Papyri.info

sign in

= P.Herc. 155 = Trismegistos 62387 = LDAB 3552Introduction

This papyrus has been digitally edited by Marcel Moser and revised by Vincenzo Damiani as part of the Project Anagnosis and the Würzburger Zentrum für Epikureismusforschung

DCLP transcription: 62387 [xml]

column 1P.Herc. 155 col. 1

[14 lines missing]
15  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ι τ̣[ὸν φι]λό̣[σοφον  ̣  ̣]
[  ̣  ̣κ]υ̣λί̣[νδεσ]θ̣α[ι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
  ̣  ̣ΧΙ  ̣ΕΠΑ- ca.9 -
[καὶ] τοὺς κα̣[κίστους τῶν]
[ἐπι]γ̣ε̣γο̣[νότων ἐσχηκυῖ-]
20[α] συμψήφο[υ]ς· κ[αὶ παραχω-]
[ρο]ῦ̣σιν τὸ̣ [διημαρτ]ῆ̣σ[θ]α̣[ι]
[τὴ]ν̣ Π̣[ο]λ̣ιτε[ί]αν. [οἱ] δ̣ὲ̣ λ̣έ̣γ̣[ουσι,]
[ὅτι κ]αὶ παντ[ελῶς οὐδεὶς]
[ἦν κ]αὶ λὲγει[ν- ca.10 -]-
25[δεὶς ἦ]ν̣ ὑπ̣[ὲρ- ca.10 -]
[- ca.25 -]
[- ca.25 -]
column 2P.Herc. 155 col. 2

[15 lines missing]
16- ca.12 -Α  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
- ca.12 -Ν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
- ca.11 -ΥΞΩ  ̣  ̣  ̣  ̣
- ca.12 - τοῖς   ̣  ̣  ̣
20  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣Ι ὕστερον ἐν   ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ΛΑΙ Στωικ[ῶ]ν.
[καὶ γὰρ] ὁμολογεῖται τ̣ὸ̣ π̣α̣[ν-]
[κάκως ἔ]χ̣ειν τὴν Πολειτε̣[ί-]
[αν.] '[ἀλλ' ὥ]σ̣π̣ερ Ἐ̣π̣[ί]κου̣ρος,'
25[φασίν,] '[ἐν τοῖς Ἀρ]χ̣αϊκοῖς̣ λε̣'-
'[γόμενος ἁμαρτ]ά̣ν̣ειν οὐ[κ ἄ]'-
'[ξιος κρίνεται κατ]ηγορ[ίας,]'
column 3P.Herc. 155 col. 3

[17 lines missing]
18  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣Ο  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣Α  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣Ι- ca.12 -
20- ca.9 -ΘΗ- ca.9 -
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣Λ- ca.9 -ΑΡ
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣Κ  ̣  ̣Ι- ca.9 -Α
ΤΑΤΑ  ̣Δ  ̣  ̣Π  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣Ο
ταύτας ΔΙΕΙ- ca.11 -
25αν, ἀλλὰ ΠΡΟΣΙΑΝΑ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣-
[δ]έσιν̣, εἰ γένοιτο, παρορ̣ῶ[ν-]
[τ]ες, ὅτι κα̣τ̣' [ἀρ]χ̣ὰ̣[ς] τ̣οῦ γρ̣ά̣[μ]
column 4P.Herc. 155 col. 4

[13 lines missing]-
14[σμους ὑποθέσεις· καὶ τὰ] ἐ[πὶ]
15[τούτοις, ὅτι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ΠΑΥΣ
[ὑποστ]ήσ̣η[ταί τις, ἀσεβεί]ας̣
[ὑπερβολὴν ταῦτ' ο]ὐ̣ [κ]α̣τ̣α̣-
[λέλοι]π̣εν̣· [καὶ τὸ τ]ελ[ε]υ̣τα[ῖ-]
[ον, ὡς κ]αὶ̣ δ̣[ι' ἄλλω]ν τ̣[ὰ] π̣α-
20[ραπλ]ήσια̣ νομ̣[οθ]ε̣τε̣[ῖ] καἰκεῖ-
νο<ι> π̣ρότερον, [ὧ]ν̣ [ἐ]στι θ̣[αυ-]
[μ]αστ̣ή̣ς, κ̣[αὶ τ]ῆς ἀγ̣[ωγῆς]
ο̣ἱ̣ [δ]ι̣ά̣δοχο[ι. θα]ρρούντ[ως]
——
δὲ κἀκεῖνό τ̣[ιν]ες̣ λέ̣γουσιν,
25ὅτι <τοῦ> ἡμαρτηκέναι̣ Ζή̣-
νων, ο[ὐ]χ οἱ Στωικοὶ τὰς̣ [ε]ὐθ̣ύ-
νας ὑπέχειν ὀφείλουσιν.
column 5P.Herc. 155 col. 5

[12 lines missing]
13[Στοᾶς ἀξιολόγως τὴν α]ὔ̣ξη-
[σιν ἔλ]α̣β̣[εν διὰ Ζήν]ω̣[νος,]
15[οἵ τε Σ]τωι̣κο̣ὶ̣ π̣ά̣[ντε]ς̣ ὡ̣ς̣
[εἰπε]ῖν [τ]ὰ π̣[ρωτεῖα τ]ῆ[ς] ἀ-
[γωγῆς ἀπον]έ̣μο[υσ]ιν [αὐτῶι]
[καὶ μετὰ τούτω]ν ὅ̣ τ̣ε̣ ι̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣το[ς καὶ τ]ο̣ὺς χ[ρόνο]υς
20ὁ ἀ[ναγράψας] 'Ἀπο̣λ̣[λ]όδω̣'-
'ρο[ς.]' [οὐ μόνου τ]ε̣ [π]α[ρεσ]τ̣ά-
θ[η]σ̣αν α̣[ἱ τοιαῦ]τ̣α[ι κρ]ίσει̣ς,
ἀλ̣λὰ κ̣[αὶ τ]ῶν̣ [ἄλλ]ων
Στωικῶ[ν, ὥστε κἂν] Ζή̣νω-
25νά̣ [τι]ς̣ ἀ̣[παξιώσηι]
πω[ς τῶν σὺν Θεωδώρωι,]
φυλ[άξει τὴν πάντων ἀρχήν.]
column 6P.Herc. 155 col. 6

[10 lines missing]
11  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣Ι- ca.11 -
Ν  ̣  ̣ΔΟΥΤΩ- ca.9 -
  ̣λε]γο̣μ̣ε̣[ν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣αἱρέ]
σ̣εως Ρ  ̣  ̣  ̣Μ- ca.11 --
15ΜΑΙ, τὰς δ̣' Α  ̣Ι- ca.9 -
ἀ̣πωθούμενο[ι, κἀνόμοιον]
[ο]ὐδὲν αὐτοῖς [γίνεται. καὶ]
γὰρ π̣λεῖστ̣[οι τῶν α]ὐ̣τ̣ῶ̣ν̣
[ε]ἰ̣σιν π̣αρ[εν]γ̣υη[ταί. τὸ]
20δ̣ὲ̣ λέγειν ὠς ἀπ̣[οδέ]χ̣ονται
[τὸ]ν̣ Ζήνωνα [διὰ] τ̣ὴν̣ τοῦ
τ̣έλους εὕρ[εσιν οἱ Στ]ωικοὶ
——
κατατετολμη[κότων]
[ἐ]στί. καὶ γὰρ τὰ [λοιπὰ] τ̣ῶν
25[δ]ογ̣[μά]των θα[υμά]ζου-
[σι]ν αὐτοῦ. καὶ [ἀ]μήχ̣α̣-
[ν]ον ἐστὶν τοῦ τέλους
column 7P.Herc. 155 col. 7

[12 lines missing]
13Ι  ̣ΓΩ- ca.14 -
τ[ο]ν̣ [αἰσ]χ̣[ρῶν δογμάτων]
15ε̣ἶναι κα[ὶ βαρυλόγων  ̣  ̣  ̣]
  ̣  ̣ καὶ̣ ΙΡΑ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣Ι κ[αὶ τὰ]
[μέ]γιστα [τῶν ἁμαρτημά-]
[των] ΟΥΤΑ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ΠΟΤΙ  ̣  ̣  ̣  ̣
Τ  ̣ΟΜΗ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣Σ εἶναι [προ-]
20βαλλομεν̣   ̣  ̣Σ  ̣  ̣ΑΙ τοῖς [πρά-]
γμασιν Ι  ̣  ̣  ̣ΙΝΑ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
καὶ παρ̣[ὰ το]ῖς πλε[ίστοις]
κατακ[εχώρισ]τα[ι] κ̣α̣ὶ θα̣[υ-]
μαζομένο̣[ι]ς̣ ὑπ̣' αὐτῶ̣[ν,]
25ὥστ' εἶναι τῆς αἱρέσ[εως]
ἴδια. πρὸς δ[ὲ τοὺς γεν-]
ν̣αίους [κ]α̣[ὶ] τὴν̣ Π̣[ολιτεί-]
[αν⁦ -ca.?- ⁩]
column 8P.Herc. 155 col. 8

[13 lines missing]
14Δ- ca.18 -
15  ̣Υ- ca.15 -ΑΝ
Σ  ̣  ̣Ε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣Διογένο]υ̣[ς]
εἶναι [καὶ] τὸν τ̣ρ̣ό̣π̣[ον ἔ]χου-
σαν τ̣[οῦ]τον, ὡς [α]ἵ τ̣' ἀ̣[να]γρα-
φ[αὶ] τ̣[ῶν π]ινάκω[ν] α[ἵ] τε
20βυβλ[ιοθ]ῆκ̣αι σημ̣[αί]νουσιν.
καὶ Κλ̣[ε]ά̣ν̣θ[ης] ἐν [τῶι] Π̣ερὶ
στολῆς ὡς Δ[ι]ογέ[ν]ους αὐ-
τῆς μνημονε̣[ύ]ε̣[ι] κ[αὶ] ἐπ̣αι-
νεῖ καὶ κο̣ινῶς τ̣ε τ̣ῶν
25ἐν αὐτῆι [διατάξ]εω̣[ν κἀπ]ὶ μέ-
ρους ἐν[ίω]ν [ἔ]χθ̣εσ[ιν] ποιεῖ-
ται. καὶ Χρύσ̣ιππος
——
column 9P.Herc. 155 col. 16
Sketched 1803-1806 by Carlo Orazi

[15 lines missing]
16[ἀστ]ρ̣αγ̣ά[λοις νομιτεύεσ-]
[θαι. κ]εῖται δ̣[ὲ] τ̣ο̣[ῦτ' ἐν τῶι περὶ]
ἧ̣ς λα̣[λο]ῦμεν κἀν̣ [τῶι πρώτωι]
[Πρ]ὸ̣[ς] το̣ὺς ἄ̣λλως̣ ν̣ο̣[oῦν-]
20[τας τ]ὴ̣ν φ̣[ρ]ό̣ν̣ησιν. ἅμ̣[α κἀν τῶι]
κα̣τ̣ὰ τὸν κ̣α̣τὰ φύσιν βί[ον]
μ̣ν̣ημονε[ύ]ε̣[ι] γε αὐτῆς
[καὶ] τῶν ἐκεῖ δυσσεβῶν, ο[ἷς]
κα[ὶ σ]υνκατατ̣ί̣[θ]εται. κἀν̣ [τῶι]
——
25δ [Περὶ] τ̣ο̣ῦ̣ κα̣[λ]οῦ καὶ τῆς
ἡδ̣[ονῆς] το̣[σαυτάκ]ις αὐτῆς
κ[αὶ] τ̣ῶν [ἐν] α̣ὐτῆι μιμνήσκ̣[ε-]
[ται⁦ -ca.?- ⁩]
column 10P.Herc. 155 col. 10

[14 lines missing]
15Π̣[ολιτείαν αἰσχρῶν καὶ ἀ-]
ν̣[οσί]ων̣ [ὡς ἀρέσκοντα κ]α̣-
τ̣[αχω]ρ̣[ίζει. καὶ Ἀντί]πα-
τ̣ρ̣[ος ἐν τ]ῶι Κα[τὰ τῶν] α̣ἱ-
ρέσ̣ε̣ω̣[ν] τῆς τ[ε τοῦ Ζήνω-]
20νος μιμνήσκ[εται Πολιτεί-]
ας κα[ὶ] τῆς το̣[ῦ Διογένους]
δ̣όξ̣[ης], ἣν κατ[εχώρισεν ἐν]
τ̣ῆι̣ [Πολι]τε̣[ί]α̣[ι, τὴν ἀπα-]
[θί]α̣ν̣ [κατ]απ̣[ληττόμενος]
25[αὐτ]ῶ̣ν. κ̣[αί φ]α̣σι· 'ἀλλ' οὐ'-
'κ ἔστ[ι]ν ἡ Πο[λιτεία τοῦ Σινω]'-
'π̣έ̣ω̣ς, ἀ̣[λλ' ἑτέρου τινός.]'
column 11P.Herc. 155 col. 11

[11 lines missing]
12- ca.11 -ΣΟ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
- ca.10 - καὶ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
- ca.10 -Κ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
15ΝΗ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ΙΤΑΠ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [πα-]
ρέ̣φ[ερεν ὡς] καὶ ΔΙ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ΤΟΣ
ἐν τῶι̣ [Περὶ τ]οῦ μηδέ̣ν̣[α πλ]ε̣ί-
οσιν ἀ[ρεταῖ]ς. πλὴν τ̣[αῦ-]
——
τ̣α Μ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣Ν  ̣  ̣ΑΜΑ  ̣ΑΛ
20ΛΟΙΣΒΡΑ  ̣  ̣  ̣ΖΗΕΠΙΓΥ  ̣  ̣  ̣  ̣
νῦν δὴ   ̣  ̣  ̣  ̣ΝΑΛ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣Ι
τὰ καλὰ τῶν [ἀνθρ]ώ̣πων
ἤδη̣ π̣αραγράφω̣[μεν, ὅ]πως
ἂν ὡ̣[ς ὀλιγ]ώτατο̣[ν χρ]όνον
25ἐν τ̣[α]ῖς ἐπι̣νοία[ις δι]ατρ̣[ί-]
βωμεν̣ αὐτ̣ῶν. ἀρέ̣[σ]κ[ει] τοί
——
νυν το̣ῖ̣ς παναγέσιν τού̣-
[τοις⁦ -ca.?- ⁩]
column 12P.Herc. 155 col. 12

[13 lines missing]
14ΝΑ  ̣  ̣ΤΑ- ca.12 -
15τῶν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣εἶ]ναι· τοὺ̣[ς]
παῖδα̣[ς πᾶσιν εἷνα]ι κοιν̣[ο]ύς·
λ̣ύε̣ιν̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣Κ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣, εἰ
[β]ι̣άζε[τ]α̣ι̣· ἀδ̣ε̣λ̣φ̣αῖς ἑαυτ̣ῶν
κ̣αὶ μη̣τρά[σι]ν̣ καὶ σ̣υγγ̣[ενέ-]
20[σι]ν συγγε[ίν]εσθ̣αι, κ̣αὶ [τ]ο̣[ῖς]
ἀ̣δελφο̣ῖς κ[αὶ] τοῖς υἱοῖς· μη̣-
δ̣ενὸς ἀ̣πέχε[σ]θαι μέρους εἰς [πλη-]
[σ]ιασμ̣ὸ̣ν μηδ' ἂν π̣ρός γέ [τι-]
ν̣α συ̣ντελῆται βί̣αν̣· [ἐπιέναι]
25τ̣ο̣ῖς ἀνδράσιν τὰς γυνα[ῖ-]
[κ]α̣ς, ἃ̣ς̣ [ἐπ]άγ̣ειν καὶ διαφιλο̣[τε-]
[χ]νεῖν, ὅπ̣ως ἂν αὐταῖς
column 13P.Herc. 155 col. 13

[13 lines missing]
14Ι- ca.18 -
15ΔΗΛΟ- ca.14 -
  ̣ΕΝ γυ[μ]ν[ὰ]ς̣ εἶν[αι καὶ πάν-]
[τ'] ἀφαι[ρ]ού[σ]ας ἐναν[τίον]
[π]άντων καὶ συγγ̣υ̣[μνά-]
[ζεσθ]αι· τῶν̣ [ἰ]δ̣ίων κ̣[τεῖ-]
20ν̣[αι] αὐτοχει̣[ρί]α̣ι τοὺς [τ]ελευ-
τ[ῶν]τας [τὸ πλε]ῖ̣στον κ̣α̣ὶ
σ̣υ̣νκατασιτεῖσθαι κα[ὶ]
ΑΙ  ̣ΟΙΔΑΤΑΤΤΗ· μὴ μέν̣-
τοι διαφέ̣ρεσθαι μηδὲ ἀτά-
25φ̣ους ῥε̣ίπτ̣[εσ]θ̣α̣ι ἢ τῆ̣[ι] γῆι κρ̣ύ-
π̣το̣ν̣τας ΕΙΤΑΡΚΤ  ̣ΙΝΟΜΟΙΣ
προστυ̣[χ]ε̣ῖν ι̣νο̣[  ̣  ̣τῶ]ν ἴ̣σ̣ων κα̣ὶ
[ὁμοίων⁦ -ca.?- ⁩]
column 14P.Herc. 155 col. 20
Sketched 1803-1806 by Carlo Orazi

[17 lines missing]
18  ̣  ̣  ̣  ̣Κ  ̣Α  ̣  ̣  ̣  ̣ΑΡ τοὺς
  ̣  ̣  ̣ΤΑ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ἐν] πᾶσ̣ιν
20[ἁ]μαρτωλούς, ὥ[σ]τε μη[δὲ]
τῶ̣ν̣ νομιζ̣ομένων ἢ̣ κ̣α̣-
λῶν ἢ δικαίων παρ' αὐτοῖς
μη[δὲ]ν καλὸν ἐν τῆι φύ-
σ̣ει κ̣α̣θεστ̣ηκέναι. καὶ δί̣-
25καιον̣ ν̣ὴ̣ [Δία(?)] τ̣ῶν α̣[ἰ]σ̣χρῶν
[κ]α[ὶ] ἀ[δί]κω̣ν οὕτως̣ ἔχ̣ο̣ν̣τας
ἅμ̣α̣ ν[ε]αν̣ι̣κῶς ἀ[π]οπλη
column 15P.Herc. 155 col. 21
Sketched 1803-1806 by Carlo Orazi

[12 lines missing]
13- ca.11 -ΙΓ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[νας καὶ Ἰοκάσ]τας κα[ὶ Φιλο-]
15[μήλας]· ἀντ̣[ὶ] δὲ̣ [τ]ῆς [Ἀθη-]
[ν]α̣ί[ω]ν κα[ὶ] τῶν ἄλλ[ων]
[Ἑλ]λ̣ήνω̣ν̣ δ̣ιεξαγ̣ωγῆς
[εἰς] Κ̣αμπαν̣οὺς ἡμᾶς καὶ
Τυ̣ρ̣ρηνίαν τὴν πάλα[ι] καὶ
20Σαρδόνα καὶ Πέρσας μετο[ι-]
κίζ[ει]ν καὶ τὸ πέρας ε[ἰ]πεῖν
τὴν Ταυρικήν· ἀντ̣ὶ δὲ
τῆς ἐξημερωμένης [ἐ]ν τοῖς
νῦν χ[ρ]όνοις ἀναστροφ̣ῆς
25εἰς τὴ̣ν ἐπὶ τῶν γηγ̣ε̣[νῶ]ν,
εἰ̣ δ[ὴ] δ̣υνατὸν αὐτοῖς̣
ἐκ τῆς ἀνθρω[π]ίνη̣ς̣
column 16P.Herc. 155 col. 16
Sketched 1803-1806 by Carlo Orazi

[16 lines missing]
17[ν]ώ̣σ[ης. ἡ]μεῖ[ς] δ̣ὲ̣ κ̣[αὶ τὰς]
ἀκ̣[οὰς κ]αὶ [τὸ]ν ν[οῦ]ν π̣[ολὺ]
πρότερ̣ο̣[ν ἁ]γ̣νευ̣[σ]ά̣μεν̣ο̣ι̣
20δυσφημοσύνη[ς ἀ]λγε[ινο-]
[τάτ]η[ς οὐδὲν μετέχομεν, ὡς ἐ-]
[μή]νυμ̣[εν.⁦ -ca.?- ⁩]
title subscriptioP.Herc. 155 subscriptio
Sketched 1803-1806 by Carlo Orazi

ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ
ΠΕΡΙΤΩΝΣΤΩΙΚΩΝ
fragment 1P.Herc. 155 fr. 1

(The reference edition of the fragments is that of T. Dorandi in Cronache Ercolanesi 12/1982, 104-105) ο  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
κουον [⁦ -ca.?- ⁩αἰ-]
σχρὰ τ̣ὸν̣ α[⁦ -ca.?- ⁩]
τιδιο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5Σωκράτους̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ἑταιρήσειν [Εὔδικον]
τὸν Ἀπημ[άντου πατέρα]
fragment 2P.Herc. 155 fr. 2

[⁦ -ca.?- ⁩]ζ[  ̣]  ̣μ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣σαυ
fragment 3P.Herc. 155 fr. 3

[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ κ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
κατην[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 4P.Herc. 155 fr. 4

[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ ν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ον[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ομο[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 5P.Herc. 155 fr. 5

[⁦ -ca.?- ⁩]λλα[⁦ -ca.?- ⁩] fragment 6P.Herc. 155 fr. 6

[⁦ -ca.?- ⁩]νυ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]αρ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]ω[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 7P.Herc. 155 fr. 7

[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]μμ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ονεγ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ιστασεκυ   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]μ̣ην ⟦μην⟧ καὶ ἐ[νί-]
ους τῶν Στωικῶ̣[ν]
ἀλ̣λ' ἱκανὸν ἤ[δη τοῦ]
Κιτιέως μνησθῆν[αι⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]νοσος
fragment 8P.Herc. 155 fr. 8

[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ροις προ
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ν̣ημε
[⁦ -ca.?- ⁩]πλείων
[⁦ -ca.?- ⁩]ται τοὺς
5[⁦ -ca.?- ⁩] α  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]νε̣ι̣σ
[⁦ -ca.?- ⁩]γονοις[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ενα
[⁦ -ca.?- ⁩]νο  ̣  ̣α [⁦ -ca.?- ⁩]νης
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩] α̣ὐτῆς
fragment 9P.Herc. 155 fr. 9

[⁦ -ca.?- ⁩]σ̣θ̣αι[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]νω[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ ανα  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ωγγινενατα[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]αν κα[ὶ] τὸ γ' ἀν[δρο-]
[γύ]νοις [π]λησιασμοῖς κα̣[ὶ δὴ]
[κ]αὶ παραινοῦντος ἔτι. [πρὸς]
[δ]ὲ ταῖς τῶν ἀρρένω[ν]
[παρ]αχρ̣ήσεσιν καὶ ταῖς [⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]νωσ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 10P.Herc. 155 fr. 10

[⁦ -ca.?- ⁩]νω[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ους φ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]δι' ἁπασ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣τριοδο̣ι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]μετε
fragment 11P.Herc. 155 fr. 11

[⁦ -ca.?- ⁩]υτ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ἄ]λλοις[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩κ]αὶ τὴν εἰ[σηγμένην πα-]
[ρ]ὰ Ξεν\ο/φῶ[ντι⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]ανυποα [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ησ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 12P.Herc. 155 fr. 12

[⁦ -ca.?- ⁩]επιστο
[⁦ -ca.?- ⁩]κα̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣ο̣[  ̣  ̣  ̣]ετ̣ιε̣
[  ̣  ̣  ̣]μ̣ο̣γι̣ [  ̣ ἀνθ]ρώπου καὶ
[  ̣  ̣] τη̣ιτου [  ̣  ̣  ̣  ̣]καὶ τῶ<ι>
5[πέμ]πτω<ι> Περ̣ὶ̣ τ̣ο̣ῦ̣ κα-
[θήκ]οντος καὶ [τ]ῶ<ι> τ̣ρ̣[ί-]
[τωι] κα[ὶ] τετά̣[ρ]τ̣ωι̣ Πε-
[ρὶ το]ῦ καλοῦ καὶ τῆς ἡ-
[δον]ῆς καὶ τῶι Περὶ πολι-
10[τεί]ας ἑβ̣δόμωι. Σφαῖρος̣
[δ' ἐν] τῶι Περὶ τῆς ἐρω̣-
τικῆς τέχνης
fragment 13P.Herc. 155 fr. 13

ρον τῶν Ζή[νωνος διαλό-]
γων· καὶ χ[⁦ -ca.?- ⁩]
τῶ̣[ι] Περ[ὶ] τ[ο]ῦ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ρίως τ̣οῖ̣ς̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]σθαι κα[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 14P.Herc. 155 fr. 14

γέγραφα σ[⁦ -ca.?- ⁩]
μεν ἐν τῶ[ι⁦ -ca.?- ⁩]
νησκ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 15P.Herc. 155 fr. 15

[καὶ Δ]ι̣κ̣αίαρχο[ς]
[⁦ -ca.?- ⁩]κ[  ̣  ̣]ι̣του βίο̣υ̣ σ̣ημ̣[αί-]
[νει⁦ -ca.?- ⁩]αρισ̣τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 16P.Herc. 155 fr. 16

[⁦ -ca.?- ⁩]ανων
[⁦ -ca.?- ⁩Ἀ]ντίπα-
[τρος⁦ -ca.?- ⁩]κατ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 17P.Herc. 155 fr. 17

τοὺς γε[⁦ -ca.?- ⁩]
το̣τ̣ο̣  ̣α τῶ̣ν ὑ̣π[⁦ -ca.?- ⁩γραμ]μάτων,
ἃ δὴ τ [⁦ -ca.?- ⁩κα]θάπερ
καὶ Κράτη[ς ἐν ταῖς Ἐ-]
5πιστολαῖς καταφ[ρονεῖ τῶν]
ὑποκριτῶν τῶν κ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 18P.Herc. 155 fr. 18

[⁦ -ca.?- ⁩] αις δὲ
[⁦ -ca.?- ⁩] τοὺς σοφ[ισ]τὰς
[⁦ -ca.?- ⁩]τα̣   ̣ τοὺς   ̣ [  ̣  ̣] λω  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]ον[  ̣  ̣]ο[  ̣  ̣]ατ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 19P.Herc. 155 fr. 19

[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣σιν  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]αι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 20P.Herc. 155 fr. 20

[⁦ -ca.?- ⁩]επιθ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]νεγ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]σ̣ο[  ̣]ουτε
[⁦ -ca.?- ⁩] υπ   ̣ α[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 21P.Herc. 155 fr. 21

Σάτυρον τὸν αὐλ[ητήν] fragment 22P.Herc. 155 fr. 22

[⁦ -ca.?- ⁩]α[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]υ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ηου[⁦ -ca.?- ⁩]τιν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]κειμ[έ]νο̣ν εκε [⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ ταλλ [  ̣]ατ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ δέ τιν[ας] ἄνδρας [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τα [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]αδει [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]νδ [  ̣] ετι [⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]ατ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ακ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]δα[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 23P.Herc. 155 fr. 23

[⁦ -ca.?- ⁩] ην̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν και̣  ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τοὺς̣ Ἐπικου̣[ρείους⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩τῆ]ς̣ ἡδονῆ[ς]
fragment 24P.Herc. 155 fr. 24

[⁦ -ca.?- ⁩]κα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ωνε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]η[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ω[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]να[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ε  ̣τ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]εοχαρ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ο̣του[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]οσ[⁦ -ca.?- ⁩ 1 line missing]
11[⁦ -ca.?- ⁩]σ̣[  ̣]δ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]α[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]Ἐπικου̣[ρ⁦ -ca.?- ⁩] ταιν[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 25P.Herc. 155 fr. 25

[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ σο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ροσι̣ν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]φοκλ̣[⁦ -ca.?- ⁩ 1 line missing]
5[⁦ -ca.?- ⁩]δουν βα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]αυ̣εν̣[⁦ -ca.?- ⁩ 1 line missing]
8[⁦ -ca.?- ⁩]σ[⁦ -ca.?- ⁩]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.