Papyri.info

sign in

1367 11 = Trismegistos 59977 = LDAB 1089Introduction

This papyrus has been digitally edited by Rosalba Feo in the course of her Ph.D. thesis on Philochorus and revised by Holger Essler.

DCLP transcription: 59977 [xml]

fragment 1

column 1
[  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣   ̣ \α/[  ̣  ̣  ̣ σ]υντ[- ca.5 -]
[  ̣]α[  ̣  ̣  ̣  ̣]ι̣ση δι[ὸ] καί τινες
δ̣[ί]κ̣[η]ν̣ ἐπήνεγκαν αὐ-
τ̣ῶ̣ι̣ ἑκατὸν καὶ ἐνενή-
5κο[ν]τα ταλάντων ὡς πα-
ρὰ [Πτο]λεμαίου λαβόντος
εἰς [τὴ]ν πόλιν. ταύτην
δ' ἀ[πο]φυγόντος, ἄλλην
ἐπή[νε]γκαν ταλάντων
10[ἑκατὸν] πεντήκοντα ›
[κ]α[ὶ ὁ μ]ὲ̣ν εἰς Κόρινθον
ὤιχε[το], καταδ̣ι̣κασθεὶς
δὲ ἐτ̣[έ]λει τὸ(*) πρὸς ›
τὴν κ[α]ταδίκην μετὰ
15τῶν ὑ[π]αρχόντων οὐδε
——
νὸς δὲ [τ]ῶν πολειτῶν(*)
ὠνουμ[έ]νου ο⟦υ⟧\ἵ/ τὲ ἀγροὶ
διεφθάρησαν καὶ ἡ οἰ-
› κ[ί]α συνέπεσεν·˙ Δημῶ -
——
20ναξ ὁ βασι[λε]ὺς Μαντι-
νέων·˙ λέγε[ται] Κυρηναί-
[οις] ν̣ο̣μ̣ο̣[θε]τ̣ῆ̣σαι καὶ-
[ἐ]ς̣ Δελφοὺς [π]αραγενό-
[μ]ε̣ν̣[ος   ̣  ̣]   ̣ δ̣ι̣[δό]ναι(*) τὰ ›
25[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]ε̣   ̣ γ̣ρα
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]κ̣ε̣[   ̣ συ]μμα-
  ̣  ̣ Μαντιν]έων [βα]σιλέυς
[ὁ Δημῶ]να̣ξ φ[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣]
[προ]σνίμας(*) Βαρκαίο[ις]
30[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣α  ̣  ̣  ̣ι̣τε  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]εν̣ Μα̣ντ[ιν  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]  ̣ α κ̣αθ' ἕν ἀ[ποι]κ̣οῦν̣-
[τες](*)  ̣ ο̣ν εξ̣ο̣ντ(*)[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣] Λ̣ι̣β̣ύην̣ η̣[  ̣  ̣  ̣] μέ-
35[μ]νηται καὶ τοῦ Δ̣[η]μώ-
[να]κτος καὶ Ἡρόδο̣[το]ς
[ὡς ὑ]πὸ Μαν[τ]ινέ[ων] ›
[δο]θ̣είη Κ̣υ̣[ρη]ν̣α̣[ίοι]ς ἐκ
[θε]ο̣προπί̣ου νο\μ[ο]/θ[ετ]ής
40[⁦ -ca.?- ⁩] β
[Ἀθ]η̣ναί[ο]ις Κέκροπα τὸν
[διφυ]ῆ̣ καὶ γηγενῆ βα-
[σι]λ̣ε[ύ]ο̣ντα πρῶτον
[νομο]θετῆσαί φασι,˙ τῶν
45[νόμ]ω̣ν δ' αὐτοῦ τοὺς [  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]  ̣δ̣ο̣ν εὐδοκιμῆ -
——
[σαι. Φι]λόχορος δὲ τὰ τῶ̣[ν]
column 2
⁦ vac. 28 lines⁩
πρ[⁦ -ca.?- ⁩]
δια[⁦ -ca.?- ⁩]
ωσ[⁦ -ca.?- ⁩]
κον̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
——
5κα  ̣[  ̣]  ̣α̣νι̣κ̣η̣σ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
Βουζύγης˙ νομο[θετῆ-]
σαι·˙ μέμνηται δ' α[ὐτοῦ]
——
καὶ Λάσος ὁ ποιη[τής.]
——
Ἀρχ̣ίμαχον̣ δέ φ[ασι θέσ-]
10θαι τινὰς νόμου[ς, ἄλλους δὲ](*)
[δι]ορθ̣ῶσαι, χρησ̣[τοὺς μέν](*)
[τοὺ]ς̣ ὑπ' αὐτὸν τεθ[έν-]
τας̣ [  ̣]  ̣ν δὲ παραν̣[  ̣  ̣  ̣]
η̣νπ[  ̣]  ̣ν̣ χρωμεν̣[  ̣  ̣  ̣]
15[ -0-1- ]εσ̣ι̣ο̣[  ̣] βα[σ]ιλικ[  ̣  ̣  ̣]υ̣ν̣ο̣[  ̣]
[ -0-1- ]ατε̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]ατο   ̣ ολ̣[  ̣  ̣]ν̣α[ -0-1- ]
[ -0-1- ]ρωτ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ ταύτην οτ̣[  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]κην̣ βουλευτὰ[ς]
[  ̣  ̣] τετ̣ρακοσίους·˙   ̣[  ̣]
fragment 2
[Ἡρ]ακλείδου τοῦ
[Σ]αραπίωνος ἐπ[ι]τομὴ
τῶν Ἑρμίππου περὶ
νομοθετῶν καὶ
5ἑ̣[π]τὰ σοφῶν καὶ
[Π]υθαγόρου
fragment 3
⁦ vac. ? lines⁩
[⁦ -ca.?- ⁩]ζ̣ευ
[⁦ -ca.?- ⁩]φ̣η
[⁦ -ca.?- ⁩]θ̣η ›
5[⁦ -ca.?- ⁩]α προς
⁦ vac. ? lines⁩
fragment 4
⁦ vac. ? lines⁩
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ρ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ι̣ν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
⁦ vac. ? lines⁩
fragment 5
⁦ vac. ? lines⁩
[⁦ -ca.?- ⁩]εν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
⁦ vac. ? lines⁩
fragment 6
⁦ vac. ? lines⁩
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ν[⁦ -ca.?- ⁩]
⁦ vac. ? lines⁩
fragment 7
⁦ vac. ? lines⁩
[⁦ -ca.?- ⁩]κ̣ο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
⁦ vac. ? lines⁩

Apparatus


^ 1.1.13. Montanari : ἐπ̣[ω]λεῖτο   ̣ Grenfell-Hunt : ἐπ̣[ώ]λει τὸ <⁦ -ca.?- ⁩> Philippson
^ 1.1.16. l. πολιτῶν
^ 1.1.19. ˙ papyrus
^ 1.1.21. ˙ papyrus
^ 1.1.23-24. Grenfell-Hunt : [π]αραγενο 24.- [μ]έ̣ν̣[οις] δ̣ο̣[θῆ]ναι Gallo 1992
^ 1.1.29. l. [προ]σνείμας
^ 1.1.32-33. Gallo 1992 : α[  ̣  ̣  ̣]κ̣ουν |[  ̣  ̣  ̣] Grenfell-Hunt
^ 1.1.33. or ἐξ̣ ὧ̣ν
^ 1.1.44. ˙ papyrus
^ 1.2.6. βουζυγησ˙ papyrus
^ 1.2.7. ˙ papyrus
^ 1.2.10. Gallo 1992 : νόμου[ς, καὶ] Grenfell-Hunt
^ 1.2.11. Gallo 1992 : χρησ̣[τοὺς δὲ] Grenfell-Hunt
^ 1.2.19. ˙ papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.