Papyri.info

sign in

P. Oxy. 4096 = Trismegistos 61609 = LDAB 2758Introduction

This papyrus has been digitally edited in the webinar Digital Editions of Greek Literary and Paraliterary Papyri taught by Rodney Ast and Holger Essler.

DCLP transcription: 61609 [xml]

fragment 1
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]ποισ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣δεανεισ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α\ι/⟦ρ⟧ αὐτὸς ε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[  ̣]  ̣ν στρατηγ̣[ -ca.?- ]
5ενφυσειχ̣ετοτη[ -ca.?- ]
δὲ φώκῃ γενομέν̣[ῃ -ca.?- ]
εν. ἡ δ’ ἔ⟦ν̣⟧\γ̣/κ̣υος γενο̣[μένη ἔτεκε]
π̣αῖδα ὃν̣ καὶ διὰ τ̣ὴν [μεταμόρ-]
φ̣ωσιν Φῶκον πρ̣οσ[ηγόρευσε.]
10ἡ δ’ ἱστορία παρὰ Θε̣οπ̣[όμπῳ.]
>---
[ -ca.?- ] Πληϊάδας. [ -ca.?- ] Ἄτ̣λας [ε]ἷς τῶ̣[ν Γιγάν-]
των μιχθ̣εὶς Π̣λ̣ε̣ι̣όν[ῃ](*) [τῇ Ὠκε-]
α̣ν̣ο̣ῦ̣ ἔσχε̣ν ἑπτὰ̣ [θυγατέρας -ca.?- ]
[ -ca.?- ]νην Μερόπη[ν -ca.?- Ἠ-]
15[λέ]κ̣τ̣ρ̣α̣ν(*) π̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣θ̣\α/ναε  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- τῆ]ς μητρ̣[ὸς](*) [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]λ̣ογου̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣αο[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 2

column 1
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[2 lines missing]
3[ -ca.?- ]δ̣ε  ̣ελ[- ca.9 -]
[ -ca.?- ]  ̣σανεπ[- ca.9 -]
5[ -ca.?- ]α̣ντε̣  ̣[  ̣  ̣]σπλ[  ̣  ̣  ̣]  ̣
[ -ca.?- ]ητουν̣των[  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]  ̣[  ̣]  ̣βολειων ((filler))
[ -ca.?- ]τα̣το̣ν ((filler))
[ -ca.?- Ἀρτέ]μ̣ιδι τα[ῦ]τα
10[ -ca.?- ].᾿ν θεὸν καὶ
[ -ca.?- ]  ̣ ἐ̣ν̣[τε]ῦ̣θεν εν
[ -ca.?- ]λ̣αιαν καὶ ἀχμαι
[ -ca.?- ἐλαφη]βόλον κληθῆν[α]ι̣
[ -ca.?- ] ἐλάφων ἀ̣ναιρ[ -ca.?- ]
15[ἡ δ’ ἱστορία] παρὰ [Σω]κράτει̣ [ -ca.?- ]
[1 line missing]
16-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
column 2
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1  ̣[  ̣  ̣]  ̣κα̣[ -ca.?- ]
  ̣[  ̣]  ̣νε[ -ca.?- ]
δ̣[  ̣]ε̣ταγ̣[ -ca.?- ]
π̣ροσαγ̣  ̣[ -ca.?- ]
5νοσειδ[ -ca.?- ]
αὐτῷ ε̣[ -ca.?- ]
εἶδον α[ -ca.?- ]
νας ὑπο̣[ -ca.?- ]
τῷ Διΐ  ̣[ -ca.?- ]
10Ζεὺς κατ̣[ελεήσας αὐτὰς πε-]
λε̣ιά̣δα̣[ς ἐποίησε -ca.?- ]
διὰ τὴν α̣[ -ca.?- ]
γων κατ[ηστέρισεν -ca.?- ]
μίαντο̣[ -ca.?- ](*)
15νομακ  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣]α̣ιουπρο[ -ca.?- ]
fragment 3
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ρὰ Ἀκ]ο̣υσ̣[ιλάῳ](*) [ -ca.?- ]
[αὐτὰ]ρ̣ ὁ θυ̣μ̣[ὸν ἄϊσ]θε̣ κ̣α̣[ὶ ἤρυ-]
[γεν] ὡ̣ς̣ [ὅ]τ̣ε τα̣[ῦρος ἤ]ρ̣υ̣γεν [ἑλκό-]
[μεν]ος Ἑλικ̣ών[ιον ἀμ]φὶς̣ [ἄνα-]
5[κτα. Ν]ειλε̣ὺς(*) ὁ Κ̣[ό]δρ̣ου κατὰ̣
[ -ca.?- ](*) ᾿Α̣πόλλωνος ἔστε̣[ιλεν]
[ἀποικία]ν̣ ἀπό τε Ἀθηνῶ[ν καὶ]
[τῆς Ἀχαικ]ῆ̣ς Ἑλίκης εἰς Με̣[ίλη-]
[τον](*) [ -ca.?- ]ασχων τῆς ἐκε̣[ -ca.?- ]
10[ἱερὸν ἱδρ]ύ̣σατο Ποσειδῶ̣[νος καὶ]
[Ἑλικών]ι̣ον προσηγ̣όρε[υσε.]
fragment 4
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]σ̣αυτουπ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ρον κ̣ερα̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]σουνοδ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ Ἀμαλθ[εια -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]   ̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 5+6+52

column 1
lost -ca.?- .lin
[4 lines missing]
5[Φοῖβε, σὺ δ’ εἰλίποδ]α̣ς ἕ̣λ̣[ικα]ς̣ β[οῦς -ca.?- ]
[ -ca.?- νό]μ̣ιον̣ ο  ̣[  ̣  ̣]  ̣α  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- βε]βλ̣ήκασ̣ι καθα
[ -ca.?- Ἀπολλόδ]ω̣ρος ἐνθένδε
[ -ca.?- ]θεοροῦντες(*)
10[ -ca.?- ]  ̣ τοῦτ̣ον κατα
[ -ca.?- ]  ̣αντηνδεκα
[ -ca.?- ἀ]λόγων ζῴων
[ -ca.?- ]  ̣ φησὶν καὶ Ὅμη-
[ρος] οὐρῆας μὲν πρῶτ̣ον ἐπώιχετο
15καὶ κύνας ἀργοὺς, αὐτὰ̣ρ̣ ἔ̣π̣ε̣ι̣τ̣’ αὐ-
τοῖσι βέλος ἐχεπευκὲς ἐφι̣εὶς [ -ca.?- ]
[ -ca.?- β]ο̣υλομε ((filler))
[ -ca.?- ] π̣ράγματος [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ρρ̣ω̣[  ̣]ενα
20[ -ca.?- ]θεὸν φ̣ύλα-
[κα -ca.?- ]ν̣ κατεστ  ̣-
[ -ca.?- προσα]γορεύσαντες
[ -ca.?- ]  ̣ω̣ν̣τ̣ω̣ν̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
column 2
νην  ̣[ -ca.?- ]
θ̣α̣φ̣ο  ̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
τε̣ς̣ καὶ τ̣[ -ca.?- ]
5π̣α̣ρειμε̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣τ̣εσυ̣[ -ca.?- ]ε̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣ν̣ αὐτου̣[  ̣  ̣]τ  ̣[ -ca.?- ]  ̣ν[ -ca.?- ]
ἀπελάσ̣ηι τα  ̣[ -ca.?- ]ς ῥο-
πάλοις̣ π̣α̣ίον̣[τες -ca.?- ]ν̣αν̣[ -ca.?- ]
10κατὰ τὴν̣ ε  ̣[ -ca.?- ]αν[ -ca.?- ]
τε̣σεμεν̣[  ̣]  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
κ̣αι  ̣[  ̣  ̣]ηνδ[ -ca.?- ]
  ̣αντ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣ν̣[ -ca.?- ]
15[  ̣]ε̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 7
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]α̣η[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ς̣ Χ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ὅν τε κυν᾿ Ὠ]ρ̣ίω̣ν[ος -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 8
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]υ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]υειϲ̣[  ̣]  ̣ν̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- φι]λ̣οφρόνω[ς -ca.?- ]
[ -ca.?- ]δ̣ε̣ πα̣ρ᾽ Ἡφ[αίστου -ca.?- ]
5[ -ca.?- ἀμφορ]έ̣α χρυσο[ῦν -ca.?- ]
[ -ca.?- ἐν Νάξ]ῳ̣ γεγομ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν̣α  ̣  ̣οι  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- Θέτ]ιδ[ι.] ἡ̣ δ[ὲ τῷ]
[παιδὶ ἐ]χ̣αρίσατ̣[ο -ca.?- ]
10[ -ca.?- ] ἀ̣ποθῃ[ -ca.?- ]
vac. 1 line
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 9
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]του̣[  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ο̣υνομ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ο̣υργο̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]θηθ  ̣π̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ασ̣τα̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 10
[ -ca.?- ]  ̣ον γένεσιν   ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ομενοι δια τ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ορος̣ το[ῖ]ς̣ π̣ρ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣⟧\σω/σιν[ -0-1- ]ε  ̣  ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- Ἀχ]ι̣λλεὺς τω  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ε̣ἰκότως γ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἐκ Φαρσάλ[ο]υ̣[ -ca.?- ]
[  ̣]  ̣αι̣ ἐν̣[τε]ῦ̣θεν ὁ ποταμ̣[ὸς -ca.?- ]
[  ̣]α̣ς̣ ἔ̣χει. ἡ̣ δ̣’ ἱστορία παρὰ [τοῖς Θετ-]
10[τ]α̣λ̣ικὰ̣σ[υ]ν̣γράψασι(*)
>---
οὐδ’ εἴ̣ κ̣ε̣ν μετόπισθεν Ἀρίονα δῖ-
ον̣ ἐ̣λαύνοι Ἀδρήστου τ̣αχὺν ἵππον
ὃς ἐ̣κ̣ θ̣εόφιν γένος ἦεν   ̣[ -ca.?- ]
Ποσειδῶνα ἐρασθέντα̣ Τ̣ι̣λ̣[φω-]
15σ⟦ε⟧\αί/ης τῆς Ἐρεινύος(*) ἵππῳ ἀπε̣ι̣κ̣[α-]
σθέ̣ν̣τ̣α̣ μ̣ιγῆναι αὐτῇ ἐν Ἁλιάρ-
[τ]ῳ τῆς̣ Βο̣ιωτ̣ία̣ς. τὴν δ’ἔνκυον̣(*)
[γ]ε̣νηθ̣εῖσ̣αν ἵππον γεννῆσαι ω[ -ca.?- ]
[ -1-2- ]κ̣ο  ̣[  ̣]ν̣. τ̣ο̣ῦτον δὲ δ̣ιὰ τὸ κράτε̣[ισ-]
20[το]ν̣(*) [εἶναι Ἀ]ρείο̣να(*) κληθῆ̣ν̣α̣ι̣. τὸ̣[ν δὲ]
[Κοπρέα Ἁλι]ά̣ρτου βασιλέα̣   ̣[ -ca.?- ]
[λαβεῖν αὐ]τ̣ὸν παρ̣ὰ Πο̣[σειδῶνος]
[ -ca.?- ]δὲ Κοπρ⟦  ̣  ̣⟧\έ/α̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- πα]ρ̣αχωρησα̣[ -ca.?- ]
25[ -ca.?- ]ε̣π  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 11
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1να τούτ̣[ων Ὄρσιππον -ca.?- ]
μα ἐμπο̣[δισθέντα ὑπὸ τοῦ περι-]
ζώματο̣ς̣ [πεσεῖν καὶ τελευ-]
τῆσαι˙ ὅθεν [ -ca.?- ]
5εἰσηγη̣σ̣α̣σ̣[ -ca.?- ]
τους επα[ -ca.?- ἡ]
δ ’ ἱστορία π[αρὰ]
>---
τ[ῆς] Ω̣[ -ca.?- ]
κ̣λ̣έψ̣αι δ ’ ὀτ̣ρύνεσκον ἐΰσκοπον
10Ἀργειφόντην. Δία̣ [ἐρασθέν-]
τα Μ̣αίας τῆ̣ς᾿ Ατλα̣[ντίδος]
τε γὰρ καὶ σωφρ̣ο[ -ca.?- ]
ἀδελ̣φὰς μιγῆ[ναι -ca.?- ]
[- ca.2 -]  ̣ τὸν δ’ ῾Ε̣ρ̣μ̣[ῆν ἐν Κυλλήνῃ]
15[τῆς] Ἀρκαδ[ί]α̣[ς -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α̣ιτοκ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ονιο  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣η μητ̣[ρ -ca.?- μετὰ]
[τῶν] ἀ̣δελφ[ῶν αὐτῆς λουο-]
20[μένη]ν̣ λαθ̣[ -ca.?- ]
fragment 12
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]α̣ν̣[  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- μ]ετα̣β̣αλ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ μ̣έχρι̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- Φ]ρ̣υ̣γ̣ία[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]π̣ο  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]χ̣ε  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣δα̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 13
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]μ̣ον λογω  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τ̣ρωσινερ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α̣υτου  ̣απ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣αδικη̣[  ̣]τ̣  ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]σ  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 14
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]κετοε̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣τηθερ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣οσων  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ρ̣εφρυ  ̣  ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]α̣τασκε  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]λ̣εψεκε̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣σνεκρο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]εοικ̣ε̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]η̣ν  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 15
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]αντων αὐτ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ησθαι συνε̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]μα ὕδατα δ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]  ̣ς λέγεσθαι̣ [ -ca.?- ]
fragment 16

column 1
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[7 lines missing]
8[ -ca.?- ]α
[ -ca.?- ]  ̣α̣ι̣
[4 lines missing]
13-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
column 2
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[1 line missing]
>---
vac. ? [ -ca.?- τῆς Υ]
ἄλλ̣[οτε παρ’ Σιμόεντι θέων ἐπὶ]
Κα[λλικολώνῃ -ca.?- ]
5λο  ̣[ -ca.?- ]
vac. ?[ -ca.?- ]
δε  ̣[ -ca.?- ]
(*)λι  ̣[ -ca.?- ]
μη[ -ca.?- ]
10μο[ -ca.?- ]
εντ̣[ -ca.?- ]
[ -0-1- ]δετ[ -ca.?- ]
[ -0-1- ]δ̣ε[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 17
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]νηγι̣και̣δ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ατουσυν̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ωστην  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]απωλεια[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]δραμου[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]πεπλου̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ατροσ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ακρε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣τ̣υχ[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 18
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -0-1- ]  ̣[ -ca.?- ]
ων̣[ -ca.?- ]
αιτι̣[ -ca.?- ]
τρα̣πη̣[ -ca.?- ]
5βηντ[ -ca.?- ]
——
ωτου[ -ca.?- ]
τατη  ̣[ -ca.?- ]
μησα[ -ca.?- ]
αν  ̣[ -ca.?- ]
10σφυ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 19
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 vac. ?
[ -ca.?- ]⟦ν⟧κα  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τοσ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ομα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν̣ησκη[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]και  ̣ατ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]λλου̣σα̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]νδυ̣νη[ -ca.?- ]
fragment 20
[ -ca.?- ]  ̣  ̣θ̣[  ̣  ̣]  ̣ν̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α̣ζ̣ε̣τ̣  ̣(*) κατατ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣σα  ̣οτον[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] π̣ερὶ πυ̣κ̣τικ̣[ῆς](*) [ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]α̣υτο  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣ [ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 21
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]καλ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]σισυν̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣τασδ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ποτεω̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣αυτα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τ  ̣ν̣θ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 22
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]ωνο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ηνδ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣⟧εβου  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣οταξ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]α̣ρα  ̣[ -ca.?- ]
fragment 23
[ -ca.?- ἁρ]μ̣οζο  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν̣γαρη[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ναδε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣πεμψ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]  ̣ατασ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 24
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἡ δ’ἱστ]ο̣ρία ((filler))
[παρὰ -ca.?- ]
[οὐ μέν πως νῦν ἔστιν ἀπ]ὸ̣ δρυ-
5[ὸς οὐδ ’ ἀπὸ πέτρης -ca.?- ]  ̣τισ
[ -ca.?- ]τη
[ -ca.?- ]  ̣  ̣τ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 25
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣τοισ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ομε̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣υστ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ο̣νη  ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ωμ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣σεκ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 26
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣τωνμ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣οινω  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τυγχα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]πα  ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]α̣νο̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 27
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]ρ  ̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ο  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ενλ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣κτρ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]  ̣ρθη[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α̣σα  ̣[ -ca.?- ]
fragment 28
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]η̣χη[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ουν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]σμε̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ντο[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]  ̣ου[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣η  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣πο[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 29
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1δ[ -ca.?- ]
θρ[ -ca.?- ]
μ  ̣[ -ca.?- ]
οψ̣[ -ca.?- ]
5λ[ -ca.?- ]
κ[ -ca.?- ]
σ[ -ca.?- ]
  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 30
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]νε  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣φαν  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣γυν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ντα  ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]αδε  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 31
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣λ̣α  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ων[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ασε  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]υ̣πο̣  ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 32
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]ν̣α[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ω  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣ρωτ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ω̣που̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 33
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ι̣και  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α̣ποδ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]λ̣ον[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]πω  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 34
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]π̣ρολειπ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]σθαι γὰρ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ειτου[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 35
[ -ca.?- ]  ̣τα αλλ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]δ̣ αυτα̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣π  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 36
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1  ̣[ -ca.?- ]
  ̣[ -ca.?- ]
δ[ -ca.?- ]
τ[ -ca.?- ]
——
5κ[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 37
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τ̣α  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]υ̣τ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]εσε̣τ̣ι̣[ -ca.?- ]
fragment 38
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣κη  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]θαιδα̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣ι̣σε̣ Ἰ(*)λ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 39
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣πω[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ονο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν̣τα[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]α̣πα̣[ -ca.?- ] 5 .
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 40
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣εσθαι  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣εωσ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣ν̣τ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 41
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]να[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ασαι[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ακα[ -ca.?- ]
vac. ?
5[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 42
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]υτοι  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ινε  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 43
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣σ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]νοσ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣α̣ν̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]  ̣θ̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 44
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]πι  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]μεν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α̣τε  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ευε[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]  ̣τω[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 45
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣εξε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]κ̣ ἐπ̣ι̣δραμ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α̣σθα̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 46
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣παρ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣νε  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 47
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣ρ̣ακ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]με  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ου[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣χ̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 48
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]ε̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]π  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ω[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]  ̣ι̣τ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ ο  ̣[ -ca.?- ]
——
[ -ca.?- ]α  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ατ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ε[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]υ̣ν̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 49
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]μ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣α[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α̣σ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]τ̣ε̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]χ̣ρι̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 50
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]ε̣ν  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]θα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ησ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε vac. ?[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]με[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ει[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ν  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 51
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣α  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣φυ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ω[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]τη[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 53
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]αι̣τ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]νδ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣α  ̣[ -ca.?- ]
vac. ?
5[ -ca.?- ]ρ̣η  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 54
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]ω̣σ
[ -ca.?- ]η̣ν
[ -ca.?- ]α̣σ
[ -ca.?- ]η
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 55
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]υ̣στ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣σθα̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣δα  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 56
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]ε̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ποκν̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣εο̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 57
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]υστ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ι̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 58
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2[ -ca.?- ]ηδ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣θα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣αλ̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 59
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2[ -ca.?- ]αι̣
[ -ca.?- ]ε
fragment 60
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2[ -ca.?- ]  ̣  ̣α̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α̣χ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ει  ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 61
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]ηδ[ -ca.?- ]
vac. ?
[ -ca.?- ]  ̣α̣σ  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 62
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]η̣ν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ω[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 63
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ε̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ναιρ  ̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 64
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]ρα[ -ca.?- ]
fragment 65
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1υπ[ -ca.?- ]
εστ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 66
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ο  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣α̣τ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 67
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]οτε̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣πε[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 68
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]κ̣λ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]εω[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ω[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ζ̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 69
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1ο[ -ca.?- ]
π  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 70
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ο̣υ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ατ[ -ca.?- ]
fragment 71
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α  ̣[ -ca.?- ]
fragment 72
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣αρ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]π̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 73
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]α  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ηδ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ο  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 74
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣α  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 75
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣το  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 76
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣ασ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]κ  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 77
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 1.12. l. Πληϊόν[ῃ]
^ 1.14-15. Haslam : [ -ca.?- ] | [ -ca.?- ]  ̣τ̣τ̣α̣ν Schubert
^ 1.17. Haslam : [ -ca.?- ]σμητ  ̣[ -ca.?- ] Schubert
^ 2.2.14. van Rossum-Steenbeek : τῶ̣[ν] Schubert
^ 3.1. Haslam : [ -ca.?- ]ο̣υ  ̣[ -ca.?- ] Schubert
^ 3.5. l. [Ν]ηλε̣ὺς
^ 3.6. [χρησμὸν] Schubert
^ 3.8-9. l. Μ[ίλη]| [τον]
^ 5+6+52.1.9. l. θεωροῦντες
^ 10.10. l. σ[υ]γγράψασι
^ 10.15. l. Ἐρινύος
^ 10.17. l. ἔγκυον̣
^ 10.19-20. l. κράτε̣[ισ]|[το]ν̣
^ 10.20. l. [Ἀ]ρίο̣να
^ 16.2.8. ϊλι  ̣[ -ca.?- ] papyrus
^ 20.2. [εβι]αζετο Haslam
^ 20.4. Haslam : πυ̣  ̣τι  ̣[ -ca.?- ] prev. ed.
^ 38.4. ϊλ̣[ -ca.?- ] papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.