Papyri.info

sign in

7 P. Haun. 1 = Trismegistos 60257 = LDAB 1377Introduction

This papyrus has been digitally edited by Marcel Moser and revised by Vincenzo Damiani as part of the Project Anagnosis and the Würzburger Zentrum für Epikureismusforschung

DCLP transcription: 60257 [xml]

column 1
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν μηδε̣ὶ̣ς̣ δ̣ε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ι̣ξει̣τ̣α̣ι̣ γὰρ εσα̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣θ]ε̣ῶν β̣ουλάς   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ὸ ἕλκος κατ̣[ὰ] Τροί-
5[ης  ̣  ̣  ̣](*)αιοις ἡγεμὼ̣ν ε-
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣ι̣ν̣ γὰρ ἀποτρε-
[- ca.10 -]  ̣ος κ̣α̣ὶ ει
[- ca.10 -]ουστερον
[- ca.9 -]ην μη πρω-
10[- ca.9 -]ειν πεπρω-
[- ca.9 -]αν πρῶτος
column 2
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1άκο̣ντ̣α [ἐξ Ἀργίσσης Πο-]
——
λυ̣ποίτης̣. οἱ δὲ̣ [παῖδες](*)
ἐκ Τρίκκης τοὶ ᾿Α̣[σκληπι-]
άδαι τ̣[ε]σ̣σαράκον̣τ̣α̣ [νῆ-]
5ας. ἐκ [Μηθ]ώνης Φιλ[οκτή-]
της ἑπτά. Πρω̣τ̣[εσίλαος]
ἐκ Φυλάκη[ς τεσσαράκοντα].
Φήραθε Ε̣ὔ̣[μηλος ἕνδε-]
κα.(*) Βοιωτῶν [  ̣]ε̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
——

Apparatus


^ 1.4-5. κα  ̣[ -1-2- ] τρο  ̣ | [⁦ -ca.?- ⁩] Van Rossum-Steenbeek 1998
^ 2.2. [ἰατροὶ] Merkelbach 1958
^ 2.8-9. φηραθεο   ̣[⁦ -ca.?- ⁩] | κα. Van Rossum-Steenbeek 1998

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.