Papyri.info

sign in

57 = Trismegistos 60757 = LDAB 1883Introduction

The papyrus has three more unplaced fragments

DCLP transcription: 60757 [xml]

column iii

P-Berol-17048+21155
[9 lines missing]
10[ -ca.?- ὕπ]νος
[ca.18 lines missing]
29[ἠδ᾽ Αἴαντα ταχὺν καὶ] Φ[υλέος ἄλκιμον υἱόν.]
30[ἀλλ᾽ εἴ τις καὶ τούσδ]ε με̣τ̣ο̣ι̣[χόμενος καλέσειεν,]
[ἀντίθεόν τ᾽ Αἴαντα] καὶ̣ Ἰδ̣ο̣[μενῆα ἄνακτα·]
[τῶν γὰρ νῆες ἔασιν] ἑκαστά̣[τω οὐδὲ μάλ᾽ ἐγγύς.]
[ἀλλὰ φίλον περ ἐόντ]α̣ καὶ α̣[ἰδοῖον Μενέλαον]
[νεικέσω, εἴ πέρ μοι νε]μ̣εσ̣[ήσεαι, οὐδ᾽ ἐπικεύσω,]
[ca.7 lines missing]
column iv

P-Berol-17048+21155
ἀλλὰ μ[έ](*) [τ᾽ εἰσορόων καὶ ἐμὴν ποτιδέγμενος ὁρμήν.]
νῦν δ᾽ ἐ[μέο πρότερος μάλ᾽ ἐπέγρετο καί μοι ἐπέστη·]
τὸν μὲ[ν ἐγὼ προέηκα καλήμεναι οὓς σὺ μεταλλᾶις.]
ἀλλ̣᾽ ἴ̣ομ[εν· κείνους δὲ κιχησόμεθα πρὸ πυλάων]
5ἐν φυλ[άκεσσ᾽, ἵνα γάρ σφιν ἐπέφραδον ἠγερέθεσθαι.]
τὸν δ᾽ ἠ[μείβετ᾽ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·]
οὕτως [οὔ τίς οἱ νεμεσήσεται οὐδ᾽ άπιθήσει]
Ἀργείω[ν, ὅτε κέν τιν᾽ ἐποτρύνηι καὶ ἀνώγηι.]
ὣς εἰπ[ὼν ἔνδυνε περὶ στήθεσσι χιτῶνα],
10ποσσ[ὶ δ᾽ ὑπὸ λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα,]
ἀμφὶ δ᾽ [ἄρα χλαῖναν περονήσατο φοινικόεσσαν,]
διπλ[ῆν ἐκταδίην, οὔλη δ᾽ ἐπενήνοθε λάχνη.]
εἵλετο δ᾽ ἄ̣[λκιμον ἔγχος ἀκαχμένον ὀξέϊ χαλκῶι,]
[β]ῆ̣ δ᾽ ἰ(*)[έ]ν̣[αι κατὰ νῆας Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων.]
15πρῶτ̣[ον ἔπειτ᾽ Ὀδυσῆα Διὶ μῆτιν ἀτάλαντον]
ἐξ ὕπ[νου ἀνέγειρε Γερήνιος ἱππότ]α Νέ̣σ̣τ̣[ωρ]
φθε[γξάμενος, τὸν δ᾽ αἶψα περὶ] φ̣ρ̣έν[ας ἤλυθ᾽ ἰωή,]
ἐ̣κ̣ [δ᾽ ἦλθε κλισίης καί σφεας] π̣ρ̣[ὸς μῦθον ἔειπε·]
τίφθ᾽ [οὕτω κατὰ νῆας ἀνὰ στρατὸν οἶοι ἀλᾶσθε]
20νύκτα̣ [δι᾽ ἀμβροσίην, ὅ τι δὴ χρειὼ τόσον ἵκει;]
τ[ὸ]ν̣ [δ᾽ ἠμείβετ' ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·]
δ̣ι̣ο̣[γενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν᾽ Ὀδυσσεῦ,]
[5 lines missing]
28[βὰν δ' ἐπὶ Τυδειδη(*) Διομήδ]εα· ((high-punctus)) τὸν δ[ὲ κίχανον]
[ἐκτὸς ἀπὸ κλισίης σὺν τεύχ]ε̣σιν· ((high-punctus)) ἀ[μφὶ δ᾽ ἑταῖροι]
30[εὗδον, ὑπὸ κρασὶν δ᾽ ἔχον ἀσπ]ί̣δ̣ας· ((high-punctus)) ἔ̣[γχεα δέ σφιν]
[ὄρθ᾽ ἐπὶ σαυρωτῆρος ἐλή]λ̣ατ̣ο, τ̣ῆλ̣[ε δὲ χαλκὸς]
[λάμφ᾽ ὥς τε στεροπὴ πατ]ρὸ̣ς̣ [Δι]ό̣ς· ((high-punctus)) αὐ̣[τὰρ ὅ γ᾽ ἥρως]
[εὗδ᾽, ὑπὸ δ᾽ ἔστρωτο ῥινὸν β]ο̣ὸς ἀγρ[αύλοιο,]
[αὐτὰρ ὑπὸ κράτεσφι τάπη]ς̣ τ̣ε̣τάν[υστο φαεινός.]
35[τὸν παρστὰς ἀνέγειρε Γερ]ή̣νιος ἱ(*)[ππότα Νέστωρ,]
[λὰξ ποδὶ κινήσας, ὄτρυνέ] τ̣ε̣ νε̣ίκ̣ε[σέ τ᾽ ἄντην·]
[ἔγρεο, Τυδέος υἱέ· τί πάν]ν̣υχον ὕπ̣νον ἀωτεῖς;
[οὐκ ἀΐεις, ὡς Τρῶες ἐπὶ θρω]σμ̣ῶ̣ι̣ πε̣[δίοιο]
column vi

P-Berol-21155
[ca.29 lines missing]
1[ἤθελε δ᾽ ὁ τλήμων Ὀδυσεὺς καταδῦναι ὅ]μ̣ιλο̣[ν]
[Τρώων· αἰεὶ γάρ οἱ ἐνὶ φρεσὶ θυμὸς ἐτόλμ]α̣.
[τοῖσι δὲ καὶ μετέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγα]μ̣έμν[ων·]̣
[Τυδεΐδη Διόμηδες ἐμῶι κεχαρισμένε θ]υ̣μ[ῶι]
[5 lines missing]
column vii

P-Berol-21155+11911
[ὣς ἔ]φατ᾽(*), ἔδ ((diastole)) [δεισεν δὲ περὶ ξανθῶι Μενελάῶι.]
[τοῖ]ς̣ δ᾽ αὖτις μ[ετέειπε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης·]
[εἰ] μ̣ὲν δὴ ἕτα̣[ρόν γε κελεύετέ] μ̣᾽ α̣[ὐτὸν ἑλέσθαι,]
[πῶ]ς̣ ἂν ἔπειτ᾽(*) [Ὀδυσῆος ἐγὼ θ]είοιο [λαθοίμην,]
5[οὗ π]έρι μὲν πρ̣[όφρων κραδί]η [κ]αὶ θυμ̣[ὸς ἀγήνωρ]
[ἐν] π̣άντεσ̣[σι πόνοισι, φιλεῖ] δέ ἑ Πα[λλὰς Ἀθήνη.]
[τούτ]ου γ̣᾽ [ἑσπομένοιο καὶ ἐκ π]υρὸς αἰθ̣[ο]μέν[οιο]
ἄμφω ν[οστήσαιμεν, ἐπεὶ] π̣ε̣ρ̣ίοιδε̣(*) [ν]οῆσ̣αι.
——
τὸν [δ᾽] αὖτ[ε προσέειπε πολ]ύ̣τλας δ[ῖος Ὀδυσσεύς·]
——
10Τυδ[ε]ΐδη [μήτ᾽ ἄρ με μάλ᾽ αἴν]ε̣αι(*) ((high-punctus)) μήδ[ε](*) [τι νείκει·]
εἰδ[όσ]ι γάρ̣ [τοι ταῦτα μετ᾽ Ἀργ]ε̣ίοις [ἀγορεύεις.]
ἀλλ' ἴομεν̣· [μάλα γὰρ ν]ὺ̣ξ ἄνυται(*), ἐγ[γύθι δ᾽ ἠώς,]
ἄστρα δὲ [δὴ προβέβ]ηκε, παρωχω̣[κεν δὲ πλέων νὺξ]
τ̣ῶν̣ δύ̣ο μ[οιράων, τριτά]τη δ᾽ ἔτι μοῖρα [λέ]λειπ̣[τα]ι̣.
15[ὣς εἰ]πόν̣[θ᾽ ὅπλοισιν] ἔν[ι] δεινοῖσιν [ἐδύ]την.
[Τυδεΐ]δη[ι μὲν δῶκε] μεν̣επτόλε̣μος̣ [Θ]ρασυ[μήδη]ς
[φάσγανον ἄμφηκε]ς̣· τὸ̣ δ̣᾽ ἑ̣ὸ̣ν̣ πα̣ρὰ ν̣[ηῒ λέλ]ει[πτο·]
[καὶ σάκος· ἀμφὶ δέ οἱ κυ]νέην κεφαλῆ[φιν ἔθη]κ[ε]
[ταυρείην, ἄφαλόν τε] κ̣αὶ ἄλλοφον, ἥ τε [καταῖτυξ]
20[κέκληται, ῥύεται δὲ] κάρη θα̣λε[ρ]ῶν [αἰζηῶν.]
[Μηριόνης δ᾽ Ὀδυσῆϊ δίδο]υ βιὸ̣ν [ἠδ]ὲ φ̣[αρέτρην]
[καὶ ξίφος, ἀμφὶ δέ οἱ κυνέ]ην [κεφαλῆφιν ἔθηκε]
[ῥινοῦ ποιητήν· πολέσιν] δ̣᾽ ἔσ̣[τοσθεν](*) [ἱμᾶσιν]
[ἐντέτ]α̣το στ[ερεῶς· ἔκτοσθ]ε̣ δ[ὲ λευκοὶ ὀδόντες]
25[ἀργιόδ]ο̣ν̣τ̣[ο]ς̣ [ὑὸ]ς̣ θ[αμέες ἔχον ἔνθα καὶ ἔνθα]
[εὖ καὶ] ἐπι̣σ̣τ̣α̣μέ̣[νως· μέσσηι δ᾽ ἐνὶ πῖλος ἀρήρει.]
[τήν ῥά] π̣[ο]τ᾽ ἐξ [Ἐ]λεῶ̣ν[ος Ἀμύντορος Ὀρμενίδαο]
[ἐξέλε]τ̣᾽ Αὐτ[όλ]υκο[ς πυκινὸν δόμον ἀντιτορήσας,]
[Σκάνδειαν δ᾽ ἄ]ρα δ[ῶκε Κυθηρίωι Ἀμφιδάμαντι·]
30[Ἀμφιδ]ά̣μ̣α̣[ς δ]ὲ Μ[ό]λ̣ω̣[ι δῶκεν ξεινήϊον εἶναι,]
[αὐτὰρ] ὃ Μ̣[ηριό]ν̣ης(*) [δ]ῶκε[ν ὧι παιδὶ φορῆναι·]
[δὴ τότ᾽ Ὀδυσσῆ]ος [πύκασ]εν [κάρη ἀμφιτεθεῖσα.]
[τὼ δ᾽ ἐπεὶ οὖν] ὅπ[λοισιν ἔνι δεινοῖσιν ἐδύτην,]
[βάν ῥ᾽ ἰέναι, λι]π̣έ[την δὲ κατ᾽ αὐτόθι πάντας ἀρίστους.]
35[τοῖσι δὲ δεξιὸν] ἧ̣κ[εν ἐρωδιὸν ἐγγὺς ὁδοῖο]
[Παλλὰς Ἀθηνα]ί̣η̣· [τοὶ δ᾽ οὐκ ἴδον ὀφθαλμο]ῖ̣σ̣[ιν]
[νύκτα δι᾽ ὀρφναίην, ἀλλὰ κλάγξαντο]ς̣ ἄκουσα̣[ν.]
[χαῖρε δὲ τῶι ὄρνιθ᾽ Ὀδυσεύς, ἠρ]ᾶτο̣ δ᾽ Ἀ[θήνηι·]
[1 line missing]
column viii

P-Berol-21155+17038+11911A
[ἐν πάντεσσι πόνοισι παρίστασαι, οὐδ]έ σ[ε λήθω]
[κινύμενος, νῦν αὖτε μάλιστά με φί]λε̣᾽ Ἀθή̣[νη,]
[δὸς δὲ πάλιν ἐπὶ νῆας ἐϋκλεῖας ἀφι]κέσθ[αι]
[ῥέξαντας μέγα ἔργον, ὅ κε Τρώεσσι μ]ελ̣[ήσηι]
5δεύτερος [αὖτ᾽ ἠρᾶτο β]ο̣ὴν ἀγαθὸς Δι[ομήδης·]
[κέκλυθι νῦν καὶ ἐμεῖο,] Διὸς τέκος, Ἀτ[ρυτώνη·]
[σπεῖό μοι ὡς ὅτε π]α̣τρὶ ἅμ᾽ [ἕσπεο Τυδ]έ̣ϊ δίῳ
[ἐς Θήβας, ὅτε τε πρὸ Ἀχαιῶν ἄγγελος] ᾔει.
[τοὺς δ᾽ ἄρ᾽ ἐπ᾽ Ἀσωπῷ λίπε χαλκοχίτω]νας Ἀχαιο[ύ]ς̣,
10[αὐτὰρ ὃ μειλίχιον μῦθον φέρε Καδ]μ̣είοισιν
[κεῖσ᾽· ἀτὰρ ἂψ ἀπιὼν μάλα μέρμερα μή]σατο ἔργα
[σὺν σοί, δῖα θεά, ὅτε οἱ πρόφρασσα πα]ρέστης.
[ὣς νῦν μοι ἐθέλουσα παρίσταο καί] με φύλασσ̣ε·
[σοὶ δ᾽ αὖ ἐγὼ ῥέξω βοῦν ἦνιν εὐρυμέ]τ̣ωπον
15[ἀδμήτην, ἣν οὔ πω ὑπὸ ζυγὸν ἤγαγ]εν ἀνή̣ρ̣·
[τήν τοι ἐγὼ ῥέ]ξω χρυσὸν κέρα[σιν πε]ριχεύας.
[ὣς ἔφαν εὐχόμε]ν̣οι, τῶν δ᾽ ἔκλ̣[υε] Π̣α̣λλὰς Ἀθήνη.
[οἳ δ᾽ ἐπεὶ ἠρήσαντ]ο̣ Διὸς κούρηι [μεγάλοιο,]
[βάν ῥ᾽ ἴμεν ὥς τε] λέοντε δύω(*) [διὰ νύκτ]α μέλαιναν
20[ἂμ φόνον, ἂν νέκ]υας, διά τ᾽ ἔντ̣εα καὶ μέλαν αἷμα.
[οὐδὲ μὲν οὐδ]ὲ̣ Τρῶας ἀγήνορ⟦αι⟧ας̣ ⟦  ̣  ̣⟧ασεν Ἕκτωρ
[εὕδειν, ἀλλ᾽ ἄμυ]δις κικλήσκετο πάντας ἀρίστους̣,
[ὅσσοι ἔσαν Τρώων] ἡ̣γήτορε[ς] ἠ̣δὲ μέδοντε[ς]·
το̣[ὺς ὅ γε συγκαλέσας πυκ]ινὴν ἠρτύνετο βουλήν·
25τίς κέν μοι τόδε ἔρ̣γο̣ν ὑποσχόμενος τ̣ε̣λ̣έ̣σειεν
δώρῳ ἔπι μ̣εγάλῳ; ((high-punctus)) μισθὸς [δ]έ̣ οἱ ἄρκιος ἔσται. ((high-punctus))
δώσω γ[ὰρ δίφρ]όν τε δύ̣[ω](*) [τ᾽ ἐρια]ύχενας ἵππους
οἵ κεν ἄρ̣[ιστοι] ἔ̣ωσι θοῆ[ις ἐπὶ ν]ηυσὶν Ἀχαιῶν
ὅς τίς κε [τλαί]η̣, ο̣ἷ τ᾽ αὐτῶ̣ι [κῦδ]ος ἄροιτο
30ν̣η̣ῶν ὠκ[υπ]όρων σχεδὸν ἐ̣λθέμεν, ἔκ τε̣ πυθέ̣σ̣θαι
ἠ̣έ φυλάσσ̣[ον]ται νῆες θοαὶ ὡς τὸ πάρος περ,
ἦ ἤδη χεί̣[ρε]σσιν ὑ(*)φ᾽ ἡμ[ε]τέρῃσι δαμέντες̣
φύξιν βου̣[λεύ]ουσι μετὰ σφίσιν, ((high-punctus)) οὐδ᾽ ἐθέλουσι
νύκτα φ[υλασ]σέμεναι, καμάτωι ἀδηκότες αἰνῶι.
35ὣς̣ ἔφαθ᾽, οἳ δ᾽ [ἄ]ρ̣α πάντες ἀκὴν ἐγέν̣[ο]ντο σιωπῇ.
ἦν δέ τ̣ι̣[ς ἐν Τ]ρ̣ώ̣ε̣σ̣σι Δόλων Εὐμήδεος υἱ(*)ὸς,
κήρυκος θείοιο, π[ολ]ύχρυσ̣ος πολύχαλκος·
ὃ̣ς̣ δ̣ή̣ τοι εἶ[δο]ς μὲν ἔ̣[η]ν κακός, ἀλλὰ ποδώκης·
column ix

P-Berol-21155+11911A
[3 lines missing]
4[νηῶν ὠκυπόρων σχεδὸν ἐλθέμεν ἔκ τε πυθέσ]θαι.
5[ἀλλ᾽ ἄγε μοι τὸ σκῆπτρον ἀνάσχεο, καί μοι ὄμοσσ]ον ((high-punctus))
[ἦ μὲν τοὺς ἵππους τε καὶ ἅρματα ποικίλα χα]λ̣[κῶ]ι
δωσέμ[εν, οἳ φορέουσιν ἀμύμονα Πηλεΐω]να· ((high-punctus))
σὸς(*) δ᾽ ἐ̣[γὼ οὐ]χ̣ ἅλι[ος σκοπὸς ἔσσομαι οὐδ᾽] ἀ̣πὸ δόξης· ((high-punctus))
τόφρ[α γὰρ ἐς σ]τρατὸν εἶ(*)μι̣ [δ]ιαμπερὲ[ς ὄφ]ρ̣᾽ ἂν ἵ(*)κωμαι
10νῆ(*)᾽ Ἀγ[α]μ̣εμνονέην, ὅθι που μέλλουσιν ἄριστοι
βουλὰς βουλεύειν ἢ φευγέμεν ((high-punctus)) ἠὲ μάχεσθαι. ((high-punctus))
ὣς ἔφ[α]θ᾽, ὃ δ᾽ ἐν χερσὶ σκ̣[ῆ]πτρον λάβε κ̣α̣ί̣ οἱ(*) ὄμοσσεν̣·
(*)στω̣ ν̣ῦν Ζεὺς αὐτὸς, ἐρίγδουπος π̣ό̣[σ]ι̣ς̣ Ἥρης, ((high-punctus))
μὴ μὲν τοῖς̣ ἵ(*)πποισιν ἀνὴρ ἐποχή̣σ[ε]ται ἄλλος
15Τρώων, ((high-punctus)) ἀλλά σέ φημι διαμπερὲς ἀ̣γλα̣ϊ(*)εῖσθαι. ((high-punctus))
——
ὣς̣ φά̣το ((high-punctus)) καί ῥ᾽ ἐπίορκον ἀπώμοσε(*), τὸν [δ᾽ ὀ]ρ̣όθυνεν·
αὐτίκα δ᾽ ἀμφ᾽ ὤμοισιν ἐβάλλετο κα̣μπύ̣λα τ̣ό̣ξα, ((high-punctus))
ἕσσατ̣ο δ᾽ ἔκτ[ο]σθεν ῥινὸν πολιοῖο λύκοιο, ((high-punctus))
κρατὶ δ᾽ ἐπὶ κτιδέ(*)ην κυνέην, ((high-punctus)) ἕλ̣ε̣ δ’ ὀξὺν ἄκοντα, ((high-punctus))
20βῆ δ᾽ ἰ(*)έναι προτὶ νῆας ἀπὸ στρατο[ῦ· οὐ]δ᾽ ἄρ᾽ ἔμελλεν
[ἐλθ]ὼν ἐκ νηῶ̣ν̣ ἂψ Ἕκτορ̣[ι μῦ]θ̣ο̣ν̣ ἀποίσειν.
ἀλ̣[λ᾽ ὅ]τ̣ε δή ῥ᾽ ἵ(*)ππων [τ]ε̣ καὶ ἀνδρῶν̣ κάλ[λ]ιφ᾽(*) ὅμιλον,
βῆ [ῥ᾽ ἀ]ν᾽ ὁδὸ̣ν μεμαώς̣· τὸν δὲ φ̣[ρ]ά̣σατ[ο] προ̣σ̣[ιόν]τ̣[α]
διογε̣[ν]ὴς Ὀ̣δυ⟦σ⟧σεύς, Διομήδεα δὲ π̣ροσέειπεν· ((high-punctus))
——
25οὗτ̣ό̣ς̣ τοι, Διόμηδες, ἀπὸ στρατοῦ̣ ἔ̣ρ̣χ̣εται ἀνήρ, ((high-punctus))
οὐκ ((diastole)) οἶδ᾽ ἢ νήεσσιν ἐπίσκοπος ἡμε̣τ̣έ̣ρ̣ῃσιν, ((high-punctus))
ἦ̣ τ̣ινα συλήσων νεκύων κατατεθνειώτων. ((high-punctus))
ἀλλ᾽ ἐῶμέν μιν πρῶτον παρε̣[ξ]ελ̣θ̣εῖν πεδίοιο
τυτ ((diastole)) θόν· ((high-punctus)) ἔπειτα δέ κ᾽ αὐτὸν ά̣[ν]αΐ̣ξ̣α̣ντες ἕλωμεν(*)
30καρπαλίμως̣· εἰ δ᾽ ἄμ̣μ̣ε παρ[α]φθ̣αίησ̣ι̣ π̣ό̣δεσσιν,
αἰεί μιν πρ[ο]τὶ νῆα̣ς ἀπὸ σ̣τρα̣[τ]ο̣φιν προτιειλεῖν
ἔγχει ἐπαΐ(*)σσων, ((high-punctus)) μή πως π̣[ρο]τ̣ὶ̣ ἄστυ ἀλύξ̣ηι. ((high-punctus))
——
ὣς ἄρα φωνήσαντε⟦ς⟧ πα̣ρ̣ὲ̣ξ̣ ὁ[δ]οῦ ἐν νε̣κύεσ̣[σ]ι
κλινθήτην· ((high-punctus)) ὃ δ̣᾽ ἄ̣ρ᾽ ὦ[κα] π̣αρ̣έ̣δ̣ρ̣α̣μ̣ε̣ν̣ ἀ̣φραδίη\ι/σιν. ((high-punctus))
35ἀλλ᾽ ὅτε δή ῥ̣᾽ ἀ̣πέ̣ην ὅσ̣σ̣όν τ᾽ ἐ[πὶ] ο̣ὖρ̣α πέλονται
ἡ\ι/μιόνων(*)· ((high-punctus)) αἱ γάρ τε βοῶ(*)ν̣ προφ[ερέστερ]αί εἰσιν
column x

P-Berol-21155+11911A
[1 line missing]
2τὼ [μὲν ἐπεδραμέτην, ὃ δ᾽ ἄρ᾽ ἔστη δοῦπον ἀκούσας.]
ἔ[λπετο γὰρ] κ̣ατὰ θυμ̣[ὸν ἀποστ]ρ̣έψον[τας ἑταίρους]
ἐκ [Τρώων ἰ]έ̣ναι π[άλιν Ἕκ]τορος ὀτρ̣ύν̣α̣ν̣[τος.]
5ἀλ̣[λ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἄ]π̣ε̣σ̣α[ν δουρ]ην̣εκὲς ἢ καὶ ἔλα̣σ̣[σον,]
[γνῶ ῥ᾽ ἄνδρας] δηΐ̣ο̣υ̣[ς, λαι]ψηρ̣[ὰ] δ̣ὲ̣ γούνατ᾽ ἐ̣ν̣[ώμα]
φε[υγέμεναι·] τ̣οὶ δ᾽ αἶψ̣α̣ διώκειν ὡρμήθησαν
——
ὡ[ς δ᾽ ὅ]τε κ̣[αρ]χ̣αρόδο[ν]τε δύω(*) κύνε̣ [εἰδότ]ε̣ θ̣ή̣[ρης]
ἢ κ̣[ε]μ̣άδ᾽ ἠ[ὲ] λαγω\ι/ὸ[ν] ἐπείγετο[ν ἐμ]μ̣εν̣ὲ[ς αἰεὶ]
10χ[ῶρο]ν ἀν᾽ [ὑ]λ̣ήεντα, [ὃ] τε̣(*) πρ̣[οθέηισι μ]εμη̣[κώς,]
——
ὣς̣ τὸν Τυδεΐδης ἠ̣[δ᾽ ὃ π]τ̣ο̣[λίπ]ο̣ρθος Ὀ[δυσσεὺς]
λαοῦ ἀποτμήξαν[τε διώκετο]ν ἐμμ̣εν̣ὲ[ς αἰεί.]
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ ἄρ᾽(*) ἔμελλ̣[ε μιγήσεσ]θ̣αι φυλ[άκεσσι]
φεύγων ἐς̣ νῆας, τό̣[τε δὴ μένος] ἔμβ[αλ᾽ Ἀθήνη]
15Τυδεΐδῃ, ἵ(*)να μή τι[ς] Ἀ̣χα̣[ιῶν χα]λ̣κοχι[τ]ώ̣νω̣[ν]
φθαίη ἐπευξάμεν[ος] β̣αλέειν, ὃ̣ δὲ̣ δεύ̣[τ]ερος ἔ[λθοι.]
——
δουρὶ δ᾽ ἐπα̣ΐ(*)σσω[ν πρ]οσέφη κ̣ρατερὸς Δ̣ιομ̣[ήδης·]
——
ἠὲ μέν᾽ ἠ\έ/ σε δουρ̣[ὶ κι]χ̣ήσομαι, οὐδέ̣ σ̣έ φημ̣[ι]
δηρὸν ἐμῆς ἀπὸ̣ [χει]ρὸς ἀλύξειν αἰπὺν ὄ̣λ̣εθ̣[ρον.]
——
20ἦ ῥ[α] καὶ ἔγχος ἀφ[ῆκε]ν, ((high-punctus)) ἑκὼ(*)ν δ᾽ ἡμάρτ[α]νε φ[ωτός·]
δε̣ξιτερὸν δ᾽ [ὑ]π̣ὲ̣ρ̣ [ὦ]μ̣ον ἐΰ(*)ξου δουρ[ὸ]ς ἀκωκ̣[ὴ]
ἐν γαίῃ ἐπάγη· ((high-punctus)) ὃ δ᾽ ἄρ᾽ ἔστη τάρβη̣σέ[ν τ]ε
βαμβαίνω̣[ν·] ἄραβος δὲ διὰ στ̣όμα γει̣νετ᾽(*) ὀδόν[των·]
χ̣λ̣ωρ̣ὸ̣ς̣ ὑπα̣[ὶ] δείους· τὼ δ᾽ ἀσθ\μ/αίνον̣[τ]ε̣ κ̣ιχ̣ήτη̣[ν,]
——
25χειρῶν δ᾽ ἁψά̣σθ̣ην̣· ((high-punctus)) ὃ δ̣[ὲ δ]ακρύσας ἔ̣πος̣ ηὔ̣[δα·]
——
ζωγρεῖτ᾽, ((high-punctus)) αὐτὰρ ἐγὼν ἐμὲ λύσομαι̣· ἔστ̣ι γὰρ ἔνδ̣[ον]
χα̣λκός τε χρυσός τε πολύκμητός τε σίδηρ̣ο̣[ς,]
τῶν κ᾽ ὗ(*)μιν χ[α]ρίσαιτο πατὴρ ἀπ̣ε̣ι̣ρ̣ε̣ι̣σ̣ια(*) ἄπο̣ιν[α]
εἴ κεν ἐμὲ ζω\ι/ὸν(*) πεπ̣ύθοιτ᾽ [ἐ]πὶ [νη]υ̣[σὶν Ἀχαιῶν.]
——
30τὸν [δ᾽] ἀπαμειβόμενος προσέφ̣[η] π̣ο̣λ̣[ύ]μ̣ητι[ς Ὀδυσσεύς·]
——
θάρσει, μηδέ τί τοι θάνατος καταθύμι̣ο̣[ς] ἔστω.
ἀλλ᾽ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλ̣[εξον·]
πῇ δ᾽(*) οὕτως ἐπὶ νῆας ἀπὸ στ̣ρατοῦ ἔ̣ρχε[α]ι̣ οἷος̣
νύκτα δι᾽ ἀμβροσίην, ὅτε θ᾽ εὕδουσι [β]ρ̣οτοὶ̣ [ἄλλοι;]
35ἤ τινα συλήσων νεκύων κατατεθν[ει]ώ̣τ̣ω̣ν;
ἦ σ᾽ Ἕκτωρ προέηκε διασκοπιᾶ[σ]θα[ι ἕκαστ]α
νῆας ἔπι γλαφυράς; ((high-punctus)) ἦ σ᾽ αὐτὸν θυμ̣ὸ̣ς [ἀνῆ]κ̣ε̣ν ((high-punctus))
——
τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα Δ̣ό̣λων, ὑπ̣ὸ̣ δ̣᾽ [ἔτρεμ]ε̣ [γ]υ̣ῖ̣α̣ ((high-punctus))
——
column xi

P-Berol-11911+21155
[πολληισίν μ᾽ ἄτηισι παρ]ὲ̣κ [νόον ἤγαγεν Ἕκτωρ,]
[ὅς μοι Πηλεΐωνος ἀγαυ]οῦ μ̣[ώνυχας ἵππους]
[δωσέμεναι κατένευσε κ]αὶ ἅ̣[ρματα ποικίλα χαλκῶι,]
[ἠνώγει δέ μ᾽ ἰόντα θ]οὴν [διὰ νύκτα μέλαιναν]
5[ἀνδρῶν δυσμενέων] σχε̣δ[ὸν ἐλθέμεν, ἔκ τε πυθέσθαι]
[ἠὲ φυ]λ̣άσσ̣οντ̣[αι νῆ]ε̣ς θοα̣[ὶ ὡς τὸ πάρος περ,]
[ἦ ἤδη] χεί̣ρεσ̣σ̣ι̣[ν ὑφ᾽] ἡμε[τέρηισι δαμέντες]
[φύξι]ν βουλεύ[ουσι με]τὰ σ̣φ̣ί̣[σιν, οὐδ᾽ ἐθέλουσι]
[νύκ]τ̣α φυλασ[σέμ]εναι, καμά[τωι ἀδηκότες αἰνῶι.]
10[τὸν] δ᾽ ἀπαμ[ε]ιβ[όμ]ενος(*) προσέφη̣ [πολύμητις Ὀδυσσεύς·]
[ἦ ῥά] ν̣ύ τοι μεγ̣άλ[ων] δώρων ἐπε̣μα̣[ίετο θυμὸς]
[ἵπ]πων Α̣ἰ̣ακίδα̣ο δαΐ(*)φρονος· οἳ δ̣᾽ [ἀλεγεινοὶ]
[ἀνδ]ρ̣άσι γε θνητοῖ(*)σι δαμήμεν̣α̣[ι ἠδ᾽ ὀχέεσθαι]
[ἄλλ]ῳ γ᾽ ἢ Ἀχι⟦λ⟧λῆϊ(*), τὸν ἀθανάτ̣η̣ τ̣[έκε μήτηρ.]
15[ἀλλ᾽ ἄ]γε μοι τόδε εἰπὲ κ̣αὶ ἀτρεκέω̣[ς κατάλεξον·]
[ποῦ] νῦν δεῦρο κιὼν λίπες Ἕκτορ̣[α ποιμένα λαῶν;]
[ποῦ] δ̣έ οἱ ἔντεα κεῖται ἀρήϊ(*)α, ((high-punctus)) ποῦ δ̣[έ οἱ ἵπποι;]
[π]ῶ̣ς̣ δ᾽ αἱ(*) τῶν ἄλλων Τρώ̣ω̣ν φυλακ̣[αί τ]ε̣ καὶ ε̣ὐ̣[ναί;]
[ἅσσ]ά τε μητιόωσι μ[ετ]ὰ σ̣φ̣ί̣σιν̣, ἢ̣ [μεμ]άασιν
20[ἔνθ]α(*) μένειν παρὰ ν[ηυ]σ̣ὶν ἀπόπ[ροθε]ν̣, ἦε π̣[όλιν δὲ]
ἂ̣ψ ἀναχωρήσουσιν, [ἐ]πεὶ δαμ̣άσ̣αν̣[τό γ᾽ Ἀχαιούς.]
——
τὸν δ᾽ αὖτε π̣ροσέε[ιπ]ε Δόλων Ε̣ὐμ[ή]δε[ος υἱός·]
——
τοὶ [γ]ὰ̣ρ ἐγώ τ[ο]ι ταῦτα̣ [μ]άλ᾽ ἀτ̣ρ̣εκέως ἀγορ[εύσω.]
Ἕκ[τωρ] μὲν με̣τὰ τ[οῖσι]ν, ὅ̣[σοι] β̣ουληφόροι [εἰσί,]
25[βουλὰ]ς̣ βουλε̣ύ̣ει θε[ίου] παρὰ σ̣ήματ̣[ι Ἴλου]
ν̣[ό]σ̣φιν̣ ἀπὸ φλοίσβου· [φυ]λακὰς δ᾽ ἃς [εἴρεαι ἥρως]
ο̣ὔ̣ τ̣ις κεκριμένη ῥ̣[ύετ]αι στρατὸν οὐ̣[δὲ φυλάσσει.]
ὅσσαι μὲ̣[ν Τ]ρώων π[υ]ρὸς ἐσχάραι, οἷ[σι]ν̣ ἀνά[γκη]
οἷ τ\γ/(*) ἐγ̣[ρηγόρ]θασι φυλασσέμεναί τε [κ]έλον[ται]
30[ἀλλήλοις· ἀτ]ὰρ αὖτε πολύκλητοι γ᾽(*) ἐ[π]ί̣κου[ροι]
ε̣ὕδουσι̣ν̣· [Τρ]ωσὶν γὰρ̣ ἐπιτραπέουσι(*) φ̣[υλ]άσσειν·
οὐ γ̣άρ σφιν πα̣ῖδες σχε[δ]ὸν εἵαται οὐδὲ̣ [γ]υν[αῖκες.]
——
τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πο[λ]ύ̣μ̣η̣[τις Ὀδυσσεύς·]
——
π̣ῶς̣ γὰρ νῦν Τρώεσσ[ι] μεμιγμένοι ἱ(*)π ((diastole)) ποδά̣[μοισιν]
35[ε]ὕδ̣ουσ᾽ ἦ ἀπάνευθε; δίειπέ μοι ὄφρα δαε̣[ίω.]
[τ]ὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα Δόλων Εὐμήδεος [υἱός·]
——
τ̣οὶ γὰρ ἐγὼ καὶ(*) ταῦτα μάλ᾽ ἀτρεκέως \καταλέξω/(*)
column xii

P-Berol-21155+11911B
[π]ρ̣[ὸς μὲν ἁλὸς Κᾶρες καὶ Παίονες ἀγκυλότοξοι]
καὶ Λέλε̣γε[ς καὶ Καύκωνες δῖοί τε Πελασγοί,]
πρὸς Θύμβ̣[ρης δ᾽ ἔλαχον Λύκιοι Μυσοί τ᾽ ἀγέρωχοι]
κ̣α̣ὶ Φρύ̣γε[ς ἱππόμαχοι καὶ Μήιονες ἱπποκορυσταί.]
5[ἀ]λλὰ τίη μ[ε ταῦτα διεξερέεσθε ἕκαστα;]
[ε]ἰ γὰρ δὴ μ[έματον Τρώων καταδῦναι ὅμιλον,]
[Θ]ρήϊ(*)κες ο̣[ἷδ᾽ ἀ]πάν[ευθε νεήλυδες ἔσχατοι ἄλλων·]
[ἐν δέ σφιν] Ῥ̣ῆ̣σ̣[ο]ς̣ βα̣σ̣ι̣[λεὺς, πάϊς Ἠϊονῆος.]
[τοῦ δὴ καλλί]στ[ο]υ̣ς ἵ(*)ππου̣[ς ἴδον ἠδὲ μεγίστους·]
10λευκότεροι χ[ι]όνος, ((high-punctus)) θείει̣[ν δ᾽ ἀνέμοισιν ὁμοῖοι·]
[ἅρμα δέ οἱ χρ]υσῷ τε κ[αὶ ἀργύρωι εὖ ἤσκηται·]
[τεύχεα δὲ χρ]ύσεια π̣[ελώρια, θαῦμα ἰδέσθαι,]
[ἤλυθ᾽ ἔχω]ν· τὰ μὲν οὔ τ̣ι̣ [καταθνητοῖσιν ἔοικεν]
[ἄνδρεσσι]ν φορέειν, ((high-punctus)) ἀλ̣λ̣᾽ [ἀθανάτοισι θεοῖσιν.]
15[ἀλλ᾽ ἐμὲ μὲ]ν νῦν νηυ(*)[σὶ πελάσσετο]ν ὠ̣κυπ[όροισιν,]
[ἠέ με δήσ]α̣ντες λίπ̣[ετ᾽ αὐτόθι νηλέ]ϊ(*) δεσμ[ῶι,]
[ὄφρά κεν] ἔλθ[ητον καὶ πειρηθῆτο]ν̣ ἐμεῖο
[ἠὲ κατ᾽ αἶ]σαν [ἔ]ειπ[ον ἐν ὑμῖν, ἦε κα]ὶ οὐκί.
[τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδ]ρ̣α ἰ(*)δ[ὼν προσέφη κρατε]ρ̣ὸς̣ Διομ̣[ήδ]η̣[ς·]
20[μὴ δή μοι] φ̣[ύξί]ν γε Δόλ̣[ων ἐμβάλλεο θυμ]ῷ·
[ἐσθλά π]ε̣ρ ἀ[γγείλας, ἐπεὶ ἵκεο χεῖρας ἐς ἁμ]ά̣ς. ((high-punctus))
[εἰ μὲν γάρ] κ̣έ σ̣[ε νῦν ἀπολύσομεν ἠὲ μεθῶμ]ε̣ν, ((high-punctus))
[ἦ τε καὶ ὕσ]τε̣[ρον εἶσθα θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν]
[ἠὲ διοπτεύσων ἢ ἐναντίβιον πολεμίξω]ν· ((high-punctus))
[3 lines missing]
28ἁψάμενος̣ [λίσσεσθαι, ὃ δ᾽ αὐχένα μέσσον ἔλασσε]
φασγάνω̣ι̣ [ἀΐξας, ἀπὸ δ᾽ ἄμφω κέρσε τένοντε·]
30φθεγγομέ[νου δ᾽ ἄρα τοῦ γε κάρη κονίηισιν ἐμίχθη.]
τοῦ δ᾽ ἀπὸ μ̣[ὲν κτιδέην κυνέην κεφαλῆφιν ἕλοντο]
καὶ κυνεη̣[ν](*) [καὶ τόξα παλίντονα καὶ δόρυ μακρόν·]
καὶ τά γ᾽(*) Ἀθη̣[ναίηι ληΐτιδι δῖος Ὀδυσσεὺς]
(*)ψόσ᾽ ἀνέσ[χεθε χειρὶ καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα·]
——
35χαῖρε θεὰ [τοῖσδεσσι· σὲ γὰρ πρώτην ἐν Ὀλύμπωι]
πάντων ἀ̣[θανάτων ἐπιδωσόμεθ᾽· ἀλλὰ καὶ] α̣[ὖτ]ις
πέ̣μψον ἐ̣[πὶ Θρηικῶν ἀνδρῶν ἵππους τε κ]α̣ὶ εὐνάς.
——
ὣς ἄρα φών[ησεν, καὶ ἀπὸ ἕθεν ὑψόσ᾽ ἀείρα]ς̣
θῆκεν ἀν̣[ὰ μυρίκην· δέελον δ᾽ ἐπὶ σῆμά τ᾽] ἔθηκεν
40συμμάρ̣ψας̣ [δόνακας μυρίκης τ᾽ ἐριθηλέας ὄζ]ο̣υς,
μὴ λάθ ((diastole)) οι αὖ[τις ἰόντε θοὴν διὰ νύκτα μέλ]α̣ι̣[ναν.]
column xiii

P-Berol-21155+11911B
[τὼ δὲ βάτην προτέρω διά τ᾽ ἔντε]α καὶ μέλαν αἷμα,
[αἶψα δ᾽ ἐπὶ Θρῃκῶν ἀνδρῶν τέλος ἷ]ξον ἰ(*)όντες. ((high-punctus))
[οἳ δ᾽ εὗδον καμάτωι ἀδηκότες, ἔντε]α δέ σφιν
[καλὰ παρ᾽ αὐτοῖσι χθονὶ κέκλιτο εὖ κατ]ὰ κόσμον
5[τριστοιχί· παρὰ δέ σφιν ἑκάστωι δίζυγες ἵ]π ((diastole)) ποι. ((high-punctus))
[Ῥῆσος δ᾽ ἐν μέσωι εὗδε, παρ᾽ αὐτῶι δ᾽ ὠκέες ἵ]π ((diastole)) ποι
[ἐξ ἐπιδιφριάδος πυμάτης ἱμᾶσι δέδεν]τ̣ο. ((high-punctus))
[τὸν δ᾽ Ὀδυσεὺς προπάροιθεν ἰδὼν] Διομήδεϊ(*) δεῖξεν· ((high-punctus))
[οὗτός τοι Διόμηδες ἀνήρ, οὗτοι δέ τοι ἵ]π̣ποι,
10[οὓς νῶϊν πίφαυσκε Δόλων ὃν ἐπέ]φνομεν(*) ἡμεῖς. ((high-punctus))
[ἀλλ᾽ ἄγε δὴ πρόφερε κρατ]ερ[ὸν μένος· οὐδ]έ τί σε χρὴ
[ἑ]σ̣τάμεν̣[αι μέ]λ̣εον [σὺν] τεύχε[σιν, ἀλλὰ λύ᾽] ἵ(*)π̣πους·
[ἠ]\ὲ/ σύ γ᾽ ἄνδρ[ας] ἔναι̣ρ[ε, με]λήσουσιν δ᾽ ἐ̣[μοὶ ἵππ]οι.
——
ὣ̣ς φάτο, τῶι δ̣᾽ ἔ\μ/π̣ν̣ε̣υ̣[σε] μ̣ένος γλαυκ[ῶπις Ἀθ]ήν[η,]
15κ̣τεῖνε δ᾽ ἐπιστροφά̣[δη]ν· ((high-punctus)) τῶν δὲ στόν̣[ος](*) [ὄρνυ]τ̣᾽ ἀεικὴς
[ἄ]ο̣ρι θεινομένων, ((high-punctus)) ἐρ̣[υθα]ίνετο δ᾽ αἵμ[ατι γαῖ]α̣.
[ὡ]ς δὲ λέων μήλοισι̣[ν ἀσ]ημάντοι̣[σιν ἐπελ]θ̣ὼ̣ν
[αἴ]γεσιν ἢ ὀΐ(*)εσσι κακὰ̣ [φρο]ν̣έ̣ων ἐν̣[ορούσηι,]
[ὣ]ς μὲν Θρήϊ(*)κας ἄ[νδρας ἐ]π̣ώ̣[ιχετο Τυδέ]ος υἱ(*)ὸς
20[ὄ]φ̣ρα δυώδεκ᾽(*) ἔπε[φνεν· ἀτὰρ] π̣ο̣λ̣[ύμη]τις [Ὀ]δυσσεὺς
[ὅ]ν̣ τ⟦ε⟧ινα Τυδεΐδης [ἄορι πλήξειε] π̣αρ̣ασ̣τὰς̣
[τ]ὸν δ᾽ Ὀδυσσεὺς με[τόπισθε λαβὼν π]οδὸς̣ ἐ̣ξερύσασκε,
[τὰ] φρονέων κατὰ θ[υμὸν ὅπως καλλί]τριχε̣ς̣ ἵ(*)π ((diastole)) ποι
[ῥεῖα] διέλθοιεν ((high-punctus)) μη[δὲ τρομεοίατο θ]υ̣μῶι
25[ν]εκρ̣οῖς(*) ἐμβαίνοντ̣[ες· ἀήθ]ε̣σσον [γὰ]ρ ἔτ᾽ αὐτῶν.
ἀ̣λλ᾽ ὅτε̣ δὴ βασιλῆα [κιχήσα]το Τυδέ[ο]ς̣ υἱ(*)ός,
[τ]ὸν τρ̣ισκ̣α̣ιδέκατον̣ [μελιηδέα] θυμὸν ἀπηύρα
[ἀ]σθ̣μαίνοντα(*)· κ̣ακ̣[ὸ]ν̣ γὰ̣[ρ ὄν]αρ κ[ε]φαλῆ̣φιν ἐπέστη{ι}
[τ]ὴν νύκτ᾽, Οἰνεΐδαο π̣άϊ(*)ς, δ̣[ι]ὰ̣ μῆτιν Ἀθήνης.
30[τ]όφρα̣ δ᾽ ἄρ᾽ ὃ τλ̣ή̣μων Ὀδυσσεὺς λύε μών̣υχας ἵ(*)π ((diastole)) πους,
σ̣ὺν δ̣᾽ ἤειρεν [ἱ]μᾶσι καὶ ἐξήλαυνεν [ὁ]μ̣\ε/ίλου(*)
τ̣όξωι ἐπιπλήσσ̣ων, ((high-punctus)) ἐπε̣[ὶ] ο̣ὐ̣ μάστι̣γ̣[α φ]αεινὴν
ποικίλου ἐκ δίφροιο νοή[σ]ατο χερσὶν ἑλέσθαι· ((high-punctus))
ῥ̣οίζησεν δ᾽ ἄρα πιφ{ρ̣}αύσκω̣ν Διομήδεϊ(*) δίωι. ((high-punctus))
35αὐτὰρ ὃ μερμήριξε μ̣ένων ὅ τι(*) κύντερον ἔρδοι(*), ((high-punctus))
ἢ ὅ γε δίφρον ἑλών, ὅθι πο[ι]κ̣ίλα(*) τεύχε᾽ ἔκειτο,
ῥυμοῦ ἐξεροίοι(*) ((high-punctus)) ἢ ἐκφέροι ὑ(*)[ψό]σ᾽ ἀείρας̣,
ἦ ἔτι τῶν [π]λ̣εόνων Θρ[ηικῶ]ν̣ ἀπὸ θυμὸν ἕλοιτο̣.
ἕως ὃ ταῦθ᾽ ὥρμαινε κατὰ φ[ρέν]α, ((high-punctus)) τόφρα δ᾽ Ἀθήνη
——
40ἐγ ((diastole)) γύθεν ἱ(*)σταμένη προσέφη Διομήδεα δῖον· ((high-punctus))
——
νόστου δὴ μνῆσαι μεγαθύμου Τυδέος υἱ(*)
column xiv

P-Berol-21155+11911B
[ν]ῆας̣ ἔ̣π̣[ι γλαφυράς, μὴ καὶ πεφοβημένος ἔλθηις,]
μή π[ού τις καὶ Τρῶας ἐγείρηισιν θεὸς ἄλλος.]
——
ὣς̣ [φάθ᾽, ὃ δὲ ξυνέηκε θεᾶς ὄπα φωνησάσης,]
[6 lines missing]
10[Ῥήσου ἀνεψιὸν ἐσθλ]ό̣ν̣· [ὃ δ᾽ ἐξ ὕπνου ἀνορούσας]
[ὡς ἴδε χ]ῶ̣ρον ἐ̣[ρ]ῆ̣μ̣ον, ὅ[θ᾽ ἕστασαν ὠκέες ἵπποι,]
[ἄνδ]ρ̣ά̣ς̣ τ᾽ ἀσπαίροντας ἐν ἀ̣ρ̣[γαλέηισι φονῆισιν,]
[ὤιμ]ωξέν τ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα φίλον τ̣᾽ [ὀνόμηνεν ἑταῖρον.]
[Τρ]ώων δὲ κλαγγή τε καὶ ἄ[σπετος ὦρτο κυδοιμὸς]
15[θυ]νόντων ἄ[ ]μυδις· θ[ηεῦντο δὲ μέρμερα ἔργ]α̣
[ὅσσ᾽] ἄ̣νδρες ῥέξ̣αντες ἔβαν [κοίλα]ς̣ ἐπ[ὶ ν]ῆ̣ας. ((high-punctus))
[οἳ] δ̣᾽ ὅ̣τ̣ε̣ δή ῥ᾽ ἵ(*)κανον ὅθι σκοπ[ὸ]ν Ἕκτορ̣[ο]ς ἔκταν̣,
[ἔνθ᾽ Ὀδυσ]εὺς̣ μὲν ἔρυκε Διῒ(*) φ̣ίλος ὠ[κέα]ς ἵ(*)π ((diastole)) που[ς], ((high-punctus))
[Τυδεΐδης δὲ χ]αμ[ᾶ]ζε θορὼν ἔναρα [βροτ]όωντα
20[ἐν χείρεσσ᾽ Ὀδυσῆϊ τί]θ̣ει, ἐπε[βήσετο δ᾽ ἵπ]πων· ((high-punctus))
[μάστιξεν δ᾽ ἵππους, τὼ δ᾽] ο̣ὐ̣κ̣ [ἀέκοντε πετέσ]θ̣ην ((high-punctus))
[4 lines missing]
26[ἵππων μ᾽] ὠ̣κ[υπόδων ἀμφὶ κτύπος οὔατα βάλλει.]
[αἲ γὰρ δὴ Ὀ]δυ[σεύς τε καὶ ὃ κρατερὸς Διομήδης]
[ὧδ᾽ ἄφα]ρ ἐ̣κ̣ [Τρώων ἐλασαίατο μώνυχας ἵππους·]
ἀλ̣λ̣᾽ [αἰ]νῶς δ̣[είδοικα κατὰ φρένα μή τι πάθωσιν]
30Ἀ̣ργεί̣ων οἳ ἄρ̣[ιστοι ὑπὸ Τρώων ὀρυμαγδοῦ.]
ο̣ὔ πω πᾶν ε̣[ἴρητο ἔπος ὅτ᾽ ἄρ᾽ ἤλυθον αὐτοί.]
καί ῥ᾽ οἳ μὲν κ̣[ατέβησαν ἐπὶ χθόνα, τοὶ δὲ χαρέντες]
δεξιῆι ἠσ̣πά̣[ζοντο ἔπεσσί τε μειλιχίοισι·]
——
[πρ]ῶτος δ᾽ ἐ[ξερέεινε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·]
——
35εἴπ̣᾽ ἄγε μ᾽ ὦ̣ π[ολύαιν᾽ Ὀδυσεῦ μέγα κῦδος Ἀχαιῶν]
ὅπ ((diastole)) πως̣ τοῦσδ᾽ [ἵππους λάβετον καταδύντες ὅμιλον]
Τ̣[ρώ]ων, ἦ̣ τι σφωε̣ [πόρεν θεὸς ἀντιβολήσας.]
αἰνῶς ἀκτίν̣ε̣σ[σιν ἐοικότες ἠελίοιο.]
αἰεὶ μὲν Τ̣[ρώ]εσ̣[σ᾽ ἐπιμίσγομαι, οὐδέ τί φημι]
column xv

P-Berol-11911B+21155
[8 lines missing]
9(*)π̣[πους δωρήσαιτ᾽, ἐπεὶ ἢ πολὺ φέρτεροί εἰσιν.]
10(*)π ((diastole)) π̣[οι δ᾽ οἵδε γεραιὲ νε]ήλυ[δ]ε̣[ς οὓς ἐρεείνεις]
Θρη̣[ΐκιοι· τὸν δέ σφιν ἄ]ν̣ακτ᾽ ἀγ[αθὸς Διομήδης]
ἔκ[τ]αν[ε, πὰρ δ᾽ ἑτάρο]υς δυοκ[αίδεκα](*) [πάντας ἀρίστους.]
τὸν̣ τρι̣[σ]κ[αιδέκατον] σ̣κοπὸν εἵ[λομε]ν̣ [ἐγγύθι νηῶν,]
τόν [ῥα δ]ι̣οπτῆρα [στρ]ατοῦ ἔμμ[εναι] ἡμε[τέρ]οιο
15Ἕκτω̣[ρ] δὲ(*) προέη̣[κ]ε̣ καὶ ἄλλοι Τ[ρῶ]ες ἀγα[υοί.]
——
ὣς εἰπὼν τάφροι̣ο διήλασε μών̣υ̣χας ἵ(*)π̣π̣ους
καγ ((diastole)) χαλόων̣(*)· ((high-punctus)) ἅμα δ᾽ ἄλλοι ἴ(*)σαν χαίροντες Ἀχαι̣ο̣ί̣.
οἳ δ᾽ ὅτε [Τυδεΐ]δ̣εω κλισί[η]ν̣ εὔτυκτ̣ο̣ν̣ ἵ(*)κοντο, ((high-punctus))
[ἵ]π ((diastole)) [πους μὲν κα]τ̣έδη[σαν] ἐϋ(*)τμ̣[ήτοισι]ν̣ ἱ(*)μᾶσ[ι]
20[φάτνηι ἐφ᾽ ἱππείηι, ὅ]θ̣[ι περ Διομήδεος ἵπ]π̣οι
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ iv.P-Berol-17048+21155.1. BKT : ἀλλ᾽ ἐμέ mss.
^ iv.P-Berol-17048+21155.14. ϊ[ε]ν̣[αι] papyrus
^ iv.P-Berol-17048+21155.28. BKT : Τυδεΐδην mss.
^ iv.P-Berol-17048+21155.35. ϊ[πποτα] papyrus
^ vii.P-Berol-21155+11911.1. corr. ex [ε]φαθ᾽’ : φατ᾽’, papyrus : φαθ᾽’ papyrus
^ vii.P-Berol-21155+11911.4. corr. ex επειθ᾽’ : επειθ᾽’ papyrus
^ vii.P-Berol-21155+11911.7. γ̣᾽’ papyrus
^ vii.P-Berol-21155+11911.8. corr. ex π̣ε̣ρ̣εοιδε̣
^ vii.P-Berol-21155+11911.10. l. [αἴν]εε
^ vii.P-Berol-21155+11911.10. l. μήτ[ε]
^ vii.P-Berol-21155+11911.12. BKT : ἄνεται mss
^ vii.P-Berol-21155+11911.23. l. ἔν[τοσθεν]
^ vii.P-Berol-21155+11911.27. π̣[ο]τ᾽’ papyrus
^ vii.P-Berol-21155+11911.28. ’ papyrus
^ vii.P-Berol-21155+11911.31. l. Μ[ηριό]νηι
^ vii.P-Berol-21155+11911.38. δ᾽’ papyrus
^ viii.P-Berol-21155+17038+11911A.7. ἅμ᾽’ papyrus
^ viii.P-Berol-21155+17038+11911A.19. l. δύο
^ viii.P-Berol-21155+17038+11911A.27. l. δύ[ο]
^ viii.P-Berol-21155+17038+11911A.29. τ᾽’ papyrus
^ viii.P-Berol-21155+17038+11911A.32. ϋφ᾽ papyrus
^ viii.P-Berol-21155+17038+11911A.35. ἔφαθ᾽’, papyrus
^ viii.P-Berol-21155+17038+11911A.36. υϊοσ, papyrus
^ ix.P-Berol-21155+11911A.8. corr. ex σοὶ, BKT : σοὶ mss.
^ ix.P-Berol-21155+11911A.9. εῖμι̣ papyrus
^ ix.P-Berol-21155+11911A.9. ϊκωμαι papyrus
^ ix.P-Berol-21155+11911A.10. νῆ᾽ papyrus
^ ix.P-Berol-21155+11911A.12. [α]θ᾽’, papyrus
^ ix.P-Berol-21155+11911A.12. οἱ papyrus
^ ix.P-Berol-21155+11911A.13. ϊστω̣ papyrus
^ ix.P-Berol-21155+11911A.14. ϊπποισιν papyrus
^ ix.P-Berol-21155+11911A.15. ἀ̣γλα̣ϊεισθαι. ((high-punctus)) papyrus
^ ix.P-Berol-21155+11911A.16. corr. ex επωμοσε
^ ix.P-Berol-21155+11911A.18. δ᾽’ papyrus
^ ix.P-Berol-21155+11911A.19. δ᾽’ papyrus
^ ix.P-Berol-21155+11911A.19. κτιδέην papyrus
^ ix.P-Berol-21155+11911A.19. δ’ papyrus
^ ix.P-Berol-21155+11911A.20. δ᾽’ papyrus
^ ix.P-Berol-21155+11911A.20. ϊεναι papyrus
^ ix.P-Berol-21155+11911A.20. [οὐ]δ᾽’ papyrus
^ ix.P-Berol-21155+11911A.22. ϊππων papyrus
^ ix.P-Berol-21155+11911A.22. κάλ[λ]ιφ᾽’καλ[λ]ιφ᾽ corr. ex καλ[λ]ιπ᾽
^ ix.P-Berol-21155+11911A.22. καλ[λ]ιφ᾽’ papyrus
^ ix.P-Berol-21155+11911A.26. οἶδ᾽’ papyrus
^ ix.P-Berol-21155+11911A.29. corr. ex ἕλοιμεν
^ ix.P-Berol-21155+11911A.30. δ᾽’ papyrus
^ ix.P-Berol-21155+11911A.32. επαϊσσων, ((high-punctus)) papyrus
^ ix.P-Berol-21155+11911A.35. τ᾽’ papyrus
^ ix.P-Berol-21155+11911A.36. l. ἡμιόνων
^ ix.P-Berol-21155+11911A.36. βοῶν̣ papyrus
^ x.P-Berol-21155+11911A.6. γούνατ᾽’ papyrus
^ x.P-Berol-21155+11911A.8. l. δύο
^ x.P-Berol-21155+11911A.9. κ̣[ε]μ̣άδ᾽’ papyrus
^ x.P-Berol-21155+11911A.10. BKT : ὑλήενθ᾽, [ὃ] δέ τε mss.
^ x.P-Berol-21155+11911A.13. BKT : τάχ᾽ mss.
^ x.P-Berol-21155+11911A.15. ϊνα papyrus
^ x.P-Berol-21155+11911A.17. δ᾽’ papyrus
^ x.P-Berol-21155+11911A.17. α̣ϊσσω[ν] papyrus
^ x.P-Berol-21155+11911A.20. εκῶν papyrus
^ x.P-Berol-21155+11911A.20. δ᾽’ papyrus
^ x.P-Berol-21155+11911A.21. δ᾽’ papyrus
^ x.P-Berol-21155+11911A.21. εϋξου papyrus
^ x.P-Berol-21155+11911A.23. l. γίγνετ᾽
^ x.P-Berol-21155+11911A.23. γει̣νετ᾽’ papyrus
^ x.P-Berol-21155+11911A.24. δ᾽’ papyrus
^ x.P-Berol-21155+11911A.26. ζωγρεῖτ᾽’, ((high-punctus)) papyrus
^ x.P-Berol-21155+11911A.28. κ᾽’ papyrus
^ x.P-Berol-21155+11911A.28. ϋμιν papyrus
^ x.P-Berol-21155+11911A.28. l. ἀπερείσι᾽
^ x.P-Berol-21155+11911A.29. l. ζωὸν
^ x.P-Berol-21155+11911A.29. π̣ύθοιτ᾽’ papyrus
^ x.P-Berol-21155+11911A.33. BKT : δὴ mss. : δ᾽’ papyrus
^ x.P-Berol-21155+11911A.36. σ᾽’ papyrus
^ x.P-Berol-21155+11911A.38. ἠμείβετ᾽’ papyrus
^ xi.P-Berol-11911+21155.10. BKT : ἐπιμειδήσας mss.
^ xi.P-Berol-11911+21155.12. δαϊφρονοσ· papyrus
^ xi.P-Berol-11911+21155.13. θνητοῖσι papyrus
^ xi.P-Berol-11911+21155.14. γ᾽’ papyrus
^ xi.P-Berol-11911+21155.14. ⟦λ⟧ληϊ, papyrus
^ xi.P-Berol-11911+21155.17. αρηϊα, ((high-punctus)) papyrus
^ xi.P-Berol-11911+21155.18. corr. ex δα
^ xi.P-Berol-11911+21155.20. BKT : αὖθι mss.
^ xi.P-Berol-11911+21155.26. δ᾽’ papyrus
^ xi.P-Berol-11911+21155.29. l. τ᾽ (or γ᾽)(*), BKT : δ᾽ mss. : τ\γ/’ papyrus
^ xi.P-Berol-11911+21155.30. BKT : om. mss. : γ᾽’ papyrus
^ xi.P-Berol-11911+21155.31. corr. ex ἐπιτροπέουσι
^ xi.P-Berol-11911+21155.34. ϊπ ((diastole)) ποδα̣[μοισιν] papyrus
^ xi.P-Berol-11911+21155.35. ’ papyrus
^ xi.P-Berol-11911+21155.36. ἠμείβετ᾽’ papyrus
^ xi.P-Berol-11911+21155.37. corr. ex ται
^ xi.P-Berol-11911+21155.37. μάλ᾽’ papyrus
^ xi.P-Berol-11911+21155.37. corr. ex ἀγορεύσ̣[ω]
^ xii.P-Berol-21155+11911B.7. ϊκεσ papyrus
^ xii.P-Berol-21155+11911B.9. ϊππου̣[σ] papyrus
^ xii.P-Berol-21155+11911B.15. νηϋ[σι] papyrus
^ xii.P-Berol-21155+11911B.16. [νηλε]ϊ papyrus
^ xii.P-Berol-21155+11911B.19. ϊδ[ων] papyrus
^ xii.P-Berol-21155+11911B.31. δ᾽’ papyrus
^ xii.P-Berol-21155+11911B.32. BKT : λυκέην mss.
^ xii.P-Berol-21155+11911B.33. γ᾽’γ᾽ corr. ex τ᾽
^ xii.P-Berol-21155+11911B.33. γ᾽’ papyrus
^ xii.P-Berol-21155+11911B.34. ϋψοσ᾽ papyrus
^ xiii.P-Berol-21155+11911B.2. ϊοντεσ. ((high-punctus)) papyrus
^ xiii.P-Berol-21155+11911B.8. διομηδεϊ papyrus
^ xiii.P-Berol-21155+11911B.10. corr. ex [ἐπέ]φνωμεν
^ xiii.P-Berol-21155+11911B.12. ϊπ̣πουσ· papyrus
^ xiii.P-Berol-21155+11911B.13. γ᾽’ papyrus
^ xiii.P-Berol-21155+11911B.15. corr. ex σθεν̣[ος]
^ xiii.P-Berol-21155+11911B.15. [ὄρνυ]τ̣᾽’ papyrus
^ xiii.P-Berol-21155+11911B.16. δ᾽’ papyrus
^ xiii.P-Berol-21155+11911B.18. οϊεσσι papyrus
^ xiii.P-Berol-21155+11911B.19. θρηϊκασ papyrus
^ xiii.P-Berol-21155+11911B.19. υϊοσ papyrus
^ xiii.P-Berol-21155+11911B.20. l. δυόδεκ’
^ xiii.P-Berol-21155+11911B.22. δ᾽’ papyrus
^ xiii.P-Berol-21155+11911B.23. ϊπ ((diastole)) ποι papyrus
^ xiii.P-Berol-21155+11911B.25. corr. ex [ν]εκρ̣ους
^ xiii.P-Berol-21155+11911B.25. ἔτ᾽’ papyrus
^ xiii.P-Berol-21155+11911B.26. υϊοσ, papyrus
^ xiii.P-Berol-21155+11911B.28. corr. ex [α]σθ̣μαινοντε
^ xiii.P-Berol-21155+11911B.29. νύκτ᾽’, papyrus
^ xiii.P-Berol-21155+11911B.29. π̣αϊσ, papyrus
^ xiii.P-Berol-21155+11911B.30. ϊπ ((diastole)) πουσ, papyrus
^ xiii.P-Berol-21155+11911B.31. l. [ὁ]μίλου
^ xiii.P-Berol-21155+11911B.34. δ᾽’ papyrus
^ xiii.P-Berol-21155+11911B.34. διομηδεϊ papyrus
^ xiii.P-Berol-21155+11911B.35. corr. ex τε
^ xiii.P-Berol-21155+11911B.35. ἔρδοι, ((high-punctus)) ερδοι corr. ex ευδοι
^ xiii.P-Berol-21155+11911B.36. corr. ex το[ι] κ̣αλα
^ xiii.P-Berol-21155+11911B.37. l. ἐξερύοι, corr. ex εξερεοι
^ xiii.P-Berol-21155+11911B.37. ϋ[ψο]σ᾽ papyrus
^ xiii.P-Berol-21155+11911B.39. ταῦθ᾽’ papyrus
^ xiii.P-Berol-21155+11911B.39. δ᾽’ papyrus
^ xiii.P-Berol-21155+11911B.40. ϊσταμενη papyrus
^ xiii.P-Berol-21155+11911B.41. υϊε papyrus
^ xiv.P-Berol-21155+11911B.12. τ᾽’ papyrus
^ xiv.P-Berol-21155+11911B.17. ϊκανον papyrus
^ xiv.P-Berol-21155+11911B.18. διϊ papyrus
^ xiv.P-Berol-21155+11911B.18. ϊπ ((diastole)) που[σ], ((high-punctus)) papyrus
^ xiv.P-Berol-21155+11911B.32. ῥ᾽’ papyrus
^ xiv.P-Berol-21155+11911B.34. δ᾽’ papyrus
^ xiv.P-Berol-21155+11911B.35. μ᾽’ papyrus
^ xv.P-Berol-11911B+21155.9. ϊπ̣[πουσ] papyrus
^ xv.P-Berol-11911B+21155.10. ϊπ ((diastole)) π̣[οι] papyrus
^ xv.P-Berol-11911B+21155.12. corr. ex δυωκ[αίδεκα]
^ xv.P-Berol-11911B+21155.15. BKT : τε mss.
^ xv.P-Berol-11911B+21155.16. ϊπ̣π̣ουσ papyrus
^ xv.P-Berol-11911B+21155.17. καγ ((diastole)) χαλόων̣· ((high-punctus)) corr. ex κανχαλοων̣
^ xv.P-Berol-11911B+21155.17. δ᾽’ papyrus
^ xv.P-Berol-11911B+21155.17. ϊσαν papyrus
^ xv.P-Berol-11911B+21155.18. ϊκοντο, ((high-punctus)) papyrus
^ xv.P-Berol-11911B+21155.19. εϋτμ̣[ητοισι]ν̣ papyrus
^ xv.P-Berol-11911B+21155.19. ϊμασ[ι] papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Notes

 • .

  ἔφ[α]θ᾽ is a scribal error for φ[ά]θ᾽

 • .

  A supralinear stroke above the iota of ῥινὸν marks the quantity of the vowel.

 • .

  A supralinear stroke above the iota in ὅμιλον marks the quantity of the vowel

 • 28.

  Instead of πρῶτον, which is unmetrical, πρῶτα has to be assumed

 • 31.

  εὕδουσιν: scribe has added for metrical reasons, to make position, assuming correptio Attica, the nu ephelkustikon, missing in mss.

 • 22.

  Instead of Ὀδυσσεύς, which is unmetrical, Ὀδυσεύς has to be assumed

 • 30.

  Instead of Ὀδυσσεύς, which is unmetrical, Ὀδυσεύς has to be assumed

 • .

  ἄ[ ]μυδις: the scribe evidently encountered a hole in his papyrus, which he has avoided by continuing his writing after the hole