Papyri.info

sign in

Trismegistos 61837 = LDAB 2991DCLP transcription: 61837 [xml]

ostracon 1
καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν
εἰς τὸν(*) σταυρῶσεν(*).
ἐξερχόμενοι δὲ εὗρον
ἄν(θρωπ)ον Κυρηνε͂ον(*) ομ̣μ̣ι̣-
5τ̣ι(*) Σίμωνα· τοῦτον
ἠγάρευσαν(*)(*)να ἄρῃ
τὸν (σ)τ(αυ)ρόν(*) αὐτοῦ.
(inverse) 8,minf Μ(ατ)θ(αῖος)
ostracon 2
ἡ θυγάτηρ Ἰαί(*)ρ[ου](*).
παραλαβάνι(*) τὸ[ν πατέρα]
τοῦ πεδή̣ου(*) κα[ὶ τὴν μητὲρα]
καὶ τοὺς μετ' αὐτοῦ, κα[ὶ εἰσπορεύε-]
5τε(*) ὅπου ἦν το πε[δίον](*)
καὶ· κρατήσας [τῆς]
χερὸς(*) τοῦ πεδίου(*)
[λέ]γει(*) αὐτῇ ταλε[ιθα]
(perpendicular) α ∶ Μάρκος
ostracon 3
διδ[άσκ]αλε, [ἤ]νεκα(*)
τ[ὸν ὑιό]ν μου
α̣[  ̣  ̣  ̣]ρήσι(*) αὐτόν,
ἀφρίζει καὶ τρίζει τοὺ(*)
5ὀδότας(*) καὶ ξηρήνετε(*)·
καὶ εἰς πῦρ καὶ εἰς ὕδωρ
γεγονός π[⁦ -ca.?- ⁩]
χη καὶ νησ[⁦ -ca.?- ⁩]
Μάρκ[ος⁦ -ca.?- ⁩]
ostracon 4
[⁦ -ca.?- ⁩ Σίμων(?)-]
α Κυρηνε͂ον(*) ἐρχό-
μενον ἀπ' ἀγροῦ, τὸ(*)
πατέρα Ἀλεξάνδρου
5καὶ Ῥούφι(*), ἵ(*)να ἄρῃ
στ(αυ)ρὸν αὐτοῦ.
ostracon 5

r
δ[  ̣] διδά-
σκαλε ἰ(*)πέν(*)
τῷ ἀδελφῷ μου
μερίσασθε(*) με-
5τ' ἐμοῦ τὴν κλη-
ρονομίαν. ὁ δ' εἴ(*)-
πεν αὐτῷ, ἄν(θρωπ)ε, τίς
με κατέστησεν
κρητὴν(*) ἢ μεριστὴ(*)
10ἔφ' ὑμᾶς; ἶπεν(*) δὲ
πρὸς αὐτοὺς, ὀρᾶτε
καὶ φυλάσεστε(*) ἀ-
πὸ πάσης πλαιο-
νεξίας(*), ὅτι οὐ-
15κ ἐ(*) τῷ πε-
ρισεύι̣[ν](*)
v
Λουκάς∶ α
στίλβοντ[  ̣  ̣](*)
οι̣[  ̣  ̣]ναφε̣
ostracon 6

r
τινι
ἡ ζω-
ὴ αὐτοῦ
ἐστιν ἐν(*) τῶν
5ὑπαρχόντων
αὐτῷ. ἶ(*)πεν(*) δὲ
παραβολὴν
πρὸς αὐτοὺ(*) λέ-
γων, ἀ̅ν(θρώπ)ου
10τινὸς εὐ-
φόρη-
σεν
v
Λουκάς β ostracon 7
γενόμενος δ[ὲ ἐπὶ τοῦ τόπου]
εἶπεν αὐτοῖς, [προσεύχεσθε μὴ]
εἰσελθεῖν εἰς [πειρασμὸν. καὶ αὐτὸς]
ἀπεσπάσθ[η ἀπ' αὐτῶν ὡσεὶ λίθου]
5βολήν, καὶ θ[εὶς τὰ γόνατα προ-]
σηύξατο λέ[γων, πάτερ, εἰ βού-]
λει παρένε[γκε τοῦτο τὸ]
ποτήριον [ἀπ' ἐμοῦ·]
πλὴν μὴ [τὸ θέλημά]
10μου ἀλλὰ [τὸ σὸν γινέ-]
σθω. καὶ ἀν[αστὰς ἀ-]
πὸ τῆς π[ροσευχῆς]
ἐλθὼν [πρὸς - ca.5 -]
(perpendicular) 14,ms Λουκάς∶ α
ostracon 8
Λουκάς : β[ο(*)]
[τ]οὺς μαθητὰς εὗρεν κοιμωμένους αὐτοὺς
(perpendicular) 3,ms β
ἀπὸ τῆς λύπης, καὶ εἶπεν αὐτοῖς, τί καθεύδε-
τε; ἀναστάντες προσεύχεσθε, ἵ(*)να μὴ εἰσέλθητε
5εἰς πειρασμόν. ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἰ(*)δοὺ ὄχλος, καὶ ὁ λε-
γόμενος Ἰ(*)ούδας εἷς τῶν δώδεκα προήρχετο αὐτοῖς,
καὶ ἤγγισεν τῷ (ησο) φιλῆσαι αὐτόν. ὁ δὲ (ησοῦ)ς δὲ εἶπεν αὐτῷ,
Ἰούδα, φιλήματι τὸν υ(ἱὸ)ν τοῦ ἀν(θρώπ)ου παραδίδως; ἰ(*)δόντες
δὲ οἱ περὶ αὐτὸν τὸ ἐσόμενον
ostracon 9
εἶπα̣[ν,]
[κύριε, εἰ πατάξομ]εν ἐν μαχαί-
[ρῃ; καὶ] ἐπάταξεν εἷς
[τις] ἐξ αὐτῶν τὸν τοῦ
5ἀρχιερέως δοῦλον καὶ
ἀφεῖλεν τὸ οὖς αὐτοῦ
τὸ δεξιόν. ἀποκριθεὶς
δὲ (ησοῦ)ς εἶπεν, ἐᾶτε ἕως τούτου·
καὶ ἁψάμενος τοῦ ὠτίου ἰ(*)άσατο
10αὐτόν. εἶπεν δὲ (ησοῦ)ς πρὸς τοὺς παρα-
γενομένους ἐπ' αὐτὸν ἀρχιερεῖς
καὶ στρατηγοὺς τοῦ εροῦ καὶ πρε-
σβυτέρους, ὡς ἐπεὶ(*) λῃστὴν
ἐξήλθετε μετὰ μα-
χαιρῶν καὶ ξύλων;
15καθ' ἡμέραν ὄντος
ἐμοῦ ἐν τῷ
(perpendicular) 19,ms γο
(inverse) 17,minf γ(*)
(inverse) 18,minf Λουκάς
ostracon 10
(*)ερῷ οὐκ ἐξετείνα-
τε τὰς χεῖρας ἐπ' ἐ-
μέ{ν}(*) ἀλλ' αὕτη
ἐστὶν ὑμῶν ἡ ὥ[ρα]
5καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ
σκότους. συλλαβό(ν)-
τες δὲ αὐτὸν ἤγα-
γον κ[α]ὶ εἰσήγαγο(ν)
εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ
10ἀρχιερέως· ὁ δὲ
Πέτρος ἠκολού-
θει μακρόθεν.
(perpendicular) 13,ms δο
ostracon 11
Λουκάς ε
περιαψάντων δὲ πῦρ ἐμ(*) μέ-
σῳ τῆς αὐλῆς καὶ [συγ]καθισάντων αὐτῶν
ἐκάθητο ὁ Πέτρος μέσος αὐτῶ[ν].
5ἰδοῦσα [δὲ αὐτὸν παιδίσκη] τις
καθ[ήμ]ε[ν]ο[ν] πρὸς τὸ φῶς καὶ ἀτε-
[νίσασα αὐτῷ εἶπεν,] οὗτος σὺν
[αὐ]τῷ ἦν· ὁ δ[ὲ ἠρν]ήσατο αὐτὸν
[λέγων, οὐκ οἶδα αὐτόν,] γύν[αι. καὶ μετὰ]
10βρ[α]χ[ὺ] ἕτερος ἰ(*)δ[ὼν αὐτὸν ἔ]φη, κ[αὶ] σὺ [ἐξ αὐ-]
τῶν εἶ· ὁ δὲ Πέτρος ἔφη, ἄ[νθρωπε,]
οὐκ εἰμί. καὶ διαστάσης [ὡ]σε[ὶ]
ὥρας μιᾶς
ostracon 12
ἄλλος τις διϊ(*)σχυρί-
ζετο λέγων, ἐπ' ἀ-
ληθείας καὶ οὗτο(*)
μετ' αὐτοῦ ἦν, καὶ
5γὰρ Γαλιλαῖός
ἐστιν· εἶπεν δὲ
ὁ Πέτρος ἄν-
θρωπε, οὐκ οἶ-
δα ὃ λέγεις.
10καὶ παραχρῆ-
μα ἔτι λα-
λοῦντος
αὐτοῦ
(perpendicular) 14,ms ϛο ∶
ostracon 13
[καὶ στρα]φεὶς [ὁ κύριος](*)
[ἐν]έβλεψεν
[τῷ] Πέτρῳ, καὶ ὑπε-
μνήσθη ὁ Πέτρος
5τοῦ ῥήματος
τοῦ Κ(υρίο)υ ὡς εἶπεν
αὐτῷ ὅτι πρὶν
ἀλέκτορα
(inverse) κα(*)
(perpendicular) 10,ms ζο ∶
ostracon 14
Λουκ[ὰς] η
φωνῆσεν(*) σήμερον ἀπαρνήσῃ με τρίς. Καὶ ἐξε[λθὼν]
ἔκλαυσε πικρῶς. Καὶ οἱ ἄνδρες οἱ συνέχοντο αὐτὸ[ν]
ἐνέπεζον(*) αὐτῶι(*) δέροντες, καὶ περικαλύ-
5ψαντες αὐτὸν ἐπηρώτων λέγο(ν)τες,
προφήτευσον, τίς ἐστιν ὁ παίσας σε;
ostracon 15
καὶ ἕτερα πολὰ(*) βλασ-
φημοῦντες ἔλεγον εἰς
αὐτόν. καὶ ὡς ἐγένετο ἡ
ἡμέρα, συνήχθη τὸ πρεσ-
5βυτέριον τοῦ λαοῦ ἀρχι-
ι(*)ερεῖς τε καὶ γραματεῖς(*),
καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς
τὸ συνέδριον αὐτῶν,
λέγοντες, εἰ σὺ εἶ ὁ(*) Χ(ριστό)ς, εἰπέ
10ἡμῖν. εἶπει(*) δὲ αὐτοῖς, ἐ[ὰν]
ὑμῖν εἴπω οὐ μὴ πιστ-
εύσητε· ἐὰν δὲ ἐρωτήσ[ω]
οὐ μὴ ἀποκριθῆτε. Ἀπὸ
τοῦ νῦν ἔστε(*)υ(ἱὸ)ς τοῦ ἀν(θρώπ)ου
15καθήμενος ἐκ δεξιῶν
τῆς δυνάμεως τοῦ θ̅(εο).
(inverse) 17,minf θ ο
(inverse) 18,minf Λουκὰς θ
ostracon 16
εἶπαν δὲ πάντες,
σὺ οὖν εἶ ὁ υ(ἱὸ)ς τοῦ θ̅(εο);
ὁ δὲ πρὸς αὐτοὺς
ἔφη, ὑμεῖς λέγετε
5ὅτι ἐγώ εἰμι. οἱ δὲ
εἶπαν, τί ἔτι χρείαν
ἔχομεν μαρτυρίαν;
αὐτοὶ γὰρ ἠκούσαμε(*)
ἀπὸ τοῦ στόματος
(perpendicular) 10,ms ι ˙ ο
ostracon 17
ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς
τὸν θ̅(εό)ν, καὶ θ̅(εὸ)ς(*)ν ὁ λόγος. οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ
πρὸς τὸν θ̅(εό)ν. πάτα(*) δι' αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χω-
ρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν. ὃ γέγονεν αὐτῷ
5ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῷ ἀν(θρώπ)ῳ· καὶ τὸ
φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φένι(*), καὶ ἡ σκοτία αὐτο͂(*)
οὐ κατέλαβεν. ἐγένετο ἄν(θρωπ)ος ἀσταλμένος(*)
παρὰ θ(εο), ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης· οὗτος ἦλ-
θεν εἰς μαρτυράν(*)(*)να μαρτυρήσῃ
10περὶ τοῦ φωτός, ἵ(*)να πάνται(*) πειστεύσωσιν(*)
αὐτοῦ. οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ' ἵ-
να μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ
φωτός. ἦν τὸ φῶς τὸ
ἀληθεινὸν(*), ὃ φωτί-
15ζι(*) πάντα ἄν(θρωπ)ον
(inverse) 16,minf(*)ωάννης ⋮ α
ostracon 18
καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο
καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖ[ν.]
(*)ωάννης μαρτυρῖ(*) περὶ [αὐτοῦ]
κὲ(*) κέκραγε λέγων, οὗ[τος ἦν]
5ὃν ἶπον(*), ὁ ὀπί[σω μου ἐρχό-]
μενος ἔμ[προσθέν μου]
(added at left: γέ)γονε, ὅτ[ι πρῶτός μου ἦν.]
ὅτι ἐκ τ[οῦ πληρώματος]
αὐτο[ῦ ἡμεῖς πάντες ἐλά-]
10βομ[εν καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος ὅτι ὁ νό(?)-]
μ[ος⁦ -ca.?- ⁩]
ostracon 19

r
ὁ οὖ(*) ἀρχιερεὺς ἠρώτησεν (ησο)(*) περὶ τῶν μα-
θητῶν αὐτοῦ καὶ περὶ τῆς διδαχῆς
αὐτοῦ. ἀπεκρίθη αὐτῷ (ησοῦ)ς, ἐγὼ πα-
ρησία(*) ἐλάλησα τῷ κόσμῳ· ἐγὼ
5πάντοτε ἐδίδαξα ἐν τῇ συναγωγῇ
καὶ ἐ(*) τῷ ἱ(*)ερῷ, ὅπου πάντε(*) οἱ Ἰ(*)ουδε͂οι(*)
συνέρχοντε(*), ἐ(*) κρυπτῷ ἐλάλησα
οὐδέν. τί με ἐρωτᾷς; ἐρώτησον τοὺς
ἀκηκοάντας(*) τί ἐλάλησα αὐτοῖς·
10(*)δε οὗτοι ἴ(*)σασιν(*) ἃ εἶπον ἐγώ. Ταῦ-
τα δὲ αὐτοῦ εἰπόντος εἷς παρηστη-
κὼς(*) τῶν ὑπηρετῶν ἔδωκαιν(*) ῥά-
πισμα τῷ (ησο) εἰπών, οὕτως ἀ-
ποκρίνῃ τῷ ἀρχιερῖ(*); ὁ δὲ ['Ι](ησού)ς
15εἶπεν, εἰ κακῶς ἐλάλησ[α,] μ[α]
ρτύρησον περὶ τοῦ κακοῦ·
εἰ δὲ καλῶ(*), τί με δέρεις;
ἀπέστιλεν(*) οὖν αὐτὸν
ὁ Ἅννας δεδεμένον
20πρὸς Κάι(*)φαν(*) τὸν
ἀρχιερίαν(*). ἦν
δὲ Σίμων
Πέτρος
v
(*)ωάννης ostracon 20
[οὐκ] ἔχωμεν(*)
[βασι]λέαν(*) ἠ μὲ(*) Κέ-
σαραν(*). τότε οὖν
[π]αρέδωκεν αὐ-
5τὸν αὐτοῖς ἵ(*)να στ(αυ)ρωθῇ. οἱ δὲ πα-
ραλαβόντε(*) τὸν
(ησοῦ)ν ἀπήγαγον
καὶ ἦν βαστά[ζων]
(inverse) 9,minf α Ἰ̣(ωάννης(?))

Apparatus


^ 1.2. l. τὸ
^ 1.2. l. σταυρῶσαι
^ 1.4. l. Κυρηναῖον
^ 1.4-5. or ομ̣μ̣α̣ |τ̣ι, l. ὀνόμα |τι
^ 1.6. l. ἠγγάρευσαν
^ 1.6. ϊνα papyrus
^ 1.7. l. στ(αυ)ρόν
^ 2.1. l. Ἰαείρ[ου] : ιαϊρ[ου] papyrus
^ 2.2. l. παραλαβάνει
^ 2.3. or πεδιίου, l. παιδίου
^ 2.4-5. l. [εἰσπορεύε] |ται
^ 2.5. l. παι[δίον]
^ 2.7. l. χειρὸς
^ 2.7. l. παιδίου
^ 2.8. l. [λέ]γι
^ 3.1. l. [ἤ]νεγκα
^ 3.3. l. ρήσσει
^ 3.4. l. τοὺς
^ 3.5. l. ὀδόντας
^ 3.5. l. ξηραίνεται
^ 4.2. l. Κυρηναῖον
^ 4.3. l. τὸν
^ 4.5. l. Ῥούφου
^ 4.5. ϊνα papyrus
^ 5.r.2. l. εἰπέ : ϊπεν papyrus
^ 5.r.4. l. μερίσασθαι
^ 5.r.6. εϊ papyrus
^ 5.r.9. l. κριτὴν
^ 5.r.9. l. μεριστὴν
^ 5.r.10. l. εἶπεν
^ 5.r.12. l. φυλάσσεσθε
^ 5.r.13-14. l. πλεο |νεξίας
^ 5.r.15. l. ἐν
^ 5.r.15-16. l. πε |ρισσεύει[ν]
^ 5.v.18. or Στίλβοντ[ος]
^ 6.r.4. l. ἐκ
^ 6.r.6. l. εἶπεν
^ 6.r.8. l. αὐτοὺς
^ 8.4. ϊνα papyrus
^ 8.5. ϊδου papyrus
^ 8.6. ϊουδασ papyrus
^ 8.8. ϊδοντεσ papyrus
^ 9.9. ϊασατο papyrus
^ 9.12. l. ἐπὶ
^ 9.17,minf. γ̈ papyrus
^ 10.1. ϊερω papyrus
^ 10.2-3. l. ἐ 3.-μέ
^ 11.2. l. ἐν
^ 11.10. ϊδ[ων papyrus
^ 12.1. διϊσχυρι papyrus
^ 12.3. l. οὗτος
^ 13.1. or [στρα]φεὶς [δὲ ὁ Ἰη(σού)ς]
^ 13.9. or (Λου)κά(ς)(?)
^ 14.2. l. φωνῆσαι
^ 14.4. l. ἐνέπαιζον
^ 14.4. l. αὐτῷ
^ 15.1. l. πολλὰ
^ 15.6. ϊερεισ papyrus
^ 15.6. l. γραμματεῖς
^ 15.9. ο̈ papyrus
^ 15.10. l. εἶπεν
^ 15.14. l. ἔσται
^ 16.8. l. ἠκούσαμεν
^ 16.10,ms. ˙ papyrus
^ 17.2. η̈ν papyrus
^ 17.3. l. πάντα
^ 17.6. l. φαίνει
^ 17.6. l. αὐτοῦ
^ 17.7. l. ἀπεσταλμένος
^ 17.9. l. μαρτυρίαν
^ 17.9. ϊνα papyrus
^ 17.10. ϊνα papyrus
^ 17.10. l. πάντες
^ 17.10. l. πιστεύσωσιν
^ 17.14. l. ἀληθινὸν
^ 17.14-15. l. φωτί |ζει
^ 17.16,minf. ϊωαννησ papyrus
^ 18.3. ϊωαννησ papyrus
^ 18.3. l. μαρτυρεῖ
^ 18.4. l. καὶ
^ 18.5. l. εἶπον
^ 19.r.1. l. οὖν
^ 19.r.1. l. (ησο)ν̅
^ 19.r.3-4. l. παρ |ρησίᾳ
^ 19.r.6. l. ἐν
^ 19.r.6. ϊερω papyrus
^ 19.r.6. l. πάντς
^ 19.r.6. l. Ἰουδαῖοι : ϊουδε͂οι papyrus
^ 19.r.7. l. συνέρχονται
^ 19.r.7. l. ἐν
^ 19.r.9. l. ἀκηκοότας
^ 19.r.10. ϊδε papyrus
^ 19.r.10. l. οἴσασιν : ϊσασιν papyrus
^ 19.r.11-12. l. παρεστη |κὼς
^ 19.r.12. l. ἔδωκεν
^ 19.r.14. l. ἀρχιερεῖ
^ 19.r.17. l. καλῶς
^ 19.r.18. l. ἀπέστειλεν
^ 19.r.20. l. Καϊάφαν : καϊφαν papyrus
^ 19.r.21. l. ἀρχιερέα
^ 19.v.1. ϊωαννησ papyrus
^ 20.1. l. ἔχoμεν
^ 20.2. l. [βασι]λέα
^ 20.2. l. εἰ μὴ
^ 20.2-3. l. Καί |σαρα
^ 20.5. ϊνα papyrus
^ 20.5-6. l. πα |ραλαβόντες

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Notes

 • 1.7.

  The nomen sacrum for σταυρός is written with a staurogram.

 • 1.8.

  According to the editor, the two letters surely stand for Μ(ατ)θ(αιος).

 • 2.9.

  One dot above and one below the number alpha.

 • 3.9.

  According to the editor, the indication of the chapter of Mark is missing.

 • 4.5.

  The nomen sacrum for σταυρός is written with a staurogram.

 • 7.14.

  Three dots around the number alpha (one above, one below, and one on the right).

 • 8.4.

  In ἵνα, three dots above iota.

 • 8.5.

  In ἰδού, three dots above iota.

 • 8.6.

  In Ἰούδας and αὐτοῖς, three dots above iota.

 • 8.8.

  In ἰδόντες, three dots above iota.

 • 9.14.

  Two dots below omicron.

 • 10.13.

  Two dots below omicron.

 • 13.9.

  The two letters refer to the name of the evangelist (Λου)κά(ς).

 • 13.10.

  Two dots on the right side of omicron.

 • 15.3.

  A dot above eta.

 • 15.11.

  In ἡμῖν, a dot above ypsilon.

 • 15.14.

  In νῦν, a dot above ypsilon.

 • 15.17.

  Two dots below omicron.

 • 15.18.

  Six dots around theta.

 • 16.4.

  In ὑμεῖς, a dot above ypsilon.

 • 16.8.

  In ἠκούσαμε, a dot above eta.

 • 16.10.

  A dot above omicron.

 • 18.7.

  The scribe omitted the first syllable of γέγονε, so added γε in the left margin.

 • 18.10.

  The editor noted that the lacuna is too short for the text supplied.

 • 19.12.

  In ὑπηρετῶν, one dot above ypsilon.

 • 20.5.

  The nomen sacrum for σταυρωθῇ is written with a staurogram. In ἵνα, there are three dots above iota.

 • 20.8.

  One dot above alpha.