Papyri.info

sign in

P. Oxy. 1606 = Trismegistos 61450 = LDAB 2595 = oxford-ipap.apis.1839 = oxford-ipap.apis.1840 = oxford-ipap.apis.1841DCLP transcription: 61450 [xml]

fragment 1
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[- ca.11 -]κ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.10 -]αμ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ συκ]οφαν̣[τ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υ̣τ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] οὗτος  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣αια̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐ]ξέφυ[γε]ν τ̣ὸ̣[ν δὲ ἀ-]
δ̣ε̣λ̣φ̣[ὸ]ν̣ αὐ̣τ̣[ο]ῦ̣ [Πολέμαρχον]
ἀπέκτειναν καὶ τὴν̣ [οὐσί-]
10[α]ν̣ ἀφείλοντο. καὶ [ἕως]
[μὲ]ν ἐν Πειραιεὶ ὤιχε[το ἠ-]
[ξί]ου κατελθὼν αἰ[ακομί-]
[ζ]εσθαι(*)· νυνὶ δὲ ἐπε[ιδὴ ἥ-]
[κ]ει οὐδὲ τὴν τιμὴν̣ [ἀπο-]
15[δ]οὺς τοῖς ἐωνημέν̣[οις]
⟦[τ]ὰ ἑαυτοῦ⟧ δύναται κ̣[ομίζε-]
[σ]θ̣αι. Νικόστρατος γ̣ὰ̣[ρ δι-]
[κ]άζεται μετὰ Ξενο̣[κλέους (?)]
[το]ῦ πωλή[σαντος   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
20[  ̣]να ἀσπι̣[δ- ca.12 -]
[  ̣  ̣]ο παρα[- ca.14 -]
[πε]ντηκον[τα - ca.11 -]
[δ]ραχμῶ[ν - ca.11 -]
[  ̣]ν̣ω̣  ̣[- ca.14 -]
25[  ̣  ̣]δοὺς τ̣[- ca.13 -]
[  ̣]σθαι ο  ̣[- ca.13 -]
[  ̣]ι̣τας σ̣[- ca.13 -]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 2

column i
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
28[  ̣]  ̣[- ca.11 - σ]υλ-
ληφ[θ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀξ]ί̣αν(*)
30δὲ ἑβ̣δ̣[ομήκο]ν̣τα τα-
λάντων̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣το(*) ἣν̣
οὗ̣τ̣οι οὔτ’ ἀφ̣[ανίσ]αι οὔτ’ ἀπο-
δόσθαι πολ̣[λῶν] ἡμερῶν
ἐ̣δύν̣α[ντο. ἐ]π̣ε[ι]δ[ὴ] τ̣[οί-]
——
35νυν μεθ̣’ [ὑ]μῶ̣ν φ[εύ]γων
Λυσίας [ὤιχ]ετο καὶ με̣τ̣[ὰ]
τοῦ ὑμε[τ]έρου πλήθους
κατῆλθεν, κελευουσῶν
τῶν συνθηκὼν τὰ μὲν
40πεπραμένα τοὺς ἐωνη-
μένους ἔχειν, τὰ δὲ ἄ-
[π]ρατα τοὺς κατελθόντας
[κ]ομίζεσθαι, οὗτος, οὔτε γῆν
[οὔ]τ’ οἰκίαν κεκτημένος,
45[ἃ] κ̣αὶ αἱ συνθῆκαι τοῖς κα-
[τε]λθοῦσιν ἀπεδίδοσαν
[ἐὰ]ν δὲ {ἂν δ̣[ὲ]} ἀποδῶ[σ]ι̣
[- ca.11 -]τ̣ο̣[  ̣  ̣  ̣]ε̣ρα
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
column ii
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
49[2 lines missing]
51π̣[⁦ -ca.?- ⁩]
κ[⁦ -ca.?- ⁩]
α[⁦ -ca.?- ⁩]
ιπ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
55βο[⁦ -ca.?- ⁩]
δια̣[⁦ -ca.?- ⁩]
απ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
σασ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
——
δεπ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
60ελθω[⁦ -ca.?- ⁩]
ὤιχετ[ο ⁦ -ca.?- ⁩]
——
λ̣ων α[⁦ -ca.?- ⁩]
[ἐ]κειν[⁦ -ca.?- ⁩]
ποιησα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
65σασαν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ὡς ἀσπ[ιδ⁦ -ca.?- ⁩]
ησαμ̣ε̣[ν⁦ -ca.?- ⁩]
[1 line missing]
69συ[⁦ -ca.?- ⁩]
——
70τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 3
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
71[⁦ -ca.?- ⁩ π]ολλῶν [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ι̣πομ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἐ]ω̣νημεν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣ων Ἱππο[θερσ⁦ -ca.?- ⁩]
75[⁦ -ca.?- ⁩]π̣τα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 4

column i
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
76[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] μετ̣ὰ τα̣[ῦτα] τοί̣-
[νυ]ν̣, ὦ ἄνδρες δικασταί, τ[ὸ]
[ἥμ]ισυ τῆς τιμῆς ἠξί-
[ου π]αρὰ Λυσίου λαβεῖν, λ̣έ-
80[γων] τὰς ἑαυτοῦ συμφο-
[ρ]ὰ̣ς, ὥσπερ τούτου θησαυ-
[ρ]ὸν [ἐ]πὶ τῶν τριάκοντα
[ε]ὑ̣ρηκότος, ἀλλ’ οὐκ ἀπολω-
[λε]κότος τὰ ὄντα· διαγα-
85[να]κτοῦντος δ’ αὐτοῦ καὶ
[χαλε]π̣ῶς φέροντος π̣ρ̣ὸ̣ς̣
[- ca.11 -]ν̣τιλ̣  ̣  ̣  ̣
[- ca.11 -]υ̣μ[  ̣]  ̣  ̣α
[- ca.10 -]υλ̣ου Ἀχαρ-
90[νέως   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]πουσιν αὐτω
[- ca.11 -] παραλαβὼν
[- ca.11 -] τὸν Σωσία
[δὴν (?)  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ειστην η
[- ca.10 -] συγκειμε-
95- ca.9 -]ος ὡμολο-
- ca.11 -]ε̣ν τοῖς αν
[- ca.14 -]ομε
[- ca.13 -] ἀνὴρ̣
[- ca.13 -]ε̣νωι
100[- ca.14 -]σ̣εδει
[- ca.14 -]ν̣[  ̣  ̣]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
column ii
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
102προ[⁦ -ca.?- ⁩]
δικη̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ν[  ̣]λ̣υ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
——
105γεν  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
του[⁦ -ca.?- ⁩]
τροπ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
δων̣[⁦ -ca.?- ⁩]
σινα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
——
110ξαντος [⁦ -ca.?- ⁩]
ον[  ̣]  ̣[  ̣]τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τοσ[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 5
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
113[- ca.9 - δεινὸ]ν̣ γ̣[ὰρ]
[ἂν εἴη, ὦ ἄνδρες δικ]ασταί,
115[εἰ κ]α̣τ̣ήλθε<τε> μ[ὲ]ν ὡς ἀδ[ι-]
[κ]ούμενοι, τῶν δ̣ὲ̣ ὄντων̣
[ἀ]ποστερεῖσθε ὡς ἀδικοῦν-
[τε]ς·· καίτο[ι] δικαίως ἂν
[ὀργίζοι]σθε τοῖς ἐωνημέ-
120[νοι]ς τὰ ὑμέτερα ἐν ταῖς τοι-
[αύ]ταις συμφοραῖς· πρῶ-
[το]ν μὲν γὰρ τριάκον[τα]
[οὐδὲν ἂ]ν ἐπώλουν ε̣ἰ̣ οἱ̣ [ὠ-]
[νησόμ]ενοι μ̣ὴ ἦσα̣ν ἐ[  ̣]
125[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ[  ̣  ̣]γ̣καν ἐ[  ̣  ̣]υ̣
[- ca.10 -]ων εν̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 6

column i
[- ca.13 - συ]νθη-
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ το]ὺ̣ς̣ νόμους
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀκη]κόατε η
130[- ca.11 -]ας δικαιότε-
[ρον   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ντας λε
[γειν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς̣ βελτίους··
[- ca.9 - τ]ο̣ὺ̣[ς] ἀντιδί-
[κους   ̣  ̣  ̣]εισ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ὑμῖν
135[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τούτων ἐπιτρέπο-
[μεν ἀ]κούσαντας τὰ Λυσί-
[αι καὶ Ἱ]πποθέρσηι πεπρα-
[γμέν]α̣ ὁ̣ποτέραν βούλεσθε
[κρίσιν (?)] πράγματος ψηφί-
140[σασθαι] περὶ τούτων ὁπό-
[<τε>ρος βελ]τίων ὢν περὶ τὴν
[ἡμετέρ]αν πόλιν τυγχά-
[νει· δέο]μαι δ’ ὑμῶν ἀκοῦ-
[σαι ἵνα κ]αὶ οὗτος ὑμῖν δ̣ό-
145[ξας χρ]ηστὸς εἶναι προθυ-
[μῆται ἐ]πὶ τοῦ λοιποῦ καὶ ὁ
[Ἱπποθέρ]σης ἀκούσας τὰ
[προσήκ]ο̣ντ(*)’ αὐτῶι β̣ελτί-
[ων τὸ λοι]πὸν ἦι. ὅτ[ι] μὲν
150[οὖν (?)](*) [  ̣  ̣  ̣]α Λυσί[  ̣  ̣  ̣  ̣ ὑ]μ̣ῖ̣ν(*)
[- ca.9 -]επ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ντε
[  ̣  ̣  ̣](*) [δῆλο]ν· ἕω[ς] μ̣[ὲ]ν γὰρ ὑ-
[μεῖς ηὐδα]ι̣μονεῖτε πλου-
[σιώτατος ἦ]ν τῶν μετοί-
155[κων· ἐπειδ]ὴ δὲ συμφο-
[ρὰ ἐγένετο], ἐπέμεν̣ε·
[οὐδὲ γ]ὰ̣ρ̣ ἐλάχιστον μέ-
[ρος τῶν ὑμε]τέρων δυστυ-
[χιῶν   ̣  ̣  ̣  ̣]υ̣σεν, ἀνόμως
160[ὑπὸ τῶν τριά]κοντα καὶ
[ἀδελφοῦ καὶ] χρημάτων
[πολλῶν ἀπεσ]τερέμ̣[ε]νο[ς.]
[ἐπεὶ δὲ φεύ]γων ὤιχετο,
[ἐπικούρους] τριακοσί-
165[ους
ἔπεμψεν (?)] εἰς τὴν κα-
[θόδον καὶ π]α̣ρέσχετο
[χρήματά τε δ]ραχμάς
[7 lines missing]
column ii
[Ἠλεῖ]ον ξ[ένο]ν ὄντα ἑ-
αυ̣[τῶ]ι̣ ἔπει̣[σεν] αὐτὸν δ̣ύ-
170ο
τάλαντα π̣[αρ]ασχεῖν τ[ε-]
ληι(*). καὶ ἀντὶ τ[ο]ύτων οὐδε-
μίαν χ[άρ]ι̣ν οὐδὲ δωρεὰν
παρ’ ὑμῖ̣ν(*) κεκόμισται· καὶ
φεύγων μὲν τοιοὐτος ἦν,
175κατελθὼν δὲ οὐδένα πώ-
[π]οτε Ἀθηναίων ἐλύπη-
[σ]εν οὔτε περὶ τῶν αὐτοῦ
ἀ[ν]αμνημίσκων εὐερ-
γ[εσι]ῶν οὔτε περὶ τῶν ἀλ-
180λ[ο]τρίων ὀνειδίζων ἁμ̣αρ-
[τη]μάτων. νῦν δ’ ἀνάγ
——
κηι περὶ αὐτοῦ λέγειν· ὑ-
πὸ τοιούτου γὰρ φεύγει τὴν
δίκ[η]ν ὃς ἐπὶ μὲν τῶν τε -
——
185τρα[κο]σίων
φεύγων ὤιχε-
το, ἐκ Δεκελείας δὲ ὁρμώ-
μενος μ[ε]τὰ τῶν πολε
μίων ἐ[π̣ὶ τὴ]ν̣ πατρίδα
ἐστράτευ[σεν· οἱ δ]ὲ τῆς πό-
190λεω̣[ς ἐχθροὶ κατήγα-]
γον αὐ̣[τὸν καί] π̣[ολί]την
ὑμέτερον ἐ̣π̣οίησα̣ν,
——
ὥστ’ οἶμαι πᾶσ̣ι δῆλον
εἶνα̣[ι] ὅτ[ι] μ̣[εῖο]ν νυνὶ
195φρονε̣ῖ̣ τῶν τ̣[ειχῶν ὠικο-]
δομημένων [ἢ τῶν]
τότε̣ καθηιρη̣μ̣ένων,
οὐδ’ ὁμ̣[ο]ί̣α̣ς̣ ἐλπίδας ἔ-
χει ἐπ̣[ὶ τα]ῖς ὑμετέραις
200εὐτυχ[ίαις] καὶ συμφοραῖς·
εἶτα, τ[ίμιος](*) ὢ̣ν [π]ολ̣ί̣της,
⟦καὶ⟧ οὐδ̣[ὲ πώπ]ο̣τε αὐτῶι
μεταμελῆ[σα]ν̣, ο̣[ὐδὲ δι-]
ὰ τὴν ἡλικί[α]ν β̣[ελτί-]
205ων γεγενημέν[ος, συκο-]
φαντεῖ τοὺς πολλ[οὺς με-]
θ’ ἃ ὑμᾶς̣ εἰργά[σ]α̣[το.   ̣  ̣  ̣]
——
καὶ ταυ̣[  ̣  ̣  ̣]υ[- ca.9 -]
ζοντ[- ca.14 -]
210αριστα[- ca.14 -]
ρον Λυσί[- ca.13 -]
καὶ πεν[τ- ca.12 -]
των απ[- ca.13 -]
μ̣ενος 1.[- ca.13 -]
215[  ̣  ̣]ν αλ̣λ̣[- ca.13 -]
column iii
Λ̣[υσίαν δὲ χάριν] παρὰ̣
τοῦ̣ [δήμου ἀπολαμ]β̣άν̣[ειν <εὐ>-]
εργ̣[εσίαν] τ̣ὴν μεγί-
στ[ην πεποη]κ̣ότα· δέο-
220μα̣[ι οὖ]ν ὑμῶν, ὦ ἄνδρες
δικασταί, ἀποψηφίσασθαι
Λυσίου, μεμνημένους
καὶ τ[ο]ύτου κ[αὶ] τῶν ἄλλων
τῶν εἰ[ρ]ημένων. εἰ δὲ
——
225μ[ή], τίς ἔσται τούτου ἀνθρώ-
πω̣ν δυστυχέστερος, εἰ τὰ
[μὲν] αὐτοὶ βίαι λήψονται,
τ[ὰ] δ̣’ ὑμεῖς δώσετε, ἢ τίς
το̣[ύ]των εὐδαιμονέστε-
230[ρος], εἰ μὴ μόνον ⟦περὶ⟧ τῶν
[τότ]ε̣ πραχθέντων συγ-
[γνώ]μην αὐτοῖς ἕξετε,
[ἀλλὰ] καὶ νυνὶ περὶ ὧν
[ἂν εἰ]ς̣ ὑμᾶς εἰσίωσιν ὅ-
235[σα] ἂν κελεύωσιν ψηφι-
ε̣ῖ̣σθε
——
πρὸς Ἱπποθέρσην
πὲρ θεραπαίνης
column iv
[φαί]νεται̣ [δι]ὰ το[ῦ   ̣  ̣  ̣]
240[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ου Θεόμνηστος
[πρὸς (?)] ὑμᾶς [σχ]εδὸν παν
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ναι· οὕτω γὰρ διέ-
[θηκε]ν ὥστε μὴ μό-
[νον ἐπ]ι̣τρόπους εἶναι κε̣
245[  ̣  ̣  ̣ ἀ]λ̣λὰ κ̣[α]ὶ τὴν οὐσίαν
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ὄν]τι δ’ ἑταίρωι
[Θεο]μ̣ν̣[ήσ]τ̣ωι τριάκον-
[τ]α
μνᾶς ἔδωκα δίκην
δέον ἐκτῖσα[ι](*) [Θ]εοδοτίδηι
250πρὶν δῦναι τὸν ἥλιον, εἰ
δὲ μὴ̣ ὑπερήμερον̣ εἶναι.
——
δοὺς δὲ ὥσπερ εἰκό[ς], ἄν[ε]υ
μαρτύρων ἀποστ[ε]ρού[μ]ε-
νο̣ς ἀναγκάζομαι δικά-
255ζεσθαι. Θεόμνηστος δὲ
πρὸ τοῦ μὲν ἦν μοι φίλος
καὶ ἑταῖρος· νυνὶ δὲ πει-
σθεὶς ὑπὸ τῶν ἐμῶν ἐχθρῶν,
ταῦτά τε πράττει καὶ ἄλ-
260λο̣ ὁτ̣ιο̣ῦ̣ν ἂν εἰς ἐμὲ [ἐ]τόλμη-
σεν·· πρὶν δ̣[ὲ ταύτη]ν ἡ
——
[μῖ]ν τὴν δ[ιαφορ]ὰν γενέ-
σ̣θ̣[α]ι, οὔτε ἠ[νώχλη]σα οὔτε
ἀπήιτισα [τὸ ἀργ]ύριον, οὐ-
265δὲ   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ π]ολὺς ἐξο
[- ca.9 -]ν̣(*) δὲ ἑώρων
——
  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐπι]τροπὴν
οὐσ[ίας αὐτῷ κα]τ̣εσκευα-
σμέ[νην   ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ν̣το με
270ἐκλ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ τηι τῆς ἀ-
π̣[- ca.10 -]τ̣ε ὅτε ἔδω
κ̣’ [αὐτῷ ἄνευ μ]αρτύρων··
δοὺς̣ [δὲ καὶ τὴν] ἀπαίτη-
σιν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς̣ ἐναντί-
275ον ε[  ̣  ̣  ̣ ποιο (?)]ύ̣μ̣ενος,
ἡγη[σάμην περ]ι̣εργὸν
εἶνα[ι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] μόνον
α̣[- ca.10 -]τερων
——
τ̣[- ca.12 -]  ̣ν
280εισ̣[- ca.9 -]  ̣ι̣
ετ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]θ̣ατε[⁦ -ca.?- ⁩]
επ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ο̣ὖν̣ τι̣ ε
ξι̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τ]ὸ ἀργύρι
ον [- ca.9 -  ̣] εἰς ἐστι[⁦ -ca.?- ⁩]
285μ  ̣[- ca.9 -  ̣] ἐξ αὐ-
τ[- ca.9 -]ο̣υ̣ πρά-
γ̣[ματος   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ποιη̣
column v
[3 lines missing]
291ο[⁦ -ca.?- ⁩]
δ[⁦ -ca.?- ⁩]
——
τὴν ἀνάγκην̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
σεως̣ οὐδ’ αὐτὸς ἀν̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
295τει· ἀνάγκη δ’ αὐ[τῶι,]
εἰ μὴ παρ’ ἐμοῦ τ[ὸ ἀργύ-]
ριον ἔ̣χει δυοῖν θάτ̣[ερον]
ἢ παρ’ ἑτέρου̣ φά̣[σ]κ[ειν εἰ-]
ληφέναι ἢ αὐτ[ὸν τὸ πᾶν (?)]
300ἐκτετικέναι τῶ̣[ι Θεοδο-]
τίδηι· εἰ μ[ὲ]ν το[ίνυν]
——
πα[ρ]’ ἑτέρου̣ φήσει [εἰλη-]
[φέναι οὐ]κ ἀπ[- ca.10 -]
[5 lines missing]
309[- ca.13 -]  ̣ ἀπ̣[  ̣]
310[- ca.15 -]ειν̣[  ̣]
[- ca.9 -]ν μὴ ἀπο[  ̣]
[- ca.9 -]ι̣ τόκον α   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.10 -] ὑφ’ ἑτέρω[ν]
τ̣[- ca.9 -]να τόκον [  ̣]
315[- ca.11 -] παρ’ ἐμο̣[ῦ (?)]
ε̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σ̣εν τοῦ σ̣υ̣νι̣[δό(?)-]
το[ς](*) [  ̣  ̣]  ̣ τὴν ἀπορίαν ὀ̣-
κν̣[εῖν] δεηθῆναι,· π̣[αρὰ]
δὲ τῶν μηνυσ̣ό̣ντω̣[ν]
320τοῖς ἐχ[θ]ρ[ο]ῖς ἀξ[ι]οῦν δα̣-
νείζ[ε]σθαι·· κα[ί]τοι π[ῶς]
——
εἰκὸς τὰ μὲν(*) ἐμὰ ἑ[τέ-]
ροις σ̣υν̣εκδίδ[οσθαι, αὐ-]
τῶι δὲ παρ’ ἑτέρων̣ δ̣[α-]
325νείζεσθ[αι]; ὡ̣ς δ’ ου  ̣[  ̣  ̣]
——
τος ἠξ[ιώ]σ̣[ε]ν̣ αὑτ̣ῶ̣ι̣ μ̣[  ̣  ̣]
οντος παρ’ ἑτέρου̣ δαν[εί-]
ζεσθαι, μέγα ὑμ[ῖ]ν τε̣-
κμήριον ἐρῶ. ὅ[τε] γ̣ὰρ [ἐ-]
330χο[ρ]ήγει ἀν[δρά]σι [εἰς Δι-]
ονύ̣σια πα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣χί]
λ[ι]ας δραχ[μὰς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ μι(?)-]
σθὸν διέλυ̣[σε   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
fragment 7+45+73
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
333a[  ̣]ν̣οι̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
περὶ τ̣[  ̣  ̣]ο̣υ[  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
335μου ὀκνεὶν̣ δεη̣[θῆναι (?)   ̣  ̣]
τ̣ε δὲ περὶ τοῦ βοὸς π̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ἐ]π̣’ ἐμοὶ οἰκείωι ὄντ[ι   ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣]αι; π̣ρὸς μὲν οὖν τ̣[ὸ παρ’ ἑ-]
[τ]έρ[ου] φάσκειν εἰ[ληφέ-]
340[να]ι̣, ταῦτα λέγω· ἂν̣ [δὲ   ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]  ̣οντος ἀργυρ[ίου   ̣  ̣]
[  ̣  ̣ ὑ]μ̣ᾶς̣ τ̣ὸ̣ν̣ Θεό[μνηστον (?)]
[ἐντ]ε̣ῦθεν χρὴ [ἐξετάζειν (?)]
[πῶ]ς εἰκός ἐστιν η̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
345[  ̣  ̣]ς̣ ἀργυρίου πε̣[ρ]ι̣ιδ̣[εῖν] ἑ-
[αυ]τὸν εἰς τὸν ἔ̣σ̣χα[τον] κίν-
δ[υ]νον̣ ἐλθόντα κα[ὶ το]σ̣αύ-
τη̣ν̣ [δ]ύ̣ν̣αμιν ἐπι[δ]ε̣ῖ̣ξαι(*)
τοῖς ἐχθροῖς καὶ <τίς> οὕτ[ω] σφό-
350δρα ἐπ[έ]τ̣ρ̣ε̣π̣ε τῆ[ι τ]ύχη[ι],
εἰ̣ [κ]α̣ί τ̣[ι] ἐξαίφνης [ἔ]πα-
θεν, περὶ τὸ σῶμα ἅμα
καὶ τὸν βίον ἀναγ[κασθ]ῆ-
ναι παθεῖν εἰς τοῦτ̣[ο πρ]ο̣-
355[ήκο]ντα ὥστε, εἰ ἔδυ [ὁ] ἥλι-
[ος], ὑπερημέρου ὄντ[ος; κ]αὶ
[τί]ς οὕτως ἀνόητος ὅστ̣[ι]ς̣
[αὑ]τ̣ὸν παρασκευάζει̣ [ὑ-]
[πὸ] τοὶς ἐχ[θ]ροῖς γενέσθαι;
360[ἢ τ]ίς οὕτως ἄφρων ὅστις
[- ca.9 -]ε̣ι̣ ὀλίγου δεῖν α
[- ca.9 -]ναι; ἢ τίς ὑ-
[- ca.9 -](*) ὅστις λ̣[  ̣  ̣]  ̣ν
[- ca.10 -]α̣ι̣με̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
365[- ca.10 -]ν̣ εξο[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.14 -]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 8
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
367 [μαρ]τυρε[ς]
[πά]λ̣ιν τ[ο]ίνυν, [ὦ] ἄνδρε[ς]
[δικ]ασταί, ὡς τὴ[ν] ναῦν
370[ἐν Κ]αρχηδόνι ἀπ[έ]δοτ[ο]
[μα]ρτυρήσουσιν [ὑ]μῖν ο̣[ἱ]
[ἐπι]πλέοντε[ς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 9

column i
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
373[- ca.14 -] ὑ̣μ[ιν (?)]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υτων τοῖς μάρτυ-
375[σι]
[⁦ -ca.?- ⁩] μάρτυρες
[ὡς μὲ]ν̣ τ̣οίνυν, ὦ ἄνδρες
[δικασ]ταί, οὐκ̣ ἐγενό̣μ̣η̣ν̣
[αὐτ]ῶ̣ι κ[ο]ι̣νων̣ός, ἀκ[ού-]
380[σατε] τῶν μαρτύρων κ̣α̣ὶ
[- ca.10 -]  ̣ ἀπόδομε-
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ ἀποδόσθαι
[  ̣  ̣  ̣ τ]α̣ῦτ̣α τοίνυν, ὦ ἄν̣-
[δρες δικαστ]α̣ί, σ̣κοπο̣ῦ̣ν-
385[τες  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μ̣  ̣  ̣  ̣υ[  ̣  ̣]ε̣[  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣  ̣  ̣αδ  ̣[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣ τὴν] να̣ῦν̣ [  ̣]ε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣ ψη]φίσ̣α̣[σ]θε
[προς ⁦ -ca.?- ⁩]  ̣υ̣λ̣ι̣ο̣ν(*)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
column ii
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
390[4 lines missing]
394τ̣α  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
——
395δικ[⁦ -ca.?- ⁩]
κα  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
λυ[⁦ -ca.?- ⁩]
ον[⁦ -ca.?- ⁩]
πη̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[1 line missing]
401ε̣σ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τ̣ο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 10
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
404[⁦ -ca.?- ⁩]α̣τ̣α̣π̣[⁦ -ca.?- ⁩]
405[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣δ[  ̣]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ε καὶ̣ [  ̣]σ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]εις μεντ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] παρ’ ἑτέρω̣[ν (?) ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ας δὲ λει̣[⁦ -ca.?- ⁩]
410[⁦ -ca.?- ⁩] διαλ̣λ̣α[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 11
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
412[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣[  ̣]λ̣λ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
415[  ̣]υ̣  ̣μ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ο̣ντα[  ̣]  ̣ δικαι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]ε̣ιν δη τισιν α[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]ου[  ̣]αντα α̣ρ  ̣[  ̣  ̣  ̣ οὕ-]
τω σφόδρα μου̣ [κατέ-]
420φρονησεν [ὥ]σ̣τ̣[ε   ̣  ̣  ̣]
σθ̣α̣[ι] ἀντ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]ω̣ δε̣ι̣νοτ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]τ̣ε̣[  ̣  ̣]ν̣τ[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 12
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
424[⁦ -ca.?- ⁩]λο̣υ  ̣[  ̣  ̣]
425[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ι̣ν̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]ον ὄντα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣ φευ-
⁦ -ca.?- ⁩]ρια
[⁦ -ca.?- ⁩] ἀ̣δίκω̣ς α
430[⁦ -ca.?- ⁩]υ̣ οἷον̣ ο̣υ
[⁦ -ca.?- ⁩]σ̣ατ̣ε
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣ε̣τολ̣μ̣α̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ πρᾶγμα·
[⁦ -ca.?- ⁩]τον̣[  ̣  ̣  ̣]
435[⁦ -ca.?- ⁩]γα̣[  ̣  ̣  ̣]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 13
[⁦ -ca.?- ⁩] μαρτυρ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣μαι
[μαρτυρες]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 14
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
439π̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]η[⁦ -ca.?- ⁩]
440δυ ἔτη προσ[⁦ -ca.?- ⁩ ἔφα(?)-]
σκε βουλεύεσθαι α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
με ποιήσασθ̣[αι ⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 15
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
443[  ̣  ̣]ο̣ηστ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
δ̣ανειζ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
445  ̣  ̣  ̣ε̣λ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
δ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 16
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
447[⁦ -ca.?- ⁩]π̣[ο]υ
[⁦ -ca.?- ⁩]νη
[⁦ -ca.?- ⁩]εφα
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 17
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
450[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣σ̣τ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]μεν̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 18
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
453[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ειτ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
455[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ξ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 19
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
456[⁦ -ca.?- ⁩]του
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 20
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
457πρὸς [⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 21
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
458[⁦ -ca.?- ⁩] παραν̣[όμων (?) ⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 22
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
459α̣πει̣[⁦ -ca.?- ⁩]
——
460πρὸς [Ο(?)]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 23
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
461[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[  ̣]π̣ο̣τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ου καὶ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τουμ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ π]αρεχομ[ε⁦ -ca.?- ⁩]
465[⁦ -ca.?- ⁩]ητε· κα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] φασκο[ν⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 24
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
468[  ̣  ̣]τιον[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣ π]αραλ[⁦ -ca.?- ⁩]
470[  ̣  ̣] πλειο[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]δε τῶν  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣αι πίστ[εις (?) ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ π]αρασ̣τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ρας ἐδω̣[κ⁦ -ca.?- ⁩]
475[⁦ -ca.?- ⁩ τ]άχα οὖν [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἑ]κάστων [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣ τις παρ̣[⁦ -ca.?- ⁩ μά-]
[ρ]τυρας ε̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]δοκω κα[⁦ -ca.?- ⁩]
480[  ̣]ν εἶναι κ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]ι̣ον ὅτι τ[⁦ -ca.?- ⁩]
[ἀν]άγκη τ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
η̣ρεν καλ̣οῦ̣[μεν](*) [⁦ -ca.?- ⁩]
——
fragment 25
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
484[⁦ -ca.?- ⁩]α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
485[⁦ -ca.?- ⁩]δ̣ω̣τωι̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]την συμβα̣[λ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] μὴ τοῦ κλή[ρου ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] χρημάτω[ν ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] εἰς ταύτη[ν ⁦ -ca.?- ⁩]
490[⁦ -ca.?- ⁩]ην ἔκτισιν σωτ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ τὸ]ν κλῆρον απ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣ι τὴν παιδίσκ[ην ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ουν ἔφη βεβα[ι ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]σ̣η̣[  ̣]δ εἰ τι φη[⁦ -ca.?- ⁩]
495[⁦ -ca.?- ⁩]θ̣[α]ι̣ ἐμο̣ὶ̣ δικα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣[  ̣] ἀκού[σ]ας ἱ(*)ε  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] και̣  ̣  ̣[  ̣]υ̣τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ βο]υλευσ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]η̣ν τι τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
500[⁦ -ca.?- ⁩]α̣τ̣ι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 26
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
501[  ̣  ̣  ̣]ουκ̣ α̣[- ca.11 -]
[  ̣  ̣  ̣] ἀλλ’ εἰ μὲν α̣π̣τ̣[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣ π]ολεμίους αυ[τ  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣ οὐκ ἂν εἶχεν [  ̣  ̣]
505[  ̣  ̣]ακον̣τος τοιούτωι δ[ὲ]
[τρό]π̣ωι ἡ̣γ̣ή̣σ̣α̣[το] δ̣[ι-]
[κα]ί̣ως ἀγανα[κτεῖν]
ἐπὶ τῶν πα̣τ̣[ρίων ἀπο-]
στερούμενος [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
——
510μοι δοκοῦσιν ο[ἱ τὰ ὑμέ]
τερα πριάμεν[οι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 27
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
512τ̣αλ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ται ν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τος τ[⁦ -ca.?- ⁩]
515ζετ[αι]
δειξ[⁦ -ca.?- ⁩]
ρους   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
εν τη[⁦ -ca.?- ⁩]
μ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 28
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
520  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
π[⁦ -ca.?- ⁩]
μ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
δυ[⁦ -ca.?- ⁩]
δυ[⁦ -ca.?- ⁩]
525β[⁦ -ca.?- ⁩]
π  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ρα[⁦ -ca.?- ⁩]
——
ξα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τι[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 29+30+28
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
530δυ[- ca.10 -]  ̣σ[  ̣  ̣  ̣]
β[- ca.11 -]ε̣ροις ε
π  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αι αὐτὸν πα-
ρα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣ν ἀποδει -
——
ξα̣[  ̣  ̣]ο̣ι̣  ̣[  ̣  ̣α]υτον ἐναν̣-
535τία τοῖς ἄλ̣[λοις] γ̣[ι]γνώσκον-
τα μ̣όνον <ἃ(?)> ἂ[ν α]ὐτῷ δικαί-
[ω]ς̣ παρ’ ὑμῶν φ[έ]ροι το[  ̣]  ̣ν
[  ̣  ̣  ̣  ̣(*) πῶς γὰρ δύνα[τ]αι
fragment 31
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
539[⁦ -ca.?- ⁩]ωνα̣[  ̣]
540[⁦ -ca.?- ⁩]υ̣ο̣συν̣[  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]τρος του[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] καὶ τοῖς φο
[⁦ -ca.?- ⁩]αι ἀγανα-
[κτ⁦ -ca.?- ⁩ π]ολλὰ ἡμαρ
545⁦ -ca.?- ⁩]οι μήδεν
[⁦ -ca.?- ⁩]ων φροντ
[⁦ -ca.?- ⁩ ἀμφι]σ̣βήτει τωι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣  ̣τ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 32
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
549[  ̣]φ̣ητ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
550[  ̣]θεντα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]ντ[  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[ο]ὐκ ἐθελ[  ̣  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
εἴχε̣τε οὐ γὰρ δ̣[ί]κ̣α̣[ιον (?) ⁦ -ca.?- ⁩]
——
μεν ὑμ[ῖ]ν ε̣[ι]σ̣εν  ̣[  ̣  ̣  ̣]
555ὑπερ τ[ο]ύτου [  ̣]η̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 33
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
557[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ενος [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]το οὗτος δὲ τ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ δ]ι̣αγόμενος(*) [⁦ -ca.?- ⁩]
560[⁦ -ca.?- ⁩ δια]λέλυκε την̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣ ὁ φάσκων [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣ι̣ος εἶναι τῶν [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣ πρ[ὸ]ς̣ [τ]ὰς ἐνιω[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 34
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
565[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]τα
[⁦ -ca.?- ⁩]αρ
[⁦ -ca.?- ⁩]θαι
[⁦ -ca.?- ⁩]ρα
570[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣
[⁦ -ca.?- ⁩]σ̣α
[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣α
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 35
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
573[  ̣  ̣]  ̣νεω[⁦ -ca.?- ⁩]
στρατεια̣[⁦ -ca.?- ⁩]
575καὶ ετε[⁦ -ca.?- ⁩]
συνε  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
των   ̣[⁦ -ca.?- ⁩ τε-]
λευτ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]ρ̣ω̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 36
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
580  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
φ[⁦ -ca.?- ⁩]
φ[⁦ -ca.?- ⁩]
αυ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
λ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
585εκ[⁦ -ca.?- ⁩]
δ[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 37
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
587[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣ καὶ
[⁦ -ca.?- ⁩]τας
590[⁦ -ca.?- ⁩
[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣μ
[1 line missing]
593[⁦ -ca.?- ⁩]α̣ι̣
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 38
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
594[⁦ -ca.?- ⁩]υ̣κ̣α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
595[⁦ -ca.?- ⁩]ιν γὰρ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣ουτ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]υμ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]σ̣α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ντε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
600[⁦ -ca.?- ⁩  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 39
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
601[⁦ -ca.?- ⁩]ρ̣ο  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ β]έβαιοι π̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ο]ὐκ απ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἀμφι]ισβητ[⁦ -ca.?- ⁩]
605[⁦ -ca.?- ⁩] ἀποσ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]σα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 40

column i
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
607[2 lines missing]
609[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣
610[⁦ -ca.?- ⁩
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ου
[1 line missing]
613[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
column ii
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
614  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
615σ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
π̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[3 lines missing]
620α  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
——
ει  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 41
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
622[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]δρ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]πεν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
625[⁦ -ca.?- ⁩]προσ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ντα̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ι̣ω[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 42
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
628[⁦ -ca.?- ⁩]τη[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]του̣[⁦ -ca.?- ⁩]
630[⁦ -ca.?- ⁩]μα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]θ̣ερ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣ι[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 43
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
634ι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
635λ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
κ[⁦ -ca.?- ⁩]
——
κ[⁦ -ca.?- ⁩]
ε[⁦ -ca.?- ⁩]
640μ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 44
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
641[⁦ -ca.?- ⁩]φο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]κοσ̣τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]νε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]η̣μ[⁦ -ca.?- ⁩]
[1 line missing]
646[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣ου[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 46
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
654[⁦ -ca.?- ⁩]π̣ο̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[2 lines missing]
657[⁦ -ca.?- ⁩]τε̣  ̣  ̣  ̣[  ̣].[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τα ἐπιτήδε[ια (?)⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]υ ὡς ἄξιον ε[⁦ -ca.?- ⁩]
660[⁦ -ca.?- ⁩]η̣ς φ[ω]νῆσαι[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 47
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
661[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣
[1 line missing]
663[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣οτε
[⁦ -ca.?- ⁩
665[⁦ -ca.?- ⁩
[⁦ -ca.?- ⁩]ω̣ι
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 48
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
667[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ο
[⁦ -ca.?- ⁩]π̣τ̣[  ̣]
670[⁦ -ca.?- ⁩]η̣χιο
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣ν̣
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 49
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
673[⁦ -ca.?- ⁩]ρου
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ε
675[⁦ -ca.?- ⁩]ρειν̣
[⁦ -ca.?- ⁩]π̣ι
[⁦ -ca.?- ⁩
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 50
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
678[⁦ -ca.?- ⁩]ι̣ εισε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣εσηι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
680[⁦ -ca.?- ⁩]ωστο  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ι̣ τυγχ̣[αν⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]οντ[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 51
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
683[⁦ -ca.?- ⁩] κ̣αὶ ε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣ συ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
685[⁦ -ca.?- ⁩ ὁμο]λ̣ογουν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ι̣ν τὸ α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]σ̣εσ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 52
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
688[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ν λα  ̣λ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
690[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ωι τῶι̣ π̣ε̣ρ̣υ̣σ̣ι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]μενου δ[  ̣]υξ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]υττ[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 53
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
693[⁦ -ca.?- ⁩]αι̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]λ̣ει τις   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
695[⁦ -ca.?- ⁩]α̣θηκ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]μ̣φεσ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 54
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
698[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ι̣αιτα[⁦ -ca.?- ⁩]
700[⁦ -ca.?- ⁩] μάρτυσ[ι(?) ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ μάρτυ]ρ̣ες
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 55
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
702[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ι̣λ̣α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] οὐ φάσκων̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ἐ̣κείνης   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
705[⁦ -ca.?- ⁩]γον ἀλλα ν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 56
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
706[⁦ -ca.?- ⁩]μ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 57
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
707[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]θων δ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣πεν  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
710[⁦ -ca.?- ⁩]α[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 58
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
711[⁦ -ca.?- ⁩]ι̣σα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣σε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν γα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣κυ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 59
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
715[⁦ -ca.?- ⁩]ψασ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ση πισ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]υ̣ομεν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 60
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
719[⁦ -ca.?- ⁩] ἐ̣ρ̣γα[⁦ -ca.?- ⁩]
720[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣τειν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]κανε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]α[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 61
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
723[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣  ̣  ̣τ̣α̣λ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ τρι]ηαρχ[⁦ -ca.?- ⁩]
725[⁦ -ca.?- ⁩ πλου]σιωτα̣[τ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 62
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
727[⁦ -ca.?- ⁩]α̣ν̣ σ̣ι̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣τυ
[⁦ -ca.?- ⁩]ν αμ
fragment 63
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
730[⁦ -ca.?- ⁩]υτον ε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]αι τον  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ασου̣κ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 64
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
734[⁦ -ca.?- ⁩]υ̣τωι π̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
735[⁦ -ca.?- ⁩]ι̣δηξαι(*) τ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ι̣ ἀναίσχυν[τος ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ Σωσ(?)]ιάδης κ[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 65
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
738[⁦ -ca.?- ⁩]σ̣ιε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]κ̣λ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
740[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣τ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ερου[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣φι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 66
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
743[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ιτ[⁦ -ca.?- ⁩]
745[⁦ -ca.?- ⁩]τ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ντ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]η[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 67
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ελλ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ων χ[⁦ -ca.?- ⁩]
750[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣α[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 68
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
752[⁦ -ca.?- ⁩]ω[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]υ̣ν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν[⁦ -ca.?- ⁩]
755[⁦ -ca.?- ⁩]ου α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]β̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 69
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
757[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]υτον [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]κον[⁦ -ca.?- ⁩]
760[⁦ -ca.?- ⁩]α̣π[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 70
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
761  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
χρον[⁦ -ca.?- ⁩]
την [⁦ -ca.?- ⁩]
τ̣[  ̣]ε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 71
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
765[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ου  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ετο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]εριε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 72
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
769[⁦ -ca.?- ⁩]νοσ[⁦ -ca.?- ⁩]
770[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣ι̣τ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]βων [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 74
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
777[  ̣]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]πο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
——
[  ̣]ου̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
780[  ̣]ε̣ιν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 75
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
781[⁦ -ca.?- ⁩ Σω(?)]σιάδη̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣θελη̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]πην  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]θ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 76
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
785[⁦ -ca.?- ⁩] θεο
[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣ηρ
[⁦ -ca.?- ⁩
[⁦ -ca.?- ⁩
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 77
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
789την̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
790ουδ[⁦ -ca.?- ⁩]
ψηφ[ι⁦ -ca.?- ⁩]
α̣που̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 78
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
793σθαι˙ καὶ ε  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]μενον[⁦ -ca.?- ⁩]
795[  ̣  ̣  ̣]  ̣ν· εξ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 79
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
797[⁦ -ca.?- ⁩]εκ[  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν· ι(*)
[⁦ -ca.?- ⁩]θω
800[⁦ -ca.?- ⁩]παι
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 80
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
801[⁦ -ca.?- ⁩]π̣[  ̣  ̣] τὴν
[⁦ -ca.?- ⁩]οιησα̣ν
[⁦ -ca.?- ⁩]ι δῆλον
[⁦ -ca.?- ⁩]ν νυνί
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 81
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
805[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ω̣νδ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]αδε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣λλ[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 82
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
809τ[⁦ -ca.?- ⁩]

[1 line missing]
811ακ[⁦ -ca.?- ⁩]
στα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 83
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
813[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]ομε
815[⁦ -ca.?- ⁩]τε
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ξ̣ι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 84
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
817[  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
——
[  ̣]υ̣ρα  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]α̣θο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
820[  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 85
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
821δου τ[⁦ -ca.?- ⁩]
ἥμισ̣[υ ⁦ -ca.?- ⁩]
πλησι[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 86
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
824[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
825[⁦ -ca.?- ⁩]αυ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν[  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ι̣σεα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 87
[⁦ -ca.?- ⁩] μαρτ[υρ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]αι ο α̣υ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
830[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 88
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
831[  ̣]υ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
——
επ[⁦ -ca.?- ⁩]
στρα̣[τ⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 89
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
835ο̣π  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
δια  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
οι πλο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 90
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
838[⁦ -ca.?- ⁩]οντ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]φανων[⁦ -ca.?- ⁩]
840[⁦ -ca.?- ⁩]υτωι̣ [  ̣]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 91
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
841ων το[⁦ -ca.?- ⁩]
τιαν τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
κην̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 92
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
844τι̣α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
845τεσ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ε̣ι̣σ[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 93
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
847[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]δε τούτωι πε  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]εμετ[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 94
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
850[⁦ -ca.?- ⁩ μα]ρτύρων [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ τὴ]ν̣ πρᾶξιν̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 95
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
852α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
α[⁦ -ca.?- ⁩]
——
η[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 96
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
855[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣τ̣η̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]σφει̣σ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ονι̣α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 97
[⁦ -ca.?- ⁩] ποτε επε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ὦ ἄνδρ]ες δικα[σταί ⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 98
860[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣ω  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ω̣μα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 99
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
862α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
——
τ[⁦ -ca.?- ⁩]
λ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 100
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
865[⁦ -ca.?- ⁩]α̣ι̣ο̣λ̣(*)[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]με̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣τ[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 101
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
868[⁦ -ca.?- ⁩]ι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
⁦ vac. ? ⁩
[⁦ -ca.?- ⁩]λ̣υσ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 102
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
870[⁦ -ca.?- ⁩]ης ὀργῆς ἀν̣α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ας δικάζε̣ι̣ν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ω̣ι π̣ρ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 103
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
873[⁦ -ca.?- ⁩]π̣ο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ια̣[⁦ -ca.?- ⁩]
875[⁦ -ca.?- ⁩]δ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 104
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
876[⁦ -ca.?- ⁩]νωι μ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]σον πε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 105
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
879[⁦ -ca.?- ⁩]α̣ι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
880[⁦ -ca.?- ⁩]ιδο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣κ[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 106
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
882[  ̣]λ̣ο̣υ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]τε ο̣ι[⁦ -ca.?- ⁩]
——
[  ̣]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 107
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
885[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἰ]σχυ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ι̣υ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 108
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
888[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τω[⁦ -ca.?- ⁩]
890[⁦ -ca.?- ⁩]αντα  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 109
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
891[⁦ -ca.?- ⁩]α[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣η[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]αφ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 110
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
894[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
895[⁦ -ca.?- ⁩]δ̣ρ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣υ̣τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 111
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
897[⁦ -ca.?- ⁩]π̣ρ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]δενα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 112
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
900[⁦ -ca.?- ⁩]ρ̣α
[⁦ -ca.?- ⁩]αι
[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 113
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
903[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[  ̣]ρ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τιν[⁦ -ca.?- ⁩]
905[⁦ -ca.?- ⁩]δ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 114
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
906[⁦ -ca.?- ⁩]αν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τωι δ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 115
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
908[⁦ -ca.?- ⁩]ικ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ι̣αρ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 116
910το[⁦ -ca.?- ⁩]
χ[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 117
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
912[⁦ -ca.?- ⁩]ωι π[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣α[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 118
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
914[⁦ -ca.?- ⁩]δ̣ρ̣ευ̣ε̣
915[⁦ -ca.?- ⁩]η̣ η
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 119
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
916[⁦ -ca.?- ⁩]τι ἀκη̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣ ἀπατη̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 120
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
918[⁦ -ca.?- ⁩]υτον
[⁦ -ca.?- ⁩ ο]ὐδε
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 121
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
920[⁦ -ca.?- ⁩]ευ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣οδ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 122
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
922[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν ὑμῖ̣[ν]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 123
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
924[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣ου κ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
925[⁦ -ca.?- ⁩]ω̣ι α[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 124
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
926[⁦ -ca.?- ⁩]αν
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣ο̣ι
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 125
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
928[⁦ -ca.?- ⁩]δικω[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ι̣ τρια[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 126
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
930[⁦ -ca.?- ⁩]σ̣τρ[ατ]
[⁦ -ca.?- ⁩]εισε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 127
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
932[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣ι̣α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]διο̣τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 128
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
934[⁦ -ca.?- ⁩]κ̣αν[⁦ -ca.?- ⁩]
935[⁦ -ca.?- ⁩ ἄ]ν̣δρ[ες ⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 129
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
936[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣ρ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]ερ δαι
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 130
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
938[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣ μη[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 131
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
940[⁦ -ca.?- ⁩]ω̣κ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ι̣αν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 132
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
942[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]νος [⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 133
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
944[⁦ -ca.?- ⁩]μενος υ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
945[⁦ -ca.?- ⁩]δε καὶ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 134
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
946[⁦ -ca.?- ⁩] ἐ̣μαυ[τ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ πε (?)]ρ̣ιεστη[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 135
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
948[⁦ -ca.?- ⁩]σ̣μ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἀπ]ο̣στε̣ρ̣η[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 136
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
950[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν ἀπο[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 137
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
952ε̣ιν[⁦ -ca.?- ⁩]
απ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 138
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
954μ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
955σθα[ι]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 139
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
956α[⁦ -ca.?- ⁩]
κ[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 140
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
958τ[⁦ -ca.?- ⁩]
ε[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 141
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
960[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣ο α[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣α  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 142
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
962[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣αι α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 143
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
964[⁦ -ca.?- ⁩]ι̣α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
965[⁦ -ca.?- ⁩]ω[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 144
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
966[⁦ -ca.?- ⁩  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ς̣ γη[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 145
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
968[⁦ -ca.?- ⁩]θ̣αι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]σ̣τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 146
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
970[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ε  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]σ̣π̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 147
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
972[⁦ -ca.?- ⁩  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ω̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 148
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
974[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
975[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣ι̣σ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 149
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
976[⁦ -ca.?- ⁩]υ̣
[1 line missing]
978[⁦ -ca.?- ⁩
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 150
αλλ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 151
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
980[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣αυτο[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 152
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
982[⁦ -ca.?- ⁩]ι̣ ἤδη [⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 153
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
983[⁦ -ca.?- ⁩]τολ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 154
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
984[⁦ -ca.?- ⁩]α̣τ[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 155
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
985[⁦ -ca.?- ⁩]αν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 1.12-13. or ἀπ̣[οφέ] |[ρ]εσθαι
^ 2.i.29. or [οὐσ]ί̣αν
^ 2.i.31. or [ἀπέδο]ν̣το
^ 5.118. · papyrus
^ 6.i.132. · papyrus
^ 6.i.148. or [συμφέρ]οντ
^ 6.i.149-150. or μέν |[τοι (?)]
^ 6.i.150. or [ἡ]μ̣ῖ̣ν
^ 6.i.151-152. or [πα]ντε |[λῶς(?)]
^ ii.170-171. l. τ[έ]|λει
^ ii.173. l. ὑμῶν
^ ii.201. or τ[ελεος(?)]
^ iv.249. l. ἐκτεῖσα[ι]
^ iv.261. · papyrus
^ iv.266. or [⁦ -ca.?- ⁩ ἐπε]ὶ
^ iv.272. · papyrus
^ v.316-317. l. συνει[δό]|το[ς]
^ v.318. · papyrus
^ v.321. · papyrus
^ v.322. corr. ex μεμ
^ 7+45+73.348. or ἐπι[δ]ῆξαι (l. ἐπι[δ]εῖξαι)
^ 7+45+73.362-363. or ὑ|[μῶν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣], or <ο>ὕ|[τως   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
^ 9.i.389. or [⁦ -ca.?- ⁩]  ̣υ̣λ̣η̣ν, or [⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣α̣ι̣ο̣ν, or [⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ν̣ο̣ν
^ 12.433. πραγμα· papyrus
^ 23.465. ητε· papyrus
^ 24.483. or [⁦ -ca.?- ⁩]η̣ρ ἐνκαλοῦ[μεν]
^ 25.496. ϊε papyrus
^ 29+30+28.537-538. or φ[έ]ροιτο [τ]ὴ̣ν | [χάρι]ν
^ 33.559. or ν̣αγόμενος
^ 64.735. or [ἐπ]ι̣δῆξαι (l. [ἐπ]ι̣δεῖξαι )
^ 78.793. σθαι˙ papyrus
^ 78.795. ν· papyrus
^ 79.798. ν· papyrus
^ 79.798. ϊ papyrus
^ 100.865. or αι ὁ Λυ[σίας]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.