ποτὸν τοῖς διψῶσιν ἐγένετο,]
εἰς ὕ(*)[δατος μαλακότητα τῆς ἀντιτυπίας]
ἀνα[λυθείσης. Ὁ γὰρ ἐν τῷ ὕδατι καταλι-]
——
5πὼν [νεκρὸν τὸν Αἰγύπτιον καὶ τῷ ξύλῳ γλυ-]
καν[θεὶς καὶ ταῖς ἀποστολικαῖς]
ἐντρ[υφήσας πηγαῖς, ὑπό τε τῇ σκιᾷ τῶν]
φοιν[ίκων ἀν]απαυσά[μενος, οὗτος ἤδη]
καὶ το[ῦ Θ(εο)ῦ] δ̣εκτικὸς γίν[εται. Ἡ γὰρ πέτρα,]
10  ̣(*)ς φ[η]σιν ὁ Ἀπόστολος, ὁ [Χ(ριστό)ς ἐστιν, ἄνικμός]
τε καὶ [ἀ]ντιτυπὴς τοῖς ἀπ[ίστοις, εἰ δέ τις]
π̣ρ̣[οσ]άγοι τὴ[ν ῥάβδον τῆς πίστεως, ποτός]
[13 lines missing]
folio 8

rImaged 2010-2015 by [unidentified responsible individual]

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[προστάγματι γίνεται τοῦ Ἀαρ]ὼν τ̣ὸ̣ δ̣εῖν
[αὐτοὺς περιελέσθαι ἀφ' ἑαυτῶν τὰ ἐ]νώτια. Καὶ
[ἡ τούτων περιαίρεσις ὕλ]η τῶ\ι/ εἰδώλωι
[ἐγένετο. Τί οὖν φαμεν; Ὅτι] Μωϋσῆς μὲν
5[ἐν τῷ ἐνωτίῳ κόσμῳ, ὅς ἐστι]ν ὁ νόμος τ(ν)
[τῶν Ἰσραηλιτῶν ἀκοὴν κ]α̣τ̣εκόσμη[σε(ν)]
[19 lines missing]
vImaged 2010-2015 by [unidentified responsible individual]

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
——
πλάκας ὑ(*)[ποτίθησι τῇ δύναμει τοῦ τὸν νό-]
μ̣ον α̣ὐ̣τ[αῖς ἐγχαράσσοντος. Καὶ οὕτως ἀ-]
νακαλεῖτα[ι τὴν χάριν, φέρων ἐν ταῖς]
5αληθυ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τ̣ο̣ῦ̣ Θ̣(εο)ῦ̣   ̣  ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 1

rImaged 2010-2015 by [unidentified responsible individual]

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩σ]υ̣γκριν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]την  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ν̣εξαρκ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]νοσ\σ/οτι(*)[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τικαιτ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩(*)τω[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
vImaged 2010-2015 by [unidentified responsible individual]

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ωνεξω̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣η̣αν̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]μ̣εθα  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ιαιου̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ψα̣ντ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣αι  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 2

rImaged 2010-2015 by [unidentified responsible individual]

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]ρ̣ε̣ι̣σ̣υ̣π̣[  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ματι· κα̣[ὶ]
[⁦ -ca.?- ⁩]η περὶ τοῦ
[⁦ -ca.?- ⁩εὐαγ]γ̣ελ̣ίο̣υ̣   ̣  ̣  ̣  ̣υ
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣ (*)ω(άννης)   ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ν̣τ̣ο̣σ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]δ̣  ̣  ̣σ̣ο̣υ̣σ̣απα̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ι̣γ̣ε̣νομε
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
vImaged 2010-2015 by [unidentified responsible individual]

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[ἐ]κείνῳ   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
π̣εινα̣φρο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τοα · ι̣π̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5ψυχὴν   ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
του  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
(*)να τα̣υ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ἐκείνων̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
γ̣ρ̣α  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 3

rImaged 2010-2015 by [unidentified responsible individual]

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]ι̣ ἐν ταραχαῖς [⁦ -ca.?- ⁩]
vImaged 2010-2015 by [unidentified responsible individual]

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1\τ/ο̣π̣[⁦ -ca.?- ⁩]
θε[⁦ -ca.?- ⁩]
——
fragment 4

rImaged 2010-2015 by [unidentified responsible individual]

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
——
  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Traces[⁦ -ca.?- ⁩]
5Traces[⁦ -ca.?- ⁩]
——
(added at left: [  ̣  ̣  ̣]βύ̣θιον)   ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
vImaged 2010-2015 by [unidentified responsible individual]

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣η
[⁦ -ca.?- ⁩]- ca.4 -
[⁦ -ca.?- ⁩]- ca.7 -
5[⁦ -ca.?- ⁩]- ca.8 -
[⁦ -ca.?- ⁩]- ca.6 -
[⁦ -ca.?- ⁩]- ca.4 -
[⁦ -ca.?- ⁩]- ca.3 -
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 5

r
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣ι ἐπισκλ[ηρυν-⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]μ̣ένει̣τα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣κ̣[  ̣  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]σκλη̣[ρ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ι̣σ̣αν̣χ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 1.v.7. πλάνησ papyrus
^ 1.v.8. πύρσον papyrus
^ 1.v.8. ϊδον papyrus
^ 1.r.8. ϊστορηται papyrus
^ 2.v.3. ϊσησ papyrus
^ 2.r.15. λεγὼν papyrus
^ 2.r.23. [Ὥστε μηδεμίαν ἀρετῆς] καὶ ed. pr. 1910
^ 3.v.6. ω̣̈ν papyrus
^ 3.v.7. οῦν papyrus
^ 3.v.11-12. [παραδίδωσι τῷ] π̣ά |[θει] ed. pr. 1910
^ 3.r.8. πλὴρῆ papyrus
^ 4.v.3. ὁν papyrus
^ 4.v.4. ώιχον[τ]ο papyrus
^ 4.v.6. πλόυτου papyrus
^ 4.r.5. στομόυ papyrus
^ 5.r.3. [τὸ ὅτι εἰρῆσθαι] ed. pr. 1910
^ 5.r.3. μωϋσει papyrus
^ 5.r.11. [- ca.9 -ἐμφ]ανεῖσα ed. pr. 1910
^ 5.v.1. ϋδατ̣ι̣ papyrus
^ 5.v.3. τριστὰταισ papyrus
^ 5.v.5. ὡ̣ι̣ papyrus
^ 5.v.9. ϋδατι papyrus
^ 5.v.9. οῖδεν papyrus
^ 5.v.11. οῖσ papyrus
^ 6.r.1. ὁσα papyrus
^ 6.r.3. ὑδα papyrus
^ 6.r.4. l. τος (corr)
^ 6.r.5. [φωτι]ζόυσησ papyrus
^ 6.r.10. ὑδ[ωρ papyrus
^ 6.v.5. κελέυει papyrus
^ 7.v.3. ὑ[δατοσ papyrus
^ 7.v.10. ὡσ papyrus
^ 8.v.2. ϋ[ποτιθησι papyrus
^ 1.r.5. νοσοτι M. Moser (cf. image at Berlpap) (via PN)
^ 1.r.7. άτω papyrus
^ 2.r.5. ϊω papyrus
^ 2.v.4. · papyrus
^ 2.v.7. ίνα papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.