Papyri.info

sign in

P. Oxy. 4408 = Trismegistos 61523 = LDAB 2670DCLP transcription: 61523 [xml]

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]αθ  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]ν⟦ει⟧παρ̣εισ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]ν̣
[εἴ]σω̣ τι̣ς ἡμᾶς λανθάνει, νῦν δ’ οὐκέτι,
ἂν οἱ̣ θε̣ο̣ὶ̣ θέλωσιν.∶ (hand 2) \Χρυ(σίς)/ (hand 1) ἀπίωμ̣εν, Συρα.
5  ̣γω[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ ἄ̣χ̣θομαι δὲ νὴ τὴν Ἄ̣ρτεμι̣ν
  ̣με  ̣σ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣κ  ̣  ̣[  ̣  ̣]μ̣ετὰ (hand 2) \Κ̣ρ̣ά̣τ(εια)/ (hand 1) τίνων πίν̣[ε]ι̣ ποτέ̣
  ̣α[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ε  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]θ’ ἄπιστον οὐ\δ̣/[ὲν](*) [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]εν  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 7. corr. ex ουθ[εν]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.