Papyri.info

sign in

4452 V P. Oxy. 65 = Trismegistos 60568 = LDAB 1692Introduction

This papyrus has been digitally edited by Eugenia Chetta (Università di Parma) and revised by Vincenzo Damiani as part of the Project Anagnosis and the Würzburger Zentrum für Epikureismusforschung

DCLP transcription: 60568 [xml]

fragment 1Imaged 1998-2015 by [unidentified responsible individual]

(added at left: /)[⁦ -ca.?- ⁩] τῶι Ἑ̣ρ̣μ̣ῆ̣[ι] '[τ]ρ̣άπ[εζαν ἀμβροσίης]
[⁦ -ca.?- ⁩] πλήσα̣[σα,] κ̣έ̣ρασσε̣ [δὲ νέκταρ ἐρυθρόν]'
——
(added at left: ω\α/) ἠ̣ [δ’] ἄ̣ρπ̣ηι εἰκυῖα   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τὴ̣ν μ̣ο̣ρφὴν ὀρν[⁦ -ca.?- ⁩ Ἀ-]
5(added at left: ⸔) ριστοφάνης. ὁ Σέλ̣[ευκος]
νο̣ς φ̣ησιν ὅ<τι> τὴν τ[ροφὴν]
φυλά̣σσ̣ει ὑπὸ τοῖς [κάρφεσι]
τοῖς̣ ν̣ε̣οττοῖς ὑπ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ἀ̣λ̣η̣θ̣ὲ̣ς̣ π̣ι̣θανῶς π̣[⁦ -ca.?- ⁩ τὴν ὁμοι]
10- ό̣τητ̣α̣ ἐ̣πὶ τ̣ῆ̣ς τρ[οφὴν]
κ̣ομιζ[ούς]ης. οὐρα[νοῦ ἐκκατεπᾶλτο δι']
[αἰ]θέρο̣[ς] ἀ̣τρυγέ̣τ[οιο]
ν[  ̣  ̣  ̣  ̣]α[  ̣] Ἀ̣ρ̣γείοισι κελε̣[υ]
φθε̣γ̣ξ̣α̣μ̣ένη, περὶ̣ δ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
15γαῖα, ἀτ[ρ]ύ̣γ̣ετος δὲ θά[λασσ]
οὔρεα̣ μ̣α̣κ̣ρ̣ά δεινὸν [⁦ -ca.?- ⁩]
γλαυκώπ̣ι̣δ̣ο̣ς̣· αὐτὰρ Ἀ̣[χαιοί ἐν τῆι]
Μασ̣σαλ̣ι̣ω̣τ̣ι̣κῆι προ[⁦ -ca.?- ⁩]
καὶ̣ Διον̣ύ̣σ̣ι̣ο̣ς̣ ὁ τοῦ χα[⁦ -ca.?- ⁩]
20πρ[ὸ]ς Καλλ̣ί̣σ̣τρατο̣ν̣[⁦ -ca.?- ⁩ ἐν]
δ´ π̣ε̣ρ̣ὶ̣ Ὀδ̣υ̣σ̣σεία̣[ς]
πά̣λ̣ι̣ν̣ κ̣α[τ]ηνέχθ[η]
——
'ὠς π̣[λ]η̣γ̣ε̣ὶ̣ς̣ ἀνεπᾶ[λτο.]'[ὠς δ' ὅτε ταρ-]
φε̣ι̣α̣ι̣· Χ̣α̣ῖ̣ρ̣ι̣ς̣ ὡ̣ς ταχε̣[ῖαι ⁦ -ca.?- ⁩]
25 αί· ὡς [ -0-1- ] ο  ̣ε̣ι̣αι η α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]νο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣υ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 2a+bImaged 1998-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]α̣ι̣ χ̣ρ̣ύ̣σ̣ε̣ι̣αι ἃς Ἥ-
[φαιστος ἵει] λ̣ό̣φο[ν ἀμφὶ] θαμε̣ι̣άς. πει-
[ρήθη δ΄ἕο] α̣ὐτ̣ο̣[ οὕτως] αἱ Ἀρ̣ι̣στάρ - ›
[χου· Ζη]ν̣ο\δ̣/(ότου) [ἑοῦ·  ̣  ̣]  ̣[ -0-1- ] δ̣ὲ τοῦτο συν
5[- ca.8 - τ]ῶ̣ι̣ δ̣΄[εὖτε π]τ̣ε̣ρὰ γείνετο ›
[- ca.7 - γρ]άφ(ει)(*)   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] ἵν΄ᾖ τοῦ ἠύτε συ[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.15 -]  ̣ωσε  ̣τ̣ε̣· ἐν̣ δ̣ὲ τῆ[ι]
[- ca.13 - π]τ̣ερά· καὶ ἐν τῆι ›
[- ca.16 - ἀ]π̣ὸ̣ τ̣ῶ̣ν π̣όλ̣εων
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 3a+bImaged 1998-2015 by [unidentified responsible individual]

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ἵ̣ν΄ἦ\ι/ ι̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ν̣ησε  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τ̣η̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5λα  ̣[⁦ -ca.?- ⁩ ἐκ δ' ἄρα σ]ύριγγ̣ος[⁦ -ca.?- ⁩]
——
τῶν δο̣ρ̣[άτων με]ταφορὰ̣ [⁦ -ca.?- ⁩ὀρ]
γάν̣ο̣υ̣[⁦ -ca.?- ⁩]ο πολλο[⁦ -ca.?- ⁩] 8.⟦πλοκ̣⟧\καλ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]/[]ς  ̣ βρι̣[θὺ μέγα]
——
[⁦ -ca.?- ⁩]ω̣ς̣ ἐ̣πὶ Π[ατρόκλου]
10[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ομ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 4Imaged 1998-2015 by [unidentified responsible individual]

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣α̣υ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ε̣σ̣θ̣α̣ι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣οαλκιμ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 5

column 1Imaged 1998-2015 by [unidentified responsible individual]

[- ca.14 -]σ̣ ἐνε̣ργ̣οῦ̣ν̣τ̣[ες]  ̣  ̣  ̣
[- ca.10 -γρα]π̣τέ̣ον ὡς̣ ἔτρεχο̣ν.
[λέπαδνα τοὺς κ]α̣τ̣ὰ̣ τῶν τ̣ραχή̣λ̣[ων]
ἱ̣μ̣[άντας.ὡς τ' ἠλέ]κτωρ Ὑπ̣ερείων̣
——
5ω[- ca.12 -]  ̣  ̣  ̣[  ̣]η̣\  ̣/λάμπων̣
τ[- ca.16 -]  ̣η δὲ περ̣ι̣{φ̣}
φ  ̣[- ca.17 -]μπες̣  ̣  ̣  ̣
λ̣ε[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[- ca.7 - φαεσί]μβροτος̣
τι παν  ̣ο  ̣[- ca.7 -]τ̣ο̣ρ̣ι̣ ποιεῖ ψ̣υ̣-
10χρ̣ῶ̣ς ⟦δὲ⟧Ζ̣η[- ca.7 -]  ̣ ἐν β´ περὶ τῆ̣ς̣
Ἀχιλλέως α  ̣[- ca.7 -]  ̣εγεινώσκεσ-
θαι τοτετ̣[- ca.8 -]λ̣ησι τὸ ζῶι-
ο̣ν οὐδεμι[- ca.8 -] κομίζων, δ̣ι̣-
ὰ̣ δὲ τ̣ὸ μ̣ὴ̣ κ̣[οιμᾶσθαι] ἀλ⟦λ⟧έκτορα α[ὐ-]
15τὸν εἰρῆ̣σ̣θ̣[αι. τοῦτο μέ]ντοι οὐ δοκ[εῖ·]
τ̣ὰ̣ γ̣ὰ̣ρ̣ ε̣ἰ̣ς̣ τ̣[ωρ ἀπ]ο̣λ̣ή̣[γ]ο̣ν̣τα [ὀνό-]
ματα κα̣τ̣ὰ ῥῆμα πο̣[ιηθ]έντα̣
ἐνέργει̣[αν] π̣α̣ρ̣' αὐτῶι σ̣η̣[μ]αίν̣ε̣ι̣
σ̣η̣μά[ντωρ γ]άρ ἐστιν̣ ὁ σ[ημ]αίνω̣ν̣
20κα̣ὶ̣ ἐ̣π̣ι̣τ̣[άσσ]ω̣ν, καὶ κοσμ[ήτ]ω̣ρ ὁ̣
δ[ι]α̣κ̣ο̣σ̣μ̣[ῶν], κ̣α̣ὶ̣ βώτωρ ὁ β[όσ]κ̣ων, ›
δώ⟦δ⟧\τ/ω̣ρ̣ [ὁ δ]ι̣δ̣ούς. ἀ{λ}λέκ̣[τω]ρ̣ οὖν
[ἐ]σ̣[τ]ὶ̣ν̣ ὁ̣ [<μὴ> κο]ι̣μ̣ί̣ζω[ν]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]σαλ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]εναι
25[⁦ -ca.?- ⁩]λ̣εχω
[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣ιης ›
[⁦ -ca.?- ⁩]ον ›
[⁦ -ca.?- ⁩]ξας
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
column 2
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
——
  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]
——
ε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10κ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 6Imaged 1998-2015 by [unidentified responsible individual]

[⁦ -ca.?- ⁩]δ\ε̣/ινὸν οντ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] α̣ἰ̣τιάασθα[ι]
[⁦ -ca.?- ⁩] ἠ̣νίοχον α[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ησ̣ις ἐστι  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣ Ἀ̣ρί(σταρ)χ(ος) [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]μ̣α  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣φ[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣κ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣ε  ̣  ̣ε  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10[]μ̣υσ̣ε̣ κ̣α̣ρ̣[ήατι]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣υ  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣η̣  ̣  ̣α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ἐ̣πὶ το̣υ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣οῦ ζυγο̣[ῦ]
15[λευ]κ̣ώλ̣εν̣[ος Ἥρη]
[ε]ποίησε̣ν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]νατο[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 7Imaged 1998-2015 by [unidentified responsible individual]

Traces ca.6 lines
7[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[ ]  ̣λ̣ε̣υ̣ο̣ ›?
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]μ̣ε̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣ν̣  ̣  ̣ο̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ασ̣ο̣  ̣μ  ̣[ ]  ̣
[ν]ῶϊ δὲ καὶ̣ κ̣[ε
[ἅμα πνοιῆι ζεφύροιο θ]έ̣οι̣μεν ἥ̣ν̣ - ›
15[περ ἐλαφροτάτην φάσ' ἔμ]μεναι· α[ι] β̣´
[⁦ -ca.?- ⁩]κ̣ανκ̣ατ̣α
[⁦ -ca.?- ⁩]υ̣κα  ̣  ̣  ̣[ -0-1- ]ρ̣α
[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣υ̣ντων[ -0-1- ]τι
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣οσ\ι/δω\νι  ̣  ̣/ακ[ -0-1- ]ου
20[⁦ -ca.?- ⁩]φ̣ων̣η̣σ̣  ̣  ̣  ̣α̣
[⁦ -ca.?- ⁩]π̣ρωτα̣  ̣  ̣  ̣ε̣ι̣
[⁦ -ca.?- ⁩]ι̣ν\π̣/  ̣ι̣· \ο̣ν̣/ου̣δ  ̣[ -0-1-   ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣η̣σ̣\δ̣'/υ̣[ ]  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ε̣
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 8Imaged 1998-2015 by [unidentified responsible individual]

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩Ἀ-]
χιλλεὺς περιτ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ζε[ -0-1- ] καὶ καταπα  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
κα̣θ' ἡλικίαν γιν[⁦ -ca.?- ⁩]
5δεπα̣[  ̣]υπο̣τ̣  ̣[  ̣]υ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
χον Ἀ̣[ρί(σταρ)]χ(ος) δ̣ι̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]\ι̣/  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
καιτο̣  ̣[- ca.8 -]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
γον ὅταν [⁦ -ca.?- ⁩]
λ̣ηλα  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10μ̣ωνος̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ων Ἀχι̣[λ⁦ -ca.?- ⁩]
καὶ τη  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
μ̣ειαι  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 9Imaged 1998-2015 by [unidentified responsible individual]

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ι̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ατον[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ηιαγα[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ενη\ι/  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ρ̣μεν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]γ̣εσθ[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 10Imaged 1998-2015 by [unidentified responsible individual]

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣μο  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣αυτο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τερο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣υε[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]⁦ vac. 1⁩[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 11Imaged 1998-2015 by [unidentified responsible individual]

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]αυ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]νβο  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣τ̣ην[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]π̣οα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 12Imaged 1998-2015 by [unidentified responsible individual]

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ε  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]φη⟦σ̣⟧\ν̣/[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ου[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣οα[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 13Imaged 1998-2015 by [unidentified responsible individual]

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ι̣δε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣ζη̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ω̣τ[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]ι̣ατο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ι̣αυ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣ε  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣ρτ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]κ̣εν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣τε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣η̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]η[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]σ̣ε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]λει̣[⁦ -ca.?- ⁩]
15[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣δ[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 14Imaged 1998-2015 by [unidentified responsible individual]

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]κ̣ομε  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣φ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]νη̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ι̣δε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 15Imaged 1998-2015 by [unidentified responsible individual]

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣ο̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ερα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]μη̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 16Imaged 1998-2015 by [unidentified responsible individual]

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]τω[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣υ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]δο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]οσε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 17Imaged 1998-2015 by [unidentified responsible individual]

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣υ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 18Imaged 1998-2015 by [unidentified responsible individual]

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣η[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]αυ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 19Imaged 1998-2015 by [unidentified responsible individual]

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣δα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣παρ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[ ]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 20Imaged 1998-2015 by [unidentified responsible individual]

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]σ̣το̣σ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 21Imaged 1998-2015 by [unidentified responsible individual]

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣οπ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣χο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 22Imaged 1998-2015 by [unidentified responsible individual]

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣  ̣ρα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣τ̣ο̣υ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 23Imaged 1998-2015 by [unidentified responsible individual]

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]αμ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 24Imaged 1998-2015 by [unidentified responsible individual]

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣η  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]π̣ω̣νεν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ατ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣κελ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣φ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 2a+b.6. or [γρ]άφ(ων)

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.