Papyri.info

sign in

Trismegistos 60170 = LDAB 1286Introduction

This papyrus has been digitally edited by Christian Sailer and revised by Vincenzo Damiani as part of the Project Anagnosis and the Würzburger Zentrum für Epikureismusforschung

DCLP transcription: 60170 [xml]

title
Ἱεροκλέους
ἠθικ[ὴ] στοιχείωσις
column 1Imaged 2010-2015 by [unidentified responsible individual]

1,msupχ εἰ αἰσθάν[ε]τ̣(αι) τ̣ὸ ζῷο(ν) ἑ̣αυτοῦ
τῆς ἠθι̣κ(ῆς) στο̣ιχειώ[σεω]ς [ἀ]ρ̣χ̣ὴ̣ν̣ ἀ̣ρ̣ίστ(ην) ἡγ[οῦ]μ(αι) τὸν
περὶ τοῦ̣ πρώτου οἰκ̣ε̣[ίου] τ̣ῷ ζῴ[ῳ] λ̣όγον ἀ̣[λ(λὰ) θ]ῶ οὐ χεῖ-
ρον ἐνθυμηθῆν(αι) μ̣ᾶ̣[λλ]ο̣ν ἄνωθεν ἀρξάμ(εν)[ος ὁ]ποία
τις ἡ γένεσ̣ις τ(ῶν) ἐμψ̣ύ̣[χ(ων)] κ(αὶ) τίνα τὰ πρῶτα σ(υμ)β[(αί)νο]ν̣(τα) τῷ
5ζῴῳ. τὸ τοίν(υν) σπέρ̣μ̣[α] κ[(ατα)]π̣εσὸν εἰς ὑστέρα[ν] ἔ̣[ν] τε κ(αι) -
——
ρῷ τῷ πρ(οσ)ήκον(τι) κ(αὶ) ἅμα̣ [ὑπ’] ἐ[ρ]ρ̣ωμ(έν)ου τ(οῦ) ἀγγ̣είου σ̣(υλ)ληφθὲ[ν]
οὐκέτι ἠρεμεῖ καθάπ̣[ε]ρ τέως, ἀλλ’ ἀνακινη̣θὲν ἄρ-
χ[ε]τ(αι) τ(ῶν) ἰδίω(ν) ἔ̣ργ(ων) π(αρά) τε τ̣[ο]ῦ̣ κυοφορο(ῦν)τος σώμα[το]ς̣ ἐ(πι)-
σπώμ(εν)ον τ(ὴν) ὕ̣λην δ(ια)π̣[λ(άτ)]τει τὸ ἔμβρυον κ̣[(ατά) τι]νας ἀ-
10π(αρα)[β]άτους τάξεις ἕωσπ̣ε̣ρ οὗ πρ(ὸς) τέ̣λος ἀφίκητ̣[(αι)] κ(αὶ) πρ(ὸς) ἀ(πό)-
τεξιν εὐτρεπὲς ἀπε̣ργάσητ(αι) τὸ δημιούρ[γ]ημα.
——
τοῦτον [μ](έν)τ̣ο̣ι̣ πάντα τ̣ὸ̣ν χρ(όνον) - λ̣έ̣γω δ(ὲ) τ(ὸν) ἀ(πὸ) συλ̣λή-
ψεως μ̣[έχρι] ἀ̣[(πο)]τέξε[ω]ς - δ(ια)μ̣[(έν)]ει φύσι[ς], τοῦτ̣ό δ̣' (ἐστι) πν̣[εῦ-]
μα, μ(ετα)βε[βλ]η̣κὸ[ς] ἐ̣κ σ̣[π]έρματ̣[ο]ς̣ κ(αὶ) ὁδῷ κ[ιν]ού-
15μ(εν)ον ἀπ’ ἀρχ(ῆς) ε̣ἰς̣ [τ]έ̣λος• [ἤ]δη δ(ὲ) κ[(ατὰ)] μ̣[(ὲν)] τὰ πρῶτ[α το]ῦ χρ(όνου)
παχύτερόν πώς (ἐστι) πνε̣[ῦ]μα ἡ φύσις κ(αὶ) μακ[ρὰ]ν ἀ-
φεστηκυῖα ψυχ(ῆς), κα[τ]όπιν δ(ὲ) τούτ(ων) κἀπ[ειδ]ὰν
σχεδὸν ἥκῃ τ(ῆς) ἀ(πο)τ[έ]ξεω̣ς, ἀ(πο)[λ]ε̣πτ̣ύ̣νε[τ(αι)] ῥιπι-
ζομ(έν)η τοῖς σ(υν)εχέσιν ἔ[ργοις] κ(αὶ) [κ(ατὰ)] τ̣ὸ π̣ο̣σ̣όν (ἐστι) ψ̣υ̣χῆ•
20διὸ δὴ κ(αὶ) θύραζε χω[ρήσ]α̣[σ]α ἱκ̣ανοῦτ̣(αι) τῷ [π(ερι)]έχον(τι)
ὥστε οἷον στομωθεῖ[σ]α̣ πρ(ὸς) αὐτοῦ μ(ετα)β(άλ)λε̣[ι]ν
εἰς ψυχήν• καθάπε[ρ] γ(ὰρ) τὸ ἐν τοῖς λίθοις πν̣εῦ-
μα ταχέως ὑπὸ πλ[η]γ(ῆς) ἐκπυροῦτ(αι) δ(ιὰ) τ(ὴν) πρ(ὸς) ταύ-
τ(ην) τ(ὴν) μ(ετα)βολὴν ἑτοι̣μ̣ότητα, τὸν αὐτὸν τρ(όπον)
25κ(αὶ) φύσις ἐμβρύου πέ̣π̣ον[ος] ἤ̣δη γεγονότ̣[ο]ς οὐ
βραδύνε̣[ι τ]ὸ μ(ετα)βα[λ]εῖν εἰς ψυχὴν ἐμ̣[πε]σοῦ-
σα τῷ π̣[(ερι)έ]χον(τι). ταύτῃ δ̣[(ὲ)] π̣[ᾶ]ν τὸ ἐκπεσὸ̣ν̣ ὑ-
στέρας εὐθέως (ἐστὶ) ζῷ̣[ο]ν, κ̣ἂ̣ν̣ τἄλλα τ(ῶν) [οἰ]κ̣εί-
ω̣(ν) ἀ̣(πο)λείπητ(αι) ῥυθμ̣ῶ̣(ν), ὡ̣ς δὴ̣ μυθο̣λ̣ογ̣ε̣[ῖτ(αι)] π(ερὶ)
30τ̣(ῶν) τ̣(ῆς) ἄρκτου ἐκγ̣[όν]ω̣(ν) κ̣(αὶ) [ἄλ]λ̣(ων) [ὁμοίω(ν)]. τ̣[αύτ]ῃ
[δ](ὲ) ἐ̣ντεῦθεν ἐ̣[ν]θ̣υ̣μ̣[ητέο]ν̣ [(ἐστίν) ὅτι τὸ] ζῷο(ν)
[το]ῦ̣ μὴ ζῴο̣υ δυο̣[ῖν] ἔ[χει δ(ια)φοράν, (αἰ)σθή]σ̣ει
τε κ(αὶ) ὁρμῇ• ὧ(ν) θατέ[ρ]ου μ(ὲν) οὐ[δ(ὲ)ν πρ(ὸς) τὸ π(αρ)ὸν] δ(ε)-
όμεθα, βραχέα δ(ὲ) δ̣ο̣[κ]εῖ γε π(ερὶ) [τ(ῆς)] (αἰ)σ̣[θ]ήσ[ε]ω[ς] εἰ-
35π̣ε̣ῖν• φέρει̣ γ(ὰρ) εἰς γ̣νῶσι[ν] τ̣(οῦ) [πρ]ώ̣το[υ ο]ἰκ[εί]ο̣υ,
[ὃ]ν̣ δ̣ὴ λόγον ἀρχὴ̣ν̣ ἀρίσ̣τ̣[ην] ἔφα̣μ(εν) ἔσ̣ε-
σ̣[θ(αι) τ(ῆς)] ἠθικ(ῆς) στοιχειώ̣[σε(ως)]. οὐκ ἀ̣γ̣νοητέ̣ον [ὅ]τ̣ι
——
(added at left: χ̣) τὸ [ζ]ῷο(ν) εὐθὺς ἅμα [τῷ] γ̣εν̣[έσ]θ̣(αι) (αἰ)σθ̣ά[ν]ετ(αι) [ἑα]υ̣-
τοῦ κ(αὶ) δεῖ μ(ὲν) ἕνε̣κ̣α [τ(ῶν)] β̣[ραδ]υ̣τ̣έ̣ρω̣(ν) λεχ[θ]ῆ-
40ν(αί) τινα πρ(ὸς) ὑ(πό)μν̣η̣[σιν] τούτου• π̣[αρ]εμπ[ίπ]τ̣(ων)
δ’ (ἕ)τερος λόγος ἐφ’ [ἑ]α̣[υ]τ̣ὸν ἡμᾶς̣ [κ]α̣λ̣εῖ [πρ]ό-
τερον• οὕ(τω) γ(ὰρ) αὖ βραδε[ῖς] κ(αὶ) πόρρω σ̣υ̣ν̣[έ]σ̣εω[ς] ἔ-
νιοι τυγχάνουσιν ὥ[σ]τε κ(αὶ) τ(οῖς) ὅλοις ἀπ̣[ι]σ̣τ̣ε̣ῖν
εἰ τὸ ζῷο(ν) (αἰ)σθάνετ(αι) ἑαυ̣τ̣οῦ. δοκοῦσι γ(ὰρ) τ(ὴν) (αἴ)σ̣[θη]σιν
——
45ὑπὸ τ(ῆς) φύσεως αὐτῷ δ̣[(ε)]δ̣όσθ(αι) πρ(ὸς) τ(ὴν) τ(ῶν) ἐκτὸ̣ς̣ [ἀ]ν-
τίλη[ψιν], οὐ̣κέ[τι δ(ὲ) κ(αὶ)] πρ(ὸς) τ̣[ὴ]ν̣ ἑ̣α̣υτοῦ. δ̣(ιὰ) δ̣ὴ
τοὺς οὕ(τως) ἀ̣[(πο)ρο(ῦν)τας ὅπως τ]ο̣ιο[ῦτ'] ἂ̣[ν] γένοιτ̣ο̣, [χ]ρ̣ὴ
πρ̣οκ(ατα)στήσα[σ]θ̣[(αι) μ(ὲν) τὸ τ(ῶν)] με̣[ρ(ῶν)] ἑ̣α̣υτ(ῶν) (αἰ)σθάν̣ε̣σ̣θ̣(αι)
τὰ ζῷα πειρᾶσθ(αι) δ̣' [ἐπ]α[γαγ]εῖν ὅτ[ι] κ̣(αὶ) ἄν̣ω̣-
50θεν αὐτοῖς το̣ῦ̣τ̣ο̣ γ̣ί̣ν̣ε̣τ̣[(αι)]. [δ]ε̣ῖ τοίν(υν) σ̣(υν)ν[ο(εῖν)] ὅτ̣[ι]
——
τὰ ζ(ῷα) πρῶτον μ(ὲν) με̣ρ̣(ῶν) τ(ῶν) ἰδ̣ί̣ω̣[(ν)] (αἰ)[σ]θάνετ(αι). τ̣[α]ύ̣τῃ [δ(ὲ)] κ(αὶ)
τ[ὰ] μ(ὲν) πτηνὰ τ(ῆς) τ(ῶν) π[τ]ε̣ρύ[γ](ων) [πρ(ὸς)] τὸ ἵπ̣τ̣α̣[σ]θ(αι) π(αρα)σ̣κ̣ευ-
[ῆ]ς̣ κἀπιτηδειότητος ἀ̣[ντι]λ̣(αμ)βά[ν]ε̣τ̣[(αι)], τ̣(ῶν) [δ(ὲ) χερ]σ(αί)ω(ν)
[ἕ]καστον τ(ῶν) ἑαυτοῦ μερ(ῶν) κ̣(αὶ) [ὅ]τι ἔχε[ι] κ̣(αὶ) π̣ρ̣(ὸς) ἣ̣ν ἔ̣[χ]ε̣ι
55[χ]ρείαν, ἡμεῖς τε αὐτοὶ ὀφθ(αλ)μ(ῶν) κ̣(αὶ) [ὤ]τ̣(ων) κ(αὶ) [τ](ῶν) ἄλ[λ(ων)]. τῇ -
——
δ̣(ε) γο(ῦν) κἀπειδὰν μ(ὲν) ἰδεῖν ἐ̣θ̣έλωμ(έν) τι, τοὺ̣ς̣ ὀφ[θ(αλμοὺς) ἐ]ν-
τείνομ(εν) ὡς ἐ(πὶ) τὸ ὁρατόν, οὐχ̣ὶ δ(ὲ) τὰ ὦ̣τα, κἀπειδ̣ὰν
ἀκοῦσ(αι), τὰ ὦτα π(αρα)βάλλομ(εν) κ(αὶ) οὐ̣[χὶ] τ̣οὺς ὀφθ(αλμούς), κ̣(αὶ) π(ερι)-
πατῆσ(αι) μ(ὲν) ἐθέλοντες, οὐ χερσ[ὶν] ἐ̣[(πὶ)] τ̣οῦτο χρώ̣με-
60θα, π̣οσὶν δ(ὲ) κ(αὶ) τ(οῖς) ὅλοις σκέλεσιν, κ̣(αὶ) κ̣(ατά) γ̣ε̣ τὰ̣ αὐτ̣ὰ
δὴ̣ οὐ σκέλεσιν ἀλ(λὰ) ταῖς χερσ(ίν), ἐπ̣ε̣[ι]δ̣ὰν λαβ[εῖ]ν
column 2Imaged 2010-2015 by [unidentified responsible individual]

ἢ̣ δοῦν(αί) τι βου̣λώμεθα. διὸ πρώτη πίστις το[ῦ] (αἰ)-
σθάνεσθ(αι) τὸ ζ(ῷον) ἅπαν ἑαυτοῦ ἡ τ(ῶν) μερ(ῶν) κ(αὶ) τ(ῶν) ἔργ(ων), ὑπὲ̣ρ
ὧ(ν) ἐδόθη τὰ μέρη, συν(αί)σθησις. δ(ε)υτέρα δ' ὅτι οὐδ(ὲ)
——
τ(ῶν) πρ(ὸς) ἄμυναν π̣(αρα)σκευασθέν(των) αὐτοῖς ἀν(αι)σθήτως δ(ιά)-
5κειτ(αι). κ(αὶ) γ(ὰρ) ταῦροι μ(ὲν) εἰς μάχην κ(αθ)ιστάμ(εν)οι ταύροις
ἑτέροις ἢ κ(αί) τισιν ἑτερογενέσι ζῴ(οις) τὰ κέρατα π̣ρ̣ο̣ΐσχον-
τ(αι), κ(αθά)περ ὅπλα συμφυᾶ πρ(ὸς) τ(ὴν) ἀντίταξιν. οὕ̣(τω) δ’ (ἔ)χει
κ(αὶ) τ(ῶν) λοιπ(ῶν) ἕκαστον πρ(ὸς) τὸ οἰκεῖον κ(αί), ἵν’ οὕ(τως) εἴπω, σ̣υμ-
φυὲς ὅπλον. τὰ μ(ὲν) γ(ὰρ) ὁπλαῖς, τὰ δ(ὲ) ὀδοῦσι, τὰ δ(ὲ) χαυλι-
10οδοῦσι, τὰ δ(ὲ) κέντρο̣ι̣ς, τὰ δ(ὲ) [ἰ]οῖς ο(ἷον) ὠχυρωμ(έν)α τού-
τοις ἐν ταῖς πρ(ὸς) ἕτερα̣ δ(ια)μίλλαις ἐ(πὶ) τ(ὴν) ἄμυναν
χρῆτ(αι). τὸ δ̣(ὲ) δὴ τ(ῆς) πτυάδος καλουμ(έν)ης ἀσπίδος
[οὐ]δ’ ἱστ̣ορίας ἀνάξ[ιο]ν• τ̣ο̣σ̣αύτῃ γ(ὰρ) ἄ̣[ρ]α χαλε̣[π]ότη-
τι π(ερί)(εστι) τὸ θηρί(ον) τ(ῶν) ὁμωνύμ(ων) τε καὶ ὁμο[γ]εν(ῶν), ὥσ̣[τε ἄνε]υ̣
15δ̣ήγ̣μ̣α[τος], ο(ἷον) βέλος̣ [ἀ]φιεῖσα τ(ὸν) ἰὸν ἐφ̣’ ὅτι ἂν [θέλῃ τ(ῶν)]
ζῴ[ω](ν), οὐκ ἔλ(ατ)τον τ̣[(ῶν)] ἑ̣τέρ(ων) ἀν(αι)ρεῖν ἀσπίδ(ων)• ᾗ δὴ κ̣(αὶ)
πόρρωθεν, [ἐ]πειδὰν κ(ατά) τινος π(αρ)οξυ[ν]θῇ, πρ(οσ)πτύουσα
τὸν ἰὸν οὐ̣δ̣(ὲ)ν δεῖτ(αι) δήγματος ἐμβολ(ῆς). κ(αὶ) μὴν τί -
——
να τε ἀσθε̣ν̣ῆ̣ τ̣[(ῶν)] ἐν αὐ̣τοῖς κ(αὶ) τίνα [ῥ]ωμαλέα κ(αὶ) δυ-
20σπαθῆ σ(υν)(αι)[σ]θ̣[άνε]τ[(αι)] τ̣ὰ ζ̣(ῷα). τ̣α̣ύ̣τῃ κ(αὶ) [τ]αῦρος μ(έν), ὁπότε
——
φράττοιτο π̣[ρ(ὸς)] τ(ὴν) [ἐ](πι)βουλήν, τάττει [π]ρὸ παντὸς τ(οῦ) λοι-
ποῦ σώματ̣ο̣[ς] τὰ κέρ(ατα). χελώνη δ(ὲ) σ(υν)(αι)σ[θ]ανομ(έν)η τινὸς ἐ(πι)-
θέσεως τὴ̣ν κεφ̣(αλὴν) κ(αὶ) τοὺς πόδ(ας) τῷ ὀσ̣τ̣[ρ]ακώδει μέρει
ἑαυτῆς ὑποστέλλει, τῷ σκλη[ρῷ] κ(αὶ) δυσμ(ετα)χει-
25ρίστῳ τὰ εὐάλωτα. τὸ δ(ὲ) π(αρα)πλήσιον π̣οιεῖ κ(αὶ) ὁ κοχλίας
κ̣α̣τειλούμ[(εν)]ος εἰς̣ τ̣ὸ̣ κερατῶδες, ὁπότε κινδύ-
ν̣ου συν[(αί)σ]θοιτο. ἥ [γ]ε μὴν ἄρκτο[ς] ο̣ὐκ ἀμαθὴ̣ς̣
——
ἔοικεν (εἶναι) τ(ῆς) π(ερὶ) τ̣ὴν κεφ(αλὴν) εὐπαθίας̣, ὅ̣θεν π(αι)ο[μ(έν)]η̣
ξύλοις ἤ τι̣σ̣ι̣ν ἑτέροις θραῦσ(αι) το̣[ῦ]τ̣ο δυν[α]μ̣[(έν)]οις
30τὸ μέ̣[ρος], τ̣α̣ύ̣τ[ῃ] ἐ[(πι)]τ̣ίθησι τὰς χ̣ε̣[ῖ(ρας)] ἀ̣(πο)δ(ε)ξ̣ομ(έν)ας τὴν
τ(ῶν) πλ̣[ηγ(ῶν) β]ία̣ν• κ[ἂ]ν εἴ̣π[οτ]ε δ̣[ι]ω̣[κομ(έν)η] δ(ε)ηθείη τοῦ
βα̣λ̣[ε]ῖ̣ν̣ ἑα̣υ̣[τὴν- ca.15 -κ](ατὰ) κ̣[ρ]ημ̣νοῦ
πάλιν ὑπά̣γ̣[ο]υ̣[σα] τ̣[ὴν κεφ(αλὴν) ἀσφαλῶς] ἐ̣φ̣ί̣ησιν ἑ-
αυτήν. πο[ι]εῖ δ(ὲ) τ[ὸ] το[ιό]ν̣δ(ε) κ[(αὶ) ἡ φρύνη·] π̣ηδῆσ(αι) μ(ὲν)
——
35γ(άρ) (ἐστιν) εὐπ[ρ]επ̣έ̣στατ̣ο[ν] ζ̣ῷ̣ον̣ ο̣[ὐδ(ε)νὸς δ]ήπου λειπό-
μ[(εν)]ον ἑτέρου τ(ῶν) ἰ̣σ̣[ο]μ[ε]γ̣εθ[(ῶν)] ἐ̣ν̣ [τῷ ἅλ]λ̣εσθ(αι) κ̣(αὶ)
δῆτα κ(αὶ) αὐτοῦ τ̣οῦ π̣όσ̣ον ἐ̣κ̣τ̣[είνετ](αι) δ̣(ιά)σ̣τ̣η̣μ̣α
συν(αι)σθά̣ν̣ετ(αι)• ε̣ἰ δ’ ο(ὖν) διωκ[ο]μ(έν)η̣ κ̣[(ατὰ) ῥήγ]μ̣ατος
μὴ θαρρήσειεν ἑαυτῇ ὡς εἰς τὸ κ[(ατα)]ν̣[τι]κρὺ δυ-
40νησομ(έν)η διαλέσθ(αι), ῥίπτει ἑαυτὴν ε̣ἰ̣ς τοὔδα-
φος, ῥ̣ίπτει δ’ οὐχ ὡς ἔτυχεν, ἀλλ’ ἐμφυσήσασα
γ(ὰρ) ἑαυτήν, ἐφ’ ὅσον οἵα τ’ (ἐστί), κ(ατὰ) τὸ ἐν[δ](ε)χόμ(ενον) ἀ̣σκῷ ποι-
ήσασα πεπνευματωμ(έν)ῳ π(αρα)π̣λ̣η̣σία̣ν κ(ατα)φέ̣ρ̣ε-
τ(αι), τὰ σκέλ̣η κ(αὶ) τὴν κεφ(αλὴν) ἐπ(αί)ρουσα κ̣(αὶ) τ̣οῖς ἐμπεφ̣υ-
45σημ(έν)(οις) μέρεσι̣ μηχανωμ(έν)η τὰ χαλεπὰ τ(οῦ) πτώμα-
τος ἐ̣κλῦσ(αι). τὰ δ(ὲ) τ(ῆς) ἐλάφου τίς οὐκ ἂν θαυμάσ̣ει -
——
ε̣ν̣; δ̣ῶμ(εν) γ(ὰρ) ἀ̣νίσως ἔχει̣ν̣ κ(ατά) τε τὰ σκέλη κ(αὶ) τὰ κέ-
ρ̣ατα, κ̣[(αὶ)] τ̣α̣ῦ̣τ̣α μ(ὲν) ὑπερφυῶς εὐμεγέθη κ(αὶ)
θαυμάσια τ(ὴν) ὄψιν (εἶναι), τὰ δ(ὲ) σκ[έ]λ̣η κομιδῆ λ̣επ̣τὰ κ(αὶ)
50ῥᾴδια κ(ατα)φρ[ο]νηθῆν(αι)• ἀλλ’ ὅμως, κρείττονα
τ(ῆς) ὄψεως διδάσκαλον τ(ῶν) [κ(αθ)’ ἑ]α̣υτὴν̣ ἔχουσα τ(ὴν) φύσιν,
τοῖς μ(έν), κ(αί)περ οὖσι λεπτοῖ[ς, πιστ]ε̣ύει̣ κ̣(αὶ) ο̣ὔτε πρ(ὸς) ὑ-
περβολὰς τάχους οὔτε πρ(ὸς) μ̣ε̣γ̣έ̣θ̣η πηδημάτ(ων)
ἀπέγνωκεν αὐτ(ῶν)• τ(ῶν) δ(ὲ) κεράτ(ων) κ(αὶ) μάλα σφόδρα
55τ(ῆς) ἀσυμμετρίας κ(ατ)έγ̣νωκε̣ν̣, ὡ̣ς̣ παρ’ αὐτὸ
τοῦτο δυσχρήστ(ων) πρ(ός) τε τ(ὴν) ἄλλ̣[ην] δ(ιά)ζησιν κ(αὶ) πο-
λὺ δὴ δ(ια)φερό̣ντως ὁπότε κ(ατ)επ̣ε̣ί̣γοι τὸ φεύγειν.
ταύτῃ μὴν κ(αὶ) τ(ῆς) αὐξήσεως τ(ῶν) κεράτ(ων) τ(ὴν) ἀμετρί-
αν ἐ(πι)γνοῦσ’ ἀφικ̣ομ(έν)η πρ(ὸς) κρημνοὺς ἤ τινας
60πέτρας ἐξόχους, ἐκ δ(ια)στήματος ἐ(πι)φερο-
μ(έν)η π(ερι)ρράσσ[ε]ι̣ τ̣ὰ κέρατα, οὐ τοῖς μέσοις
column 3Imaged 2010-2015 by [unidentified responsible individual]

1,msupεἰ (αἰ)σθάνετ(αι) τὰ ζῷ̣[α] τ(ῶν) ἐν ἑτέροις δυνάμεω(ν)
2,msupχ εἰ διηνεκῶς (αἰ)σθά̣ν̣ε̣τ̣(αι) ἑαυτοῦ τὸ ζῷον
τ(ῆς) βίας χ[ρ]ωμ(έν)η, μ(ετὰ) δ(ὲ) π̣ά̣σ(ης) σ̣φοδρότητ̣[ο]ς, ἔστ’ ἂν̣
ἀ[(πο)]καυλίσῃ τὰ πλεονάζον(τα). πρ(ὸς) τούτοις τοίν(υν) ἡ ἀσπὶς
——
ὅτι μ(ὲν) εὐπ̣α̣θέσι κ(αὶ) τ(ῆς) τυχούσ(ης) ἐ(πι)βουλ(ῆς) ἥττοσι κέ-
χρητ(αι) τ̣οῖς οὐρ(αί)οις μέ̣ρ̣εσι, ὅπλον δ’ (ἐ)πὶ τ(ὴν) ἑαυ-
5τ(ῆς) σωτηρίαν πεπόριστ(αι) τὸ στόμα, σαφῶ̣ς εὑρε-
θήσ̣ετ̣(αι) κ(ατ)ειληφυ̣ῖα. διωκομ(έν)η γο̣(ῦν) ε̣ἴ τ̣[ι]ν̣ι φω-
λειῷ πρ(οσ)τυχ(ὴς) γένοιτο, τ(ῆς) κ(ατα)δύσεως ἀ(πὸ) τ(ῶν) κ̣[α]τ’ οὐρὰν
ἄρχετ(αι) μερῶ(ν), ὑστάτ(ην) ἀ(πο)κρύπτουσα τὴν κε(φαλήν), τέως
δ’ αὐτὴν ἐπ’ ἀσφα[λ]είᾳ τ(ῶν) λ̣οιπῶ(ν) προϊσχομ(έν)η. τὸ
——
10δ(ὲ) τοῦ κάστορ[ο]ς̣ ἔτι θαυμασιώτ̣ερον• ζῷον̣ δ’ (ἐστὶ) ποτά-
μιον ἐ(πι)εικῶς τε π(ερὶ) τὸν Νεῖλ̣ον̣ πλεονάζον• οὗτος
γ(ὰρ) δοκεῖ μ[οι] μη̣δ’ ὧ(ν) εἵνεκα [δ]ιώκετ(αι) [μ]ο̣ρ̣[ίω](ν) ἀγνο-
ε[ῖ]ν̣. πρόφ̣α̣σις γ(ὰρ) αὐτοῦ τ(ῆς) θή̣[ρ]ας ἀν[θρώποις οἱ] ὄρχεις,
[ἐπ]ε̣ιδὴ τὸ π[(αρὰ) τ(οῖς)] ἰατροῖς π(ερι)βό[η]τον κ[αστόρειον τα]ῦ̣τ’ (ἐστὶ)
15τοῦ ζ̣(ῴου) τὰ μόρια̣. διωκόμ(εν)ος δ̣(ὲ) πρ(ὸς) πολὺ μ̣ά̣[λ(ιστα) μ(έν) (ἐστιν) ἀ(πο)-]
δρᾶν(αι) μηχανώμ(εν)ο̣ς̣ ὑγιὴ[ς κ(αὶ)] ἄ̣ρτιος• εἰ δ(ὲ) φ[(αί)νοι]-
το κρεί̣ττ(ων) ἡ ἀν̣(άγ)κ̣η̣, τοῖς ὀδο̣ῦ̣σι τοῖς αὐτὸς α̣ὐ̣τοῦ το(ὺς)
ὄρχε̣[ις ἀ](πο)[σχί]σας ῥ̣ί̣πτ̣ει• κ(αὶ) τοῦτ̣[ο] γ̣ίνετ(αι) τοῖς μ(ὲν) διώκ̣ου-
σι π̣[έρας τ](ῆς) θ̣[ή]ρ̣ας, ἐ̣κ̣είνῳ [δ(ὲ)] (αἴ)τιον σωτηρίας. ἦ
—— ((diple))
20μὴν̣ ἔ̣δε̣ι τ̣αῦτα λ̣έγειν, [ὅπ]ου γε τὰ ζῷα κ(αὶ) τ(ῶν) ἐν
ἑτ̣[έροις] ἀσ̣θενειῶ(ν) κ̣(αὶ) δυνά̣μ̣[ε]ω(ν) ἀντίληψιν ἔχει,
κ(αὶ) [τί]ν̣α μ(ὲν) αὐτοῖς ἐ̣[(πί)]β̣ουλα, π̣ρ̣(ὸς) [τί]να δ' αὐτοῖς ἀνοχ(αὶ) κ(αὶ)
ο(ἷον) σ̣ύ̣μβασις ἀδ̣(ιά)λυτος̣. λέω(ν) μ̣(ὲν) γο(ῦν), εἰ μ(ὲν) ταύρ̣ῳ μά-
χο[ι]τ̣ο, εἰς τὰ κέ̣ρατ̣α δ(έ)δορκεν̣ αὐτοῦ, τ(ῶν) δ’ ἄλλ(ων) τοῦ ζῴ(ου)
25μ[ερ(ῶν)] κ(ατα)πεφρ̣[ό]ν̣ηκεν̣• ἐν δ(ὲ) τα̣[ῖ]ς πρ(ὸς) τὸν ὄναγρον δ(ια)-
μ[ίλλα]ις π̣α̣ν̣τ̣ο̣ῖός ἐσ̣τ̣ι π̣ρ̣(οσ)έχ(ων) τ(οῖς) λ̣α[κ]τίσ̣μασι κ(αὶ) τ[ὰς ὁπλὰ]ς̣
φε̣[ύ]γ̣ε̣ι̣ν [σ]π̣ε̣ύ̣δω(ν). ὅ γ̣ε μὴν ἰ[χ]νεύμ(ων) τὸ̣[ν πρ(ὸς)] τ(ὴν) ἀ[σ]π̣ί -
——
δα [πό]λ̣ε̣μ̣ον οὐκ ἀ̣στρατηγ[ή]τ̣ως̣ δ[(ια)]τ̣ίθετ(αι), τό̣ τ̣ε τ(ῶν)
[δηγ]μά̣[τ(ων)] τ̣οῦ θ[ηρί(ου)] φ[υλ(ατ)]τ̣[ό]μ̣[(εν)ο]ς̣ ὀλ̣έ[θρ]ι̣ον κ(αὶ) ὥς (ἐστι)
30[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]α̣[- ca.12 -]α̣υ̣τον, εἴθ’ ἡ [  ̣  ̣]
α̣  ̣[- ca.21 -]σας̣ π̣λ̣εονάκ(ις) ὥ̣[σ-]
τε̣ [  ̣  ̣]  ̣  ̣[- ca.16 -]  ̣(  ) κ̣α̣θίησίν τισι̣[ν]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]λα[- ca.18 -]τ̣ησ̣ας ἐ̣π̣ῇρ̣ε̣
[  ̣  ̣  ̣]υρα  ̣[- ca.13 -τ(ὴν) ἀσ]πίδ̣α ἀντορθιάσ(αι)
35τω  ̣  ̣  ̣ερεω[  ̣]ζ  ̣[- ca.9 -τοῦ ἰχν]ε̣ύ̣μονος μέρει
  ̣  ̣[  ̣  ̣]μ(έν)ου δ(ὲ) τ̣οῦ [- ca.13 -]  ̣ον ἐ(πὶ) [τὸ]ν τράχ(ηλον)
τ̣[ο]ῦ̣ θ̣η̣ρ̣ί̣(ου) κ(αὶ)   ̣[- ca.8 -]ου[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] δ(ιὰ) τὸ π(ερὶ) τ̣[ὸν] τρά-
χ̣[ηλο]ν̣ δ(ια)τ[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣η[  ̣]ε̣ικησ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ενόμ(εν)ος [τ]ού-
τ̣[ου ῥ]ᾷστα τ  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣ [θ]ηρι(  ) π(αρα)  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ας• ἀλ̣(λὰ) δήπ̣ου
——
40κ[(αὶ) τὰ κ](ατ)οικίδια ν̣ε̣ο̣τ̣τία π̣(ερι)[χωρ]ή̣σ̣αντος μ̣(ὲν) ἁλ-
λ̣ο̣[μ(έν)]ο̣[υ] ταύρου κατε̣υν̣ᾶ̣τ(αι) ο̣[ὐδ(ὲ) π]τ̣ο[ι]εῖτ(αι), γαλῆ̣ς̣
δ̣[(ὲ) ἢ] ἱ̣έ̣ρ̣ακος, τέτρ̣ι̣γ̣έν̣ τ̣ε̣ κ̣(αὶ) [ὡς ἔ]χ̣ε̣ι̣ τάχους ὑ̣π̣ὸ̣
τ(ὰς) μητρῷας κ(ατα)δύετ(αι) π̣τ̣[έρυγας]. κ(αὶ) μὴν ὁ λέω(ν) γ̣υ̣ -
——
μ̣ν̣ο̣ῦ̣ μ(ὲν) ἀνδ(ρὸς) ῥᾴον κ(ατα)φ̣ρ̣ον[εῖ σ]ιβ̣ύνην δ’ (ἐ)ν χε-
45ροῖν̣ ἔχοντι μεθ’ ἥ̣τ̣τονο̣ς [ἐ]πιτίθετ(αι) θράσους.
——
δο̣κ̣ε̣ῖ̣ δ(έ) μ̣ο̣ι κ̣(αὶ) [σ]ύ̣μπαν τὸ γένος τ(ῶν) ἀλόγ(ων), οὐ τ(ῶν)
ἀφ̣[υ]εστ̣έ̣ρ̣ω̣(ν) μ̣όνο̣ν, ἀ̣λ(λὰ) κ(αὶ) τ(ῶν) τά[χ]εσιν ἢ μεγέθε-
σ̣ι̣ν̣ ἢ̣ δ̣υ̣νά̣[μ]ε̣σ̣ι̣ν ὑ[(περ)φε]ρόντ̣(ων) ἡμᾶς ὅμω̣ς̣ (αἰ)σ̣θ̣ό̣-
μ[(εν)ο]ν̣ τ̣(ῆς) π(ερὶ) τ[ὸ]ν̣ λόγ̣ον̣ [ὑπ]ε̣ροχῆς, ἀ(πο)τρέπεσθ̣[(αι) κ(αὶ) ἐκ-]
50κλί̣νει[ν] τ[ὸ]ν ἄνθ(ρωπον), οὐ̣κ ἂ̣ν εἰ̣ μὴ κ(αὶ) τ(ῶν) ἐν ἑτέρο̣ις
προτερ[η]μ̣ά̣τ(ων) ἀ̣ν[τιλ]η̣πτικῶς εἶχε τὰ ζῷα
τούτο̣υ ο[ὕ(τω) γε]νομ(ένου). ἀ[λ(λὰ)] γ(ὰρ) λ̣[οιπ]ὰ̣ μ̣(έν) (ἐστιν), ἃ̣ συνηγορεῖ τῷ τὸ
——
ζῷ(ον) (αἰ)σθ̣ά̣ν̣[ε]σ̣θ(αι) ἑαυτοῦ, [ἐφ' ὅσα δ(ὲ) ε]ἰς τὸ π̣(αρ)ὸν ἥρμοτ-
τεν, ἀ̣(πο)χ̣[ρή]σ̣ει τὰ̣ λεγ̣ό̣[μ(ενα)]. κ(αὶ) ἐ̣φε̣ξῆς οὐ χεῖρον ὀλί-
55γα κ(αὶ) π(ερὶ) το[ῦ] διανεκῆ κ̣[(αὶ)] ἀ̣δ̣(ιά)λ̣ειπτον (εἶναι) τῷ ζ(ῴῳ) τ(ὴν) ἑαυτοῦ
συν(αί)σθησιν ἐπελθεῖν. πρ̣ῶ̣τον̣ [το]ίν(υν) οὐκ ἀγνοητέον ὡς,
—— ((diple))
(added at left: χ) καθ̣ά̣πε̣[ρ] τ̣ὸ σ̣ῶμα τ(οῦ) ζ[ῴο]υ θικτό̣ν (ἐστιν), ἵν’ οὕ(τως) εἴπω, κ(αὶ)
ἁπτό̣ν, οὕ(τως) ο̣[(ὖν)] κ̣(αὶ) ἡ ψυχή• κ(αὶ) γ(ὰρ) αὐ̣τὴ τοῦ γένους (ἐστὶ) τ(ῶν) σω-
μά[τ(ων)] - [ἀ]λ̣λ̣' [ἐ]ν̣ [τ(οῖς)] ο̣ἰ̣κείοις τοῦτο παρίστατ(αι) λό-
60γοις [ἀν]η̣κ̣[έ]σ̣[το]υς ἀ(πο)φ̣(αί)νο̣υσι τὰς τ(ῶν) ἄλλ(ων)
ὑ[(πὲρ)] τ̣[ῆς] ψ̣[υχ(ῆς) ἀτο]π̣ί̣ας λ̣ε̣[γόν]τ(ων) φοράς. σῶμα
column 4Imaged 2010-2015 by [unidentified responsible individual]

δ̣(ὲ) οὖσα θ̣ίξιν, ὡς ἔφην, ο̣(ἷον) πρ(οσ)έρεισιν κ(αὶ) ἀ̣[ντίβα]σιν
κ̣[(αὶ)] βολὴν̣ κ(αὶ) πρ(όσ)βλησιν κ(αὶ) πᾶ[ν] εἴ τι τούτοις π[(αρα)]π̣λήσι[όν]
(ἐστιν) ἐ(πι)δ̣(έ)χ̣[ε]τ(αι). δ(ε)ύτερον δ(ὲ) ἐ(πὶ) τῷ̣δε πρ(οσ)ενθυμητέον ὡς
——
οὐχὶ [κ]α̣θ̣άπερ ἐν ἀγγείῳ τ̣ῷ σώματι π(ερι)είργετ(αι) ἡ
5ψ̣υχὴ κ(ατὰ) τὰ π(ερι)ισχόμ(εν)α ταῖς πιθάκναις ὑ̣γρά, συμ-
[π]εφύρατ(αι) δ(ὲ) δ(αι)μονίως κ(αὶ) σ(υγ)κέκρατ(αι) κ[(ατὰ)] π̣ᾶ̣ν, ὡς μηδ(ὲ)
τοὐλάχιστον τοῦ μίγματο[ς] μέρος τ(ῆς) ὁποτέρου αὐτ(ῶν) ἀ-
μοιρεῖν με̣τοχ(ῆς)• πρ(οσ)φερεστ̣ά̣τη γ(ὰρ) ἡ κρᾶσις τοῖς ἐ(πὶ) τοῦ
δ̣(ια)πύρου σιδήρου γιν̣ομ(έν)οις• [ἐ]κεῖ τε γ(ὰρ) ὁμοίως κἀνταῦ-
10θ̣α δι’ ὅλ(ων) (ἐστὶν) ἡ̣ π(αρά)θεσις̣. ταύτῃ κ(αὶ) τὰ τ(ῆς) συμπαθείας (ἐστὶν) ἀμ-
φ̣οῖν κ(ατα)κορῆ. θάτερον γ(ὰρ) (ἐστι) τ(ῷ) ἑ̣[τ]έ̣ρῳ συμπαθὲς κ(αὶ) οὔτε τ(ῶν)
σωματικ(ῶν) παθ(ῶν) ἀνήκοος ἡ̣ [ψ]υχὴ οὔτε αὖ τέλεον ἐκ-
κ̣εκώφ̣ητ[(αι) πρ(ὸς)] τὰ τ(ῆς) ψυχ(ῆς) δε̣[ιν]ὰ τὸ σῶ̣[μα]. [δ](ιὰ) [το]ῦ̣το κα-
[θ]άπερ φλε̣γ̣μοναῖς̣ τ(ῶν) κ(αι)[ρί]ω̣[(ν)] τοῦ σ̣[ώματος τόπ](ων) ἕπετ(αι)
15π̣(αρα)κοπὴ κ(αὶ) [ἀλ]λόκοτος̣ φ̣ο̣ρ̣[ὰ] τ(ῆς) δ(ια)νοία[ς ἢ κ(αὶ) πάσ(ης) τ(ῆς) φαν-]
τ̣α̣στικ(ῆς) π(αρα)π̣οδισμὸς ἕξεω̣[ς], οὕ(τω) κ(αὶ) λύπαις κ̣[(αὶ)] φ̣[όβοις κ(αὶ)]
ὀ̣[ρ]γ̣αῖς κ(αὶ) ὅλως τοῖς τ(ῆς) ψυχ(ῆς) π̣[άθ]εσι σ(υν)δ(ια)τίθετ(αι) τὸ [σῶμ]α
μ̣έχ̣ρ̣[ις] ἑ̣τερ[ο]χροίας κ(αὶ) τρό̣[μ]ου σκελ(ῶν) προέσεώς τε̣ οὔ-
[ρο]υ̣ [κ(αὶ) σ(υγ)κρούσ]ε̣[ω]ς̣ ὀ̣[δό]ν̣τ(ων) ἔτι̣ [δ(ὲ) φ]ων(ῆς) ἐ(πι)σχέσεως κ(αὶ) το[ῦ] ὅλου
20κ̣[(ατα)πλ]η̣κ̣[τ]ι̣κ̣[(ῆς)] μ̣(ετα)μορ[φ]ώ̣σεως̣. [οὐ] γ(ὰρ) ἂν οὕ(τως) ἦν εὐτρεπῆ πρ(ὸς) μ(ετά)-
δ̣ο̣σ̣[ι]ν̣ κ̣(αὶ) μ(ετά)ληψιν παθῶ(ν), εἰ̣ [μὴ] τρόπον ἀλλήλοις, ὃν ἔ-
[φ]αμ̣[(εν)], συ̣νεκέκρατο. τ̣ρίτ̣ον γε μὴν ἐ(πὶ) τούτοις οὐκ ἂν
[οὐ]δ(ὲ) τὸν Μα̣[ρ]γ̣ί̣τ̣(ην) ἀ̣ν̣[τειπεῖ]ν νομίζω, ὡς οὐκ (ἔστιν) ἡ ψυ-
χ̣ὴ δύναμις (αἰ)σθητική̣• τ̣α̣ύ̣τῃ γ(ὰρ) κ(αὶ) φύσεως πλεο-
25ν̣άζει κ̣(αὶ) πρ(οσ)έτι τῷ ὁρμητ̣ι̣κὴ τυγχάνειν• ἐπεί
[τ]ο̣ι λ̣ε̣λείψ̣ε̣τ̣(αι) φύσις μόνον ἀντὶ ψυχ(ῆς) ὁρμ(ῆς) κ(αὶ) αἰ(σθή)-
[σε]ω̣ς̣ σ̣[τ]ερομ(έν)η. τίνος μ[ὴ]ν̣ ἔ̣[τ]ι δεῖ τε[τάρτου] τὰ
——
λ̣[εγό]μ̣(ενα); ἦ δ̣ῆ̣λ̣ο̣ν ὡς ὃν τρ(όπον) εἴλ̣[η]χεν ἡ ψυ̣[χὴ] τ[(ῆς)] κ̣[ι]ν̣ή-
[σε]ω̣ς̣ [π(αρα)]σ̣τ̣ῆσ(αι); κινδυνεύ[ει δ(ὲ)] ο̣ὐκ ἰδ[ία] α̣ὐτ(ῆς) κατά [γ]ε τ̣[(ὴν)]
30[π]ιθ[αν]ω̣τ̣[ά]τ̣[(ην)] δ̣ό̣[ξ(αν)] (εἶναι) τ(ῆς) [(αἱ)]ρ̣έ̣σ̣[εως] ο̣ὐδ(ὲ) ἄ̣φ̣ετος ἀλ(λὰ) κ̣[οι-]
[νὴ ψυχῇ τ]ε̣ [κ(αὶ)] σ̣ώ̣μ̣[ατι. οὐ γ(ὰρ) ἐ]κ [τ](ῶν) μ̣[έ]σ̣(ων) ἀν' ἄκρον [σ(υν)-]
[είχετ' ἂν πάντα τὰ σώματα δ(ιὰ)] τ̣όνο[ν] δὴ κ(αὶ) τ(ὴν) το̣[νικὴν]
[κίνησιν, εἰ] μ̣[ὴ πάντως ὑπῆ]ρ̣χε [τ]ρόπ̣ος οὗτ[ος τ(ῆς) κι-]
[ν]ή̣σ[εως πασ(ῶν)] σ̣[(υν)εκτικ(ῶν) δυνάμ]ε̣ω̣(ν). ἦν̣ δ̣’ ἄ̣ρα κ(αὶ) ἡ ψυ-
35[χὴ δύναμις] σ̣(υν)[εκτικὴ κ(αὶ)] κ̣ινοῖτ̣’ ἂν κ(αὶ) αὐτὴ τ(ὴν)
[τονικὴν κίνη]σ̣ι̣[ν- ca.9 -] ἐ̣φ’ ἑ̣κ̣α̣τερ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣]
  ̣  ̣[ -0-1- ] υ̣σ̣ι̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣υ  ̣  ̣δ  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣] ἰδ̣ί̣ους̣ καθ̣ῃρημ(έν)ω̣[(ν)]
α̣[  ̣  ̣]η̣ν̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣τ(αι)[  ̣  ̣]τ̣(ην) [- ca.10 -]  ̣[  ̣] κ̣ι̣νήσεις. ἐ̣π̣εὶ
——
το̣ί̣[ν(υν) γένος οὐδ(ὲ)ν] ἕτερ̣[όν] (ἐστι) τ̣[ὸ] ζ̣[ῷ(ον)] ἢ̣ [τὸ] σ̣(ύν)θετον ἐκ σ̣ώ̣μ̣α̣-
40τ̣ος̣ [κ(αὶ)] ψ̣υ̣χ(ῆς), ἄμφ̣ω δ’ (ἐστὶ) θι̣[κ]τ̣ὰ̣ κ(αὶ) π̣ρ̣(όσ)β̣λητὰ κ(αὶ) τ̣ῇ̣ [π]ρ(οσ)-
ε̣ρ̣ε̣ί̣[σει] δ̣ὴ̣ ὑπόπτωτα, ἔτι δ̣(ὲ) δ̣ι’ ὅλω(ν) κέκρατ(αι), κ̣(αὶ) [θά-]
τερ[ον] μ(έν) (ἐστιν) αὐτ(ῶν) δύναμ̣ι̣[ς (αἰ)]σθητική, τὸ δ’ αὐτ[ὸ]
τοῦτο κ(αὶ) τρ(όπο)ν, ὃν̣ [ὑ]πε̣δείξ[αμ(εν)], κ̣ινεῖτ(αι), δῆλον ὅτι δ̣[ι-]
ανεκῶς (αἰ)σ̣θάνο[ι]τ’ ἂν τ̣[ὸ ζῷ(ον)] ἑ̣αυτοῦ. τεινομ(έν)η γ(ὰρ) ἔ-
45ξω ἡ ψυχ̣ὴ̣ [μ](ετ)’ (ἀ)φέσ̣[ε]ω̣ς̣ [πρ(οσ)β(άλ)]λ̣ε̣ι̣ πᾶσι τ(οῦ) σώματος τ(οῖς)
μέρεσιν̣, ἐ̣π̣ε̣ιδὴ κ(αὶ) κέκρα̣τ(αι) πᾶσι, πρ(οσ)βάλλου-
σ̣α δ(ὲ) ἀν[τι]πρ(οσ)[β(άλ)λ]ετ(αι)• ἀντιβατικὸν γ(ὰρ) κ(αὶ) τὸ σῶμα
κ̣αθάπ̣[ερ] κ(αὶ) ἡ̣ ψυχή• κ(αὶ) τὸ πάθος συνερε̣ι̣στικ[ὸ]ν̣
ὁμοῦ κ[(αὶ)] ἀ̣ντερ̣[ε]ι̣σ̣τικὸν ἀ(πο)τελεῖτ(αι). κ̣(αὶ) [ἀ(πὸ) τ(ῶν)] ἔ̣[ξω]
50τ(ῶν) μ̣ε̣ρ̣ῶ̣(ν) εἴσω νε̣[ῦο]ν ἐ(πὶ) τ(ὴν) ἡγεμονίαν το̣[ῦ στή-]
θο̣υ̣ς σ̣(υν)αναφ̣έρ[ετ](αι), ὡς ἀ̣ντίληψιν γίνε̣σ̣θ(αι)
μ̣ε̣ρ̣ῶ̣(ν) ἁ̣πά̣[ν]τ(ων) τ(ῶν) τ̣[ε τ]οῦ σώ̣μ̣ατος κ(αὶ) τ(ῶν) τ(ῆς) ψυχ(ῆς)· τοῦ-
τ̣[ο] δ̣(έ) (ἐστιν) [ἴσ]ον τῷ τὸ̣ [ζῷ(ον) (αἰ)]σ̣θά̣[ν]εσθ(αι) ἑαυτοῦ. μαρτύρια
—— ((diple))
[δ'] ο̣ὐκ̣ [ἄ]πιστα τ(ῶν) λόγω̣ν̣ τὰ σ(υμ)β(αί)νον(τα)• πιθανὸν μ(ὲν) γάρ (ἐστιν), ε̣ἴ̣-
55περ ὅλ̣ω̣ς ποθ̣’ ἑα̣[υ]τ[ο]ῦ γ[ί]νετ(αι) τὸ ζῷ(ον) ἀνεπ(αί)σθη̣-
τον, ἐ[ν] τ(ῷ) ὕπν[ο]υ̣ πάν̣[τω]ς χρ(όνῳ) μάλ(ιστα) τοῦτο συμβ(αί)νε̣ι̣ν̣.
ὁ̣ρ̣ῶ̣μ(εν) [δ’ ὡ]ς̣ κ(αὶ) τότε, οὐ μ̣άλα μ(ὲν) τοῖς πολλοῖς εὐπ(αρα)-
κ̣[ο]λ̣[ουθ]ή̣τ̣[ω]ς̣, σ(υν)(αι)σθ̣ά̣νετ(αι) δ’ ο(ὖν) ἑαυτοῦ τὸ ζῷ(ον). ἀπό - ((diple))
[χρη δ(ὲ)] π̣ρ̣(ὸς) τ[ὴ]ν̣ ὑπὲρ παντὸς τ(οῦ) γένους δ(ιά)ληψιν τὰ
60εἰ̣ς [ὃν δ(ιά)γομ](εν) [βίο]ν ἀπαντ(ῶν)τα π(αρα)θέσθ(αι)• κ(αὶ) γ(ὰρ) π(ερὶ) χειμῶνος
ὥ[ραν π(αρα)γ]υ̣μνωθέντες μέρη τινὰ τ(οῦ) σώματος
fragment 5Imaged 2010-2015 by [unidentified responsible individual]

εἰ κ(αὶ) β̣α̣θυτάτῳ πεπιε̣[σ]μ(έν)οι τύχοιμ(εν) [ὕπ]ν̣ῳ̣, ὅ̣μ̣[ω]ς
ἐφελκόμεθα τὰ ἐνεύ̣[ν(αι)]α κ(αὶ) π(ερι)σκέπομ(εν) τὰ ψ̣[υ-]
χόμ(ενα), τά̣ τε ἕλκη φυλ(άτ)τομ(εν) ἀ̣πρ(όσ)κρουστα κ(αὶ) ἄθλιπτα
κ̣οιμ̣ώμ(εν)οι βαθέως, ὡς ἂν ἐγρηγορύιᾳ, ἵν’ οὕ(τω) φῶ, χρώ-
5μ(εν)οι τῇ πρ(οσ)οχῇ, τῇ τε προτερ(αί)ᾳ σ(υν)ταξάμ(εν)οί τισι
ν̣ύκτωρ ἐπ̣αναστήσεσθ(αι) διεγρόμε̣θα τῆς ὡρι̣σ̣μέ(νης)
ὥρας ἡκούσ(ης). ἴδοις δ’ ἂν κ(αὶ) τ(ὰς) σπουδὰς τὰς π(ερί) τιν̣α̣
μέχρι τ(ῶν) ὕπν(ων) ἐπακολουθούσας• ὁ μ(έν) γε φίλοινος
κ(ατα)δαρθάνει πολλάκ(ις) οὐκ ἀφιεὶς ἐκ τ(ῆς) χει(ρὸς) τὴν λάγυ-
10νον• ὁ δ(ὲ) φιλάργυρος ἀπρὶξ [ἐ]χ̣όμ(εν)ος τοῦ βαλλαντί(ου)
κοιμᾶτ̣(αι)• τῇδ(ε) μ(έν)τοι κ(αὶ) τὸ[ν ἱ]κανῶς ἔχον(τα) πρ(ὸς) ἐ(πί)κρι-
σιν ἠθῶ(ν) οὐκ ἀπελπίζω [κο]ι̣μ̣ωμ(έν)οις ἐ(πι)[σ]τάντα δυ-
νατῶ̣ς ἕ̣ξ̣ε̣ι̣ν ἐκ τοῦ τρ(όπου) [τ(ῆς)] κ̣οιμ[ήσεως γν]ῶ̣ν(αι) ποί-
α τις ἡ το̣[ῦ κ]αθεύδον(τος) δ(ιά)θε[σις], πότ[ερον ἐρρωμ(έν)]η κ(αὶ)
15τόνου πλ̣[ή]ρης ἢ μαλθα̣κ̣ωτέρα τ̣[οῦ δέοντος. οὐ γ(ὰρ)]
δὴ τεθν̣ή̣ξεσθ(αι) μ(ὲν) πρ(οσ)δοκ̣(ῶν)τ̣ες οἱ βραχε  ̣  ̣[- ca.8 -]
[π]ρ̣[ό]νοιαν ποιο(ῦν)τ(αι) τοῦ κ(αὶ) νεκ̣[ρ]ο̣ὶ πεσεῖν εὐσχημ[όν]ω̣ς,
κ̣[(ατὰ) τ(ὴν)] τ̣[ρ]α̣γικ[ὴ]ν παρθένον̣, [οὐ]χ̣ὶ δ(ὲ) πολλῷ μᾶ̣λ(λον) εἰ[ς] τ̣ὰ τ(ῶν)
κ̣[οιμω]μ̣έ(νων) σ̣ώμ̣α̣τα διίξε[τ(αι) τ]ὰ τεκμήρια τ(ῆς) δ(ια)θ̣[έσ]ε̣ως.
20[οὕ(τω) δ]ὴ̣ κ̣(αὶ) ὁ [Ἡ]ρ̣ακλ(ῆς) ε̣ὕδει πι̣[έζω](ν) χειρὶ δ(ε)ξιᾷ ξύλον. ταῦ-
τ’ ο[(ὖν)] ἅ̣π̣αντα κ(αὶ) τὰ τούτοις [ἐοικ]ό̣τα - μυρία δ’ (ἐστὶ) τὸ πλῆθος -
ἐχεγ̣γ̣υωτάτη πίστις (εἶναί) μοι δοκεῖ τοῦ κἀν τ(οῖς) ὕπνοις (αἰ)-
σθάνεσθ(αι) ἡμᾶς ἑαυτ(ῶν). κ(αὶ) οὐκ ἐφ’ ἡμῶν μ(ὲν) ἀληθὴς ὁ
λόγος, οὐχὶ δ(ὲ) κἀπὶ τ(ῶν) ἄλλ(ων) ζῴω(ν)• μὴ γ(ὰρ) κ(αὶ) λεπτο-
25τ̣έρω(ν) ἐ̣κ̣ε̣ῖνα πρ(οσ)δ(ε)ᾶ εὕροιμ(εν) ἂν ὕπνω(ν), ἅτε ῥώμῃ
[σ]ω̣[μά]τ(ων) π̣ρ̣(ὸς) πέψιν εὐφυεστέρως ἔχοντα κ(αὶ) δ(ιὰ) τοῦθ̣’
ἧ̣τ̣τ̣ο̣[ν] μακρῶ(ν) κ(αὶ) βαθέω(ν) ὕ̣π̣[ν](ων) χρήζο[ντα, ἵνα] μὴ
[π]ά̣γ̣χ̣υ λέγω τὸ συχνό̣ν̣• ἀ[λ(λὰ)] γ(ὰρ) κ(αὶ) ὁ τ̣[οῦ κ]οιμ̣[ᾶ]σθ(αι)
[τρ(όπος) πίστις] οὐχὶ τ(ῆς) λεπτότ[ητος] μ̣ό̣[νον τ(ῆς)] αὐτ(ῶν), [ἀλ(λὰ)] κ(αὶ)
30[τῆς ἑαυτ](ῶν) ἐν [τ]ῷ̣ κ(ατα)δ̣α̣[ρ]θ̣[άνειν] ἀ̣[ντιλ]ήψεως. ἀ(πο) [γ](ὰρ)
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[- ca.13 -]θεῖν(αι) κ(αι)ρ[  ̣  ̣  ̣]
[- ca.25 -]ό̣μ(εν)ον π  ̣[  ̣  ̣  ̣]
[- ca.25 -]μαλεν̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.25 -τ]ο̣ῦ τοι(ούτου) ζ̣ῷ(ου) (αἰ)σθ̣η
35[- ca.23 -(αἰ)σθά]ν̣ετ(αι) ἑαυτοῦ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]π̣[- ca.18 -](  )   ̣  ̣κ(αὶ)ρω̣[  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]κ(αὶ)  ̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]σ̣[  ̣]α̣ν̣[- ca.10 -]  ̣διο  ̣[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]σ(αι) πρῶ̣τ̣[ο]ν μ(έν)τοι   ̣[- ca.10 -] τὰ πρ̣ῶ̣τ̣α
δ̣[(ια)]λ̣ε̣χ̣θέν(τα) ἡ[μῖ]ν κ(αὶ) (αἰ)[σ]θάνετ[(αι) τ(ῶν) μερ(ῶν) κ(αὶ)] τ̣[(ῶν) ἔργ(ων)] τὸ ζῷ(ον)
40ἅ̣π̣[αν] ἀ̣δ(ια)λείπτω̣ς δῆ̣λον ὅτι τὸ [ζ(ῷον) ἑαυτο]ῦ (αἰ)[σθάνε]τ̣(αι) ἀ-
π̣' ἀ̣[ρ]χ̣(ῆς)• κ(αὶ) γ(ὰρ) αὕτη̣ μέρος (ἐστὶ) τοῦ χ̣ρ̣(όνου) [τὸ πρ]ῶ̣[τον• δι' ὃ]
τοῦ̣τ̣ο μ(ὲν) [ἰ]σχυρότατον ὂν ἐξ ἑτοί̣μ̣ου φ(αί)ν̣[ετ](αι) π̣ρ̣(ὸς)
συ̣[ν]η̣γ̣ο̣ρ̣ίαν εἰλῆφθ̣(αι). φέρε δ(ὲ) μ(ετὰ) τοῦτο ἐ̣ν̣[νοη-]
θῶ̣μ(εν), τ̣ί̣νι τ(ῶν) χρ(όνων) ἀνα̣θε̣ῖ̣ν(αι) πρέποι ἂν τὸ συμ̣[β](αῖ)-
45νον, ἀφελομ(έν)ου̣ς τοῦ πρ̣ώ̣τ̣ου• κ(αί) μοι τ(ῶν) ἀντιλεγόν̣(των)
τις ἀ(πο)κρινάσθω• ἐν τίνι τ̣(ῶν) χ̣ρ̣(όνων) ἄρχετ(αι) τὸ ζῷ(ον) τ(ῆς) ἑαυ-
τοῦ ἀντιλήψεως; ὃν γ(ὰρ) ἂν ε̣ἴπῃ τι̣ς̣, οὐδ(έ)ν̣' ἐρεῖ π(ερι)τ-
τότερον ἔχοντα τοῦ πρώτου• τὴν γο(ῦν) (αἰ)σθητικὴν δ̣[ύ-]
ναμιν, ἧς δεῖ πρ(ὸς) τὸ (αἰ)σθάνεσθ(αι) τὸ ζῷ(ον) ἑα̣υτοῦ, οὐκ̣ ἐ̣ν̣
50μ̣(ὲν) τῷ δ(ε)υτέρῳ τ̣(ῶν) χρ(όνων) ἢ τῷ (τρίτῳ) ἤ τινι τ̣[(ῶν) ἄλλ(ων) ἔχει]
τὸ ζῷ(ον), ἐ̣ν δ(ὲ) τῷ πρώτῳ ταύτ(ης) ἐστέρητ(αι), ἀλλ’ ἀ̣-
φ’ οὗ ἂν̣ ᾖ χρ(όνου) ζ̣ῷ̣ο̣ν̣, εὐθὺς [(αἰ)]σθητικόν (ἐστι). μ(ετὰ) ταῦ̣τα̣
τοί̣ν(υν) ο̣ὐ̣κ ἄ[ν] μ̣ο̣ι δ̣[ο]κεῖ τις ἀντειπεῖν, ὡς οὐχὶ
πάντως τινὸς τ̣(ῶν) ἐκ̣τὸς (αἰ)σθάνετ(αι) τὸ ζῷ(ον)• κ(αὶ) γ(ὰρ) ὁρᾷ, ὅ-
55σα γε μὴ ὑπότ[υ]φ̣λ̣α̣ τ̣ίκτετ(αι), κ(αὶ) ἀκούει• εἰ δ(ὲ) μή,
γεύετ(αι) μ(ὲν) κ(αὶ) ἅ̣π̣τετ(αι)• δ(ιὰ) τοῦτο κ(αὶ) τὰ μ(ὲν) ἐ(πὶ) θηλὰς
μητρῴας ὁρ̣μήσαν̣τ̣α ἀ̣(πο)σπᾷ τὸ γάλα, τὰ δ’ ὑπὸ
π̣τ̣έρυξ̣ι̣ [τ](ῆς) γειναμ(ένης) κ(ατα)δύετ(αι), τὸ ἀ̣π̣ηνὲς ἐκτρεπό-
[μ](εν)α τ[ο]ῦ π(ερι)έ̣χ̣ον(τος), τὰ δ(ὲ) κλαυμυρίζετ(αι) ο(ἷον) τυπ̣τόμ(εν)α
60[κ(αὶ) β(αλ)λ]ό̣μ̣(εν)α̣ ὑ̣[πὸ] τοῦ ἀέρος. εἰς τί ποτ’ ο(ὖν) φέρει οὗτος ὁ λό-
γ̣[ος; εἰς π]ά̣ν̣υ καλὴν κ(αὶ) ἀναντίλεκτον ὑπό
column 6Imaged 2010-2015 by [unidentified responsible individual]

1,msupεἰ (αἰ)σθα[ν]όμ(εν)ον ἑα̣[υ]τοῦ τ̣ὸ̣ ζ̣ῷ̣ον
2,msupκαὶ οἰκ̣ειοῦτ(αι) ἑ̣α̣υτῷ-
μ̣ν̣η̣σιν τοῦ̣ προκε̣[ιμ(ένου)]• καθόλου γ(ὰρ) ο[ὐ σ]υντε-
λε[ῖτ(αι)] τ(ῶν) ἐκτός τινος [ἀντ]ίληψις δίχα τ(ῆς) ἑ-
αυ[τ(ῶν)] (αἰ)σθήσεως. μ(ετὰ) γ(ὰρ) τ̣[(ῆς)] τοῦ λευκοῦ φέρε ε̣ἰπεῖν
[(αἰ)σθ]ήσεως κ(αὶ) ἑαυτ(ῶν) (αἰ)σθανόμεθα λευκ(αι)νομ(έν)ω(ν) κ(αὶ) μ(ετὰ)
5<τῆς> τοῦ γλυκέως γλυκαζομ(έν)ω(ν) κ(αὶ) μ(ετὰ) τ(ῆς) τοῦ θερμοῦ
θερμ(αι)νομ(έν)ω(ν) κἀπὶ τ(ῶν) ἄλλ(ων) τἀνάλογον• ὥστ’ ἐπε̣ι̣-
δὴ πάντως μ(ὲν) γεννηθὲν εὐθὺς (αἰ)σθάνετ(αί) τι[ν]ο̣[ς]
τὸ ζῷ(ον), τῇ δ’ (ἑ)τέρου τινὸς (αἰ)σθήσει συμπέφυκεν <ἡ> ἑαυ-
τοῦ, φανερὸν ὡ̣ς ἀπ’ ἀ[ρ]χ(ῆς) (αἰ)σ̣θάνοιτ’ ἂν ἑαυτ(ῶν) τὰ
10ζῷ(α). τοῖς δ’ ὅλο̣ις οὐκ ἀγνο̣[ητέο]ν, ὡς ἡγεμονικὴ πᾶ-
σα δύναμις ἀφ’ ἑαυτ(ῆς) ἄρχε̣[τ(αι)]• [τ]αύτῃ κ(αὶ) ἡ μ(ὲν) ἕξις,
σ(υν)έχουσα τὸ καθ’ ἑαυτήν̣, [πρότ]ερον ἑ̣αυ̣[τ](ῆς) (ἐστι) συνε-
κτική̣• κ̣[(αὶ)] γ̣(ὰρ) οὐδ̣’ ἂν συν[εῖχε] ἄ̣λ[λο τι πρᾶγ]μ̣α, τὰ
μόρια π̣[ρ(οσ)]π̣(αρα)δ(ε)δ(ε)γμέ(νη), εἰ μ̣[ὴ τ]ο̣ῖ̣[ς] ἑ[αυτῆς τοῦτο] π̣ρ̣ο̣-
15παρεῖχε [μ]ο̣ρ̣ίοι̣ς• ἥ τε φύσ̣ι̣[ς], ἡ̣ σ(υν)έχ[ουσα κ(αὶ) σώζουσα κ(αὶ)]
τ̣ρέφ[ο]υσ̣[α] κ(αὶ) αὔξουσα τὸ φ̣[υτό]ν̣, αὐτ(ῶν) τού[τ(ων) πρότε-]
[ρ]ον αὐτὴ μετέχει παρ’ [αὑ]τ(ῆς). ὁ δ(ὲ) π(αρα)πλήσιος λ[όγο]ς
[κα]τ̣ὰ̣ πάσ(ης) ἀρχ(ῆς), ὥστε κ̣(αὶ) [ἡ] (αἴ)σθησις, ἐπειδὴ̣ κ̣(αὶ) αὐ-
[τὴ δύ]να̣μ̣[ί]ς̣ (ἐστιν) ἀρχικ̣[ή, κ(αὶ)] σ[(υν)]ε̣χέστερον δεῖ χρῆ-
20[μα ἢ] ἕ̣ξ̣[ι]ς τε κ̣(αὶ) φ̣ύ̣σις [(εἶναι), δῆλ]ον ὅτι ἄρχοιτ’ ἂν ἀ-
φ̣’ ἑ̣α̣υτ(ῆς) κ(αὶ) πρ[ὶ]ν τ̣[(ῶν)] ἑτέρ[(ων) τι]ν̣ὸς ἀντιλαβέσθ(αι), ἑ-
αυτ(ῆς) [(αἰ)σ]θάνοιτο. παντ̣[ὸ]ς ο(ὖν) τοῦ προγεγονότος
λόγου κοινὸν θώμεθα κ̣ε̣φάλ(αι)ον, ὡς ἅμα τῇ
[γ]ενέσει τὸ ζῷ(ον) (αἰ)σθάνετ(αι) ἑαυτοῦ. μ(ετὰ) ταῦτ’ ο(ὖν) δῆλόν
25(ἐστιν) ὅτι φαντασίας τινὸς ἑαυτοῦ γενομ(έν)ης αὐτῷ
[τὸ] π̣[ι]θ[αν]ὸ̣ν ἴσχει - πῶς γ(ὰρ) ἂν̣ ἄ̣λλως δύν(αι)το; - π(ερὶ)
[τ(ῆς) φα]ντ̣ασία̣ς κ(αὶ) τούτῳ̣ [σ(υγ)κ(ατα)τ]ί̣θετ(αι). [δεῖ γε μ]ὴν
—— ((diple))
[π(ερὶ) τριῶ]ν ἐ(πι)στῆσ(αι) π̣άντως̣• ἢ [μ(έν)]τοι ε̣[ὐαρ]ε̣σ̣[τ]ε̣ῖ τῇ
[φαντασ]ί̣ᾳ ἣ̣ν ἑ̣αυτοῦ̣ [εἴληφ]ε̣ν̣ [ἢ] δυσαρ̣ε̣στεῖ
30[ἢ ἀρρε]π̣ῶς ἴ[σ]χει• τ̣(ὴν) γ(ὰρ)   ̣α  ̣[- ca.10 -]ν οὐδέν (ἐστι) [  ̣  ̣  ̣]
[- ca.26 -]α̣ς τ(ῶν) ἐκ τ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.26 -] ζῷ(  ) τῇ ἑ[αυτοῦ]
[- ca.24 -εὐ]α̣ρεστο(ῦν) γ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.26 -ἠλ]λοτρίωτ[(αι)] δ̣[(ὲ)]
35[- ca.28 -] δ(ια)μ(έν)ει χρ(όνον)
[- ca.26 -]  ̣ρτ̣ε̣[  ̣]  ̣κατ(ης)
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[- ca.26 -]  ̣τ̣ιοι̣  ̣α  ̣
[  ̣]εο̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[- ca.10 -]θο  ̣[  ̣  ̣  ̣] ἀλλ’ ἐκ τ(ῶν) ε-
  ̣  ̣τ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]μ̣(εν)   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]ερ[  ̣]μ(εν)ο [  ̣  ̣  ̣](  ) σώζειν δυ-
40να[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ ἔχοι δ’ ἂ̣[ν τ(ὴν)] (αἰ)τίαν κ(αὶ) ἡ
φύσ̣[ι]ς ὡ̣ς μάτη̣ν τ[ὰ το]ι̣[α]ῦ̣τα καμοῦσα π̣ρὸ̣ γ̣ε̣-
νέσε̣[ω]ς, ε̣ἰ μὴ μέλλε̣[ι τὸ] ζ̣ῷ(ον) εὐθὺ γενόμ(εν)ον̣ ἀρ̣έ̣-
σειν̣ ἑ̣α̣[υ]τῷ. δ(ιὰ) ταῦτ[α δ'] οὐ̣κ ἄν μοι δοκεῖ τις,
οὐδ(ὲ) Μα̣ρ̣γ̣ίτης ὤν, ε̣ἰ̣πε̣ῖ̣ν ὥς {τε} γεννη-
45θ̣ὲν τὸ ζῷο(ν) ἑα̣υ̣τ̣[ῷ] τ̣ε̣ κ(αὶ) τῇ φαντασίᾳ τ̣ῇ̣
ἑ̣αυτοῦ δυσαρ̣εστεῖ• κ(αὶ) μὴν οὐδ’ ἀρρεπῶς ἴ -
——
σχει• οὐχ ἧττον γ(ὰρ) τ̣[(ῆς)] δυσαρεστήσεως κ(αὶ) α̣ὐ-
τὸ τὸ μὴ εὐαρ[ε]σ̣τε̣ῖ̣ν πρ(ός) τε ὄλεθρον τοῦ ζῴ(ου)
κ(αὶ) πρ(ὸς) κ(ατά)γνωσιν [φέρ]ει τ(ῆς) φύσεως• ὅθεν ὁ συλ-
50λ̣ογισμ̣ὸς οὗτο[ς ἀν]α̣γκάζει ὁμολογεῖν ὅτι
τ̣ὸ̣ ζῷ(ον), τ(ὴν) π̣ρώτη[ν (αἴ)]σθησιν ἑαυτοῦ λαβόν, εὐ-
θ̣ὺ̣ς̣ ᾠ[κ]ε̣ιώ̣θ[η πρ(ὸς) ἑ]α̣υτὸ κ(αὶ) τὴν ἑαυτοῦ σύστα-
σ̣ι̣ν. φ(αί)ν̣ε[τ(αι)] δ̣’ (ἔ)μ[οι]γ̣ε̣ κ(αὶ) αὐτὰ τὰ γινόμ(ενα) βεβ(αι)ο(ῦν) τ(ὸν)
—— ((diple))
λ̣όγον. τί γ[(άρ)]; οὐχ[ὶ δ(ὲ) κ(ατὰ)] τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν ἕ-
55κ̣αστον̣ ποιεῖ τ̣[ὸ ἐ(πι)β(άλ)λ]ον ὑ(πὲρ) τ(ῆς) ἑαυτοῦ συντηρή-
σεως, ἐ̣κ̣κ̣λ̣ῖ[νο]ν̣ μ(ὲν) πᾶσ̣αν ἐ(πι)βουλὴν πόρ-
ρωθεν κ(αὶ) δ(ια)μ̣[(έν)ειν] μηχανώμ(εν)ον ἀπαθὲς ἐκ τ(ῶν)
σ̣φαλερ̣ῶ̣[(ν), ᾆ]τ̣τον δ’ (ἐ)π̣ὶ τὰ σωτ̣ήρια κ(αὶ) πάντα-
[χ]ό̣θε̣ν [πορι]ζόμ(εν)ον τὰ πρ(ὸς) δ(ια)μονήν. οὐ γ(ὰρ) δὴ
60[τὰ θαυμα]σ̣τ̣οῖς κάλλεσι κ(αὶ) μεγέθεσιν ὑ(περ)-
[έχοντα μόν]α κ(αί) τισιν ἀλκαῖς ἢ τάχεσι δια -
column 7Imaged 2010-2015 by [unidentified responsible individual]

φ̣έρο̣[ν]τα τοιαῦ̣τα π(ερὶ) τὴ[ν ἑα]υτ(ῶν) ὄντα συντ̣ή̣ρ̣ησ[ι]ν̣
εὕροιμ̣[(εν)] ἄν, ἀλ(λὰ) κ̣(αὶ) τὰ μικρὰ [κ(αὶ) εὐ]τ̣ελῆ κ(αὶ) τὴν ἄλλω̣ς
εἰδ(ε)χθῆ. δεινὴ γ(ὰρ) ἡ φύσις κ̣[(αὶ)] τ̣οῖ[ς] τοιοῖσδ(ε) σφῶ(ν) αὐτ(ῶν)
ἐντῆξ(αι) σφο̣δ̣ρ̣ὸν ἵμερο̣ν̣, [τ]ῷ τ(ὴν) σωτηρίαν ἄλλως
5ἄ(πο)ρον ὑπά̣ρχ̣ειν. ταύτῃ ἄ̣[ρ]α̣ δ̣οκεῖ μοι κ(αὶ) τὰ νεαρὰ
π(αι)[δ]ά̣ρια μὴ ῥ̣ᾳδ̣ίως φέρειν κ(ατα)κ̣λειόμ(εν)α ζοφεροῖς ο̣ἴ̣-
κοις κ(αὶ) πάσ(ης) φ̣ων(ῆς) ἀμετόχο̣ις• ἐντ̣είνοντα γ(ὰρ) τὰ (αἰ)σθητή-
ρια κ(αὶ) μηδὲν μ̣ήτ’ ἀκοῦσ(αι) μ̣ή̣τ’ ἰ̣δ̣ε̣ῖν δ[υ]νάμ(εν)α φαντασί-
αν ἀν(αι)ρέσεως̣ αὑτ[(ῶν)] λαμβά[νει κ(αὶ)] δ(ιὰ) τοῦτο δυσανα[σ]χε-
10τεῖ. διὸ κ(αὶ) φ[ι]λο̣τ̣έχνως (αἱ) τί[τθ(αι) πα]ρ̣εγγυῶσιν αὐτοῖς
ἐ(πι)μύειν το̣[ὺ]ς ὀ̣φ̣θ(αλ)μούς• παρηγορ[εῖ γ(ὰρ) τὸν] φόβο̣ν̣ τ[ὸ ἐ]θ̣ελου-
σίᾳ κ(αὶ) μὴ ὑ̣π̣’ ἀ̣νά[γ]κ̣η̣ς̣ γ̣ε̣[νέσθ(αι)] τ(ὴν) ἀ[(πο)στέρησιν] τ̣[(ῶν)] ὁρατ(ῶν).
τινὰ [δ](ὲ) αὐτ(ῶν) κ̣[(αὶ)] δ̣ί̣χ̣α̣ παρ[εγγυήσε]ω̣[ς τοὺς ὀφθ(αλμοὺς) ἐ]π̣ι-
μύει, τῷ [π]λ̣ηκ̣τ̣ι̣κ̣ῷ [ἀντίσ]τασ̣[θ(αι) τοῦ σκότους]
15ο̣ὐκ ἐξαρ[κο(ῦν)]τα. τοσαύτη [δ’ ἄρ]α̣ π(ερι)ουσία τ̣[εκμηρί(ων)]
——
(ἐστὶ) τῷ τ̣[ὸ] ζῷ(ον) οἰκειοῦ[σ]θ(αι) [ἑαυ]τ̣ῷ, ὥστ’ ἤδη̣ κ[(αὶ) ἀ(πὸ) τ(ῶν)]
π(αρὰ) φ̣ύ̣σ̣ιν ἔ̣ξ(εστιν) ὑ(πο)μιμ̣ν̣ή̣σκ[ει]ν̣ ὑγιὲς ὂν τὸ ἀξιούμ̣[(εν)ο]ν.
  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣φιλ  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣] πρᾶγμ[α χα]λ̣επὸν κ(αὶ) τοῦ μὴ [θε]ρα-
πε[υ  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]τ̣ου̣ς [(αἰ)]τιώ[τατο]ν̣• ὅμως τ(ὴν) κ(ατα)ρχήν
20γ̣ε̣ [ἡ] π̣ρ̣(ὸς) ἑ̣[α]υτοὺ̣[ς οἰκ]ε̣ίωσ̣[ις παρέ]χει, δι’ ἣν οἰστός (ἐστιν) ἕ-
κα[σ]τος ἑ̣α̣υ̣τ̣ῷ̣, κ̣[ἂ]ν ἄλ[λοις] ἀ̣φόρητος ᾖ. ἕλκη γο(ῦν)
τὰ δυ̣[σοσ]μ̣ώτατ̣α κ[(αὶ)] πρ(ὸς) τ(ὴν) ὄ̣[ψιν] ἀπηνέστατα φέρο-
μ(εν) ἑαυ̣τ(ῶν) κ̣(αὶ) τ(ὴν) ἄλ̣λην ἀηδί̣[α]ν ὑπὸ τ(ῆς) φιλαυτίας ἐ(πι)-
[σ]κοτουμ(έν)ην. τὸ δ(ὲ) θαυμασιώ̣τα(τον)• τί γ(άρ) (ἐστιν) εἰδ(ε)χθέστερον
25  ̣ακίας̣; ε̣ἴγε καρκινώμα̣[τ]α μ(ὲν) κ(αὶ) ὀχθώδ[ει]ς̣ ἐ-
[π]α[νασ]τ̣ά̣σε̣ις̣ σ̣αρ̣κῶ(ν), μελα̣[νί(αι) τ]ε κ(αὶ) ση̣[πεδόν]ε̣ς
[κ(αὶ) λοιπ]ὰ̣ πρ(ὸς) [ὄ]ψ̣[ι]ν ἀτ̣ερπῆ   ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]το  ̣[  ̣  ̣]  ̣ει̣[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]π  ̣εια̣νε̣  ̣αλ  ̣  ̣(  )[- ca.9 -]  ̣σου̣τ̣[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]π(ερὶ) τ̣ούτ(ων) ὥστε ο̣[- ca.8 -]ατον (εἶναι) τ(ῶν)
30[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣(  )   ̣[  ̣]ν[- ca.13 -] ο(ὖν) ἃ ῥέπει   ̣[  ̣]
[- ca.25 -]  ̣την γε̣(  ) [  ̣  ̣]
[- ca.25 -]  ̣(αι) σφῶ(ν) α̣[ὐ-]
[τ(ῶν)- ca.24 -ἡ]δ̣οναῖς
[- ca.26 -] φ̣ιλαυτι-
35[- ca.30 -]  ̣μ̣(εν)
[- ca.26 -]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.27 -] β̣ε̣β̣(αι)ω̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[- ca.11 -]ν[- ca.9 -]χο(υν) φη
—— ((diple))
  ̣[  ̣]  ̣[- ca.14 -]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ον  ̣  ̣τ̣(ων) ἤδη
40[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[- ca.12 -]ζ̣ωτ̣ης κατε̣σ̣τ̣[η]κό-
[τ]ο[ς  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ ἅμα τῇ γε[νέ]σει
τ̣ὸ ζῷ(ον) ο[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]κ[  ̣]ην ἂν ὅτι [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
——
το  ̣  ̣  ̣γ̣α  ̣[  ̣]  ̣ν(  )  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣] πρώτους χ̣ρ̣(όνους) ἀ̣(πὸ)
γ̣εν̣έσεως ὑ̣πὲ̣[ρ] τοῦ δ[(ια)]σ̣[ώζει]ν̣ κ(αὶ) σ(υν)τηρεῖν ἑ̣α̣υ̣-
45τ̣ὸ̣ προβῆν̣(αι) [  ̣  ̣]  ̣  ̣α  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ τὴν̣ ε̣[ἰ]ρ̣ημ(ένην) οἰ̣κ̣ε̣ί̣[ω-]
σιν εὐθὺς α[  ̣]  ̣  ̣  ̣τ̣ο̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ [ὁ]ρμὴ, κ(αὶ) το[ῦ πρ(ὸς) τὸ σω-]
τήριον ἑα̣υ̣τ̣ο̣[ῦ] σ̣[(υν)](αί)σ̣θ̣η̣[σί]ς̣ (ἐστὶν) ἡ λελεγμ(έν)η̣ [οἰκεί-]
ωσις• διὸ φ(αί)[νετ(αι) τὸ ζῷ(ον) ἅμα τ]ῇ γενέσε̣ι̣ (αἰ)σθά[νε]-
σθ(αί) τε αὑτ̣[οῦ] κ̣[(αὶ)] ο[ἰκειο]ῦ̣[σ]θ(αι) ἑαυτῷ κ̣(αὶ) τῇ ἑ[αυ-]
50το̣[ῦ] συστάσ̣[ει]• ἐ̣ντ[αῦθ]α̣ δ̣ὴ̣ τοῦ λόγου γενόμ(εν)ος οὐ -
——
κ [ἂ]ν ἀκ(αί)[ρ]ω̣[ς] δ(ια)σ[αφησ(αί)μη]ν̣ τ(ῆς) φαντασίας τὸν τρ(όπον).
ο̣[ὕ(τως)] ο̣(ὖν) ἐπ[ειδ]ὰ̣ν π̣[ολὺ αὐ]ξ̣ά̣ν̣ητ(αι) τὸ ζῷ(ον), ἀ(νὰ) χ̣ρόνον μ(ὲν)
  ̣[  ̣]κ(αι)  ̣ο  ̣  ̣  ̣[  ̣]τ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ς ἤδη τ(ῆς) δ(ια)ρθρώσεως τ̣ρ̣α-
νὴς ἡ φ̣α̣ν̣[τ]α̣σ̣ί[α γίνε]τ̣(αι) κ(αὶ) διηκριβωμ(έν)η ητ  ̣  ̣  ̣
55  ̣  ̣ου̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]οτητα τρανότητος μό-
νον ἂλ(λὰ) κ(αὶ) [- ca.8 - μ](ετὰ) ῥώμ(ης) δ(ια)τετορευμ(έν)η̣ π̣ως
κ(αὶ) δ̣(ιὰ) σαφ[(ῶν) τύπ(ων)] ἡ̣ [ἀντίλ]η̣[ψι]ς τ(ῶν) ἰδιωμάτ(ων) ἀ(πο)τελεῖτ(αι)• τ̣ὸ̣
——
δ(ὲ) κ̣(ατ’) (ἀ)ρχὰ[ς κἂν] τῇ [π]ρ̣ώτῃ̣ γενέσ̣ει οὐχ οὗ-
τ̣[ός (ἐστιν) ὁ τρ(όπος) τ(ῆς) φα]ν̣τασία̣ς οὔτε̣ τ(ῆς) (αἰ)σθήσεως ἀλ(λὰ)
60[- ca.12 -] κ(αὶ) σ̣(υγ)κεχ̣υ̣μ(έν)ος ὁλοσχερεῖ τε τ(ῇ)
τ̣[υπώσει χρώμ(εν)]ο̣ς̣• κ(αὶ) μάλ’ εἰκότως• αὐτή τε γ(ὰρ)
fragment 8Imaged 2010-2015 by [unidentified responsible individual]

1,msup[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣θ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[- ca.10 -]
2,msupε̣ὐ̣ν̣οη̣τικ[ῶς] ἑ̣αυ̣τ̣[ῷ τὸ ζῷ]ον
[ἡ ἐκτύπ]ω̣[σι]ς ἔτ[ι] π̣α̣χεῖα κ(αὶ) [- ca.8 -οὖ]σα τ̣α̣
[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ οὐ̣κ̣ [ἰ]σχυράν• δ(ε)[ύτερον] δ̣[(ὲ)]   ̣  ̣  ̣  ̣σ̣κα̣θ̣  ̣
——
  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]μ̣ατ(ων) δ(ιὰ) τ(ὴν) σ(ύγ)χυσι̣[ν- ca.8 -]  ̣σ̣τ̣ησ̣ις
  ̣• τρίτ̣ον δ(ὲ) ἀ̣γ̣[ύ]μ̣ναστ̣ο̣ς̣ ωσ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣[  ̣  ̣]σ̣η̣ν̣ τὸ
5[(αἰ)]σ̣θη̣τ̣ὸν̣ [  ̣]  ̣[  ̣]  ̣  ̣ α̣ὐ̣[τ]οῦ π(ερι)δρά[ξασθ(αι) ὡ]ς ἀκρ[ι]βῶς ἐν-
[τ]ὸ̣ς γε[νέ]σ̣θ(αι) π̣[ρ]α̣γ[μ]άτ(ων)• δ(ιὰ) τα̣ῦ[τα τοίν(υν) ἡ φ]α̣ντασία ἀ̣ο̣-
[ρ]ισ̣τ̣ώδης̣ [μ(έν)ει]. τ̣η̣νι̣κ̣αῦτα η̣[- ca.10 -]  ̣νυ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣ (αἴ)-
σ̣θησις, ἀ(νὰ) μ[έσ]ον ἔ̣χουσ̣α κ(αὶ) δίχ̣[α ἐπιρρέπει ὡ]ς̣ το[ι]ά-
δ(ε) κ(αὶ) ὡς πρ(ὸς) τοιόνδ̣[(ε)]. ε̣ἰκ[α]σ̣ίαις δ̣[(ὲ)] δ̣[(ια)φόροις π(ερὶ) τούτου] τοῦ
——
10σ̣(υμ)β(αί)νον(τος) ἐμβα̣λ̣ο̣[ῦ]σ̣ι δύ’ ἄνδρε[ς γενν(αῖ)οι τ(ῆς) (αἱ)ρέσ]εως, Χρύ-
σ̣[ι]π̣π̣ός τε κ(αὶ) Κλ̣ε̣ά̣ν̣θ̣[(ης)], ὧ(ν) ὁ μ(ὲν) Χρύσι(ππος) [- ca.12 -]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
——
α̣ν μέρο[ς] τι τ̣(ῶν) ἑ̣αυτ̣[οῦ- ca.18 -]
μ̣(ὲν) γ(ὰρ) ἀλεεινὸν [  ̣  ̣  ̣]  ̣[- ca.20 -]
[  ̣]η̣ σαρκινο[  ̣  ̣  ̣  ̣]η̣[  ̣  ̣]  ̣[- ca.18 -]
15[  ̣  ̣  ̣]ε̣ρ  ̣  ̣δ(ε)  ̣(αι)[  ̣  ̣  ̣]π̣ου̣ση ετ̣ε̣[ -ca.?- ]
——
  ̣[  ̣  ̣] τούτ(ων) ἀ̣ο̣ρ̣[ισ]τ̣ώ̣δης ἥ τε φ̣[α]ν̣[τασία] κ̣[(αὶ)] ἡ̣ ἀ̣ντ̣ί̣λη̣ψι̣ς̣
  ̣[  ̣  ̣]με̣[  ̣]υ̣σ̣τ̣[  ̣  ̣]ετ(αι) τὸν [  ̣]  ̣[- ca.8 -]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ τ(ὴν) π̣ρώ̣-
τ̣[ην  ̣  ̣]  ̣  ̣ν̣• ὁ δ(ὲ) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣γ̣α̣[- ca.12 -κ]α̣θάπερ
——
γ(ὰρ) [- ca.30 -]τ̣υγ̣χα
20ν[  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[- ca.20 -]ωσιν τοῦ
[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣[- ca.20 -]  ̣  ̣[  ̣]  ̣ νεοττὸς
[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ενη [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]η̣σ[  ̣]ς̣ ἰδ̣(έ)αν κ(αὶ) μορ-
[φὴ]ν̣ [  ̣]  ̣  ̣μ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ πρ(οσ)[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ κ(ατ)’ (ἀ)ρχὰς ἡ
  ̣[  ̣  ̣]  ̣ φαν̣τ̣α̣σ̣ί̣α τ̣ε̣ κ̣[(αὶ)] ἀντίλη[ψις ὁ]λ̣ο̣σ̣χερὴς τί[ς]
25(ἐστι) [  ̣  ̣]δ(ια)  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ κ(αὶ) ὡς ἔθος ἡ[μῖν ὀνομ]ά̣ζειν δ[  ̣  ̣]
ο[  ̣]κ̣  ̣[- ca.8 -]  ̣  ̣τ̣α  ̣(  ) ἐ(πὶ) τοσον̣[- ca.10 -]νο̣[  ̣  ̣  ̣]
  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣ἀο]ρ̣ισ̣τώδους̣ [- ca.10 -]α[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.15 -]α̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[- ca.14 -]εχ[ -ca.?- ]
30[- ca.10 -]  ̣[  ̣  ̣  ̣]ε  ̣[ -ca.?- ]
[7 lines missing]
38ο̣σ̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
40  ̣δ[  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
τησ  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
μ(εν)  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
σθ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
(added at left: χ) α  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
—— ((diple))
45ὁ αὐτὸ̣ς̣ κ(αὶ)   ̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣ι̣ν  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.25 -]  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣αυ  ̣[- ca.20 -]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]χεν
ἄ̣ρ̣χε̣ιν ο̣υ̣σ̣[- ca.18 -]ω̣ν[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣
τ̣(ης) με  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.21 -]υτ(ης) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
——
50ταδ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.18 -]νεγ̣ενε[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ο
τη̣ε  ̣  ̣φ̣[- ca.18 -]ασυ̣στη̣[  ̣  ̣  ̣] πρ(ὸς)
δ(ὲ) τὰ α̣π̣[- ca.20 -]  ̣(  )α  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣] ἄρ-
χε[τ](αι) ἑ̣αυ̣τ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]φ̣[- ca.11 -]  ̣ οἰκείω(ν)   ̣[  ̣  ̣  ̣]
τυγ̣χ̣α̣ν̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[- ca.12 -]οτι   ̣  ̣(  ) κ(αὶ) οι  ̣  ̣ν
55τε  ̣  ̣λ  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[- ca.12 -]  ̣σιν  ̣  ̣  ̣ ταύτ̣(ην) ἀ-
πο[  ̣  ̣]  ̣ δ(ε)υτ̣ε̣ρ̣[- ca.12 -τ]ῆς οἰκείσεως
η  ̣ω̣μ(εν)  ̣ν̣ [- ca.17 -]ρια  ̣[  ̣  ̣]τεισιν
τ[  ̣]α̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.17 -] ἐ̣νθυ[μ]ηθῇ τι
——
ω[  ̣]  ̣[  ̣]  ̣  ̣[- ca.18 -]ο̣ι οἰκε̣ι̣ο̣ῦ̣τ̣(αι)
60κ(αὶ)[- ca.25 -]οικε[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣
[- ca.28 -]  ̣ γ(ὰρ) ω[  ̣  ̣  ̣  ̣]
column 9Imaged 2010-2015 by [unidentified responsible individual]

1,msupτ̣ί τὸ τ̣έ̣λος
ν̣  ̣  ̣[- ca.8 -σω]τηρίω(ν) τ̣(ῆς) συστάσε̣[ως- ca.8 -]
[  ̣]ι̣στ[  ̣  ̣  ̣]  ̣α[  ̣  ̣  ̣  ̣](  )ο̣ις̣ κ(αὶ) ὅ̣λοις γένεσ̣[ι  ̣  ̣  ̣  ̣οἰ-]
κ̣εῖο̣ν̣   ̣[  ̣]  ̣  ̣τι ἡ̣ μ[(ὲν)] π̣ρ̣(ὸς) ἑ̣α̣υ̣τὸ εὐνοη̣τ̣ι̣κ̣[ή, στερ-]
κτ[ι]κ̣[ὴ δ(ὲ) ἡ συ]γγε̣ν̣[ι]κή̣• καλεῖτ(αι) γ(ὰρ) ἡ̣ ο̣[ἰκείωσις]
5π̣ολλ̣[ο]ῖ̣ς̣ [ὀνόμασ]ιν. ἡ δ[(ὲ)] πρ(ὸς) τὰ ἐκτὸς χ[ρήματα (αἱ)-]
ρ̣ε̣τ̣ικ̣ή. καθ̣άπερ ο̣(ὖν) σ̣τερ̣κτικῶς μ̣(ὲν) κ[αθόλου οἰ-]
κ̣ε[ι]ού̣μεθα το̣ῖς̣ τέ̣κ̣ν̣οις, (αἱ)ρετικῶ̣[ς] δ(ὲ) [τοῖς ἐκ-]
[τὸ]ς χρήμασιν, οὕ[τ]ω̣ κ(αὶ) τ̣[ὸ] ζ̣ῷ(ον) ἑαυ̣τῷ [μ(ὲν) εὐνο-]
η̣τ̣[ικ]ῶς, τοῖς δ̣(ὲ) πρ(ὸς) τ[ή]ρ̣ησιν τ̣(ῆς) συ̣στά̣[σεως σ(υμ)φέ-]
10ρουσ̣[ι]ν̣ [ἐ]κ̣λε̣κ̣τ[ι]κ̣[ῶς]   ̣  ̣α̣νη̣ κοινὸ̣ν̣   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ματος   ̣[  ̣]α̣ισ̣ε̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣σ[  ̣  ̣]  ̣  ̣ν̣  ̣  ̣ε  ̣[- ca.10 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣να  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] κ[(αὶ)] γ(ὰρ) ἡ μ(έν) (ἐστι) κ̣[- ca.10 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]κ  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]την, ἡ δ(ὲ) π̣ρ̣(οσ)[- ca.10 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣υ̣[  ̣  ̣  ̣]τ̣[  ̣  ̣  ̣] ἀγωγὴν̣ π̣ω[- ca.10 -]
15[  ̣]θ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]οι̣σ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣σιτ(ων) (ἐστιν)   ̣μ[  ̣  ̣]  ̣  ̣[- ca.10 -]
π̣ρο̣[- ca.12 -]  ̣  ̣  ̣[  ̣]ο̣μ̣(εν)[- ca.16 -]
του  ̣[- ca.20 -]π̣ροτ̣[- ca.10 -]
ζη[- ca.18 -]α̣στικ[- ca.12 -]
σ̣[ -ca.?- ]
20.[ -ca.?- ]
γει[ -ca.?- ]
τογ̣[ -ca.?- ]
  ̣[  ̣]ρ[ -ca.?- ]
  ̣[  ̣] μ̣(εν)[ -ca.?- ]
[13 lines missing]
38[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
40[ -ca.?- ]ω(ν) [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]δ[  ̣]  ̣  ̣  ̣ω[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
45[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ετοσ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ιον ἑ̣α̣[υτ -ca.?- ]
  ̣  ̣[- ca.12 -]  ̣  ̣  ̣ο̣ν̣δ(ε) [ -ca.?- ]
50  ̣  ̣  ̣[- ca.12 -]  ̣  ̣τ  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣](  )[- ca.12 -ε]ὐ̣αρεσ̣τ[ -ca.?- ]
[  ̣]  ̣[- ca.12 -]  ̣  ̣  ̣ κ(αὶ)   ̣[ -ca.?- ]
οδ(  )  ̣[  ̣  ̣]ω(ν)[- ca.8 -]  ̣  ̣  ̣  ̣ει[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣](  )  ̣[- ca.12 -]  ̣[ -ca.?- ]
55[- ca.16 -]ντ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]ν̣[- ca.12 -]  ̣  ̣  ̣  ̣το  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[- ca.9 -]
[- ca.16 -]τ̣(αι) τ̣αῦτ(αι) (αἱ) φ̣ύσ̣εις ν̣[- ca.8 -]
[- ca.16 -]ω̣[  ̣  ̣]α  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.18 -]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σε̣[- ca.8 -]
60[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[- ca.18 -]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ο̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
  ̣[  ̣]  ̣[- ca.22 -]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
column 10Imaged 2010-2015 by [unidentified responsible individual]

[ca.22 lines missing]
23Traces ca.24 lines
47[ -ca.?- ]  ̣(  )ο̣λ̣  ̣  ̣ιασε[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ε̣ι̣ν [  ̣]  ̣  ̣ν[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣τρ  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
50[ -ca.?- ]  ̣[  ̣]  ̣[  ̣]δ̣(ε) ταυ[  ̣  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣υ  ̣υ  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ὀν]ομάζετ(αι) κ(αὶ)   ̣  ̣  ̣ν̣τ̣(ης)   ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ τῆ̣ς̣ ποιήσε̣ω̣[ς]   ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣π  ̣  ̣τ̣ινυτ[ -ca.?- ]
55[ -ca.?- ]ταμ̣(εν) τῷ   ̣[  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ς̣ ἀ(πο)ρί̣αν [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἀ(πο)  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
column 11Imaged 2010-2015 by [unidentified responsible individual]

1,msup  ̣φ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣λ̣[ -ca.?- ]
2,msup  ̣  ̣σ̣α̣[  ̣]  ̣ο̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ν̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣σι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.10 -]  ̣[- ca.8 -] κ̣(αὶ)
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]στ  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣
[  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣α̣σ̣  ̣ν̣  ̣  ̣  ̣ (ἐστι)   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ο̣  ̣λ̣ου[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣δ̣(ε)
[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣α[  ̣](  )  ̣  ̣  ̣  ̣φε̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣χασ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣α
5[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣εσουδ̣(  ) π[  ̣  ̣]τ̣ο̣ι
[  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣λ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]θ[- ca.10 -]  ̣  ̣ι̣σ[  ̣  ̣]τ̣ο̣
[  ̣  ̣]δ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣δ̣  ̣[- ca.8 -]  ̣μ  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]ο̣ι̣  ̣  ̣[  ̣]τ̣ρ̣ε
  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]ο̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣ π(αρα)π̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣ο
10  ̣  ̣  ̣τ[- ca.9 -]ε̣ω[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣]υτ(ων) [  ̣  ̣  ̣]χόντ(ων) [  ̣  ̣]  ̣ τὸ γ(ὰρ)
πα̣λ̣ι̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] κ̣  ̣  ̣  ̣η̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣(  ) τοῦ τ̣[(ῆς) πατρ]ίδος
  ̣(  ) καλω[- ca.9 -]φ̣ω̣ς̣ κ[- ca.15 -] τ(ῆς) φύ-
[σε]ως η[- ca.9 -]ρισθ(αι) λ̣οι̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ον ὑπο
[  ̣  ̣]η̣  ̣  ̣λε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣κ  ̣ α̣γ̣ων̣ι̣α̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ον  ̣  ̣  ̣ πρ̣ῶ̣τον μ(ὲν)
15[ἐ]ν̣θ̣υμη̣[τέον ὅ]τ̣ι̣ ἐ̣[σ]μ(ὲν) ζῷον, ἀλ(λὰ) [συνα]γ̣ελαστικὸν κ(αὶ)
[δε]όμ[(εν)]ον ἑ̣[τ]έρου̣• δ(ιὰ) τοῦτ̣ο κ̣(αὶ) κ(ατὰ) π[ό]λ̣[ει]ς οἰκοῦμ(εν)• οὐ-
[δεὶ]ς γ(ὰρ) ἄνθρωπος [ὃ]ς οὐχὶ πόλεώς (ἐστι) μέρ̣ο̣ς• ἔπειτα
[ῥᾳ]δίως συντ̣ι̣θ[έ]μ̣εθα φιλίας• ἐκ γ(ὰρ) τοῦ συνεστια-
[θῆ]ν(αι) ἢ τ[οῦ συγκαθί]σ(αι) ἐν θεάτρῳ ἢ εἰς τὸ αὐτὸ κ(ατα)-
20[στ]ῆν(αι) [(αἱ) φιλί(αι) γίνοντ(αι)•] τ̣ὸ δ(ὲ) θαυμασιώτα(τον)• πολλάκ(ις) γ(ὰρ)
[  ̣  ̣]  ̣τ[ο]υ̣δ[  ̣  ̣  ̣]ε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣λα]βόντες γ(ὰρ) π(αρὰ) τ(ῆς) μάχ(ης)   ̣
[  ̣  ̣] δ̣ηλοῦσ̣[ι]ν̣ [- ca.10 -]ν εὐνοίας κ(ατα)[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]  ̣ασι  ̣[- ca.10 -]  ̣ δυν̣ά̣μει̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
25[ -ca.?- ]  ̣  ̣
[ -ca.?- ]  ̣  ̣
[14 lines missing]
41[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
45[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣κ̣  ̣[- ca.12 -]  ̣  ̣[- ca.8 -]
[  ̣  ̣  ̣]π̣ρω[- ca.18 -]τ̣τ̣ο̣[  ̣]
[  ̣  ̣] ἀ(πο)[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[- ca.16 -]δι̣δα̣σκε
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[- ca.19 -]  ̣ πρ(ὸς) ἄλ-
[λου]ς̣ α[  ̣]  ̣[- ca.18 -]σεως α̣ο̣
50[  ̣  ̣  ̣]ε̣σ  ̣  ̣[- ca.18 -]  ̣αμης
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.10 -]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣σανα
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[- ca.13 -]  ̣υ[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣](αι) φα̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ο  ̣  ̣  ̣[- ca.10 -]  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣]
[  ̣  ̣]δ̣(ε)[  ̣]α  ̣  ̣ο̣  ̣[- ca.8 -]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
55[  ̣  ̣]χ̣ενε[  ̣]  ̣ε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣α̣υ̣τ̣(ων)[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣] κ(αὶ) τ̣[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]π  ̣ν  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣]λ̣  ̣  ̣  ̣μ(εν)ου  ̣  ̣  ̣
[- ca.8 -]αυτ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣[  ̣  ̣]ε̣[  ̣  ̣  ̣]τ(ων)   ̣ξ[  ̣  ̣  ̣]α̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.13 -]  ̣απ  ̣[  ̣  ̣]
60[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣μ̣[- ca.11 -]ξ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ταδ̣(ε)
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[- ca.13 -]  ̣ε[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣τωι
column 12Imaged 2010-2015 by [unidentified responsible individual]

1,msupεἰ (αι)[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ω(ν) ἀρ̣χ̣(ῆς) [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]  ̣  ̣ τ(ῶν) λοιπ(ῶν) [ -ca.?- ]
τατ(ων) ἐν ἡμ[ -ca.?- ]
5τοῖς αλ  ̣ν[ -ca.?- ]
  ̣αντ(ων) π(ερι)τ̣[ -ca.?- ]
κενῶς ὑλη[ -ca.?- ]
ως ἐνταῦθα [ -ca.?- ]
—— ((diple))
δον̣ ἔτεμε[ -ca.?- ]
10αις ἔτι κ(αὶ) τ  ̣[ -ca.?- ]
τοῖς φιλοσόφ[οις -ca.?- ]
δ(ὲ) μία μ(ὲν) φύσ[ις -ca.?- ]
ἀντίπραξιν [ -ca.?- ]
τὸν ἀκαρῆ δ[ -ca.?- ]
15μ(έν)η τ(ὴν) κ(ατά)λυσι[ν -ca.?- ]
——
ἔχουσα κ(αὶ) πρ(οσ)κα̣[ -ca.?- ]
ἀνατεταμ(έν)η   ̣[ -ca.?- ]
μὴ καλ(ῶν) ὡς ἀγ̣[ -ca.?- μεγα-]
λόψυχον κ(αὶ) κατ[ -ca.?- ]
20τοτε τ(ῶν) πράξεω(ν) [ -ca.?- ]
τι κ(αὶ) λαμπηδ[ -ca.?- ]
κα̣τε αἱρῶ ηα̣[ -ca.?- ]
σ  ̣  ̣ασμ̣ο̣σ̣τε[ -ca.?- ]
ἀλ̣λ’ ο(ὖν)   ̣  ̣  ̣  ̣οσ̣[ -ca.?- ]
25[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]λ̣[  ̣]  ̣ω[ -ca.?- ]
[- ca.8 -]  ̣[ -ca.?- ]
[6 lines missing]
33  ̣[ -ca.?- ]
  ̣[ -ca.?- ]
35  ̣[ -ca.?- ]
κω[ -ca.?- ]
μ(εν)  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
μ(εν)  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ε τ̣έ̣χν(ης) α[ -ca.?- ]
40  ̣  ̣  ̣  ̣ω ἵν̣α̣ μ(ὲν) οδο[ -ca.?- ]
κ(αὶ) τοῦ̣ β̣ουλή̣ματ̣[ος -ca.?- ]
η  ̣  ̣  ̣γα̣σα̣με(  ) τ[ -ca.?- ]
ν[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ τ̣ερου̣[ -ca.?- ]
μ[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣]ο̣δ̣[ -ca.?- ]
45η  ̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
αὐτὴ τονα  ̣  ̣[ -ca.?- ]
εὑρεθῆν(αι) δ̣[  ̣  ̣]  ̣[ -ca.?- ἀν-]
[θ]ρώπω̣(ν) κ(αὶ)   ̣[  ̣  ̣]το  ̣[ -ca.?- ]
κ(ατ)εσκ̣ε̣ύ̣α̣σ̣εν̣ [ -ca.?- ]
50κρωμ̣ατ  ̣[  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
ηφ  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
ως τέ̣λ̣ος̣   ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
—— ((diple))
το πρ(οσ)ε̣ν̣θυμ̣η̣τ̣έ̣[ον -ca.?- ]
τὸ τέλος ἡ̣[μῖ]ν̣ κ̣[ -ca.?- ]
55τέλος κ(αὶ) [  ̣  ̣  ̣]α̣τ̣[ -ca.?- ]
δ' (ἐ)π̣ίνοια̣ν̣   ̣ν  ̣[ -ca.?- ]
ου ἐπε̣ιδὴ κ(αὶ) [ -ca.?- ]
κρ̣ατιστ̣[  ̣  ̣]  ̣ [ -ca.?- ]
βαλεῖν   ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
60τ̣η̣σε̣π̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
σ̣ι̣ω̣ς ορχη̣σ  ̣[ -ca.?- ]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.