Papyri.info

sign in

Trismegistos 61404 = LDAB 2548DCLP transcription: 61404 [xml]

fragment vImaged 2016 by [unidentified responsible individual]

[μετὰ δι]κ̣αιοσ[ύ]νης   ̣[  ̣]  ̣ε
[  ̣]η̣[  ̣  ̣  ̣]τ̣ας(*)· οἱ γα̣ρ δίκα̣ιοι̣ τῶ(ν)
ἀ̣δικ̣[ων] εἰ μηδὲν ἄλλο·
πλεο̣[νε]κτοῦσι ἀλλ'οὖν γε
5[ἀ]γ̣αθα̣[ις ἐ]λπισ̣ι̣ προσέχουσι
ἴσθ̣ι̣ [τῶ]ν̣ ἀ̣ν̣θ̣ρ̣ω̣πει̣ων
μηδ̣ὲ[  ̣  ̣]  ̣ [βεβα]ιότερον· οὕ-
τως(*) γὰρ [ο]ὔ̣τ̣ε̣ [ε]ὐτυχων
[ἒ]σ̣ε̣ι περιχαρὴ[ς] ο̣ὒτ̣ε δυσ-
10[τ]υχῶν περίλυπος. Ζεὺς
[Ἡ]ρακλέα καὶ Τάνταλον γεν-
νήσας ὡς οἱ μυθογράφοι
[λ]έγουσι καὶ πάντες ἱστο-
[ρο]ῦσι, τὸν μὲν διὰ τὴν ἀ-
15[ρ]ετὴν αθάνατον ἐποίη-
[σ]εν, τὸν δὲ δι̣ὰ̣ τὴν κακίαν
ταῖς μ̣εγίσται\ς̣/ (*) τιμωρίαις(*) ἐκο
[λ]ασε̣ν. οἶς χρὴ παράδ<ε>ιγμασ̣[ι]
χ̣ρώμενον ὀρέγεσθαι τῆ[ς]
20[κα]λ̣οκαγαθ[ί]ας
——
Ἑρμάρ̣[χ]ο̣υ
ἀτέκμαρτο̣[ς ὁ] π̣[ᾶς] β̣ί̣ος

Apparatus


^ v.2. ὠ̣φ̣ε[λ]η̣[θέν]τ̣ας Brinkmann(1916)
^ v.8. corr. ex τ̣ος
^ v.17. PN S.Causo (from photo) : μ̣εγίστα<ι>ς̣ prev. ed.
^ v.17. corr. ex τιμοριαις

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.