Papyri.info

sign in

3373 = Trismegistos 60038 = LDAB 1152Introduction

The bottom portion of two columns; originally each column had about 47 lines, written height c. 23 cm, roll-height c. 30 cm.

DCLP transcription: 60038 [xml]

column i
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[ο]ὐ μ̣έ̣ν̣τοι τῶ̣ν̣ γε π[ε]ρ̣[ιρ-]
ρ̣αντηρίων οὐδέτερ̣[ο]ν̣
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣
ἄλλα(*) τε ἀναθήματα
οὐκ ἐπίσημα πο̣λλὰ [ἀ]π̣έ̣-
πεμψε ἅμα τού̣[τοισι ὁ]
Κροῖσος· καὶ χεύμ̣[ατα]
10ἀ̣ργύρεα κ̣υκλ̣ο̣[τερέα]
[καὶ] δὴ̣ <καὶ> γυ̣ναικ̣ὸ̣[ς εἴδω-]
[λον χ]ρ̣ύσεο̣ν τρ̣[ίπηχυ]
[τὸ Δε]λφοὶ τῆς ἀρτ̣[ο]κ̣[όπου]
[τῆς] Κ̣ροίσου λέγ[ουσι εἰ-]
15[κόνα](*) [ε]ἶ̣ναι· πρὸς δ̣[ὲ καὶ τῆς]
[ἑωυ]τ̣οῦ γυνα̣ικ[ὸς τὰ]
[ἀπὸ τ]ῆ̣ς δε̣ι̣ρῆς [ἀνέθη-]
[κε ὁ] Κροῖσος καὶ [τὰς]
[ζώνα]ς̣ ταῦτα μὲ[ν ἐς Δελ-]
20[φοὺς] ἀπέπεμψ[ε τῶι δὲ]
[Ἀμφ]ιάρεω\ι/ πυθόμ̣[ενος]
[αὐτο]ῦ τήν τε̣ ἀρετὴ̣ν̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣]  ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣ σ̣ά̣κος τε̣ χρύσε-
25[ον π]ᾶν ὁμοίως· καὶ αἰ- ›
[χμὴ]ν στερεὴν πᾶσαν
[χρυσ]έην τὸ ξυ(*)στὸν››
[τῆισι] λόγχηισι \ἐ̣ὸ̣ν̣/ [  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ον τὰ ἔτι καὶ ἀμ̣-
30[φότερα ἐς] ἐμὲ̣ ἦ̣ν̣ κεί-
[μενα ἐ]ν Θήβηισι κ̣α[ὶ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣](*) ἐν τ̣ῶ̣ι̣ νεῶι
column ii
[37 lines missing]
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
φίλ[ο]υ[ς προσθέσθαι ἐπεί-]
——
τε δὲ ἀ[⁦ -ca.?- ⁩](*)
τ̣ὰ̣ θ̣ε̣ο̣[πρόπια ἐπύθετο]
5ὁ̣ Κ̣[ροῖσος ὑπερήσθη τε]
τ̣ο̣ῖ̣σ̣ι̣ χ̣[ρηστηρίοισι -2-3- ]-
χ̣[υ](*) τ̣ε̣ ἐ[λπίσας καταλῦ-]
σ̣[α]ι̣ τ̣ὴ̣[ν Κύρου βασι-]
ληί(*)η[ν πέμψας ⁦ -ca.?- ⁩]
10ἐς Πυθὼ [⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ i.6. αλλά papyrus
^ i.9. κροισοσ· papyrus
^ i.14-15. εἰκόνα λέγουσι codd.
^ i.15. [ε]ι̣ναι· papyrus
^ i.25. ομοιωσ· papyrus
^ i.27. ξὺστον›› papyrus
^ i.32. Θηβέων Reiske : Θηβαίων codd.
^ ii.3. or ἀνενειχθέντα, or ἀνενεχθέντα
^ ii.6-7. or πάγχυ AUX, or ταχὺ RSV
^ ii.8-9. |ληϊη[ν papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Notes

  • 30.

    Chambers printed ἐν ... νεῶι, Mirończuk reads ἐν τ̣ῶ̣ι̣ νεῶι