Papyri.info

sign in

Trismegistos 62354 = LDAB 3519DCLP transcription: 62354 [xml]

column i
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ π̣αρέξω
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ν̣οησαι
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣ διδάξω
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣σα̣  ̣
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ρ̣ωμ  ̣(*)
[⁦ -ca.?- ⁩ Ἀν]τινόοι̣ο̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣πυκασ̣σ̣ας
[⁦ -ca.?- ⁩]υδα̣ρ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ο  ̣ρ̣
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
column ii
10Ἀδρια̣ν̣ὸ̣ς̣ καὶ δ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
μυθ̣η̣σ̣  ̣  ̣  ̣μα[⁦ -ca.?- ⁩]
ὃς δ’ ἱ(*)δρῶτα̣ κ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
πῶς ἦν τ̣ις̣ κα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ὃς δ’ ἵππον θαρσ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
15ἄλλος ⟦δ⟧ ἐπιστάμ̣[ενος]
αὐ̣χένα̣ς ἐστ̣εφ[⁦ -ca.?- ⁩]
κάλλος(*) ὅπως καὶ δ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Ἀντίν̣ο̣ος χλαιν̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ποσσὶ π̣έ̣διλα   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
20δ̣ε̣ι̣ρετ̣  ̣  ̣α̣υ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]δ̣εικ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ i.5. or Ῥώμη(?)
^ ii.12. δ’ papyrus
^ ii.12. ϊδρωτα̣ papyrus
^ ii.14. δ’ papyrus
^ ii.17. or κἄλλος

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Notes

  • 8.

    υδω̣ρ unlikely