Papyri.info

sign in

Trismegistos 60962 = LDAB 2094Introduction

This papyrus has been digitally edited by Holger Essler and Daniela Buompane and revised by Holger Essler as part of a workshop on digital editing papyri at Santa Maria Capua Vetere.

DCLP transcription: 60962 [xml]

r

column 1
265τῆς γά(*)ρ τοι γε̣νεῆ(*)ς ἧς Τρω(*)ΐ(*)(*) περ εὐρύ(*)οπα Ζεὺς
δῶ(*)χ'’ υ(*)(*)ος ποι(*)νὴν Γανυμή(*)δεος,ο(*)(*)ὕνεκ'’ ἄ(*)ριστοι
(*)(*)ππων ὅ(*)(*)σσοι ἔ(*)ασιν ὑ(*)π' ἠ(*)(*) τ' ἠέ(*)λιό(*)ν τ̣ε̣,
τῆς γενεῆ(*)ς ἔ(*)κλεψεν ἄ(*)ν̣α̣ξ ἀ̣ν̣δ̣ρῶν Ἀγχ̣[ίσης]
λά(*)θρη\ι/ Λαομέ(*)δοντος ὑπο(*)σχὼν θή(*)λεας [ἵππους·]
270τῶ(*)ν ο(*)ἱ ἓξ ἐγέ(*)νοντο ἐνὶ μμεγά(*)ροισι(*) γενέθλη.
τοὺ(*)ς μὲν τέ(*)σσερας αὐ(*)τὸς ἔ(*)χων ἀτί(*)ταλλ'’ ἐπὶ φά(*)τνηι,
τὼ(*) δὲ δύ(*)'’ Αἰνε(*)ία\ι/ δῶ(*)κεν μή(*)στωρε φό(*)βοιο.·
εἰ τού(*)τω κε λά(*)βοιμεν,. ἀρο(*)ίμεθά(*) κε κλέ(*)ος ἐσθλό(*)ν.·
(*)ς ο(*)ἳ μὲν τοια(*)ῦτα πρὸς ἀλλή(*)λους ἀγό(*)ρευον,· (added at right: (hand 2) οἱ οὗτοι)
275[τ]ὼ(*) δὲ τά(*)χ' ἐγγύ(*)θεν ἦ(*)λθον ἐλαύ(*)νοντ'’ ὠκέ(*)ας ἵ(*)(*)ππους.·
τὸ(*)ν πρό(*)τερος προσέ(*)ειπε Λυκά(*)ονος ἀγλαὸ(*)ς υ(*)ἱό(*)ς··
[καρτερόθυμε δαΐφ]ρ̣[ον ἀ]γ̣α̣[υοῦ Τυδέος] υἱὲ
ἦ μάλα σ' οὐ βέ(*)λος ὠ(*)κὺ δαμά(*)σσατο πι(*)κρὸς ὀϊ(*)(*)στός··
νῦ(*)ν αὖτ'’ ἐγχε(*)ίη\ι/ πειρή(*)σομαι αἴ(*) κε τύ(*)χωμι.·
280(*)(*) ῥα· καὶ ἀμπεπα(*)λὼν προΐ(*)(*)ει δολιχό(*)σκιον ἔ(*)γχος·
καὶ βά(*)λε Τυδε(*)ΐδαο κατ' ἀσπί(*)δα·· τῆς δὲ διὰ(*) πρὸ
αἰχμὴ(*) χαλκε(*)ίη πταμέ(*)νη θώ(*)ρηκι πελά(*)σθη··
τῶ\ι/ δ' ἐ(*)πὶ μακρὸ(*)ν ἄ(*)ϋ(*)σε Λυκά(*)ονος ἀγλα(*)ὸς υ(*)ἱός·
βέ(*)βληαι κενεῶ(*)να διαμπε(*)ρές,· οὐδέ(*) σ' ὀΐ(*)(*)ω
285δηρὸ(*)ν ἔ(*)τ'’ ἀνσχήσεσθαι·· ἐμοὶ δὲ μέ(*)γ' εὖ(*)χος ἔ(*)δωκας.·
column 2
Τὸν δ'’ οὐ τα(*)ρβή(*)σας προσέ(*)φη κρατε(*)ρὸς Διομή(*)δης·
(*)μβροτες οὐδ'’ ἔ(*)τυχες·· ἀτὰρ οὐ μὲν σφῶ(*)ΐ(*) γ'’ ⟦  ̣  ̣  ̣  ̣⟧\ὀΐω/
πρίν γ'’ ἀποπα(*)ύσασθαι πρίν γ'’ ἢ(*)(*)(*)τερό(*)ν γε πεσό(*)ντα
α(*)(*)ἵματος ἆ(*)σαι Ἄ(*)ρηα, ταλαύ(*)ρινον πολεμι(*)στή(*)ν.
[——]
column 2a
γ̣ε̣νεῆς τῆς γενεᾶ(*)ς
εὐρύοπα ὁ μεγαλόφθαλμος
δῶχ’’ ἔδωκε
οὕνεκα ὅ(*)τι
5ἔασιν εἰσίν
ὑπ’ ἠῶ τ’ ὑπὸ τὴν ἡμέραν
ἠελιόν τε καὶ τὸν ἥ(*)(*)λιον
λάθρη<ι> λάθραι
γενέθλη γενε(*)ὰ καὶ σπορά
10ἀτίταλλε ἐτημέλει
μήστορε ἐργάτας(*)
ἀροίμεθα ἀπενεγκοί(*)μεθα
ἐγγύθεν ἐγγύς
καρτερόθυμε ὦ ἰ̈(*)σχυρό(*)ψυχε
15δαί̈φρον πολεμό(*)φρον
ἐγχείη<ι> τῆ<ι> ἐπιδορατίδι
πειρήσομαι πειρᾶν λήμψομαι
ἦ ῥα εἶπεν
ἀμπεπαλών ἀνακραδά(*)νας
column 2b
διὰ πρό δι’ ὅλου
αἰχμή ἡ(*) ἐπιδορατίς
χαλκείη ἡ σιδη(*)ρᾶ
πταμένη πτᾶ(*)σα
5πε̣λ̣ά̣σθη προσεπελά(*)σ̣θη
ἄϋ[σ]ε̣ ἐβόησε
βέβληαι τετόξευσαι
κενεῶνα τὴν(*) λαγώνα(*)
δηρόν πρὸς πολὺν χρόνον
10εὖχος καύχημα
ο̣ὐ ταρβήσας οὐ φοβη(*)θείς
⁦ vac. 1 line⁩
(hand 2) υἷος (hand 1) ὑπὲρ παιδός
(hand 2) ποινήν (hand 1) ἀντέκτισιν
φόβοιο τῆς φυγῆς
v

column 1
(*)μβροτες οὐδ'’ ἔ(*)τυχες·· ἀτὰρ οὐ μὲν σφῶ(*)ΐ(*) γ'’ ὀΐ(*)ω
πρί(*)ν γ'’ ἀποπα(*)ύσασθαι· πρίν γ'’ ἢ(*)(*)(*)τερό(*)ν γε πεσό(*)ντα
α(*)(*)ἵματος ἆ(*)σαι Ἄ(*)ρηα, ταλαύ(*)ρινον πολεμι(*)στήν.
290Ὣς φά(*)μενος προέ(*)(*)ηκε·· βέ(*)λος δ'’ ἴ(*)θυνεν Ἀθή(*)νη
ῥῖ(*)να παρ' ὀφθα(*)λμόν, λευ(*)κοὺς δ'’ ἐπέ(*)ρησεν ὀ(*)δό(*)ντας.·
τοῦ δ'’ ἀπὸ μὲν γλῶ(*)σσαν πρυ(*)μνὴν τά(*)με χαλκὸ(*)ς ἀτει(*)ρής,·
αἰχμὴ(*) δ'’ ἐξελύ(*)θη παρὰ νε(*)ίατον ἀνθερεῶ(*)να··
(*)ριπε δ'’ ἐξ ὀχέ(*)ων,· ἀρά(*)βησε δὲ τε(*)ύχε'’ ἐπ' αὐτῶ(*)ι
295αἰό(*)λα παμφανό(*)ωντα,· παρέ(*)τρεσσαν δέ(*) οἱ(*)(*)(*)πποι
ὠκύ(*)ποδες·· τοῦ δ'’ α(*)ὖθι λύ(*)θη ψυ(*)χή(*) τε μέ(*)νος τε.·
Αἰνεί(*)ας δ'’ ἐπό(*)ρουσε σὺν ἀσπί(*)δι δου(*)ρί(*) τε μακρῶ(*)ι
δεί(*)σας· μή(*) πώς ο(*)ἱ ἐρυσα(*)ίατο νε(*)κρὸν Ἀχαι(*)οί.
ἀμφὶ δ' ἄρ' αὐτῶ(*)\ι/ βα(*)ῖνε λέ(*)ων ὣ(*)ς ἀ(*)λκὶ πεποι(*)θώς,
300πρό(*)σθε δέ(*) οἱ(*) δό(*)ρυ τ'’ ἔ(*)σχε καὶ ἀσπί(*)δα πά(*)ντοσ' ἐΐ(*)σην,
[τ]ὸ̣ν κτά(*)μεναι μεμαὼ(*)ς ὅ(*)(*)ς τις τοῦ(*) γ'’ ἀντ̣ίος ἔλθοι
σμερδαλέ(*)α ἰ(*)ά(*)χων·· ὃ(*) δὲ χερμά(*)διον λά(*)βε χε(*)ιρὶ
Τυδε(*)ΐδης μέ(*)γα ἔ(*)ργον ὃ(*) οὐ δύ(*)ο γ'’ ἄ(*)νδρε φέ(*)ροιεν,
οἷ(*)οι νῦν βρο(*)τοί ε(*)ἰσ'’· ὃ(*) δέ(*) μιν ῥέ(*)α πά(*)λλε καὶ ο(*)(*)ος.
305τῶ\ι/ βά(*)λεν Αἰνε(*)ίαο κατ'’ ἰ(*)σχί(*)ον· ἔ(*)νθά(*) τε μη(*)ρὸς
ἰσχί(*)ω\ι/ ἐνστρέ(*)φεται, κοτύ(*)λην δέ(*) τέ μιν καλέ(*)ουσι··
θλά(*)σσε δέ(*) οἱ(*) κοτύ(*)λη\ν/,· πρὸς δ'’ ἄ(*)μφω ῥῆ(*)ξε τέ(*)νοντε··
(*)(*)σε δ'’ ἀπὸ ῥι(*)ν\ὸν/ τρη(*)χὺς λί(*)θος· αὐτὰρὅ(*) γ'’ ἥ(*)ρως
(*)στη γνὺξ ἐρι(*)πὼν· καὶ ἐρε(*)ίσατο χει(*)ρὶ παχε(*)ίηι
310γαί(*)ης·· ἀμφὶ δὲ ὄ(*)(*)σσε κελαι(*)νὴ νὺξ ἐκά(*)λυψε..
column 2
Καί νύ(*) κεν ἔνθ'’ ἀπό(*)λοιτο ἄ(*)ναξ ἀνδρῶν Αἰνείας,.
εἰ μὴ ἄρ'’ ὀ(*)ξὺ νό(*)ησε Δι(*)ὸς θυγάτηρἈφροδί(*)τη
μή(*)τηρ, ἥ(*)(*) μιν ὑπ'’ Ἀγχί(*)ση\ι/ τέ(*)κε βουκολέ(*)οντι··
ἀμφὶ δ'’ ἑ(*)ὸν φί(*)λον υἱ(*)(*)ὸν ὑπεξέ(*)φερεν πολέ(*)μοιο··
315πρό(*)σθε δέ(*) οἱ πέ(*)πλοιο φαεινο(*)ῦ πτύ(*)γμ’ ἐκά(*)λυψεν
(*)(*)ρκος ἔ(*)μεν βελέ(*)ων,· μή(*) τις Δαναῶ(*)ν ταχυπώ(*)λων
χαλκὸ(*)ν ἐνὶ στή(*)θεσσι βα(*)λὼν ἐκ θυ(*)μὸν ἕ(*)(*)λοιτο.·
——

Apparatus


^ r.1.265. γάρ papyrus
^ r.1.265. γε̣νεῆσ papyrus
^ r.1.265. τρὼΐ papyrus
^ r.1.265. ευρύοπα papyrus
^ r.1.266. δῶχ’ papyrus
^ r.1.266. ὑῖοσ papyrus
^ r.1.266. ποὶνην papyrus
^ r.1.266. γανυμήδεοσ papyrus
^ r.1.266. ό̔υνεκ’ papyrus
^ r.1.266. άριστοι papyrus
^ r.1.267. ί̔ππων papyrus
^ r.1.267. ό̔σσοι papyrus
^ r.1.267. έασιν papyrus
^ r.1.267. ϋπ papyrus
^ r.1.267. ὴώ papyrus
^ r.1.267. ηέλιόν papyrus
^ r.1.268. γενεῆσ papyrus
^ r.1.268. έκλεψεν papyrus
^ r.1.268. άν̣α̣ξ papyrus
^ r.1.269. λάθρη\ι/ papyrus
^ r.1.269. λαομέδοντοσ papyrus
^ r.1.269. υπὸσχων papyrus
^ r.1.269. θήλεασ papyrus
^ r.1.270. τών papyrus
^ r.1.270. ὁι papyrus
^ r.1.270. εγένοντο papyrus
^ r.1.270. l. μεγάροισι : μμεγάροισι papyrus
^ r.1.271. τοὺσ papyrus
^ r.1.271. τέσσερασ papyrus
^ r.1.271. αὺτοσ papyrus
^ r.1.271. έχων papyrus
^ r.1.271. ατίταλλ’ papyrus
^ r.1.271. φάτνηι papyrus
^ r.1.272. τὼ papyrus
^ r.1.272. δύ’ papyrus
^ r.1.272. αινέια\ι/ papyrus
^ r.1.272. δῶκεν papyrus
^ r.1.272. μήστωρε papyrus
^ r.1.272. φόβοιο papyrus
^ r.1.272. · papyrus
^ r.1.273. τούτω papyrus
^ r.1.273. λάβοιμεν papyrus
^ r.1.273. . papyrus
^ r.1.273. αρόιμεθά papyrus
^ r.1.273. κλέοσ papyrus
^ r.1.273. εσθλόν papyrus
^ r.1.273. · papyrus
^ r.1.274. ὡσ papyrus
^ r.1.274. ὁι papyrus
^ r.1.274. τοιᾶυτα papyrus
^ r.1.274. αλλήλουσ papyrus
^ r.1.274. αγόρευον papyrus
^ r.1.274. · papyrus
^ r.1.275. [τ]ὼ papyrus
^ r.1.275. τάχ papyrus
^ r.1.275. εγγύθεν papyrus
^ r.1.275. ῆλθον papyrus
^ r.1.275. ελαύνοντ’ papyrus
^ r.1.275. ωκέασ papyrus
^ r.1.275. ί̔ππουσ papyrus
^ r.1.275. · papyrus
^ r.1.276. τὸν papyrus
^ r.1.276. πρότεροσ papyrus
^ r.1.276. προσέειπε papyrus
^ r.1.276. λυκάονοσ papyrus
^ r.1.276. αγλαὸσ papyrus
^ r.1.276. ὑιόσ papyrus
^ r.1.276. · papyrus
^ r.1.278. βέλοσ papyrus
^ r.1.278. ὼκυ papyrus
^ r.1.278. δαμάσσατο papyrus
^ r.1.278. πὶκροσ papyrus
^ r.1.278. οῒστοσ papyrus
^ r.1.278. · papyrus
^ r.1.279. νῦν papyrus
^ r.1.279. αυτ’ papyrus
^ r.1.279. εγχέιη\ι/ papyrus
^ r.1.279. πειρήσομαι papyrus
^ r.1.279. αί papyrus
^ r.1.279. τύχωμι papyrus
^ r.1.279. · papyrus
^ r.1.280. ῆ̓ papyrus
^ r.1.280. ρα· papyrus
^ r.1.280. αμπεπὰλων papyrus
^ r.1.280. προΐει papyrus
^ r.1.280. δολιχόσκιον papyrus
^ r.1.280. έγχοσ· papyrus
^ r.1.281. βάλε papyrus
^ r.1.281. τυδέιδαο papyrus
^ r.1.281. ασπίδα papyrus
^ r.1.281. · papyrus
^ r.1.281. διὰ papyrus
^ r.1.282. αιχμὴ papyrus
^ r.1.282. χαλκέιη papyrus
^ r.1.282. πταμένη papyrus
^ r.1.282. θώρηκι papyrus
^ r.1.282. πελάσθη papyrus
^ r.1.282. · papyrus
^ r.1.283. ὲπι papyrus
^ r.1.283. μακρὸν papyrus
^ r.1.283. άϋσε papyrus
^ r.1.283. λυκάονοσ papyrus
^ r.1.283. αγλὰοσ papyrus
^ r.1.283. ὑιοσ papyrus
^ r.1.284. βέβληαι papyrus
^ r.1.284. κενεῶνα papyrus
^ r.1.284. διαμπὲρεσ papyrus
^ r.1.284. · papyrus
^ r.1.284. ουδέ papyrus
^ r.1.284. οΐω papyrus
^ r.1.285. δηρὸν papyrus
^ r.1.285. έτ’ papyrus
^ r.1.285. · papyrus
^ r.1.285. μέγ papyrus
^ r.1.285. εῦχοσ papyrus
^ r.1.285. έδωκασ papyrus
^ r.2.286. δ’ papyrus
^ r.2.286. τὰρβήσασ papyrus
^ r.2.286. προσέφη papyrus
^ r.2.286. κρατὲροσ papyrus
^ r.2.286. διομήδησ papyrus
^ r.2.287. ήμβροτεσ papyrus
^ r.2.287. ουδ’ papyrus
^ r.2.287. έτυχεσ papyrus
^ r.2.287. · papyrus
^ r.2.287. σφῶϊ papyrus
^ r.2.287. γ’ papyrus
^ r.2.288. γ’ papyrus
^ r.2.288. αποπάυσασθαι papyrus
^ r.2.288. ὴ papyrus
^ r.2.288. έ̔τερόν papyrus
^ r.2.288. πεσόντα papyrus
^ r.2.289. ά̔ιματοσ papyrus
^ r.2.289. ᾶσαι papyrus
^ r.2.289. άρηα papyrus
^ r.2.289. ταλαύρινον papyrus
^ r.2.289. πολεμὶστήν papyrus
^ r.2a.1. γενεᾶσ papyrus
^ r.2a.3. δωχ’’ papyrus
^ r.2a.4. ὁτι papyrus
^ r.2a.7. ή̔λιον papyrus
^ r.2a.9. γενέα papyrus
^ r.2a.11. corr. ex αρκαδασ
^ r.2a.12. απενεγκοίμεθα papyrus
^ r.2a.14. ϊ̈σχυρόψυχε papyrus
^ r.2a.15. πολεμόφρον papyrus
^ r.2a.19. ανακραδάνασ papyrus
^ r.2b.2. ἡ papyrus
^ r.2b.3. σιδὴρα papyrus
^ r.2b.4. πτᾶσα papyrus
^ r.2b.5. προσεπελάσ̣θη papyrus
^ r.2b.8. corr. ex τον
^ r.2b.8. l. λαγόνα (corr)
^ r.2b.11. φοβὴθεισ papyrus
^ v.1.287. ήμβροτεσ papyrus
^ v.1.287. ουδ’ papyrus
^ v.1.287. έτυχεσ papyrus
^ v.1.287. · papyrus
^ v.1.287. σφῶϊ papyrus
^ v.1.287. γ’ papyrus
^ v.1.287. οϊω papyrus
^ v.1.288. πρίν papyrus
^ v.1.288. γ’ papyrus
^ v.1.288. αποπάυσασθαι· papyrus
^ v.1.288. ὴ papyrus
^ v.1.288. έ̔τερόν papyrus
^ v.1.288. πεσόντα papyrus
^ v.1.289. ά̔ιματοσ papyrus
^ v.1.289. ᾶσαι papyrus
^ v.1.289. άρηα papyrus
^ v.1.289. ταλαύρινον papyrus
^ v.1.289. πολεμὶστην papyrus
^ v.1.290. φάμενοσ papyrus
^ v.1.290. προέ̔ηκε papyrus
^ v.1.290. · papyrus
^ v.1.290. βέλοσ papyrus
^ v.1.290. δ’ papyrus
^ v.1.290. ίθυνεν papyrus
^ v.1.290. αθήνη papyrus
^ v.1.291. ρῖνα papyrus
^ v.1.291. οφθὰλμον papyrus
^ v.1.291. λεὺκουσ papyrus
^ v.1.291. δ’ papyrus
^ v.1.291. επέρησεν papyrus
^ v.1.291. ὀδόντασ papyrus
^ v.1.291. · papyrus
^ v.1.292. δ’ papyrus
^ v.1.292. γλῶσσαν papyrus
^ v.1.292. πρὺμνην papyrus
^ v.1.292. τάμε papyrus
^ v.1.292. χαλκὸσ papyrus
^ v.1.292. ατεὶρησ papyrus
^ v.1.292. · papyrus
^ v.1.293. αιχμὴ papyrus
^ v.1.293. δ’ papyrus
^ v.1.293. εξελύθη papyrus
^ v.1.293. νέιατον papyrus
^ v.1.293. ανθερεῶνα papyrus
^ v.1.293. · papyrus
^ v.1.294. ήριπε papyrus
^ v.1.294. δ’ papyrus
^ v.1.294. οχέων papyrus
^ v.1.294. · papyrus
^ v.1.294. αράβησε papyrus
^ v.1.294. τέυχε’ papyrus
^ v.1.294. αυτῶι papyrus
^ v.1.295. αιόλα papyrus
^ v.1.295. παμφανόωντα papyrus
^ v.1.295. · papyrus
^ v.1.295. παρέτρεσσαν papyrus
^ v.1.295. δέ papyrus
^ v.1.295. οἱ papyrus
^ v.1.295. ί̔πποι papyrus
^ v.1.296. ωκύποδεσ papyrus
^ v.1.296. · papyrus
^ v.1.296. δ’ papyrus
^ v.1.296. ᾶυθι papyrus
^ v.1.296. λύθη papyrus
^ v.1.296. ψὺχή papyrus
^ v.1.296. μένοσ papyrus
^ v.1.297. αινείασ papyrus
^ v.1.297. δ’ papyrus
^ v.1.297. επόρουσε papyrus
^ v.1.297. ασπίδι papyrus
^ v.1.297. δοὺρί papyrus
^ v.1.297. μακρῶι papyrus
^ v.1.298. δείσασ· papyrus
^ v.1.298. μή papyrus
^ v.1.298. ὁι papyrus
^ v.1.298. ερυσάιατο papyrus
^ v.1.298. νὲκρον papyrus
^ v.1.298. αχαὶοι papyrus
^ v.1.299. αυτῶ\ι/ papyrus
^ v.1.299. βᾶινε papyrus
^ v.1.299. λέων papyrus
^ v.1.299. ὡσ papyrus
^ v.1.299. ὰλκι papyrus
^ v.1.299. πεποὶθωσ papyrus
^ v.1.300. πρόσθε papyrus
^ v.1.300. δέ papyrus
^ v.1.300. οἱ papyrus
^ v.1.300. δόρυ papyrus
^ v.1.300. τ’ papyrus
^ v.1.300. έσχε papyrus
^ v.1.300. ασπίδα papyrus
^ v.1.300. πάντοσ papyrus
^ v.1.300. εϊσην papyrus
^ v.1.301. κτάμεναι papyrus
^ v.1.301. μεμαὼσ papyrus
^ v.1.301. ό̔σ papyrus
^ v.1.301. τοῦ papyrus
^ v.1.301. γ’ papyrus
^ v.1.302. σμερδαλέα papyrus
^ v.1.302. ϊάχων papyrus
^ v.1.302. · papyrus
^ v.1.302. ὁ papyrus
^ v.1.302. χερμάδιον papyrus
^ v.1.302. λάβε papyrus
^ v.1.302. χὲιρι papyrus
^ v.1.303. τυδέιδησ papyrus
^ v.1.303. μέγα papyrus
^ v.1.303. έργον papyrus
^ v.1.303. ὁ papyrus
^ v.1.303. δύο papyrus
^ v.1.303. γ’ papyrus
^ v.1.303. άνδρε papyrus
^ v.1.303. φέροιεν papyrus
^ v.1.304. οἱοι papyrus
^ v.1.304. βρὸτοι papyrus
^ v.1.304. ὲισ’ papyrus
^ v.1.304. ὁ papyrus
^ v.1.304. δέ papyrus
^ v.1.304. ρέα papyrus
^ v.1.304. πάλλε papyrus
^ v.1.304. ὀῖοσ papyrus
^ v.1.305. βάλεν papyrus
^ v.1.305. αινέιαο papyrus
^ v.1.305. κατ’ papyrus
^ v.1.305. ϊσχίον· papyrus
^ v.1.305. ένθά papyrus
^ v.1.305. μὴροσ papyrus
^ v.1.306. ισχίω\ι/ papyrus
^ v.1.306. ενστρέφεται papyrus
^ v.1.306. κοτύλην papyrus
^ v.1.306. δέ papyrus
^ v.1.306. καλέουσι papyrus
^ v.1.306. · papyrus
^ v.1.307. θλάσσε papyrus
^ v.1.307. δέ papyrus
^ v.1.307. οἱ papyrus
^ v.1.307. κοτύλη\ν/ papyrus
^ v.1.307. · papyrus
^ v.1.307. δ’ papyrus
^ v.1.307. άμφω papyrus
^ v.1.307. ρῆξε papyrus
^ v.1.307. τένοντε papyrus
^ v.1.308. ῶ̔σε papyrus
^ v.1.308. δ’ papyrus
^ v.1.308. ρὶν\ὸν/ papyrus
^ v.1.308. τρὴχυσ papyrus
^ v.1.308. λίθοσ papyrus
^ v.1.308. αυταρὁ papyrus
^ v.1.308. γ’ papyrus
^ v.1.308. ἡρωσ papyrus
^ v.1.309. έστη papyrus
^ v.1.309. ερὶπων· papyrus
^ v.1.309. ερέισατο papyrus
^ v.1.309. χεὶρι papyrus
^ v.1.309. παχέιηι papyrus
^ v.1.310. γαίησ papyrus
^ v.1.310. · papyrus
^ v.1.310. ό̓σσε papyrus
^ v.1.310. κελαὶνη papyrus
^ v.1.310. εκάλυψε papyrus
^ v.1.310. . papyrus
^ v.2.311. νύ papyrus
^ v.2.311. ενθ’ papyrus
^ v.2.311. απόλοιτο papyrus
^ v.2.311. άναξ papyrus
^ v.2.311. . papyrus
^ v.2.312. αρ’ papyrus
^ v.2.312. ὸξυ papyrus
^ v.2.312. νόησε papyrus
^ v.2.312. δὶοσ papyrus
^ v.2.312. θυγατηραφροδίτη papyrus
^ v.2.313. μήτηρ papyrus
^ v.2.313. ή̔ papyrus
^ v.2.313. υπ’ papyrus
^ v.2.313. αγχίση\ι/ papyrus
^ v.2.313. τέκε papyrus
^ v.2.313. βουκολέοντι papyrus
^ v.2.313. · papyrus
^ v.2.314. δ’ papyrus
^ v.2.314. ἑον papyrus
^ v.2.314. φίλον papyrus
^ v.2.314. υὶ̔ον papyrus
^ v.2.314. υπεξέφερεν papyrus
^ v.2.314. πολέμοιο papyrus
^ v.2.314. · papyrus
^ v.2.315. πρόσθε papyrus
^ v.2.315. δέ papyrus
^ v.2.315. πέπλοιο papyrus
^ v.2.315. φαεινο͂υ papyrus
^ v.2.315. πτύγμ’ papyrus
^ v.2.315. εκάλυψεν papyrus
^ v.2.316. έ̔ρκοσ papyrus
^ v.2.316. έμεν papyrus
^ v.2.316. βελέων papyrus
^ v.2.316. · papyrus
^ v.2.316. μή papyrus
^ v.2.316. δαναῶν papyrus
^ v.2.316. ταχυπώλων papyrus
^ v.2.317. χαλκὸν papyrus
^ v.2.317. στήθεσσι papyrus
^ v.2.317. βὰλων papyrus
^ v.2.317. θὺμον papyrus
^ v.2.317. έ̔λοιτο papyrus
^ v.2.317. · papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.