Papyri.info

sign in

P. Oxy. 4096 = Trismegistos 61609 = LDAB 2758Introduction

This papyrus has been digitally edited in the webinar Digital Editions of Greek Literary and Paraliterary Papyri taught by Rodney Ast and Holger Essler.

DCLP transcription: 61609 [xml]

fragment 1
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]ποισ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣δεανεισ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]α\ι/⟦ρ⟧ αὐτὸς ε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[  ̣]  ̣ν στρατηγ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5ενφυσειχ̣ετοτη[⁦ -ca.?- ⁩]
δὲ φώκῃ γενομέν̣[ῃ ⁦ -ca.?- ⁩]
εν. ἡ δ’ ἔ⟦ν̣⟧\γ̣/κ̣υος γενο̣[μένη ἔτεκε]
π̣αῖδα ὃν̣ καὶ διὰ τ̣ὴν [μεταμόρ-]
φ̣ωσιν Φῶκον πρ̣οσ[ηγόρευσε.]
10ἡ δ’ ἱστορία παρὰ Θε̣οπ̣[όμπῳ.]
>---
[⁦ -ca.?- ⁩] Πληϊάδας. [⁦ -ca.?- ⁩] Ἄτ̣λας [ε]ἷς τῶ̣[ν Γιγάν-]
των μιχθ̣εὶς Π̣λ̣ε̣ι̣όν[ῃ](*) [τῇ Ὠκε-]
α̣ν̣ο̣ῦ̣ ἔσχε̣ν ἑπτὰ̣ [θυγατέρας ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]νην Μερόπη[ν ⁦ -ca.?- ⁩ Ἠ-]
15[λέ]κ̣τ̣ρ̣α̣ν(*) π̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣θ̣\α/ναε  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ τῆ]ς μητρ̣[ὸς](*) [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]λ̣ογου̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣αο[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 2

column 1
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[2 lines missing]
3[⁦ -ca.?- ⁩]δ̣ε  ̣ελ[- ca.9 -]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣σανεπ[- ca.9 -]
5[⁦ -ca.?- ⁩]α̣ντε̣  ̣[  ̣  ̣]σπλ[  ̣  ̣  ̣]  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]ητουν̣των[  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[  ̣]  ̣βολειων ((filler))
[⁦ -ca.?- ⁩]τα̣το̣ν ((filler))
[⁦ -ca.?- ⁩ Ἀρτέ]μ̣ιδι τα[ῦ]τα
10[⁦ -ca.?- ⁩].᾿ν θεὸν καὶ
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ ἐ̣ν̣[τε]ῦ̣θεν εν
[⁦ -ca.?- ⁩]λ̣αιαν καὶ ἀχμαι
[⁦ -ca.?- ⁩ ἐλαφη]βόλον κληθῆν[α]ι̣
[⁦ -ca.?- ⁩] ἐλάφων ἀ̣ναιρ[⁦ -ca.?- ⁩]
15[ἡ δ’ ἱστορία] παρὰ [Σω]κράτει̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[1 line missing]
16-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
column 2
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1  ̣[  ̣  ̣]  ̣κα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[  ̣]  ̣νε[⁦ -ca.?- ⁩]
δ̣[  ̣]ε̣ταγ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
π̣ροσαγ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5νοσειδ[⁦ -ca.?- ⁩]
αὐτῷ ε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
εἶδον α[⁦ -ca.?- ⁩]
νας ὑπο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τῷ Διΐ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10Ζεὺς κατ̣[ελεήσας αὐτὰς πε-]
λε̣ιά̣δα̣[ς ἐποίησε ⁦ -ca.?- ⁩]
διὰ τὴν α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
γων κατ[ηστέρισεν ⁦ -ca.?- ⁩]
μίαντο̣[⁦ -ca.?- ⁩](*)
15νομακ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]α̣ιουπρο[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 3
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ρὰ Ἀκ]ο̣υσ̣[ιλάῳ](*) [⁦ -ca.?- ⁩]
[αὐτὰ]ρ̣ ὁ θυ̣μ̣[ὸν ἄϊσ]θε̣ κ̣α̣[ὶ ἤρυ-]
[γεν] ὡ̣ς̣ [ὅ]τ̣ε τα̣[ῦρος ἤ]ρ̣υ̣γεν [ἑλκό-]
[μεν]ος Ἑλικ̣ών[ιον ἀμ]φὶς̣ [ἄνα-]
5[κτα. Ν]ειλε̣ὺς(*) ὁ Κ̣[ό]δρ̣ου κατὰ̣
[⁦ -ca.?- ⁩](*) ᾿Α̣πόλλωνος ἔστε̣[ιλεν]
[ἀποικία]ν̣ ἀπό τε Ἀθηνῶ[ν καὶ]
[τῆς Ἀχαικ]ῆ̣ς Ἑλίκης εἰς Με̣[ίλη-]
[τον](*) [⁦ -ca.?- ⁩]ασχων τῆς ἐκε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10[ἱερὸν ἱδρ]ύ̣σατο Ποσειδῶ̣[νος καὶ]
[Ἑλικών]ι̣ον προσηγ̣όρε[υσε.]
fragment 4
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]σ̣αυτουπ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ρον κ̣ερα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]σουνοδ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ Ἀμαλθ[εια⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 5+6+52

column 1
lost⁦ -ca.?- ⁩.lin
[4 lines missing]
5[Φοῖβε, σὺ δ’ εἰλίποδ]α̣ς ἕ̣λ̣[ικα]ς̣ β[οῦς ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩νό]μ̣ιον̣ ο  ̣[  ̣  ̣]  ̣α  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ βε]βλ̣ήκασ̣ι καθα
[⁦ -ca.?- ⁩ Ἀπολλόδ]ω̣ρος ἐνθένδε
[⁦ -ca.?- ⁩]θεοροῦντες(*)
10[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ τοῦτ̣ον κατα
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣αντηνδεκα
[⁦ -ca.?- ⁩ ἀ]λόγων ζῴων
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ φησὶν καὶ Ὅμη-
[ρος] οὐρῆας μὲν πρῶτ̣ον ἐπώιχετο
15καὶ κύνας ἀργοὺς, αὐτὰ̣ρ̣ ἔ̣π̣ε̣ι̣τ̣’ αὐ-
τοῖσι βέλος ἐχεπευκὲς ἐφι̣εὶς [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩β]ο̣υλομε ((filler))
[⁦ -ca.?- ⁩] π̣ράγματος [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ρρ̣ω̣[  ̣]ενα
20[⁦ -ca.?- ⁩]θεὸν φ̣ύλα-
[κα ⁦ -ca.?- ⁩]ν̣ κατεστ  ̣-
[⁦ -ca.?- ⁩ προσα]γορεύσαντες
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ω̣ν̣τ̣ω̣ν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
column 2
νην  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
θ̣α̣φ̣ο  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τε̣ς̣ καὶ τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5π̣α̣ρειμε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣τ̣εσυ̣[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣ν̣ αὐτου̣[  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ν[⁦ -ca.?- ⁩]
ἀπελάσ̣ηι τα  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]ς ῥο-
πάλοις̣ π̣α̣ίον̣[τες⁦ -ca.?- ⁩]ν̣αν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10κατὰ τὴν̣ ε  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]αν[⁦ -ca.?- ⁩]
τε̣σεμεν̣[  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
κ̣αι  ̣[  ̣  ̣]ηνδ[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣αντ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣ν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
15[  ̣]ε̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 7
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]α̣η[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ς̣ Χ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ὅν τε κυν᾿ Ὠ]ρ̣ίω̣ν[ος ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 8
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]υειϲ̣[  ̣]  ̣ν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ φι]λ̣οφρόνω[ς ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]δ̣ε̣ πα̣ρ᾽ Ἡφ[αίστου ⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩ ἀμφορ]έ̣α χρυσο[ῦν ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἐν Νάξ]ῳ̣ γεγομ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣α  ̣  ̣οι  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ Θέτ]ιδ[ι.] ἡ̣ δ[ὲ τῷ]
[παιδὶ ἐ]χ̣αρίσατ̣[ο ⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩] ἀ̣ποθῃ[⁦ -ca.?- ⁩]
⁦ vac. 1 line⁩
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 9
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]του̣[  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣υνομ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣υργο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]θηθ  ̣π̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]ασ̣τα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 10
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ον γένεσιν   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ομενοι δια τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ορος̣ το[ῖ]ς̣ π̣ρ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩   ̣  ̣⟧\σω/σιν[ -0-1-   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩ Ἀχ]ι̣λλεὺς τω  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ε̣ἰκότως γ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ἐκ Φαρσάλ[ο]υ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]  ̣αι̣ ἐν̣[τε]ῦ̣θεν ὁ ποταμ̣[ὸς ⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]α̣ς̣ ἔ̣χει. ἡ̣ δ̣’ ἱστορία παρὰ [τοῖς Θετ-]
10[τ]α̣λ̣ικὰ̣σ[υ]ν̣γράψασι(*)
>---
οὐδ’ εἴ̣ κ̣ε̣ν μετόπισθεν Ἀρίονα δῖ-
ον̣ ἐ̣λαύνοι Ἀδρήστου τ̣αχὺν ἵππον
ὃς ἐ̣κ̣ θ̣εόφιν γένος ἦεν   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Ποσειδῶνα ἐρασθέντα̣ Τ̣ι̣λ̣[φω-]
15σ⟦ε⟧\αί/ης τῆς Ἐρεινύος(*) ἵππῳ ἀπε̣ι̣κ̣[α-]
σθέ̣ν̣τ̣α̣ μ̣ιγῆναι αὐτῇ ἐν Ἁλιάρ-
[τ]ῳ τῆς̣ Βο̣ιωτ̣ία̣ς. τὴν δ’ἔνκυον̣(*)
[γ]ε̣νηθ̣εῖσ̣αν ἵππον γεννῆσαι ω[⁦ -ca.?- ⁩]
[ -1-2- ]κ̣ο  ̣[  ̣]ν̣. τ̣ο̣ῦτον δὲ δ̣ιὰ τὸ κράτε̣[ισ-]
20[το]ν̣(*) [εἶναι Ἀ]ρείο̣να(*) κληθῆ̣ν̣α̣ι̣. τὸ̣[ν δὲ]
[Κοπρέα Ἁλι]ά̣ρτου βασιλέα̣   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[λαβεῖν αὐ]τ̣ὸν παρ̣ὰ Πο̣[σειδῶνος]
[⁦ -ca.?- ⁩]δὲ Κοπρ⟦  ̣  ̣⟧\έ/α̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ πα]ρ̣αχωρησα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
25[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣π  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 11
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1να τούτ̣[ων Ὄρσιππον ⁦ -ca.?- ⁩]
μα ἐμπο̣[δισθέντα ὑπὸ τοῦ περι-]
ζώματο̣ς̣ [πεσεῖν καὶ τελευ-]
τῆσαι˙ ὅθεν [⁦ -ca.?- ⁩]
5εἰσηγη̣σ̣α̣σ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τους επα[⁦ -ca.?- ⁩ ἡ]
δ ’ ἱστορία π[αρὰ]
>---
τ[ῆς] Ω̣[⁦ -ca.?- ⁩]
κ̣λ̣έψ̣αι δ ’ ὀτ̣ρύνεσκον ἐΰσκοπον
10Ἀργειφόντην. Δία̣ [ἐρασθέν-]
τα Μ̣αίας τῆ̣ς᾿ Ατλα̣[ντίδος]
τε γὰρ καὶ σωφρ̣ο[⁦ -ca.?- ⁩]
ἀδελ̣φὰς μιγῆ[ναι ⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.2 -]  ̣ τὸν δ’ ῾Ε̣ρ̣μ̣[ῆν ἐν Κυλλήνῃ]
15[τῆς] Ἀρκαδ[ί]α̣[ς ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣ιτοκ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ονιο  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣η μητ̣[ρ⁦ -ca.?- ⁩ μετὰ]
[τῶν] ἀ̣δελφ[ῶν αὐτῆς λουο-]
20[μένη]ν̣ λαθ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 12
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]α̣ν̣[  ̣]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ μ]ετα̣β̣αλ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ μ̣έχρι̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ Φ]ρ̣υ̣γ̣ία[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]π̣ο  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]χ̣ε  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣δα̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 13
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]μ̣ον λογω  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣ρωσινερ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣υτου  ̣απ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣αδικη̣[  ̣]τ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 14
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]κετοε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣τηθερ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣οσων  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ρ̣εφρυ  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]α̣τασκε  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]λ̣εψεκε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣σνεκρο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]εοικ̣ε̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]η̣ν  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 15
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]αντων αὐτ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ησθαι συνε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]μα ὕδατα δ[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ς λέγεσθαι̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 16

column 1
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[7 lines missing]
8[⁦ -ca.?- ⁩
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣α̣ι̣
[4 lines missing]
13-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
column 2
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[1 line missing]
>---
⁦ vac. ? ⁩ [⁦ -ca.?- ⁩ τῆς Υ]
ἄλλ̣[οτε παρ’ Σιμόεντι θέων ἐπὶ]
Κα[λλικολώνῃ ⁦ -ca.?- ⁩]
5λο  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
⁦ vac. ? ⁩[⁦ -ca.?- ⁩]
δε  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
(*)λι  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
μη[⁦ -ca.?- ⁩]
10μο[⁦ -ca.?- ⁩]
εντ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[ -0-1- ]δετ[⁦ -ca.?- ⁩]
[ -0-1- ]δ̣ε[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 17
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]νηγι̣και̣δ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ατουσυν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ωστην  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]απωλεια[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]δραμου[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]πεπλου̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ατροσ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ακρε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣τ̣υχ[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 18
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -0-1- ]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ων̣[⁦ -ca.?- ⁩]
αιτι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τρα̣πη̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5βηντ[⁦ -ca.?- ⁩]
——
ωτου[⁦ -ca.?- ⁩]
τατη  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
μησα[⁦ -ca.?- ⁩]
αν  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10σφυ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 19
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1⁦ vac. ? ⁩
[⁦ -ca.?- ⁩ν⟧κα  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τοσ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ομα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣ησκη[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]και  ̣ατ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]λλου̣σα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]νδυ̣νη[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 20
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣θ̣[  ̣  ̣]  ̣ν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣ζ̣ε̣τ̣  ̣(*) κατατ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣σα  ̣οτον[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] π̣ερὶ πυ̣κ̣τικ̣[ῆς](*) [⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]α̣υτο  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 21
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]καλ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]σισυν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣τασδ[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]ποτεω̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣αυτα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣ν̣θ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 22
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]ωνο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ηνδ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣⟧εβου  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣οταξ[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]α̣ρα  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 23
[⁦ -ca.?- ⁩ ἁρ]μ̣οζο  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣γαρη[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ναδε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣πεμψ[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ατασ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 24
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἡ δ’ἱστ]ο̣ρία ((filler))
[παρὰ ⁦ -ca.?- ⁩]
[οὐ μέν πως νῦν ἔστιν ἀπ]ὸ̣ δρυ-
5[ὸς οὐδ ’ ἀπὸ πέτρης ⁦ -ca.?- ⁩]  ̣τισ
[⁦ -ca.?- ⁩]τη
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 25
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣τοισ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ομε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣υστ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣νη  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]ωμ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣σεκ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 26
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣τωνμ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣οινω  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τυγχα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]πα  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]α̣νο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 27
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ο  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ενλ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣κτρ[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ρθη[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣σα  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 28
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]η̣χη[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ουν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]σμε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ντο[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ου[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣η  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣πο[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 29
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1δ[⁦ -ca.?- ⁩]
θρ[⁦ -ca.?- ⁩]
μ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
οψ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5λ[⁦ -ca.?- ⁩]
κ[⁦ -ca.?- ⁩]
σ[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 30
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]νε  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣φαν  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣γυν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ντα  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]αδε  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 31
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣λ̣α  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ων[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ασε  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]υ̣πο̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 32
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣α[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣ρωτ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ω̣που̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 33
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ι̣και  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣ποδ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]λ̣ον[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]πω  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 34
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]π̣ρολειπ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]σθαι γὰρ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ειτου[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 35
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣τα αλλ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]δ̣ αυτα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣π  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 36
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
δ[⁦ -ca.?- ⁩]
τ[⁦ -ca.?- ⁩]
——
5κ[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 37
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣α  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]υ̣τ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]εσε̣τ̣ι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 38
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣κη  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]θαιδα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣ι̣σε̣ Ἰ(*)λ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 39
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣πω[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ονο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣τα[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]α̣πα̣[⁦ -ca.?- ⁩] 5 .
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 40
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣εσθαι  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣εωσ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣ν̣τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 41
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]να[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ασαι[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ακα[⁦ -ca.?- ⁩]
⁦ vac. ? ⁩
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 42
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]υτοι  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ινε  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 43
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣σ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]νοσ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣α̣ν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣θ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 44
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]πι  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]μεν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣τε  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ευε[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣τω[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 45
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣εξε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]κ̣ ἐπ̣ι̣δραμ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣σθα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 46
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣παρ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣νε  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 47
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ρ̣ακ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]με  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ου[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣χ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 48
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ω[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ι̣τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ ο  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
——
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ατ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ε[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]υ̣ν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]α[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 49
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]μ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣α[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣σ[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣ε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]χ̣ρι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 50
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣ν  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]θα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ησ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩⁦ vac. ? ⁩[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]με[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ει[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ν  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 51
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣α  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣φυ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ω[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]τη[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 53
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]αι̣τ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]νδ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣α  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
⁦ vac. ? ⁩
5[⁦ -ca.?- ⁩]ρ̣η  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 54
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]ω̣σ
[⁦ -ca.?- ⁩]η̣ν
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣σ
[⁦ -ca.?- ⁩
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 55
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]υ̣στ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣σθα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣δα  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 56
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ποκν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣εο̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 57
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]υστ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ι̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 58
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2[⁦ -ca.?- ⁩]ηδ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣θα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣αλ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 59
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2[⁦ -ca.?- ⁩]αι̣
[⁦ -ca.?- ⁩
fragment 60
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣χ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ει  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 61
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]ηδ[⁦ -ca.?- ⁩]
⁦ vac. ? ⁩
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣α̣σ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 62
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]η̣ν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ω[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 63
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣ε̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ναιρ  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 64
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]ρα[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 65
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1υπ[⁦ -ca.?- ⁩]
εστ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 66
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ο  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣α̣τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 67
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]οτε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣πε[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 68
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]κ̣λ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]εω[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ω[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ζ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 69
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1ο[⁦ -ca.?- ⁩]
π  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 70
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣υ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ατ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 71
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 72
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣αρ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]π̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 73
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ηδ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ο  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 74
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣α  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 75
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣το  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 76
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ασ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 77
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 1.12. l. Πληϊόν[ῃ]
^ 1.14-15. Haslam : [⁦ -ca.?- ⁩] | [⁦ -ca.?- ⁩]  ̣τ̣τ̣α̣ν Schubert
^ 1.17. Haslam : [⁦ -ca.?- ⁩]σμητ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩] Schubert
^ 2.2.14. van Rossum-Steenbeek : τῶ̣[ν] Schubert
^ 3.1. Haslam : [⁦ -ca.?- ⁩]ο̣υ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩] Schubert
^ 3.5. l. [Ν]ηλε̣ὺς
^ 3.6. [χρησμὸν] Schubert
^ 3.8-9. l. Μ[ίλη]| [τον]
^ 5+6+52.1.9. l. θεωροῦντες
^ 10.10. l. σ[υ]γγράψασι
^ 10.15. l. Ἐρινύος
^ 10.17. l. ἔγκυον̣
^ 10.19-20. l. κράτε̣[ισ]|[το]ν̣
^ 10.20. l. [Ἀ]ρίο̣να
^ 16.2.8. ϊλι  ̣[⁦ -ca.?- ⁩] papyrus
^ 20.2. [εβι]αζετο Haslam
^ 20.4. Haslam : πυ̣  ̣τι  ̣[⁦ -ca.?- ⁩] prev. ed.
^ 38.4. ϊλ̣[⁦ -ca.?- ⁩] papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.