Papyri.info

sign in

P. Mich. 137 = Trismegistos 61788 = LDAB 2941 = michigan.apis.1469DCLP transcription: 61788 [xml]

r
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ συν]έ̣τ̣α̣ξεν αὐ[τοῖς ὁ Ἰη(σοῦ)ς, καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα.]
[ὀ]ψ̣ίας δὲ γε̣νομένης ἀν[έ]κειτο μετὰ τῶν ιβ [καὶ ἐσθιόν-]
[τ]ων αὐτῶν˙ εἶπεν· ἀμὴν λέγω ὑμῖν˙ εἷς ἐξ ὑ[μῶν πα-]
[ρ]αδώσει με.˙ καὶ λυπούμε̣νοι σφόδρα˙ ἤρξαντο [λέγειν ἕκα-]
5σ̣τος αὐτῶν·˙ μήτι ἐγώ εἰμι, κ(ύρι)ε;˙ ὁ δὲ ἀποκριθε[ὶς εἶπεν· ὁ ἐμ-]
[β]άψας τὴν χεῖρα μετ’ ἐμοῦ ἐν τῷ τρυβλίῳ˙ οὗτό̣[ς με παραδώσει·]
ὁ μὲν υἱ(*)ὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει˙ καθὼς γέγραπ̣ται [περὶ αὐτοῦ,]
οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι’ ο(*)ὗ ὁ υἱ(*)ὸς τοῦ ἀνθρώπο[υ παραδίδοται·]
καλὸν ἦν αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεν\ν/ήθη(*)˙ ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος. [ἀποκριθεὶς]
10δὲ Ἰ(*)ούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν εἶπεν·˙ μήτι ἐγώ εἰμι,˙ ῥ[αββί; λέ-]
[γ]ε[ι αὐτῷ· σ]ὺ εἶπας. ἐσθι(*)όντων δὲ αὐτῶν˙ λαβὼν ὁ Ἰη(σοῦ)[ς ἄρτον]
[καὶ εὐλογ]ή̣σας ἔκλασεν(*) καὶ δοὺς τοῖς μαθηταῖς ε[ἶπεν· Λά-]
[βετε φάγε]τ̣ε,˙ τοῦτό˙ ἐστιν τὸ σῶμά μου.˙ καὶ λαβὼν τ[ὸ ποτήριον]
[καὶ εὐχαρ]ιστήσας˙ ἔδωκεν αὐτοῖς˙ λέγων·˙ Πίετε ἐξ [αὐτοῦ πάν-]
15[τες, τοῦτ]ο γάρ ἐστιν τὸ αἷμά μου τῆς διαθήκης τ[ὸ περὶ]
[πολλῶν ἐκ]χυνόμενον(*) εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν·˙ λ̣[έγω δὲ ὑμῖν,]
[οὐ μ]ὴ̣ πίω ἀπ’ ἄρτι ἐκ τού\του/ τοῦ γεννήματος(*) τῆς [ἀμπέλου]
[ἕως τῆ]ς̣ ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω με[θ’ ὑμῶν]
[καινὸν] ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρός μου. καὶ̣ ὑ̣μνήσαντ[ες]
20[ἐξῆλθ]ον εἰς τὸ ὄρος τῶν Ἐλαι̣ῶν. τότ̣[ε] λ̣έ̣γ̣ει αὐτοῖς ὁ Ἰη(σοῦ)ς·
[πάντε]ς ὑ̣μεῖς σκανδαλισθήσεσθε ἐν ἐμοὶ ἐν ταύτῃ τ̣[ῇ]
[νυκτὶ] ταύτῃ,˙ γέγραπται γάρ· Πατάξω τὸν ποιμένα, κ[αὶ δια-]
[σκορπ]ι̣σθήσεται τὰ πρόβατα τῆς ποίμνης·˙ μετὰ δὲ τὸ
[ἐγε]ρ̣θῆναί με˙ προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν.˙ ἀπο
25[κ]ριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος̣ εἶπεν· Εἰ πάντες σκανδαλισθή-
[σ]ονται ἐν σοί,˙ ἐγὼ οὐδέποτε σκανδαλισθήσομαι.
[ἔ]φη αὐτῷ καὶ ὁ Ἰη(σοῦ)ς· Ἀμὴν λέγω σοι ὅ̣τι ταύτῃ τῇ νυ-
[κ]τὶ πρὶν ἀλέκτορα φ̣[ωνῆσαι τρὶς ἀπαρνή]σ̣ῃ με.
[λ]έ̣[γει] αὐτῷ ὁ Πέτρος· Κ̣[ἂν δέῃ με σὺν σοὶ ἀποθανεῖν,]
30[ο]ὐ μή σε ἀπαρνήσομ̣[αι. ὁμοίως καὶ πάντες οἱ μαθηταὶ]
ε̣ἶπον. Τότε ἔρχεται [μετ’ αὐτῶν ὁ Ἰη(σοῦ)ς εἰς χωρίον λεγόμενον]
Γ̣εθσημανὶ,˙ καὶ [λέγει τοῖς μαθηταῖς· Καθίσατε αὐτοῦ]
[ἕως οὗ ἀπελθὼν ἐκεῖ προσεύξωμαι. καὶ παραλαβὼν]
v
[τὸν Πέτρον καὶ τοὺς δύο υἱοὺ]ς̣ Ζεβεδαίου [ἤρξατο λυπεῖ-]
[σθαι καὶ] ἀδη̣μονεῖν. τότε λέ̣γ̣ει αὐτοῖς· Περίλυπός ἐστιν̣
[ἡ ψυχή μου] ἕως θανάτου·˙ μείνατε [δ]ὲ(*) ὧδε καὶ ἐγρηγορεῖτε̣(*)
[μετ’ ἐμοῦ. κ]αὶ προελθὼν μικρὸν ἔ[π]εσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ
5[προσευχόμ]ενος καὶ λέγων·˙ Πάτερ μου,˙ εἰ δυνατόν ἐστιν, πα-
[ρελθάτω ἀπ’] ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο·˙ πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω
[ἀλλ’ ὡς σύ.]˙ καὶ ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητὰς˙ καὶ εὑρίσκει αὐ
[τοὺς κα]θεύδοντας,˙ καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ·˙ Οὕτως οὐκ ἰ(*)σχύσαν-
[τες](*) [μί]αν ὥραν ἐγρηγορῆσαι(*) μετ’ ἐμοῦ;˙ ἐγρηγορεῖτε(*) καὶ
10[προσεύ]χεσθε, ἵ(*)να μὴ ἔλθητε(*) εἰς πειρασμόν·˙ τὸ μὲν πν(εῦμ)[α]
[πρόθυ]μον ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής.˙ πάλιν ἐκ δευτέ̣[ρου προ-]
[σηύξα]το λέγων·˙ Πάτερ, εἰ˙ οὐ δύναται τοῦτο˙ παρελ[θεῖν ἐὰν]
[μὴ αὐτ]ὸ πίω,˙ γενηθήτω τὸ θέλημά σου.˙ καὶ ἐλθὼ̣[ν πάλιν]
[εὗρεν] αὐτοὺς καθεύδοντας, ἦσαν˙ γὰρ αὐτῶν ο̣ἱ ὀ[φθαλμοὶ]
15[βεβαρ]ημένοι.˙ καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς˙ ἀπελθὼν προσ[ηύξατο]
[τὸν αὐ]τὸν λόγον εἰπὼν˙ πάλιν. τότε ἔρχεται πρ[ὸ]ς̣ [τοὺς μα-]
[θητὰ]ς̣˙ καὶ λέγει αὐτοῖς·˙ Καθεύδετε τὸ λοιπὸν˙ καὶ ἀ̣να̣[παύε-]
[σθε· ἰδ]οὺ ἤγγικεν ἡ ὥρα˙ καὶ ὁ υἱ(*)ὸς τοῦ ἀνθρώπου παρ[αδίδοται]
εἰς χεῖρα̣ς ἁμαρτωλῶν.˙ ἐγείρεσθε ἄγ\ω/μεν(*)· ἰ(*)δοὺ ἤ̣[γγικεν]
20ὁ παραδιδούς μ̣[ε. Καὶ ἔ]τι αὐτοῦ λαλοῦντος˙ ἰ(*)δοὺ Ἰ(*)ούδ̣[ας εἷς]
τῶν ιβ ἦλθεν˙ καὶ μετ’ αὐτοῦ ὄχλος πολὺς μετὰ [μαχαιρῶν]
καὶ ξύλων ἀπὸ τῶν ἀρχιερέων˙ καὶ πρεσβυτέρων [τοῦ λαοῦ.]
ὁ δὲ παραδιδοὺς αὐτὸν ἔδωκεν αὐτοῖς σημεῖ[ον λέγων·]
Ὃν ἐὰν(*) φιλήσω αὐτός ἐστιν· κρατήσατε αὐτόν.˙ καὶ [εὐθέ-]
25ως προσελθὼν τῷ Ἰησ(ο) εἶπεν αὐτῷ·˙ Ἑταῖρε, ἐφ’ ὃ [πάρει.]
τότε προσελθ̣όντες ἐπέβαλον τὰς χεῖρας ἐπὶ τὸν [Ἰησ(οῦ)ν]
καὶ ἐκράτησαν αὐτόν.˙ καὶ ἰ(*)δοὺ ε̣ἷς μετὰ(*) Ἰησ(ο) ἐκτε̣[ίνας]
τὴν χ̣ε̣[ῖρ]α̣ ἀ̣[π]έ̣σ̣π̣α̣[σεν τὴν μά]χαιραν αὐτοῦ κα̣[ὶ πα-]
[τάξας τὸν δοῦλον   ̣  ̣  ̣](*) [τοῦ ἀ]ρχιερέως ἀφε̣ῖ̣λ̣[εν αὐ-]
30[τοῦ τὸ ὠτίον. τότε λέγει αὐτ]ῷ ὁ Ἰη(σοῦ)ς· Ἀπόστρεψο[ν τὴν]
[μάχαιράν σου εἰς τὸν τόπον] αὐτῆς, πάντες γὰ̣[ρ οἱ]
[λαβόντες μάχαιραν ἐν μα]χ̣αίρῃ ἀπολοῦντ̣α̣ι̣ [  ̣  ̣]

Apparatus


^ r.3. αυτων˙ papyrus
^ r.3. υμιν˙ papyrus
^ r.4. ˙ papyrus
^ r.4. σφοδρα˙ papyrus
^ r.5. ˙ papyrus
^ r.6. τρυβλιω˙ papyrus
^ r.7. υϊοσ papyrus
^ r.7. υπαγει˙ papyrus
^ r.8. ὁυ papyrus
^ r.8. υϊοσ papyrus
^ r.9. ἐγεν\ν/⟦ἐγενήθη⟧˙˙(*)˙ papyrus
^ r.9. ἐγεν\ν/⟦ἐγενήθη⟧˙˙corr. ex εγενηθη
^ r.10. ϊουδασ papyrus
^ r.10. ˙ papyrus
^ r.11. εσθϊοντων papyrus
^ r.11. αυτων˙ papyrus
^ r.12. corr. ex εκαλεσεν
^ r.13. ˙ papyrus
^ r.13. τουτο˙ papyrus
^ r.14. ευχαρ]ιστησασ˙ papyrus
^ r.14. αυτοισ˙ papyrus
^ r.14. ˙ papyrus
^ r.16. l. [ἐκ]χυννόμενον
^ r.16. ˙ papyrus
^ r.17. l. γενήματος
^ r.22. ˙ papyrus
^ r.23. ˙ papyrus
^ r.24. με˙ papyrus
^ r.24. ˙ papyrus
^ r.26. ˙ papyrus
^ r.32. ˙ papyrus
^ v.3. ˙ papyrus
^ v.3. papyrus : om. mss
^ v.3. papyrus : γρηγορεῖτε mss.
^ v.5. ˙ papyrus
^ v.6. ˙ papyrus
^ v.7. ]˙ papyrus
^ v.7. μαθητασ˙ papyrus
^ v.8. ˙ papyrus
^ v.8-9. Sanders : ἰσχύσας vel ἰσχύσατε mss. : ϊσχυσαν papyrus
^ v.9. papyrus : γρηγορῆσαι mss.
^ v.9. ˙ papyrus
^ v.9. papyrus : γρηγορεῖτε mss.
^ v.10. ϊνα papyrus
^ v.10. papyrus : εἰσέλθητε mss.
^ v.10. ˙ papyrus
^ v.11. ˙ papyrus
^ v.12. ˙ papyrus
^ v.12. ει˙ papyrus
^ v.12. τουτο˙ papyrus
^ v.13. ˙ papyrus
^ v.14. ησαν˙ papyrus
^ v.15. ˙ papyrus
^ v.15. αυτουσ˙ papyrus
^ v.16. ειπων˙ papyrus
^ v.16-17. |[θητα]σ̣˙ papyrus
^ v.17. ˙ papyrus
^ v.17. λοιπον˙ papyrus
^ v.18. ωρα˙ papyrus
^ v.18. υϊοσ papyrus
^ v.19. ˙ papyrus
^ v.19. corr. ex αγω̣μεν
^ v.19. ϊδου papyrus
^ v.20. λαλουντοσ˙ papyrus
^ v.20. ϊδου papyrus
^ v.20. ϊουδ̣[ασ papyrus
^ v.21. ηλθεν˙ papyrus
^ v.22. αρχιερεων˙ papyrus
^ v.24. papyrus : ἂν mss.
^ v.24. ˙ papyrus
^ v.25. ˙ papyrus
^ v.27. ˙ papyrus
^ v.27. ϊδου papyrus
^ v.27. papyrus : τῶν μετὰ mss.
^ v.29. papyrus : [τὸν] Sanders

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Notes

  • 25.

    The papyrus omits Χαῖρε, ῥαββί· καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, by homoioteleuton.