Papyri.info

sign in

204 = Trismegistos 61356 = LDAB 2500 = columbia.apis.p239DCLP transcription: 61356 [xml]

column i
εἰ μὲ[ν πάντες] ἤθε[λ]ον οἱ παιδεύ-
ειν ἐ[πιχειροῦ]ν̣τε̣ς̣ ἀ̣λ̣ηθῆ λέγει[ν,]
καὶ μὴ̣ [μείζου]ς ποιεῖσθαι τὰς ὑπο-
σχέ̣σ̣[εις ὧν ἔ]μ̣ε̣λλ̣ον [ἐ]πιτελεῖν
5οὐδέπ[οτ’ ἂν κα]κ̣ῶ̣ς̣ ἤκουον̣ ὑ̣πὸ
τ̣ῶν ἰ(*)δ̣[ιωτῶν· νῦν] δ’ οἱ τολμ̣ῶν-
τες λί[α]ν̣ [ἀπερισκ]έ̣πτως ἀλα-
ζονε[ύεσθαι πεπο]ι̣ήκασιν, ›
ὥστε [δοκεῖν ἄ]μ̣[εινο]ν βουλεύ-
10εσθαι [τοὺς ῥᾳ]θ̣υ̣[μεῖν] αἱρουμέ-
νους τῶ̣ν̣ [πε]ρ̣ὶ̣ τὴν̣ σοφίαν δ̣ι-
ατριβό̣ν̣[τ]ω[ν. τ]ί̣ς̣ γὰρ̣ ο̣ὐκ ἂν ›
μ̣ι̣σήσε̣ι[ε]ν̣ ἅ̣[μ]α̣ καὶ καταφρο- ›
ν̣ήσειε̣[ν] πρ[ῶτο]ν μὲν τῶν ›
15περ̣ὶ̣ τὰς [ἔ]ριδ̣[ας] δι̣α̣τρειβόν(*)-
[των, οἳ πρ]ο̣σ̣π̣[οιοῦ]ν̣τ̣αι̣ μὲ̣ν̣
[τὴν ἀλή]θ̣ει̣α[ν ζ]η̣τ̣ε̣ῖν, ε̣ὐ̣θ̣ὺς
[δ’ ἐν ἀρχῇ τῶν ἐπα]γγε̣λ̣μ̣ά-
[των ψευδῆ λέγε]ι̣ν̣ [ἐπιχε]ι̣ροῦ-
20[σιν- ca.19 -]
[12 lines missing]
column ii
ἀδ[υ]νάτ[ων ἐστίν. οὗτοι τοίνυν]
εἰς το̣ῦ̣[το]

Apparatus


^ i.6. ϊδ̣[ιωτων papyrus
^ i.15. l. διατριβόν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Images [open in new window]

Notice: Each library participating in APIS has its own policy concerning the use and reproduction of digital images included in APIS. Please contact the owning institution if you wish to use any image in APIS or to publish any material from APIS.