Papyri.info

sign in

Trismegistos 60439 = LDAB 1561 = chicago.apis.5554DCLP transcription: 60439 [xml]

column i
[Ἠὼς μὲν κροκόπ]επλος ἐκί(*)δνατο πᾶ(*)σαν ἐπ’’ αἶαν,˙
[Ζεὺς δὲ θεῶν ἀγορὴ]ν ποιή(*)σατο τερπικέ(*)ραυνος∶
[ἀκροτάτη]ι κορυφῆι πολυδε[ιράδο]ς [Οὐλύμποιο·]
[αὐτὸς δέ σφ’ ἀγόρευε, θ]εοὶ [δ’ ὑπὸ πάντ]ες ἄκουον·˙
5[κέκλυτέ μευ πάντές τε θ]εοὶ [πᾶσαί τ]ε θέ(*)αιναι,˙
[μήτέ τις οὖν θήλεια θεὸ]ς τό [γε μήτέ τι]ς ἄ(*)ρσην
[πειράτω διακέρσαι ἐμὸν] ἔ[π]ο[ς, ἀλλ’ ἅμ]α πά(*)ντες
[αἰνεῖτ’, ὄφρα τάχιστα τελε]υτ[ήσω τ]ά(*)δε ἔ(*)ργα.
[ὃν δ’ ἂν ἐγὼν ἀπάνευθε] θεῶν [ἐ]θ[έ]λοντα νοή(*)σω
10[ἐλθόντ’ ἢ Τρώεσσιν ἀρηγέ(*)μεν] ἢ(*) Δαναοῖ(*)σι⟦ν⟧
[πληγεὶς οὐ κατὰ κόσμον] ἐλ[εύ]σεται Οὔλυμπον(*) δέ·
[ἤ μιν ἑλὼν ῥίψω ἐς Τάρτ]αρον ἠερόεντα
[τῆλε μάλ’, ἧχι βάθιστον ὑπὸ χθ]ονό(*)ς ἐστι βέρεθρον,˙
[ἔνθα σιδήρειαί τε πύλαι καὶ χάλκε]ος οὐδός,
15[τόσσον ἔνερθ’ Ἀΐδεω ὅσο]ν οὐρα[νός ἐ]στ’’ ἀπὸ γα[ί]ης·˙
[γνώσετ’ ἔπειθ’ ὅ(*)]σον εἰμ[ὶ θε]ῶ(*)[ν κά(*)ρ]τιστος ἁ[π]άν[των.]
[εἰ δ’ ἄγε πειρήσασθ]ε [θεοὶ ἵ(*)να εἴδετ]ε πά(*)ντες·
[σειρὴν χρυσείην ἐ]ξ οὐ[ρανόθ]εν [κρε]μάσαντ[ες]
[πάντές τ’ ἐξάπτεσ]θε θεοὶ πᾶσαί [τε θέα]ιναι·˙
20[ἀλλ’ οὐκ ἂν ἐρύσαιτ’] ἐξ οὐρανόθε[ν π]εδ[ί]ον δὲ
[Ζῆν’ ὕπατον μήστωρ’, οὐδ’ εἰ μάλα] πο[λ]λὰ κά[μοιτε.]
[ἀλλ’ ὅτε δὴ καὶ ἐγὼ πρό]φ[ρων] ἐθέλ[ο]ι[μ]ι ἐρύσσ[αι,]
[αὐτῇ κεν γαίῃ ἐρύ]σαιμ’’ αὐτῆ(*)ι τ[ε θα]λά(*)σσηι·˙
[σειρὴν μέν κεν ἔπ]ειτα περὶ ῥί(*)ον Οὐλ[ύ(*)]μπο[ιο]
25[δησαίμην, τὰ δέ κ’ α]ὖτε μετή[ο]ρα πά(*)ντα γέ(*)[νοιτο.]
[τόσσον ἐγὼ περί τ’ εἰ]μὶ θε[ῶ]ν [π]ερί(*) τ’’ εἴμ’’ ἀνθρώ[πω]ν.
[ὣς ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο] σιωπ[ῆι]
[μῦθον ἀγασσάμενοι· μάλα γὰρ κρατερῶς ἀγ]ό(*)ρευ[σεν.]
[5 lines missing]
column ii
35ἀλλ’’ ἤτοι πολέμου [μὲν ἀφεξόμεθ’ ὡς σὺ κελεύεις·]
βουλὴν δ’’ Ἀργείοι[ς ὑποθησόμεθ’ ἥ τις ὀνήσει,]
ὡς μὴ πάντ[ε]ς [ὄλωνται ὀδυσσαμένοιο τεοῖο.]
τὴν δ’’ ἐπιμειδ[ήσας προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·]
θάρσει Τριτογέ[νεια φίλον τέκος· οὔ νύ τι θυμῷ]
40πρόφρονι μυθέ(*)[ομαι, ἐθέλω δέ τοι ἤπιος εἶναι.]
ὣς εἰπὼν ὑπ’ ὄ(*)[χεσφι τιτύσκετο χαλκόποδ’ ἵππω]
ὠκυπέτα χρυ[σέῃσιν ἐθείρῃσιν κομόωντε,]
χρ[υσ]ὸν δ’’ αὐτὸ[ς ἔδυνε περὶ χροΐ, γέντο δ’ ἱμάσθλην]
χρυσί[η]ν(*) εὔτυ[κτον, ἑοῦ δ’ ἐπεβήσετο δίφρου,]
45μάσ[τιξε]ν δ’’ ἐλ[άαν· τὼ δ’ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην]
μεσ’σ[ηγὺς γαίης τε καὶ οὐρανοῦ ἀστερόεντος.]
Ἴδην δ’ [ἵκανεν πολυπίδακα μητέρα θηρῶν]
[Γ]άργαρο[ν, ἔνθ]ά δ[έ οἱ τέμενος βωμός τε θυήεις.]
ἔνθ’’ ἵ[ππους] ἔ[στησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε]
50λύσας ἐξ ὀχέ[ων, κατὰ δ’ ἠέρα πουλὺν ἔχευεν.]
αὐτὸς δ’ ἐν [κορυφῇσι καθέζετο κύδεϊ γαίων]
ε[ἰσο]ρό[ω]ν Τ[ρώων τε πόλιν καὶ νῆας Ἀχαιῶν.]
[οἳ] δ’ [ἄρα δεῖπνο]ν [ἕλοντο κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ]
ῥίμ[φα κατὰ κλισί]α[ς, ἀπὸ δ’ αὐτοῦ θωρήσσοντο.]
55[Τ]ρῶες [δ’ αὖθ’ ἑτέρωθεν ἀνὰ πτόλιν ὁπλίζοντο]
παυ[ρότεροι· μέμασαν δὲ καὶ ὧς ὑσμῖνι μάχεσθαι]
χρι[οῖ](*) [ἀναγκαίηι,] πρό τ[ε παίδων καὶ πρὸ γυναικῶν.]
π[ᾶσαι] δ’’ [ὠΐγνυ]ντο π[ύλαι, ἐκ δ’ ἔσσυτο λαός,]
[οἳ δ’ ὅτε δή ῥ’] ἐς χῶρον [ἕνα ξυνιόντες ἵκοντο]
60σύ[ν ῥ’ ἔβαλον] ῥινούς, σὺν [δ’ ἔγχεα καὶ μένε’ ἀνδρῶν]
[χαλκεο]θωρήκων· ἀτὰ[ρ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι]
[ἔπληντ’]’ ἀλλήληισι, πο[λὺς δ’ ὀρυμαγδὸς ὀρώρει.]
[ἔ]νθα δ’ [ἅ(*)]μ’’ οἰμωγή [τε καὶ εὐχωλὴ πέλεν ἀνδρῶν]
ὀλ[λύ]ν[τ]ων τε καὶ ὀλ[λ]υμέ[νων, ῥέε δ’ αἵματι γαῖα.]
65ὄφρ[α μὲν ἠὼς ἦ]ν [καὶ ἀέξετο ἱερὸν ἦμαρ,]
[τ]όφρα [μάλ’ ἀμφο]τέρων [βέλε’ ἥπτετο, πῖπτε δὲ λαός.]
[ἦ]μος δ’’ Ἠ[έλιος] μέσον ο[ὐρανὸν ἀμφιβεβήκει]

Apparatus


^ i.1. εκίδνατο papyrus
^ i.1. πᾶσαν papyrus
^ i.1. επ’’ papyrus
^ i.1. ˙ papyrus
^ i.2. ποιήσατο papyrus
^ i.2. τερπικέραυνοσ∶ papyrus
^ i.4. ˙ papyrus
^ i.5. θέαιναι papyrus
^ i.5. ˙ papyrus
^ i.6. άρσην papyrus
^ i.7. πάντεσ papyrus
^ i.8. τ]άδε papyrus
^ i.8. έργα papyrus
^ i.9. νοήσω papyrus
^ i.10. ὴ papyrus
^ i.10. δαναοῖσι⟦ν⟧ papyrus
^ i.11. corr. ex ολυμπον
^ i.13. χθ]ονόσ papyrus
^ i.13. ˙ papyrus
^ i.15. ε]στ’’ papyrus
^ i.15. ˙ papyrus
^ i.16. θε]ῶ[ν papyrus
^ i.17. πάντεσ papyrus
^ i.19. ˙ papyrus
^ i.23. ερυ]σαιμ’’ papyrus
^ i.23. αυτῆι papyrus
^ i.23. θα]λάσσηι papyrus
^ i.23. ˙ papyrus
^ i.24. ρίον papyrus
^ i.25. πάντα papyrus
^ i.25. γέ[νοιτο papyrus
^ i.26. [π]ερί papyrus
^ i.26. τ’’ papyrus
^ i.26. ειμ’’ papyrus
^ i.28. αγ]όρευ[σεν papyrus
^ ii.35. αλλ’’ papyrus
^ ii.36. δ’’ papyrus
^ ii.38. δ’’ papyrus
^ ii.40. μυθέ[ομαι papyrus
^ ii.41. ό[χεσφι papyrus
^ ii.43. δ’’ papyrus
^ ii.44. l. χρυσεί[η]ν
^ ii.45. δ’’ papyrus
^ ii.46. μεσ’σ[ηγυσ papyrus
^ ii.49. ενθ’’ papyrus
^ ii.57. l. χρει[οῖ]
^ ii.58. δ’’ papyrus
^ ii.62. [επληντ’]’ papyrus
^ ii.63. ]μ’’ papyrus
^ ii.67. δ’’ papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.