Papyri.info

sign in

P. Oxy. 1087 8 = Trismegistos 61125 = LDAB 2264 = oxford-ipap.apis.1757Introduction

This papyrus has been digitally edited by Federica Nicolardi and revised by Holger Essler.

DCLP transcription: 61125 [xml]

column 1
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] -1-2- ρ̣ε̣[  ̣  ̣  ̣]ω̣ν  ̣μ̣ο̣ι̣τεκ̣  ̣π̣ρ  ̣  ̣[  ̣  ̣]ε̣σα̣ι(*) πάν-
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣σ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣](*) εἰκὸ̣ς ἦν καὶ [  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣(*) λαχεῖν δ̣ί̣-
  ̣  ̣  ̣  ̣]μ π̣ο̣ι̣[  ̣]ν̣,(*) ἔτι δ’ ἀπολύσ̣ε̣σθαι τοὐγκλή̣-
[ματο]ς̣(*)   ̣ο  ̣σ[  ̣  ̣  ̣]ησ[  ̣  ̣]ντ̣α̣ς(*) ὡ̣ς̣ ῞Ελενος αὐτῶι
5[ἐπέ]τειλε   ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣(*) πρόμος ἔμμεναι·· ἀντι
[ -6-7- (*), ὡς κα̣[ὶ τὸ] μὴ δὲ(*) πρόμος ἵστασο τού̣-
[τω]ι:∶(*) ῞Εκτ[ορι δί]ωι·· ἀν(τὶ τοῦ) ἐμοί·· συ[ν]εχὲς γάρ
[ἐστι τὸ](*) [σ]χῆμα [  ̣]  ̣  ̣ε  ̣  ̣  ̣θη[  ̣]αι(*) υπ̣[  ̣  ̣  ̣]χης(*) θέ-
[λο]ν̣τ̣ε̣ς̣(*) ἐ̣μ̣φε  ̣  ̣  ̣(*) ἐ̣ξ ὀ̣ν̣ομ[άτω]ν̣(*) π̣οιο̣ῦ̣-
10[νται](*) τ̣ὸ̣ν(*) περὶ̣ αὑτῶν λόγων(*)· ἀλλ’ οὐκ̣ ἂ̣ν̣ [ἐ-]
[ρύσαι]τ’ ἐξ οὐρανόθεν πεδίον δέ Ζῆν’ ὕπ[α-]
[τον] μήστωρ̣α̣. καὶ ὁ ʼΑπόλλων δὲ πιθα-
[νῶ]ς̣ εἰ̣ς̣ ῥῶσιν τοῦ ῞Εκτορος καὶ τὴν ὑπερ-
[οχὴ]ν(*) διασαφεῖ καὶ ἑαυτόν·· θάρσει νῦν·
15[τοῖόν τ]οι ἀοσσητῆρα Κρονίων ἐξ ῎Ιδης
[προέ]ηκε παρεστάμεναι καὶ ἀμύνειν,
[Φοῖβ]ο̣ν̣ ʼΑπόλλωνα. αὐτέπαινος δ’ ἑαυ-
[τὸ]ν̣ δῖον καλῶν, πλὴν ὅμοιος τοῖς
[πλ]ε(*)ίστο̣ις(*) ἐκ σκηνῆς στρατιώταις.
20 [Ζεὺς δ’ ἄ]μμι·· τὸν̣(*) ἐξ ὑμῶν προελευσόμε-
[νόν](*) μ̣οι ἐμέ̣ τ̣ε̣(*). ἐπὶ μάρτυρος ἔστω·· τὸ
[ἑξῆς](*) [ἐ]π̣έστω. τὸ̣ δ̣ὲ μάρτυρος παρώνυμον
[τῆι γ]ε̣ν̣ι̣κ̣ῆ̣[ι] τοῦ πρωτοτύπου συν-
[πέ]π̣τωκεν, ὡς τὸ Τροίζηνος, ἔνθε̣ν
25[Τρ]ο̣ι̣ζήνοιο·· χρυσάορος,· ἔνθεν χρυ-
[ -3-4- ]  ̣ αις(*) εἴρηκε Πίνδαρος· τὸ Χά(*)ροπος,
[ἔνθε]ν τὸ Χαρό(*)ποιό τ’ ἄνακτος·· τὸ Χά-
[λυβος], ἔνθεν Χαλύβοις εἶπεν Εὐριπ<ί>δης
[ἐν Τη]μένωι·· τὸ Μέλητος οὕ(τως) δ’ ἐλέγετ̣ο̣ \ὁ/ Σ̣ω-
30[κράτους] κ̣ατ̣ηγορήσας·· τὸ τανυπτέρυ-
[γος, ἔνθ]ε̣ν̣ Σιμωνίδης·· ὠκεῖα γὰρ οὐδὲ τα-
[νυπτερύ]γου μυίας·· τὸ διάκτορος, ἀφ’ οὗ ʽΕρ-
[μείαν] π̣έμψαντε διάκτορον· τὸ ἅρπαγος,
column 2
ἔ̣ν̣θ̣ε̣ν ἐ̣π̣[λ]ήθυνεν Αἰσχ[ύ]λ̣ος ἐν Φινεῖ
35ἁ̣ρ̣π̣άγοι̣<ν>(*) χ̣ε̣[ρ]ο̣ῖν· καὶ Σοφοκ̣λ̣ῆς ἐν Φινεῖ α
χερσὶν ἁρπ̣[ά]γοις·· τὸ πολυπί̣δ̣α̣κος·· τὸ
῎Ιβηρος·· τοτ̣ρα̣[  ̣  ̣]  ̣ωνος(*) παρὰ Κρα-
τίνωι ἐν Μαλθακοῖς·· τὸ ἄτμενος
——
παρ’ ʼΑρχιλόχωι· τὸ λᾶος, ἀφ’ οὗ φη(σι) Σιμωνί-
40δης·· ξύλα κ̣α̣[ὶ] λά(*)ους ἐπιβάλλων·· τὸ ῎Ερυ-
κ̣ος παρὰ Ξεν̣[ο]φ̣ά̣ν̣ει ἐν ε Σίλλων·· τὸ Ἄι(*)
——
δος, ἔνθεν τ̣ὴ̣ν̣ αἰτιατικὴν τέθηκεν
ʼΑ̣ν̣τίμαχος ἐν α Θηβαί̈(*)δος ῎Αι(*)δον δέ·
τὸ Κάωνος, ἔνθεν τὴν αἰτιατικὴν τέ-
45θηκε Λεάνδριος Κάωνον·· τὸ ῥιψάσπι -
——
δος, ἀφ’ οὗ φη(σιν) Εὔπολις· ῥ[ι]ψάσπιδόν τε χεῖ-
ρα τὴν Κλεωνύμου· τὸ λίθακος, ἔνθεν
——
φη(σὶ) Στησίχορος ἐν ʼΟρεστείας β λιθάκοις·
——
τὸ Κ[ό]ρυθος γέγονε δ’ οὗτος υἱὸς ʼΑλεξάνδρου
50τοῦ [Π]άριδος·· τὸ ἀπάτωρος, ἔνθεν ἐν τῶι
——
Κή[υκ]ο̣ς γάμωι εἴρηται τὸ ἀπάτωροι·· τὸ
——
κόκ̣κ̣υγος ἡ δὲ λέξις παρ’ ʼΑλκαίωι·· τὸ
——
δμωός παρ’ ʽΗσιόδωι· δμωὸς ἔχων μα-
κέλην·· καὶ παρὰ Λεύκωνι ἐν Φράτερσι
55[δ]μ[ω]ὸν ἀλλ’ οὐκ οἰκέτην·· τὸ Τρωός πα
——
ρ’ ʽΗσι[όδ]ωι· Τεύκρου δὲ Τρωός·· τὸ σωλῆνος
——
π[α]ρ’ Α̣ν̣α̣νίωι.· ἔσθ’ ὅτε δὲ καὶ ἀλλασσομέ-
νου τοῦ τόνου ὡς τὸ ἄ(*)γωνος, , ἔνθεν τὴν
αἰ̣[τ]ι̣α̣τικὴν εἴρηκεν Εὐριπίδης ἐν Αἰ-
60γεῖ· ἄγω̣[νο]ν ἀθλήσαντα· καὶ τὸ ἴ(*)κτινο[ς]
δ’ ἐ̣ν̣ίκ̣[ησε](*). ταναήκεϊ χαλκῶι·· τετα-
μένην ἔχον[τι τ]ὴν ἀκμήν.· Μῆνις δὲ ἢ ὀξεῖ
ὡς Αἰτωλ̣ο̣ὶ̣ ἢ̣ ὀξυθήκτωι ὡς Λοκροί:∶ δό-
μενα[ι] πάλ̣ιν[·] ἀποδότω ὁ πρὸς ἐμὲ μαχό-
65μενος:∶ ὄφρα πυρός με·· πυρὶ γὰρ ἐκαί-
ετο πάν̣τα τὰ σώματα εἰς τὸ μὴ νεκρῶν
column 3
[⁦ -ca.?- ⁩]
σ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
——
δ̣(*)[⁦ -ca.?- ⁩]
70δ[⁦ -ca.?- ⁩]
σ̣ι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
α[⁦ -ca.?- ⁩]
τρ  ̣(*)[⁦ -ca.?- ⁩]
πτ  ̣(*)[⁦ -ca.?- ⁩]
75νο[⁦ -ca.?- ⁩]
——
ειν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τι  ̣(*)[⁦ -ca.?- ⁩]
τω  ̣(*)[⁦ -ca.?- ⁩]
αντ[⁦ -ca.?- ⁩]
——
80μητ  ̣(*)[⁦ -ca.?- ⁩]
Φρυξὶ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
——
οιδεν(*)[⁦ -ca.?- ⁩]
τοὺς ν[⁦ -ca.?- ⁩]
τουτο[⁦ -ca.?- ⁩]
85ὥς φη(σι) Κ[- ca.10 - λελάχωσι θανόν-]
τα· λαχεῖν [⁦ -ca.?- ⁩]
φρων(*)   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
μέμφε(*)[⁦ -ca.?- ⁩]
ποιη̣τ̣α̣[⁦ -ca.?- ⁩](*)
90 εἰ δέ κ’ ἐγ[ὼ τὸν ἕλω· - ca.10 - δώηι δέ]
μοι εὖχος ʼΑπ[όλλων· ⁦ -ca.?- ⁩]
ε[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-4-5- (*)[⁦ -ca.?- ⁩]
95μάχας(*) α  ̣[- ca.16 - καὶ κρεμόω]
ποτὶ νηόν· ουσ̣(*)[- ca.20 -]
νος οὐδὲν π(*) [⁦ -ca.?- ⁩](*)
παρεπομεν[- ca.11 -](*). [τò κρεμόω]
δὲ βαρυτον[ητέον.]

Apparatus


^ 1.1. Erbse :   ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]σον[  ̣]  ̣  ̣ιτεσ  ̣  ̣ρω[  ̣]  ̣σαι Hunt
^ 1.1-2. Erbse : παν |[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] Hunt
^ 1.2. Erbse : πάλῃ Hunt
^ 1.2-3. Erbse : δι |[  ̣  ̣  ̣  ̣]μη  ̣[  ̣  ̣  ̣]ν Hunt
^ 1.3-4. Erbse : τοῦ γω  ̣ |[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ Hunt
^ 1.4. Erbse :   ̣οσ[  ̣  ̣  ̣]ν σ[  ̣]ν  ̣ας Hunt
^ 1.5. Erbse : ˙ Hunt : ˙ papyrus
^ 1.5. · papyrus
^ 1.5-6. ἀντὶ | [πρόμαχο]ς̣ (or ἀντὶ τοῦ | [πρόμαχο]ς̣) Erbse : ἀντί | [παλο]ς Hunt
^ 1.6. Erbse : μηδὲ Hunt
^ 1.7. Erbse : [τῳ.] prev. ed.
^ 1.7. · papyrus
^ 1.8. Erbse : [  ̣  ̣  ̣  ̣] Hunt
^ 1.8. Erbse : [ε]ἰ̣ μ̣εσ̣τ̣ω̣θῆ[ν]α̣ι̣ Erbse :   ̣[  ̣]επο[  ̣]θη[  ̣]ν Hunt
^ 1.8. Erbse : ὑπ[ερο]χῆς Hunt
^ 1.8-9. Erbse : θε |[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ες Hunt
^ 1.9. Erbse : ἐμφαί[ν]ειν prev. ed.
^ 1.9. Erbse : ὀνόμ[ατο]ς Hunt
^ 1.9-10. Erbse : prev. ed.
^ 1.10. Erbse :   ̣ιν Hunt
^ 1.10. l. λόγον (corr), Erbse : λέγων Hunt
^ 1.13-14. Erbse : ὑπερ |[βολὴ]ν Wilamowitz
^ 1.14. · papyrus
^ 1.19. Erbse : [γε πλ]είστο̣ις Hunt : [πλ]έιστο̣ισ papyrus
^ 1.20. · papyrus
^ 1.20. or τοί τ’
^ 1.20-21. Erbse : προελευσομέ |[νωι] Hunt
^ 1.21. Erbse : ἐμοί Hunt
^ 1.21. · papyrus
^ 1.22. Erbse : [ὅλον] Hunt
^ 1.25. · papyrus
^ 1.25-26. Erbse : χρυ |[σαό]ραις Hunt
^ 1.26. χάροποσ papyrus
^ 1.27. χαρόποιο papyrus
^ 1.27. · papyrus
^ 1.29. · papyrus
^ 1.30. · papyrus
^ 1.31. · papyrus
^ 1.32. · papyrus
^ 2.35. Wilamowitz : ἅρπαγοι Hunt
^ 2.35. χ̣ε̣[ρ]ο̣ιν· papyrus
^ 2.36. · papyrus
^ 2.37. · papyrus
^ 2.37. Erbse : τὸ τρα[γοπ]ώγωνος Hunt
^ 2.38. · papyrus
^ 2.40. · papyrus
^ 2.40. λάουσ papyrus
^ 2.41. · papyrus
^ 2.41. αϊ papyrus
^ 2.43. θηβαϊ̈δοσ papyrus
^ 2.43. ῎αϊδον papyrus
^ 2.45. · papyrus
^ 2.50. · papyrus
^ 2.51. · papyrus
^ 2.52. · papyrus
^ 2.53. ʽησιοδωι· papyrus
^ 2.54. · papyrus
^ 2.55. · papyrus
^ 2.56. · papyrus
^ 2.57. · papyrus
^ 2.58. άγωνοσ papyrus
^ 2.60. ϊκτινο[σ] papyrus
^ 2.61. Wilamowitz : prev. ed.
^ 2.61. · papyrus
^ 2.62. · papyrus
^ 2.65. · papyrus
^ 3.69. Erbse : λ̣ Hunt
^ 3.73. Erbse : τρο̣ Hunt
^ 3.74. Erbse : πτο̣ Hunt
^ 3.77. Erbse : τιδ̣ Hunt
^ 3.78. Erbse : των̣ Hunt
^ 3.80. Erbse : μητρ̣ Hunt
^ 3.82. Erbse : οἱ δὲ ν Hunt
^ 3.86-87. Erbse : [ποιήσωσιν - ca.10 -] Hunt : [Λυκό] |φρων Wilamowitz
^ 3.88. Erbse : μέμφε[ται] Hunt
^ 3.89. Erbse : ποικίλ[λει] Hunt
^ 3.94. Erbse : σ̣α̣υ̣τ̣ (or ε̣σ̣τ̣ι̣  ̣) Siegmann : δαν  ̣ Hunt
^ 3.95. Erbse : μάχαις Hunt
^ 3.96. Erbse : οὐ σ Hunt
^ 3.97. Erbse : οὐδ’ ἔνι Hunt
^ 3.97. [- ca.14 - ἐν τοῖς] Hunt
^ 3.98. Erbse : παρεπομέν[οις στίχοις] Hunt

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.